Övning – Konfigurera en systemtilldelad hanterad identitet för en virtuell Azure-dator

Slutförd

Den virtuella dator som är värd för din app har distribuerats i Azure. Nu måste du aktivera en hanterad identitet i företagets Azure-prenumeration. Tanken är att din lagerspårningsapp ska få åtkomst till de Azure-resurser den behöver.

I den här enheten skapar du en system tilldelad hanterad identitet för den virtuella datorn. Sedan tittar vi på hur du får åtkomst till Azure-resurser från identiteten.

Konfigurera miljön

 1. Skapa en Azure Key Vault-instans för att lagra företagets privata data. Varje Azure Key Vault-namn måste vara globalt unikt.

  export VMNAME=prodserver
  export KVNAME=furniture-secrets$RANDOM
  
  az keyvault create --name $KVNAME \
    --resource-group <rgn>[Sandbox resource group]</rgn> \
    --default-action Allow \
    --location $(az resource list --output tsv --query [0].location) \
    --sku standard
  
 2. Skapa en virtuell värddator för din företagsapp. Lagra den offentliga IP-adressen i en miljövariabel.

  export publicIP=$(az vm create \
    --name $VMNAME \
    --resource-group <rgn>[Sandbox resource group]</rgn> \
    --image UbuntuLTS \
    --generate-ssh-keys \
    --output tsv \
    --query "publicIpAddress")
  

  Anteckning

  Det kan ta några minuter att skapa den virtuella datorn.

Konfigurera en systemtilldelad hanterad identitet för en virtuell Azure-dator

 1. Tilldela en systemhanterad identitet till den virtuella datorn.

  az vm identity assign \
   --name $VMNAME \
   --resource-group <rgn>[Sandbox resource group]</rgn>
  

  Det här kommandot bör returnera ett svar som visar den hanterade identiteten. Här är ett exempel:

  {
    "systemAssignedIdentity": "a78ddd60-183b-4e27-9f0d-c11a11c417d8",
    "userAssignedIdentities": {}
  }
  

Använd ditt nyckelvalv till att lagra en hemlighet

 1. Lägg till din anslutningssträng till nyckelvalvet.

  az keyvault secret set \
   --vault-name $KVNAME \
   --name DBCredentials \
   --value "Server=tcp:prodserverSQL.database.windows.net,1433;Database=myDataBase;User ID=mylogin@myserver;Password=examplePassword;Trusted_Connection=False;Encrypt=True;"
  
 2. Anteckna namnet på nyckelvalvet.

  echo $KVNAME
  

Konfigurera den virtuella datorn för företagets lagerspårningsapp

 1. Anslut till den virtuella datorn via SSH.

  ssh $publicIP
  

  Skriv yes vid prompten.

 2. I nästa övning laddar du ned och installerar .NET Core-versionen på den virtuella dator som ska användas av modulens exempelapp.

  sudo snap install dotnet-sdk --classic --channel=3.1
  

  Anteckning

  Det kan ta .NET Core SDK minuter att installera den nya programinstallationen.

 3. Ladda ned källkoden för den här modulens exempelapp.

  git clone https://github.com/MicrosoftDocs/mslearn-authenticate-apps-with-managed-identities identity
  
 4. Avsluta SSH-sessionen.

  exit