Din Android-enhet verkar vara krypterad, men inte enligt företagsportalenYour Android device seems to be encrypted, but Company Portal says otherwise

När du krypterar en enhet kodar du informationen på den med hjälp av en hemlig nyckel som bara du känner till.When you encrypt a device, you are encoding the information on it using a secret key that is known only to you. Detta förhindrar att obehöriga användare kan komma åt enheten.This prevents unauthorized people from accessing it. Många organisationer kräver att deras användare krypterar sina Android-enheter innan de kan komma åt företagets filer, e-post eller data.Many organizations require their users to encrypt their Android devices before they can access company files, email, or data.

Vanliga problemCommon issues

Nyare versioner av Android-, särskilt från och med v7.0, kräver ett startlösenord för att se till att enheten är helt krypterad.Newer versions of Android, particularly starting with v7.0, require a startup passcode to make sure that your device is fully encrypted. Olika enhetstillverkare har olika beskrivningar och platser för startlösenord.Different device manufacturers have varying descriptions and locations for the startup passcode. Den här inställningen brukar kallas för ”Säker start”.Most of the time, this setting is referred to as "Secure Startup."

LösningarSolutions

Lägga till en start PIN-kodAdd a startup PIN

På vissa Android-enheter måste du skapa en start-PIN-kod för att se till att enheten är skyddad.Certain Android devices require you to create a startup PIN to make sure that your device is secure. Det finns flera versioner av Android från många olika tillverkare.There are many versions of Android from many different manufacturers. Du kan försöka att åtgärda problemet genom att hitta en plats i inställningsappen där det här alternativet kan aktiveras.You can try to fix this issue by finding a location in your settings app to enable this option. Till exempel i Samsung Galaxy S7 aktiverar du säker start genom att gå till Inställningar > Låsskärm och säkerhet > Säker start.For example, on the Samsung Galaxy S7, you enable Secure Startup by going to Settings > Lock Screen and Security > Secure Startup.

Kryptera hela enhetenEncrypt the entire device

Med vissa enheter kan du välja mellan att kryptera hela enheten eller bara det använda utrymmet.Some devices will give you a choice between encrypting the entire device or just the used space. Välj helst att kryptera hela enheten och inte ”bara det använda utrymmet.”Choose the option to encrypt the entire device rather than "only used space." Om du redan har krypterat endast det använda utrymmet:If you have already encrypted only the used space:

  1. Ta bort den här enheten från företagsportalenRemove this device from the Company Portal
  2. Dekryptera använt utrymmeDecrypt the used space
  3. Kryptera hela enhetenEncrypt the entire device
  4. Omregistrera enhetenRe-enroll the device

Nedgradera din version av AndroidDowngrade your version of Android

Om enheten erbjuder möjligheten att nedgradera till Android 6.0+ ska du göra det.If your device offers you the option to downgrade to Android 6.0+, then do so. Det finns en risk för dataförlust om du nedgraderar din enhet.There is a risk of data loss if you should try to downgrade your device. I annat fall rekommenderar vi att du kontaktar företagets support för att lösa problemet.Otherwise, we recommend that you contact your company support to resolve this issue. Kontaktinformation till företagets support finns på företagsportalens webbplats.You can get contact information for your company support at the Company Portal website for contact information.

Problem med vissa tillverkareSpecific manufacturer issues

På vissa Android-enheter med version 7.0 och senare krypteras data på ett sätt som strider mot vissa standarder för Android-plattformen.Some Android devices on version 7.0+ encrypt data in ways that are inconsistent with certain Android platform standards. Det kan se ut som dessa enheter är krypterade även när de är helt nya.These devices may appear encrypted even when they are brand new. Intune identifierar dessa enheters krypteringsmetoder som osäkra metoder som utsätter informationen på enheten för risk.Intune recognizes that these devices' encryption methods put the device's information at risk. Den här risken handlar först och främst om angripare som har fysisk åtkomst till enheten.This risk primarily stems from malicious users who have physical access to the device.

Anteckning

Microsoft arbetar med tillverkare för att åtgärda eventuella problem som vi påträffar under testning eller som användarna rapporterar till oss.Microsoft works with manufacturers to address any issues we find while testing, or that users report to us. Vi uppdaterar den här artikeln när ny information är tillgänglig.We update this article whenever new information is available.

Kända enheterKnown devices

Kända enheter som kan uppdateras för att åtgärda problemetKnown devices that can be updated to fix this issue

Om du har någon av följande enheter kan det här problemet uppstå om du inte har uppdaterat enheten till den senaste versionen av Android.If you have one of the following devices, you may experience this issue if you have not updated your device to the most recent version of Android. Du kan installera uppdateringar för dessa enheter genom att gå till Inställningar > Uppdatera.You can install the updates for these devices by going to Settings > Update.

Kända enheter som inte kan uppdateras för att åtgärda problemetKnown devices that currently cannot be updated to fix this issue

Det går inte att åtgärda det här problemet på enheterna nedan.You cannot resolve this issue for the devices below. Du kan behöva använda en annan enhet för att komma åt företagsresurser.You may need to use a different device to access company resources.