Labb – Läsa in data i Power BI Desktop

Slutförd

Få åtkomst till din miljö

Innan du startar det här labbet (om du inte fortsätter från ett tidigare labb) väljer du Starta labb ovan.

Du loggas automatiskt in i labbmiljön som data-ai\student.

Nu kan du börja att arbeta med det här labbet.

Tips

Om du vill docka labbmiljön så att den fyller fönstret väljer du datorikonen längst upp och väljer sedan Anpassa fönster till dator.

Skärmbild av labbet med datorikonen markerad och alternativet Anpassa fönster till dator markerat.

Översikt

Den uppskattade tiden för att slutföra labben är 45 minuter.

I den här labben börjar du med att tillämpa transformationer på frågor. Sedan använder du frågorna och läser in dem som tabeller i datamodellen.

I den här labben får du lära dig att:

 • Använda olika transformationer

 • Använda frågor för att läsa in dem i datamodellen

Innan du startar labben måste du öppna länken till labbmiljön ovan och logga in i labbmiljön. Du behöver inte använda en egen miljö eftersom vi har förberett en miljö för den här labben.

Läsa in data

I den här övningen ska du tillämpa transformationer på varje fråga.

Öppna lösningsfilen

 1. Dubbelklicka på Power BI Desktop-ikonen. (Det här kan ta ett par minuter.)

 2. Stäng välkomstskärmen genom att välja X som ska stängas.

  Skärmbild av välkomstskärmen när du öppnar Power BI.

 3. På fliken Arkiv väljer du Öppna rapport och sedan Bläddra bland rapporter.

 4. Öppna filen Sales Analysis.pbix som du hittar i mappen D:\DA100\Lab03A\Starter.

Konfigurera frågan Salesperson

I den här uppgiften konfigurerar du frågan Salesperson.

 1. Öppna Power Query-redigeraren i Power BI Desktop genom att klicka på Transformera data på fliken Start i menyfliksområdet.

 2. I Power Query-redigeraren, i fönstret Frågor, väljer du frågan DimEmployee.

 3. Om du vill byta namn på frågan går du till fönstret Frågeinställningar (till höger) och rutan Namn. Ersätt texten med Salesperson och tryck på Retur.

  Frågans namn avgör namnet på tabellen i modellen. Vi rekommenderar att du använder korta men ändå beskrivande namn.

 4. Kontrollera att frågenamnet har uppdaterats i fönstret Frågor.

  Skärmbild av fönstret Frågor.

  Nu ska du filtrera frågeraderna så att du endast hämtar anställda som är säljare.

 5. Om du vill hitta en viss kolumn går du till fliken Start i menyfliksområdet. i gruppen Hantera kolumner klickar du på Välj kolumner och väljer Gå till kolumn.

  Skärmbild av alternativet Gå till kolumn

  Tips

  Den här metoden är användbar när en fråga innehåller många kolumner. Vanligtvis kan du bara rulla vågrätt för att hitta kolumnen.

 6. I fönstret Gå till kolumn kan du sortera listan efter kolumnnamn genom att klicka på sorteringsknappen AZ och sedan välja Namn.

  Skärmbild av fönstret Gå till kolumn

 7. Välj kolumnen SalesPersonFlag och klicka på OK.

 8. Om du vill filtrera frågan går du till kolumnrubriken SalesPersonFlag, klickar på nedåtpilen och avmarkerar FALSKT.

  Skärmbild av listrutemenyn för kolumnrubriken

 9. Klicka på OK.

 10. I listan Använda steg i fönstret Frågeinställningar ser du nu även steget Filtrerade rader.

  Varje transformation du skapar resulterar i ytterligare steglogik. Du kan redigera och ta bort steg. Du kan även välja ett steg och förhandsgranska frågeresultatet vid det steget i transformationen.

 11. Om du vill ta bort kolumner klickar du på ikonen Välj kolumner i gruppen Hantera kolumner på fliken Start i menyfliksområdet.

 12. Avmarkera alla kolumner genom att avmarkera (Markera alla kolumner) i fönstret Välj kolumner.

 13. Markera följande sex kolumner:

  • EmployeeKey

  • EmployeeNationalIDAlternateKey

  • FirstName

  • LastName

  • Title

  • EmailAddress

 14. Klicka på OK.

 15. Lägg märke till att du lägger till ett nytt frågesteg i listan Använda steg.

  Skärmbild av listan Använda steg.

 16. Om du vill skapa en enskild namnkolumn väljer du först kolumnrubriken FirstName.

 17. Håll ned tangenten Ctrl och välj kolumnen LastName.

 18. Högerklicka på någon av de valda kolumnrubrikerna och välj sedan Sammanfoga kolumner från snabbmenyn.

  Du kan tillämpa många vanliga transformationer genom att högerklicka på kolumnrubriken och sedan välja dem från snabbmenyn. Alla transformationer är dock tillgängliga via menyfliksområdet.

 19. Gå till fönstret Sammanfoga kolumner och listrutan Avgränsare, och välj Blanksteg.

 20. Ange Salesperson i rutan Nytt kolumnnamn.

  Skärmbild av rutan Nytt kolumnnamn.

 21. Klicka på OK.

 22. Om du vill byta namn på kolumnen EmployeeNationalIDAlternateKey dubbelklickar du på kolumnrubriken för EmployeeNationalIDAlternateKey.

 23. Ersätt texten med EmployeeID och tryck på Retur.

  När du uppmanas att byta namn på kolumner är det viktigt att du byter namn på dem exakt enligt beskrivningen.

 24. Använd föregående steg för att byta namn på kolumnen EmailAddress till UPN.

  UPN är en förkortning för User Principal Name. Värdena i den här kolumnen används när du konfigurerar säkerhet på radnivå i Labb 05A.

 25. Längst ned till vänster i statusfältet kontrollerar du att frågan har 5 kolumner och 18 rader.

  Skärmbild av statusfältet.

  Det är viktigt att du inte fortsätter om frågan inte ger rätt resultat, då kan du inte utföra senare labbar. Om frågan ger fel resultat går du tillbaka till stegen i den här uppgiften och rättar till eventuella problem.

Konfigurera frågan SalespersonRegion

I den här uppgiften ska du konfigurera frågan SalespersonRegion.

 1. Gå till fönstret Frågor och välj frågan DimEmployeeSalesTerritory.

 2. Byt namn på frågan till SalespersonRegion, i fönstret Frågeinställningar.

 3. Om du vill ta bort de två sista kolumnerna väljer du först kolumnrubriken DimEmployee.

 4. Håll ned Ctrl och välj kolumnrubriken DimSalesTerritory.

 5. Högerklicka på någon av de valda kolumnrubrikerna och välj sedan Ta bort kolumner från snabbmenyn.

 6. Kontrollera att frågan har 2 kolumner och 39 rader i statusfältet.

Konfigurera frågan Product

I den här uppgiften ska du konfigurera frågan Product.

Vi har gett detaljerade instruktioner tidigare i labben, så nu ger vi mer kortfattade anvisningar. Om du behöver mer detaljerade anvisningar kan du använda tidigare uppgifter.

 1. Välj frågan DimProduct.

  Skärmbild av frågan DimProduct

 2. Byt namn på frågan till Product.

 3. Leta rätt på kolumnen FinishedGoodsFlag och filtrera sedan kolumnen för att hämta produkter som är färdiga varor (det vill säga har värdet SANT).

 4. Ta bort alla kolumner förutom följande:

  • ProductKey

  • EnglishProductName

  • StandardCost

  • Color

  • DimProductSubcategory

 5. Observera att kolumnen DimProductSubcategory representerar en relaterad tabell (den innehåller värdelänkar).

 6. I kolumnrubriken DimProductSubcategory till höger om kolumnnamnet klickar du på knappen för att expandera.

  Skärmbild av knappen expanderingsknappen

 7. Avmarkera alla kolumner genom att avmarkera (Markera alla kolumner).

 8. Markera kolumnerna EnglishProductSubcategoryName och DimProductCategory.

  Skärmbild av de två markerade kolumnerna.

  När du väljer de här två kolumnerna används en transformation för att koppla tabellen DimProductSubcategory och sedan ta med de här kolumnerna. Kolumnen DimProductCategory är i själva verket en annan relaterad tabell.

 9. Avmarkera kryssrutan Använd ursprungligt kolumnnamn som prefix.

  Frågekolumnnamn måste alltid vara unika. När du markerar den här kryssrutan får alla kolumner ett prefix som är det expanderade kolumnnamnet (i det här fallet DimProductSubcategory). Eftersom vi vet att de valda kolumnerna inte krockar med kolumner i frågan Product är alternativet avmarkerat.

 10. Klicka på OK.

 11. Expandera DimProductCategory och introducera endast kolumnen EnglishProductCategoryName.

 12. Byt namn på följande fyra kolumner:

  • EnglishProductName till Product

  • StandardCost till Standard Cost (inklusive ett blanksteg)

  • EnglishProductSubcategoryName till Subcategory

  • EnglishProductCategoryName till Category

 13. Kontrollera att frågan har sex kolumner och 397 rader i statusfältet.

Konfigurera frågan Reseller

I den här uppgiften ska du konfigurera frågan Reseller.

 1. Välj frågan DimReseller.

 2. Byt namn på frågan till Reseller.

 3. Ta bort alla kolumner förutom följande:

  • ResellerKey

  • BusinessType

  • ResellerName

  • DimGeography

 4. Expandera kolumnen DimGeography så att endast följande tre kolumner tas med:

  • City

  • StateProvinceName

  • EnglishCountryRegionName

 5. I kolumnrubriken Business Type klickar du på nedpilen och granskar sedan objekten samt felstavningen av warehouse.

  Skärmbild av felstavat ”Ware House”.

 6. Högerklicka på kolumnrubriken Business Type och välj sedan Ersätt värden.

 7. Konfigurera följande värden i fönstret Ersätt värden:

  • I rutan Värde att söka efter anger du Ware House

  • I rutan Ersätt med anger du Warehouse

  Skärmbild av fönstret Ersätt värden

 8. Klicka på OK.

 9. Byt namn på följande fyra kolumner:

  • BusinessType till Business Type (inklusive ett blanksteg)

  • ResellerName till Reseller

  • StateProvinceName till State-Province

  • EnglishCountryRegionName till Country-Region

 10. Kontrollera att frågan har 6 kolumner och 701 rader i statusfältet.

Konfigurera frågan Region

I den här uppgiften ska du konfigurera frågan Region.

 1. Välj frågan DimSalesTerritory.

 2. Byt namn på frågan till Region.

 3. Använd ett filter på kolumnen SalesTerritoryAlternateKey för att ta bort värdet 0 (noll).

  Skärmbild av frågan Region

 4. Ta bort alla kolumner förutom följande:

  • SalesTerritoryKey

  • SalesTerritoryRegion

  • SalesTerritoryCountry

  • SalesTerritoryGroup

 5. Byt namn på följande tre kolumner:

  • SalesTerritoryRegion till Region

  • SalesTerritoryCountry till Country

  • SalesTerritoryGroup till Group

 6. Kontrollera att frågan har 4 kolumner och 10 rader i statusfältet.

Konfigurera frågan Sales

I den här uppgiften ska du konfigurera frågan Sales.

 1. Välj frågan FactResellerSales.

 2. Byt namn på frågan till Sales.

 3. Ta bort alla kolumner förutom följande:

  • SalesOrderNumber

  • OrderDate

  • ProductKey

  • ResellerKey

  • EmployeeKey

  • SalesTerritoryKey

  • OrderQuantity

  • UnitPrice

  • TotalProductCost

  • SalesAmount

  • DimProduct

  Kom ihåg från Labb 02A att en liten procentandel av raderna i FactResellerSales saknade värden för TotalProductCost. Kolumnen DimProduct har tagits med för att hämta produktens standardkostnad så att de saknade värdena kan åtgärdas.

 4. Expandera kolumnen DimProduct och ta med kolumnen StandardCost.

 5. Skapa en anpassad kolumn genom att gå till fliken Lägg till kolumn i menyfliksområdet och klicka på Anpassad kolumn i gruppen Allmänt.

  Skärmbild av knappen Anpassad kolumn

 6. I fönstret Anpassad kolumn, i rutan Nytt kolumn namn, ersätter du texten med Cost.

 7. I rutan Formel för anpassad kolumn anger du följande uttryck (efter likhetstecknet):

 8. Du kan även kopiera uttrycket från filen D:\DA100\Lab03A\Assets\Snippets.txt.

  Power Query

  if [TotalProductCost] = null then [OrderQuantity] * [StandardCost] else [TotalProductCost]

  Uttrycket testar om värdet för TotalProductCost saknas. I så fall produceras ett värde genom att multiplicera värdet för OrderQuantity med värdet för StandardCost. Annars används det befintliga värdet för TotalProductCost.

 9. Klicka på OK.

 10. Ta bort följande två kolumner:

  • TotalProductCost

  • StandardCost

 11. Byt namn på följande tre kolumner:

  • OrderQuantity till Quantity

  • UnitPrice till Unit Price (inklusive ett blanksteg)

  • SalesAmount till Sales

 12. Ändra kolumndatatypen genom att klicka på ikonen 1.2 till vänster om kolumnnamnet i kolumnrubriken Quantity och välja Heltal.

  Skärmbild av kolumnrubriken Quantity

  Det är viktigt att konfigurera rätt datatyp. När kolumnen innehåller numeriska värden är det också viktigt att välja rätt typ om du förväntar dig att utföra matematiska beräkningar.

 13. Ändra följande tre kolumndatatyper till Fast decimaltal.

  • Unit Price

  • Sales

  • Cost

  Datatypen Fast decimaltal lagrar värden med full precision och använder därför mer lagringsutrymme än decimaltal. Det är viktigt att använda typen Fast decimaltal när det gäller finansiella data eller kurser (som växelkurser).

 14. Kontrollera att frågan har 10 kolumner och 999+ rader i statusfältet.

  Högst 1 000 rader läses in som förhandsgranskningsdata för varje fråga.

Konfigurera frågan Targets

I den här uppgiften ska du konfigurera frågan Targets.

 1. Välj frågan ResellerSalesTargets.

 2. Byt namn på frågan till Targets.

 3. Om du vill avpivotera de 12 månadskolumnerna (M01-M12) måste du först välja kolumnrubrikerna Year och EmployeeID.

  Skärmbild av frågan Targets.

 4. Högerklicka på någon av de valda kolumnrubrikerna och välj sedan Normalisera andra kolumner från snabbmenyn.

 5. Observera att kolumnnamnen nu visas i kolumnen Attribute och att värdena visas i kolumnen Value.

 6. Använd ett filter för kolumnen Value och ta bort värden med bindestreck.

 7. Byt namn på följande två kolumner:

  • Attribute till MonthNumber (inget blanksteg mellan de två orden, det tas bort senare)

  • Value till Target

  Nu ska du använda transformationer och skapa en datumkolumn. Datumet härleds från kolumnerna Year och MonthNumber. Du skapar kolumnen med hjälp av funktionen Kolumner från exempel.

 8. För att förbereda kolumnvärdena i MonthNumber högerklickar du på kolumnrubriken MonthNumber och väljer sedan Ersätt värden.

 9. I fönstret Ersätt värden, i rutan Värde att söka efter, anger du M.

 10. Klicka på OK.

 11. Ändra datatypen för kolumnen MonthNumber till Heltal.

  Skärmbild av datatypen och ikonen för kolumnen.

 12. Gå till fliken Lägg till kolumn i menyfliksområdet och klicka på Kolumn från exempel i gruppen Allmänt.

  Skärmbild av knappen Kolumn från exempel.

 13. Observera att den första raden är för år 2017 och att månadsnumret är 7.

 14. I kolumnen Column1 anger du 7/1/2017 i den första rutnätscellen och trycker sedan på Retur.

  Den virtuella datorn använder amerikanska nationella inställningar, så det här datumet är i själva verket den 1 juli 2017.

 15. Observera att rutnätscellerna uppdateras med förväntade värden.

  Funktionen har korrekt förutspått att du kombinerar värden från två kolumner.

 16. Observera även formeln som visas ovanför frågerutnätet.

  Skärmbild av formeln.

 17. Ge den nya kolumnen ett nytt namn genom att dubbelklicka på kolumnrubriken Merged.

 18. Ge kolumnen namnet TargetMonth.

 19. Klicka på OK.

 20. Ta bort följande kolumner:

  • Year

  • MonthNumber

 21. Ändra följande kolumndatatyper:

  • Target som fast decimaltal

  • TargetMonth som datum

 22. Multiplicera värdena i Target med 1 000 genom att välja kolumnrubriken Target och sedan klicka på Standard i gruppen Sifferkolumn på fliken Transformera i menyfliksområdet och välja Multiplicera.

  Skärmbild av knappen Standard.

 23. Ange 1000 i rutan Värde i fönstret Multiplicera.

 24. Klicka på OK.

 25. Kontrollera att frågan har 3 kolumner och 809 rader i statusfältet.

Konfigurera frågan ColorFormats

I den här uppgiften ska du konfigurera frågan ColorFormats.

 1. Välj frågan ColorFormats.

 2. Observera att den första raden innehåller kolumnnamnen.

 3. Klicka på Använd första raden som rubriker i gruppen Transformera på fliken Start i menyfliksområdet.

  Skärmbild av knappen Använd första raden som rubriker.

 4. Kontrollera att frågan har 3 kolumner och 10 rader i statusfältet.

Uppdatera frågan Product

I den här uppgiften ska du uppdatera frågan Product genom att slå ihop frågan ColorFormats.

 1. Välj frågan Product.

 2. Slå ihop frågan ColorFormats genom att klicka på Slå ihop i gruppen Kombinera på fliken Start i menyfliksområdet.

  Skärmbild av knappen Slå ihop frågor.

  Genom att slå ihop frågor kan du integrera data, i det här fallet från olika datakällor (SQL Server och en CSV-fil).

 3. I fönstret Slå ihop, i rutnätet Product, väljer du kolumnrubriken Color.

  Skärmbild av fönstret Slå ihop med kolumnen Color markerad.

 4. Under frågerutnätet Product väljer du frågan ColorFormats i listrutan.

 5. I rutnätet ColorFormats väljer du kolumnrubriken Color.

 6. När fönstret Sekretessnivåer öppnas väljer du Organisation för var och en av de två datakällorna i motsvarande listruta.

  Skärmbild av fönstret Sekretessnivåer.

  Du kan konfigurera sekretessnivåer för datakällor för att avgöra om data kan delas mellan olika källor. Om du anger Organisation för datakällorna kan de dela data om det behövs. Privata datakällor kan inte delas med andra data källor. Det innebär inte att privata data inte kan delas, utan att Power Query-motorn inte kan dela data mellan källorna.

 7. Klicka på Spara.

 8. Klicka på fönstret OK i fönstret Slå ihop.

 9. Expandera kolumnen ColorFormats så att den innehåller följande två kolumner:

  • Background Color Format

  • Font Color Format

 10. Kontrollera att frågan nu har 8 kolumner och 397 rader i statusfältet.

Uppdatera frågan ColorFormats

I den här uppgiften ska du uppdatera frågan ColorFormats och avaktivera inläsningen.

 1. Välj frågan ColorFormats.

 2. Gå till fönstret Frågeinställningar och klicka på länken Alla egenskaper.

  Skärmbild av länken Alla egenskaper.

 3. Avmarkera kryssrutan Aktivera inläsning för rapport i fönstret Frågeegenskaper.

  Om du avaktiverar inläsningen läses inte frågan in som en tabell i datamodellen. Det här görs eftersom frågan slogs ihop med frågan Product, som kan läsas in till datamodellen.

 4. Klicka på OK.

Slutför

I den här uppgiften ska du slutföra labben.

 1. Kontrollera att du har åtta frågor med följande namn:

  • Salesperson

  • SalespersonRegion

  • Product

  • Reseller

  • Region

  • Sales

  • Targets

  • ColorFormats (som inte läses in i datamodellen)

 2. Om du vill läsa in datamodellen går du till bakgrundsvyn Arkiv och väljer Stäng och tillämpa.

  Alla frågor med aktiverad inläsning läses nu in i datamodellen.

 3. Lägg märke till de sju tabeller som läses in i datamodellen i fönstret Fält (till höger).

  Skärmbild av fönstret Fält och de 7 tabellerna.

 4. Spara Power BI Desktop-filen.

 5. Lämna Power BI Desktop öppet.

I nästa labb ska du konfigurera tabeller och relationer i datamodellen.

Avsluta labben

Avsluta övningen genom att välja knappen Klar längst ned till höger i instruktionsfönstret.