Vilken information min organisation se när jag registrerar min enhet?What information can my organization see when I enroll my device?

Organisationen kan inte se din personliga information när du registrerar en enhet med Microsoft Intune.Your organization cannot see your personal information when you enroll a device with Microsoft Intune. När du registrerar en enhet ger du organisationen behörighet att visa vissa typer av information på din enhet, till exempel enhetsmodell och serienummer.When you enroll a device, you give your organization permission to view certain pieces of information on your device, such as device model and serial number. Organisationen använder den här informationen för att skydda företagsdata på enheten.Your organization uses this information to help protect the corporate data on the device.

Vad din organisation aldrig kan se:What your organization can never see:

 • Historik för samtal och surfningCalling and web browsing history
 • E-post och textmeddelandenEmail and text messages
 • KontakterContacts
 • KalenderCalendar
 • LösenordPasswords
 • Bilder (inte heller de som ingår i appen Foton eller i Kamerabilder)Pictures, including what's in the photos app or camera roll
 • FilerFiles

Vad din organisation alltid kan se:What your organization can always see:

 • Enhetsmodell som Google PixelDevice model, like Google Pixel
 • Enhetstillverkare, t.ex. MicrosoftDevice manufacturer, like Microsoft
 • Operativsystem och version, t.ex. iOS 12.0.1Operating system and version, like iOS 12.0.1
 • Appinventering och appnamn såsom Microsoft Word.App inventory and app names, like Microsoft Word. På personliga enheter kan organisationen bara se din hanterade appinventering.On personal devices, your organization can only see your managed app inventory. På företagsägda enheter kan organisationen se hela din appinventering.On corporate-owned devices, your organization can see all of your app inventory.
 • Enhetens ägareDevice owner
 • EnhetsnamnDevice name
 • Enhetens serienummerDevice serial number
 • IMEIIMEI

Det här kan organisationen kanske se:What your organization might be able to see:

 • Telefonnummer: Vid företagsägda enheter kan det fullständiga telefonnumret visas.Phone number: For corporate-owned devices, your full phone number can be seen. För personligt ägda enheter är endast de sista fyra siffrorna i telefonnumret synliga för organisationen.For personal-owned devices, just the last four digits of your phone number are visible to your organization. Du kan se Typ av ägarskap för varje enskild enhet genom att öppna sidan Enhetsinformation på enheten.You can see the Ownership Type for each individual device by opening that device's Device Details page.
 • Lagringsutrymme för enheten: om du inte kan installera en obligatorisk app kan organisationen titta på din enhets lagringsutrymme för att ta reda på om det är för lågt.Device storage space: If you can't install a required app, your organization might look at your device's storage space to figure out if space is too low.
 • Plats: din organisation kan aldrig se enhetens plats, såvida du inte behöver återställa en övervakad iOS-enhet som har försvunnit.Location: Your organization can never see your device's location, unless you need to recover a lost, supervised iOS device. Gå till dokumentationen för Apple iOS för att få mer information om övervakade enheter.Visit the Apple iOS documentation to learn more about supervised devices.
 • Information om appinventering: om organisationen använder skydd mot mobilhot kommer de att kunna se information om de appar som är på din iOS-enhet.App inventory details: If your organization uses Mobile Threat Defense, they will be able to view details about the apps that are on your iOS device. Läs mer om Mobile Threat Defense.Find out more about Mobile Threat Defense.
 • Nätverksinformation: en del information om nätverksanslutningar för Android-enheter kan vara tillgänglig för din organisationssupport.Network information: Some information about network connections for Android devices may be available to your organization support. Om organisationen till exempel kräver att enheter ska finnas kvar i en viss byggnad kan din enhet identifiera det nätverk som den är ansluten till.For example, if your organization requires devices to remain within a certain building, your device would identify the network where it is connected.