Ta reda på hur du kan få support för Microsoft IntuneHow to get support for Microsoft Intune

Microsoft tillhandahåller global teknisk, förförsäljnings-, fakturerings- och prenumerationssupport för Microsoft Intune.Microsoft provides global technical, pre-sales, billing, and subscription support for Microsoft Intune. Support är tillgängligt både online och per telefon för såväl betal- som utvärderingsprenumerationer.Support is available both online and by phone for paid and trial subscriptions. Teknisk support online finns på engelska och japanska.Online technical support is available in English and Japanese. Telefonsupport och faktureringssupport online är tillgänglig på fler språk.Phone support and online billing support are available in additional languages.

Som Intune-administratör kan du använda alternativet Hjälp och support för att skicka en supportbegäran online för Intune via Azure-portalen.As an Intune admin, you can use the Help and Support option to file an on-line support ticket for Intune from the Azure portal. Om du vill skapa och hantera ett supportärende måste ditt konto vara tilldelat till en roll i Azure Active Directory (Azure AD) som innehåller åtgärden microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks.To create and manage a support incident, your account must be assigned an Azure Active Directory (Azure AD) role that includes the action microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks. Mer information om de Azure AD-roller och behörigheter som krävs för att skapa ett supportärende finns i avsnittet om administratörsroller i Azure Active Directory.For information about Azure AD roles and permissions that are required to create a support ticket, see administrator roles in Azure Active Directory.

Kända problem när supportärenden skapasKnown issues for creating support incidents

Om ditt konto har behörigheterna som krävs, men inte har åtkomst till Hjälp och support eller kan skapa eller hantera supportärenden, går du igenom följande kända problem och lösningar:If your account has the required permissions but fails to successfully access Help and Support, or create or manage a support incident, review the following known issues, and resolutions:

 • Inaktuellt användartoken för ditt konto.Stale user token for your account. Lös problemet genom att logga ut från alla aktiva konsolsessioner, logga in igen och försök sedan skapa eller hantera supportärendet.To resolve this issue, sign out of all active console sessions, sign in again, and then attempt to create or manage a support incident.
 • Flera aktiva sessioner.Multiple active sessions. Om du är inloggad med mer än en användare eller session, loggar du ut alla utom en konsol.If you are signed in with more than one user or session, sign out all but one console. När du bara har en enda aktiv session försöker du sedan skapa eller hantera ett supportärende.Then, with a single active session, attempt to create or manage a support incident.

Ytterligare åtgärder som kan vara nödvändiga för att lösa åtkomstproblem:Additional actions that might be necessary to resolve access issues:

 • Rensa alla cookies för din aktiva webbläsarsession och försök sedan skapa eller hantera ett supportärende.Clear all cookies for your active browser session, and then retry creating or managing a support incident.
 • Använd en InPrivate-session i webbläsaren för att logga in på Intune och försök sedan skapa eller hantera ett supportärende.Use an InPrivate browsing session to sign in to Intune, and try to create or manage a support incident.

Om ovanstående lösningar inte hjälper, går du till Administrationscenter för Microsoft 365 och skapar ett supportärende därifrån.If the preceding workarounds don't help, go to Microsoft 365 admin center and create a support ticket from there. Vi arbetar med att ta fram en korrigering som ska vara tillgänglig i slutet av sommaren.We are currently working on a fix that will be available in late summer.

Viktigt

Om du behöver teknisk support för produkter från tredje part som används med Intune (till exempel Saaswedo, Cisco eller Lookout) ska du först kontakta leverantören av produkten.For technical support with third-party products that work with Intune (like Saaswedo, Cisco, or Lookout), contact the supplier of that product first. Kontrollera att du har konfigurerat den andra produkten korrekt innan du öppnar ett ärende hos Intune-supporten.Before you open a request with Intune support, make sure you configured the other product correctly.

Information om hur du felsöker problem relaterade till Microsoft Intune finns i felsökningsavsnittet i Intune-dokumentationen.For information about troubleshooting issues related to Microsoft Intune, see the Troubleshoot section of the Intune documentation.

Nytt gränssnitt för hjälp och supportHelp and support experience

Tips

Det finns en ny hjälp och support för alla klienter.A new Help and support experience is available for all tenants. Om du inte ser den här nya funktionen i din klient, kan du prova med att rensa webbläsarens cacheminne och sedan läsa in sidan på nytt.If you do not see this new experience in your tenant, clear your browser's cache and reload the page.

Hjälp och support-gränssnittet för Intune är tillgängligt via Microsoft 365 Enhetshantering-portalen och på alla blad (eller sidor) under Intune i Azure-portalen.The Help and support experience for Intune is available from the Microsoft 365 Device Management portal and from all of the blades (or pages) under Intune in the Azure portal.

Intune-blad

Det här nya gränssnittet liknar det som finns i Administrationscenter för Microsoft 365 och ersätter de tidigare funktionerna för hjälp och support.This new experience is similar to the experience seen in the Microsoft 365 admin center, and replaces the previous Help and support experience.

Använd följande alternativ för att få åtkomst till Hjälp och support:To access Help and support, use the following options:

 • Instrumentpanelen för Enhetshantering:Device Management Dashboard:

  • Välj ett tillgängligt alternativ för Hjälp och supportSelect any available option for Help and support
  • Välj ?-ikonenSelect the ? i det övre högra hörnet i portalenicon in the upper-right corner of the portal
 • I Azure-portalen:In the Azure Portal:

  • Välj Hjälp och support på valfritt blad eller valfri sida för IntuneSelect Help and support from any Intune blade or page

  När du väljer ?-ikonenSelecting either the ? i det övre högra hörnet eller Hjälp + support i det vänstra navigeringsfönstret på valfri plats i Azure-portalen öppnas Hjälp + support för Azure.icon from the upper-right corner, or Help + support from the left-side navigation pane from any location in the Azure portal opens Help + support for Azure. De bästa funktionerna får du om du använder Hjälp och support på Intune-bladet.For the best experience, use Help and support from the Intune blade.

Med det nya gränssnittet får du åtkomst till vyn Behöver du hjälp?, som visas i följande bild på instrumentpanelen för Enhetshantering:WIth the new experience, you gain access to the Need help? view, as seen in the following image from the Device Management dashboard:
Instrumentpanelen för Enhetshantering och sidan Behöver du hjälp?Device Management dashboard and the Need Help? page

I den här vyn kan du göra följande:In this view you can do the following actions:

 1. Ange information om det specifika problemet du vill ha hjälp medSpecify details about the specific problem you want help with
 2. Visa sammanhangsberoende hjälp och relaterade lösningar som baseras på den information som du har angettView context-sensitive help and related solutions that are based on the details you specified
 3. Få support via e-post eller telefonGet support, using either email or the phone
 4. Visa supportärenden som du har skapat tidigare med det nya arbetsflödetView support cases you have previously opened using this new workflow

Ange information om ett problemSpecify details about an issue

När du öppnar Hjälp och support från en plats som har stöd av det nya gränssnittet, visas sidan Behöver du hjälp?.When you open Help and support from a location that is supported by the new experience, the Need help? page opens. Du kan ange information om ett problem på den här sidan.On this page, you can specify details about an issue. När du anger information visar konsolen vanliga frågor baserat på de nyckelord som du använder.As you enter details, the console offers common queries based on the keywords you use. Välj ett av förslagen som visas eller skriv en egen problembeskrivning.Select an offered choice or complete your own issue description. Om du anger en egen beskrivning väljer du Få hjälp för att skicka den.If you enter your own description, select Get help to submit it. När du har skickat en fråga returnerar konsolen sammanhangsberoende information som kan hjälpa dig att lösa problemet.After you submit a query, the console returns context-sensitive information that can help to solve the issue.

Här följer några exempel på frågor som du kan skicka:The following are examples of queries you might submit:

 • Det går inte att återställa en iOS-enhetCan’t restore iOS device
 • Det går inte att skapa en princip för villkorlig åtkomstCan’t create conditional access policy

Ange problemet på sidan Behöver du hjälp?

Visa sammanhangsberoende hjälpView context-sensitive help

När du väljer ett av förslagen som visas eller när du skickar en egen fråga visas sammanhangsberoende resultat under Visa lösningar.After you select an offered choice or submit your own query, context-sensitive results appear under View solutions. De här resultaten omfattar både Intune-specifik självhjälp och ytterligare resultat som returneras från en webbsökning baserat på frågekriterierna.These results include both Intune specific self-help guidance and additional results returned from a web-search based on the query criteria.
Visa resultatView-results

Få supportGet support

Om självhjälpen eller den webbaserade vägledningen inte hjälper dig att lösa problemet kan du använda konsolen för att skapa ett supportärende via e-post eller telefon.If the self-help or web-based guidance doesn’t help you resolve the problem, use the console to open an email or phone support issue.
På sidan Behöver du hjälp? väljer du det alternativ som du vill använda.On the Need help? page, select the option you want to use.

 • För en begäran om support via e-post anger du din e-postadress. Du kan lägga till bifogade filer om du vill.For an email request, provide your email address and optionally, you can add attachments to your submission. Välj Skicka för att skapa begäran.Select Send to open the request.

  E-postbegäran

 • För en begäran om support via telefon anger du ditt telefonnummer.For a phone request, provide your phone number. Om du vill kan du även ange din e-postadress och bifoga filer.Optionally, you can include your email address and add attachments to your submission. Välj Ring mig för att skicka begäran.Select Call me to submit the request.

  Telefonbegäran

Visa supportärendenView support cases

Välj historikknappen för att visa supportärenden som du har skapat.Select the history button to view the support incidents that you've created.

Visa supportärenden

 • Endast supportärenden som du skapar med det nya arbetsflödet visas inifrån det här arbetsflödet.Only the support cases that you open by using the new workflow are visible from within this workflow. Om du vill visa dem använder du en Hjälp och support-vy från konsolen för Enhetshantering eller via ett Intune-blad i Azure-portalen.To view them, use a Help and support view from the Device Management console or from an Intune blade in the Azure portal. Dessa ärenden har nummer som är åtta siffror långa.These cases have numbers that are eight digits long. Du kan också visa dessa ärenden från Administrationscenter för Microsoft 365.You can also view these cases from the Microsoft 365 admin center.

 • Ärenden du har öppnat när du inte använt Hjälp och support-funktionerna i Intune har inte ändrats.Cases that you opened when not using the Intune Help and support experience are unchanged. Om du vill visa dem måste du använda en Hjälp och support-vy som inte är en del av Intune-gränssnittet eller instrumentpanelen för Enhetshantering.To view them, you must use a Help and support view that isn't part of the Intune experience, or Device Management dashboard. Dessa ärenden har nummer som börjar med 117 eller 118 och är 15 siffror långa.These cases have numbers that start with 117 or 118 and are 15 digits long. Så här visar du dem:To view them:

  1. Logga in i Azure (https://portal.azure.com) med dina administratörsautentiseringsuppgifter för Intune och välj ?Sign in to Azure (https://portal.azure.com) with your Intune admin credentials, select the ? i det övre högra hörnet i portalen. Välj sedan Hjälp + support för att gå till sidan Azure Hjälp + support.icon in the upper-right corner of the portal, and then select Help + support to go to the Azure Help + support page.

  2. På sidan Hjälp + support kan du visa listan över nya supportförfrågningar och välja dem om du vill visa ytterligare information.On the Help + support page you can view the list of Recent support requests, and select them to view additional details.

Hjälp + support-gränssnittet i AzureAzure Help + support experience

Följande information beskriver Hjälp + support-gränssnittet, som fortfarande är tillgängligt via Azure-portalen när du använder det vänstra navigeringsfönstret Hjälp + support eller använd ?-The following information describes the Azure Help + support experience which remains accessible from the Azure portal when you use the left navigation pane Help + support, or use the ? alternativet i det övre högra hörnet i Azure-portalen.option in the upper-right corner of the Azure portal. Från och med januari 2019 kan du inte komma åt Hjälp + support-gränssnittet i Azure via Hjälp och support som finns på Intune-bladen.Beginning in January of 2019, you can't access the Azure Help + support experience from Help and support as found on the Intune blades.

Skapa en supportbegäran onlineCreate an online support ticket

 1. Logga in på Azure Portal (https://portal.azure.com) med dina administratörsautentiseringsuppgifter för Intune och välj ?Sign in to the Azure portal (https://portal.azure.com) with your Intune admin credentials, select the ? i det övre högra hörnet i portalen. Välj sedan Hjälp + support för att gå till sidan Azure Hjälp + support.icon in the upper-right corner of the portal, and then select Help + support to go to the Azure Help + support page.

  Bild av länken med frågetecken med länken Hjälp och support markerad

 2. På sidan Hjälp och support i Azure väljer du Ny supportbegäran.On the Azure Help + support page, select New support request.

  Bild av länken Ny supportbegäran markerad på Hjälp och support-sidan

 3. På fliken Grundläggande kan du för de flesta tekniska problem med Intune välja följande alternativ:On the Basics tab, for most Intune technical support issues, choose the following options:

  • Ärendetyp: TekniskIssue type: Technical
  • Prenumeration: <din prenumeration>Subscription: <your subscription>
  • Tjänst: Microsoft IntuneService: Microsoft Intune
  • Problemtyp: Välj din typ av problem från den nedrullningsbara menyn.Problem type: Choose your problem type from the drop-down menu.
  • Undergrupp av problem: Välj din undergrupp av problem från den nedrullningsbara menyn.Problem subtype: Choose the problem subtype from the drop-down menu.
  • Ämne: Beskriv kortfattat problemet som du vill ha hjälp med.Subject: Briefly describe the issue you want help with.

  Bild av fliken Grunder i Hjälp och support – sidan Ny supportbegäran

  Välj Nästa: Lösningar för att fortsätta.Choose Next: Solutions to continue.

 4. På fliken Lösningar kan du granska de rekommenderade stegen som kan hjälpa dig lösa problemet utan att skicka in något ärende.On the Solutions tab, review the recommended steps that might help you solve your problem without filing a ticket. Om du fortfarande vill skapa en supportbegäran efter att ha granskat stegen, klickar du på Nästa: Information.If you still want to create a support request after looking through the steps, click Next: Details.

  Bild av fliken Lösningar i Hjälp och support – sidan Ny supportbegäran

 5. På fliken Information fyller du i informationen om ditt problem, supportmetod och din kontaktinformation. Klicka sedan på Nästa: Granska och skapa.On the Details tab, fill out the details for your problem, the support method, your contact information, and then click Next: Review + create.

  Bild av fliken Detaljer i Hjälp och support – sidan Ny supportbegäran

 6. Granska informationen och kontrollera att den är korrekt. Välj sedan Skapa för att skicka din supportbegäran.Review the information, verify that it's correct, and then choose Create to submit your support request.

  Bild av fliken Granskning och skapa på sidan Ny supportbegäran

Viktigt

Om du har en fråga om fakturering eller prenumerationer öppnar du ett ärende för att få support via Administrationscenter för Microsoft 365.If you have a billing or subscription question, you can open a case to get support through the Microsoft 365 admin center.

Visa supportförfrågningarView support requests

Du kan visa en supportbegäran via Azure Portal.You can view a support request from within the Azure portal. Så här gör du:To do so:

 1. Logga in i Azure (https://portal.azure.com) med dina administratörsautentiseringsuppgifter för Intune och välj ?Sign in to Azure (https://portal.azure.com) with your Intune admin credentials, select the ? i det övre högra hörnet i portalen. Välj sedan Hjälp + support för att gå till sidan Azure Hjälp + support.icon in the upper-right corner of the portal, and then select Help + support to go to the Azure Help + support page.

 2. På sidan Hjälp + support kan du visa listan över nya supportförfrågningar och välja dem om du vill visa ytterligare information.On the Help + support page you can view the list of Recent support requests, and select them to view additional details.

Ytterligare resurserAdditional resources