Konfigurera IntuneSet up Intune

Var den här sidan till hjälp?

De här anvisningarna visar hur du aktiverar mobilenhetshantering (MDM) med hjälp av Intune.These set-up steps help you enable mobile device management (MDM) by using Intune. Enheterna måste vara hanterade innan du kan ge användarna åtkomst till företagsresurser eller hantera inställningar på enheterna.Devices must be managed before you can give users access to company resources or manage settings on those devices.

Vissa anvisningar, till exempel konfigurering av en Intune-prenumeration och inställning av utfärdare för mobilenhetshantering krävs i de flesta scenarier.Some steps, such as setting up an Intune subscription and setting the MDM authority, are required for most scenarios. Andra åtgärder valfria, till exempel konfigurera en anpassad domän eller lägga till appar, beroende på företagets behov.Other steps, such as configuring a custom domain or adding apps, are optional depending upon your company's needs.

Om du använder Microsoft System Center Configuration Manager för att hantera datorer och servrar, kan du fästa Configuration Manager i molnet med samhantering.If you're currently using Microsoft System Center Configuration Manager to manage computers and servers, you can cloud-attach Configuration Manager with co-management.

Tips

Om du köper minst 150 Intune-licenser inom ramen för en berättigad prenumeration kan du utnyttja FastTrack Center-förmånen.If you purchase at least 150 licenses for Intune in an eligible plan, you can use the FastTrack Center Benefit. I den här tjänsten ingår hjälp från Microsoft-specialister med att förbereda din miljö för Intune.With this service, Microsoft specialists work with you to get your environment ready for Intune. Mer information finns i FastTrack Center-förmån för Enterprise Mobility + Security (EMS).See FastTrack Center Benefit for Enterprise Mobility + Security (EMS).

StegSteps StatusStatus
11 Konfigurationer som stöds – Viktig information innan du sätter igång.Supported configurations - Need-to-know info before you start. Här visas konfigurationer som stöds och krav på nätverk.This includes supported configurations and networking requirements.
22 Logga in på Intune – Logga in på din utvärderingsprenumeration eller skapa en ny Intune-prenumeration.Sign in to Intune - Sign in to your trial subscription or create a new Intune subscription.
33 Konfigurera domännamn – Ange DNS-registrering för att ansluta ditt företags domännamn till Intune.Configure domain name - Set DNS registration to connect your company's domain name with Intune. Användarna får en välbekant domän när de ansluter till Intune och använder resurserna.This gives users a familiar domain when connecting to Intune and using resources.
44 Lägg till användare – Lägg till användare manuellt eller anslut Active Directory om du vill synkronisera användare med Intune.Add users - Manually add users or connect Active Directory to sync users with Intune. Obligatoriskt såvida dina enheter inte är exempelvis användarlösa informationsdatorenheter.Required unless your devices are "userless" kiosk devices, for example.
55 Tilldela licenser – Ge användarna behörighet att använda Intune.Assign licenses - Give users permission to use Intune. För varje användare eller användarlös enhet krävs en Intune-licens för att få åtkomst till tjänsten.Each user or userless device requires an Intune license to access the service.
66 Lägg till grupper – Använd användar- och enhetsgrupper för att förenkla hanteringsuppgifter.Add groups - Use user and device groups to simplify management tasks. Grupper används för att tilldela appar, inställningar och andra resurser.Groups are used to assign apps, settings, and other resources.
77 Lägg till appar – Appar kan tilldelas grupper och installeras automatiskt eller valfritt.Add apps - Apps can be assigned to groups and automatically or optionally installed.
88 Konfigurera enheter – Ställ in profiler för hantering av enhetsinställningar.Configure devices - Set up profiles that manage device settings. Inställningar för e-post, VPN, trådlösa anslutningar och enhetsfunktioner kan ställas in i förväg i enhetsprofiler.Device profiles can preconfigure settings for email, VPN, Wi-Fi, and device features. Profilerna kan även innehålla begränsningar för enheter för att skydda både enheter och data.They can also restrict devices to help protect both devices and data.
99 Anpassa företagsportalen – Anpassa den Intune-företagsportal där användarna registrerar enheter och installerar appar.Customize Company Portal - Customize the Intune Company Portal that users use to enroll devices and install apps. Inställningarna visas både i företagsportalappen och på webbplatsen för Intune-företagsportal.These settings appear in both the Company Portal app and the Intune Company Portal website.
1010 Aktivera enhetsregistrering – Aktivera Intune-hantering av iOS-, Windows-, Android- och Mac-enheter genom att ange utfärdare för mobilenhetshantering och aktivera specifika plattformar.Enable device enrollment - Enable Intune management of iOS, Windows, Android, and Mac devices by setting the MDM authority and enabling specific platforms.
1111 Konfigurera apprinciper – Ange specifika inställningar baserat på principer för appskydd i Microsoft Intune.Configure app policies - Supply specific settings based on app protection policies in Microsoft Intune.