Labbuppgift – Skapa en sidnumrerad rapport

Slutförd

Få åtkomst till din miljö

Innan du startar det här labbet (om du inte fortsätter från ett tidigare labb) väljer du Starta labb ovan.

Du loggas automatiskt in i labbmiljön som data-ai\student.

Nu kan du börja att arbeta med det här labbet.

Tips

Om du vill docka labbmiljön så att den fyller fönstret väljer du datorikonen längst upp och väljer sedan Anpassa fönster till dator.

Skärmbild av labbet med datorikonen markerad och alternativet Anpassa fönster till dator markerat.

I den här labbuppgiften använder du Power BI Report Builder för att utveckla en pixelperfekt layout för sidnumrerad rapport som hämtar data från SQL Server-databasen AdventureWorksDW2020. Du kommer att skapa en datakälla och en datamängd samt konfigurera en rapportparameter. Rapportlayouten gör att data kan renderas över flera sidor samt exporteras i PDF-format och andra format.

Den slutliga rapporten kommer att se ut som följande:

Rapport för försäljningsorder

I den här labbuppgiften lär du dig att:

 • Använda Power BI Report Builder

 • Utforma en rapportlayout med flera sidor

 • Definiera en datakälla

 • Definiera en datamängd

 • Skapa en rapportparameter

 • Exportera en rapport till PDF

Komma igång

I den här övningen öppnar du Power BI Report Builder för att skapa och sedan spara en rapport.

Skapa rapporten

I den här uppgiften öppnar du Power BI Report Builder för att skapa och sedan spara en rapport.

 1. Öppna Power BI Report Builder genom att klicka Power BI Report Builder genvägen eller skriva "Power BI Report Builder" i sökrutan bredvid startknappen och trycka på Retur.

 2. I Power BI Report Builder-fönstret skapar du en ny rapport genom att i fönstret Kom igång klicka på Tom rapport.

  Komma igång

 3. Spara rapporten genom att klicka på fliken Arkiv (längst upp till vänster) och sedan välja Spara.

  Spara fil

 4. I fönstret Spara som rapport går du till mappen D:\DA100\MySolution.

 5. I rutan Namn anger du Sales Order Report (Rapport om försäljningsordrar).

 6. Klicka på Spara.

Utveckla rapportlayouten

I den här övningen utvecklar du rapportlayouten och utforskar den slutliga rapportdesignen.

Konfigurera rapportens sidhuvud

I den här uppgiften konfigurerar du rapportens sidhuvud.

 1. Lägg märke till standardlayouten för rapporter i rapportdesignern, som består av ett område för brödtext och ett område för rapportens sidfot.

  Lägg till rubrik

  Brödtexten innehåller en enskild textruta för en rapportrubrik, och rapportens sidfot innehåller en enskild textruta med en beskrivning av rapportens körningstid.

  Standarddesignen renderar rapportrubriken en gång, i brödtexten, på den första renderade sidan. Dock kommer du nu att ändra rapportdesignen genom att lägga till ett område för rapportens sidhuvud och flytta textrutan för rapportrubriken till det området. På så sätt upprepas rapportrubriken på varje sida. Du kommer även att lägga till en bild med företagets logotyp.

 2. Du lägger till ett område för rapportens sidhuvud genom att gå till fliken Infoga i menyfliksområdet. Där tittar du i gruppen Sidhuvud och sidfot, klickar på Sidhuvud och väljer sedan Lägg till sidhuvud.

  Lägg till sidhuvud

 3. I rapportdesignern ser du att ett område för rapportens sidhuvud har lagts till i rapportlayouten.

 4. Markera textrutan för brödtext genom att klicka på textrutan ”Klicka för att lägga till rubrik”.

 5. Flytta textrutan genom att klicka på korspilen, dra den till området för sidhuvud och sedan släppa den längst upp till vänster i området för rapportens sidhuvud.

  Rubriknavigering

 6. Ändra texten i textrutan för rapportrubriken genom att klicka inuti textrutan och ange: Sales Order Report

  För att ändra storlek på textrutan öppnar du först fönstret Egenskaper. Om du vill ha detaljerad kontroll över egenskaperna för plats och storlek behöver du använda fönstret Egenskaper.

 7. På fliken Visa i menyfliksområdet tittar du i gruppen i Visa/dölj och markerar Egenskaper.

  Egenskaper

 8. Markera textrutan för rapportrubriken genom att först klicka på ett område utanför textrutan och sedan klicka på textrutan igen.

  Textrutan är markerad när textrutans kantlinje är markerad och handtagen för storleksändring (små cirklar) visas vid kantlinjen.

 9. I fönstret Egenskaper (finns till höger) rullar du nedåt i listan för att leta upp gruppen Position.

  Position

  Med gruppen Position går det att ange exakta värden för rapportobjektens plats och storlek.

  Det är viktigt att du anger värdena enligt anvisningarna i den här labbuppgiften. Pixelperfekt layout krävs för att uppnå sidrenderingen i slutet av labbuppgiften.

 10. I gruppen Position visar du gruppen Plats och ser till att egenskaperna Vänster och Övre båda anges till 0in.

  Enheterna för plats och storlek är i tum eftersom regionsinställningarna i den virtuella datorn för labbuppgiften är inställda på USA. Om SI-systemet används i din region är centimeter standardenheten.

 11. I gruppen Position visar du gruppen Storlek och anger egenskapen Bredd till 4.

  Bredd

 12. Infoga en bild genom att gå till fliken Infoga i menyfliksområdet. I gruppen Rapportobjekt klickar du på Bild.

  Lägg till bild

 13. Lägg till bilden i rapportdesignen genom att klicka inuti området för rapportens sidhuvud till höger om textrutan för rapportrubriken.

 14. I fönstret Bildegenskaper importerar du från en bildfil genom att klicka på Importera.

  Importera bild

 15. I fönstret Öppna går du till mappen D:\DA100\Data och väljer sedan filen AdventureWorksLogo.jpg.

 16. Klicka på Öppna.

 17. I fönstret Bildegenskaper klickar du på OK.

 18. I rapportdesignern ser du att bilden har lagts till och är markerad.

 19. Positionera och byt storlek på bilden genom att konfigurera följande egenskaper i fönstret Egenskaper:

  Egenskap Värde
  Position | plats | vänster 5
  Position | plats | överst 0
  Position | storlek | bredd 1
  Position | storlek | höjd 1
 20. Om du vill ändra storlek på området för rapportens sidhuvud markerar du först området genom att klicka på ett tomt område i det.

 21. I fönstret Egenskaper anger du egenskapen Allmänt | Höjd till 1.

 22. Kontrollera att området för rapportens sidhuvud innehåller en enskild textruta och en bild och ser ut så här:

  Rapportrubrik för försäljningsorder

 23. Spara rapporten genom att på fliken Arkiv klicka på Spara.

  Tips

  Du kan även klicka på diskikonen längst upp till vänster.

  Ikonen Spara fil

Du är nu redo att konfigurera rapporten att hämta ett frågeresultat från databasen.

Hämta data

I den här uppgiften skapar du en datakälla och en datamängd för att hämta ett frågeresultat från SQL Server-databasen AdventureWorksDW2020.

 1. I fönstret Rapportdata (finns till vänster) högerklickar du på mappen Data Sources (Datakällor) och väljer sedan Lägg till datakälla.

  Lägg till datakälla

  Det går att hämta data från molndatabaser eller lokala databaser, eller från en Power BI-datamängd.

 2. I fönstret Egenskaper för datakälla går du till rutan Namn och ersätter texten med AdventureWorksDW2020.

 3. I listrutan Välj anslutningstyp ser du att Microsoft SQL Server har valts.

 4. Skapa anslutningssträngen genom att klicka på Skapa.

  Egenskaper för datakälla

 5. I fönstret Anslutningsegenskaper går du till rutan Servernamn och anger localhost.

  I labbuppgifterna ansluter du till SQL Server-databasen med hjälp av localhost. Detta är dock inte en rekommenderad metod när du skapar egna lösningar. Det beror på att gateway-datakällor inte kan matcha localhost.

 6. I listrutan Välj eller ange ett databasnamn väljer du AdventureWorksDW2020.

 7. Klicka på OK.

 8. I fönstret Egenskaper för datakälla klickar du på OK.

 9. I fönstret Rapportdata ser du tillägget av datakällan AdventureWorksDW2020.

  Egenskaper för rapportdata

 10. Skapa en datamängd genom att i fönstret Rapportdata högerklicka på datakällan AdventureWorksDW2020 och sedan välja Lägg till datamängd.

  Lägg till datauppsättning

  En rapportdatamängd skiljer sig från en Power BI-datamängd vad gäller syfte och struktur.

 11. I fönstret Egenskaper för datamängd går du till rutan Namn och ersätter texten med SalesOrder.

 12. Importera en fördefinierad fråga genom att klicka på Importera.

  Egenskaper för datamängd

 13. I fönstret Importera fråga går du till mappen D:\DA100\Lab13A\Assets och väljer sedan filen SalesOrder.sql.

 14. Klicka på Öppna.

 15. I rutan Fråga granskar du frågan. Rulla längst ned i frågetexten.

  Det är inte viktigt att du förstår informationen om frågeuttrycket. Den har utformats för att hämta information om försäljningsorderrader. WHERE-satsen innehåller ett predikat för att begränsa frågeresultatet till en enskild försäljningsorder. ORDER BY-satsen ser till att raderna returneras i radnummerordning.

 16. Observera användningen av @SalesOrderNumber i WHERE-satsen, vilket representerar en frågeparameter.

  Skript

  En frågeparameter är en platshållare för ett värde som skickas vid tiden för frågekörning. Du kommer att konfigurera en rapportparameter för att be rapportanvändaren om ett enskilt försäljningsordernummer som sedan skickas till frågeparametern.

 17. Klicka på OK.

 18. I fönstret Rapportdata ser du tillägget av datamängden SalesOrder och dess fält.

  Lista över datauppsättningar

  Fälten används för att konfigurera dataområden i rapportlayouten. De härleddes från frågekolumnerna i datamängden.

 19. Spara rapporten.

Konfigurera rapportparametern

I den här uppgiften konfigurerar du rapportparametern med ett standardvärde.

 1. I fönstret Rapportdata expanderar du mappen Parameters (Parametrar) för att visa rapportparametern SalesOrderNumber.

  Parameter

  Rapportparametern SalesOrderNumber lades till automatiskt när datamängden skapades. Detta beror på att datamängdsfrågan innehöll frågeparametern @SalesOrderNumber.

 2. Redigera rapportparametern genom att högerklicka på rapportparametern SalesOrderNumber och sedan välja Egenskaper för parameter.

  Parameteregenskaper

 3. I fönstret Egenskaper för rapportparameter till vänster väljer du sidorna Standardvärden.

  Standardvärden för parametrar

 4. Välj alternativet AngeVärden.

  Egenskaper för rapportparameter

 5. Lägg till ett standardvärde genom att klicka på Lägg till.

 6. I listrutan Värde ersätter du texten med 43659.

  Lägg till parametervärde

  Försäljningsordern 43659 är det värde som du till en början använder för att testa rapportdesignen.

 7. Klicka på OK.

 8. Spara rapporten.

Du kommer nu att slutföra designen av området för rapportens sidhuvud genom att lägga till textrutor som beskriver försäljningsordern.

Slutföra layouten för rapportens sidhuvud

I den här slutför du designen av området för rapportens sidhuvud genom att lägga till textrutor.

 1. Lägg till en textruta i området för rapportens sidhuvud genom att gå till fliken Infoga i menyfliksområdet. I gruppen Rapportobjekt klickar du på Textruta.

  Lägg till textruta

 2. Klicka inuti området för rapportens sidhuvud, direkt nedanför textrutan för rapportrubriken.

 3. I textrutan anger du Sales Order: följt av ett blanksteg.

 4. Infoga en platshållare genom att direkt efter det blanksteg som du just angav högerklicka och välja Skapa platshållare.

  Skapa platshållare

 5. I fönstret Platshållaregenskaper klickar du till höger om listrutan Värde på knappen fx.

  Platshållaregenskaper

  Med knappen fx kan du ange ett anpassat uttryck. Det här uttrycket används för att returnera försäljningsordernumret.

 6. I fönstret Uttryck går du till listan Kategori och väljer Parametrar.

  Kategorier

 7. I listan Värden dubbelklickar du på parametern SalesOrderNumber.

 8. I uttrycksrutan ser du att en programmatisk referens till rapportparametern SalesOrderNumber har lagts till.

  Parameteruttryck

 9. Klicka på OK.

 10. I fönstret Platshållaregenskaper klickar du på OK.

 11. Klicka på ett tomt område i området för rapportens sidhuvud och markera sedan den nya textrutan.

 12. I fönstret Egenskaper konfigurerar du följande positionsegenskaper:

  Egenskap Värde
  Position | plats | vänster 0
  Position | plats | överst 0,5
  Position | storlek | bredd 4
  Position | storlek | höjd 0,25
 13. Formatera en del av texten i textrutan genom att inuti den nya textrutan endast markera texten Sales Order:.

  Formatrubrik

 14. På fliken Start i menyfliksområdet går du till gruppen Teckensnitt och klickar på kommandot Fet.

  Formatera fetstil

 15. Lägg till ytterligare en textruta i området för rapportens sidhuvud och ange sedan texten Reseller: (Återförsäljare) följt av ett blanksteg.

  Tips

  Du kan även lägga till en textruta genom att högerklicka på arbetsytan och sedan välja Infoga | Textruta.

 16. Efter blanksteget infogar du en platshållare och anger sedan värdet för platshållaren till att använda ett uttryck.

 17. I fönstret Uttryck går du till listan Kategori och väljer Datamängder.

  Kategoridatauppsättningar

 18. Basera uttrycksvärdet på värdet First(Reseller).

 19. I fönstret Egenskaper konfigurerar du följande positionsegenskaper:

  Egenskap Värde
  Position | plats | vänster 0
  Position | plats | överst 0,75
  Position | storlek | bredd 4
  Position | storlek | höjd 0,25
 20. Formatera texten Reseller: i fetstil.

 21. Lägg till en tredje (och sista) textruta i området för rapportens sidhuvud och ange sedan texten Order Date: (Orderdatum) följt av ett blanksteg.

 22. Efter blanksteget infogar du en platshållare och anger värdet för platshållaren till att använda ett uttryck baserat på kategorin Datamängder, värdet First(OrderDate).

  Ange uttryck för värde

 23. Formatera datumvärdet genom att i fönstret Platshållaregenskaper välja sidan Nummer.

  Formatdatum

 24. I listan Kategori väljer du Datum.

  Kategoridatum

 25. I listan Typ väljer du en lämplig typ för dataformat.

 26. I fönstret Platshållaregenskaper klickar du på OK.

 27. I fönstret Egenskaper konfigurerar du följande positionsegenskaper:

  Egenskap Värde
  Position | plats | vänster 0
  Position | plats | överst 1
  Position | storlek | bredd 4
  Position | storlek | höjd 0,25
 28. Formatera texten Order Date: i fetstil.

 29. Klicka slutligen på ett tomt område i området för rapportens sidhuvud.

 30. I fönstret Egenskaper anger du egenskapen Höjd till 1,5.

 31. Kontrollera att området för rapportens sidhuvud ser ut så här:

  Området för rapportens sidhuvud

 32. Spara rapporten.

 33. Du förhandsgranskar rapporten genom att gå till fliken Start i menyfliksområdet och sedan till gruppen Vyer. Därefter klickar du på Kör.

  Förhandsgranskningsrapport

  När rapporten körs renderas den i HTML. Eftersom den enda rapportparametern har ett standardvärde körs rapporten automatiskt.

 34. Kontrollera att den renderade rapporten ser ut så här:

  Renderad rapport

 35. Återgå till designvyn genom att gå till fliken Kör i menyfliksområdet och i gruppen Vyer klicka på Design.

  vyn Design

Nu ska du lägga till en tabell i rapportens brödtext för att visa en formaterad layout för försäljningsorderraderna.

Lägga till ett tabelldataområde

I den här uppgiften lägger du till ett tabelldataområde i rapportens brödtext.

 1. På fliken Infoga i menyfliksområdet går du till gruppen Dataområden, klickar på Tabell och väljer sedan Infoga tabell.

  Infoga en tabell

 2. Lägg till tabellen genom att klicka på ett tomt område i rapportens brödtext.

 3. I fönstret Egenskaper konfigurerar du följande positionsegenskaper:

  Egenskap Värde
  Position | plats | vänster 0
  Position | plats | överst 0

  Tabellen visar fem kolumner. Som standard innehåller tabell mallen endast tre kolumner.

 4. Lägg till en kolumn i tabellen genom att högerklicka i valfri cell i den sista kolumnen och sedan välja Infoga kolumn | Höger.

  Lägg till kolumn

 5. Upprepa det sista steget för att lägga till en andra ny kolumn.

 6. Hovra markören över cellen på den andra raden i den första kolumnen för att visa ikonen för fältväljaren.

  Ikon för fältväljare

 7. Klicka på ikonen för fältväljaren och välj sedan fältet Rad.

  Välj radfält

 8. Observera att tabellen nu innehåller ett textvärde på den första raden (sidhuvud) och en fältreferens på informationsraden.

  Radvärde

 9. Lägg till fält i följande fyra kolumner, i ordning, enligt följande:

  • Product

  • Quantity

  • UnitPrice

  • Amount

 10. Kontrollera att tabelldesignen ser ut så här:

  Verifiera tabelldesignen

 11. Spara rapporten.

 12. Förhandsgranska rapporten.

  Knappen Kör

  Rapportförhandsvisning för försäljningsorder

Tabellen innehåller ett sidhuvud och 12 försäljningsorderrader. Det finns många förbättringar som kan göras genom formatering av tabellayouten.

I nästa uppgift kommer du att:

 • Formatera tabellens sidhuvud med en bakgrundsfärg och fetstil

 • Ändra kolumnbredder för att ta bort överflödigt utrymme och förhindra att långa textvärden radbryts

 • Vänsterjustera de första kolumnvärdena

 • Högerjustera de sista tre kolumnvärdena

 • Formatera valutavärden med hjälp av en valutasymbol (för USD)

 • Lägga till och formatera en summeringsrad för tabellen

Formatera tabelldataområdet

I den här uppgiften formaterar du tabelldataområdet.

 1. Återgå till designvyn.

 2. Klicka på valfri cell i tabellen för att visa de grå cellguiderna.

  Guider för grå cell

  Cellguiderna hjälper till med konfiguration av hela rader eller kolumner.

 3. Formatera tabellens sidhuvud genom att klicka på radguiden för sidhuvudet.

  Formatera tabellrubrik

  Om du markerar en rad eller en kolumnguide markeras alla celler på raden eller i kolumnen. Varje cell är i själva verket en textruta. Formatering av en enskild textruta eller flera markeringar av textrutor kan sedan ske med hjälp av fönstret Egenskaper eller kommandon i menyfliksområdet.

 4. I fönstret Egenskaper (eller i menyfliksområdet) konfigurerar du följande egenskaper:

  Egenskap Värde
  Fyll | BackgroundColor DarkGreen (Tips: Hovra markören över varje färg för att visa dess namn)
  Teckensnitt | färg Vit
  Teckensnitt | teckensnitt | FontWeight Fetstil
 5. Välj den första kolumnguiden.

  Guide för första kolumnen

 6. I fönstret Egenskaper anger du egenskapen Position | Storlek | Bredd till 0,5.

 7. Ange bredden på den andra kolumnen till 2,5.

 8. När du trycker på tangenten Ctrl markerar du de sista tre textrutorna för kolumnsidhuvud tillsammans (Quantity, Unit Price och Amount).

 9. I fönstret Egenskaper (eller i menyfliksområdet) anger du egenskapen Justering | TextAlign till Höger.

 10. Ange informationstextrutan Rad till vänsterjustering.

  Vänsterjusterad textruta

 11. På fliken Start i menyfliksområdet går du till gruppen Nummer, anger de två sista textrutorna för information (inte rubrik) (UnitPrice (Enhetspris) och Amount) (Belopp) till att formateras med en valutasymbol.

  Formatera valuta

 12. Lägg till en summarad i tabellen genom att högerklicka på textrutan Kvantitet och sedan välja Lägg till summa.

  Lägg till summa

 13. Observera att en ny rad som representerar tabellens sidfot har lagts till samt att uttrycket utvärderar summan av Quantity-värden.

 14. Upprepa föregående steg för att lägga till en summa för informationstextrutan Amount.

 15. I den första cellen på raden för tabellens sidfot anger du ordet Total.

 16. Formatera alla textrutor på sidfotsraden som fetstil.

 17. Kontrollera att tabelldesignen ser ut så här:

  Förhandsgranskning av tabelldesign

 18. Ta bort eventuella avslutande blanksteg efter tabellen genom att hovra markören över den streckade linjen mellan rapportens brödtext och rapportens sidfotsområde och sedan dra uppåt så att du nuddar tabellens nederkant.

  Ta bort avslutande blanksteg

 19. Spara rapporten

 20. Förhandsgranska rapporten.

 21. Kontrollera att den renderade rapporten ser ut så här:

  Verifiera rapportdesign 2

 22. I parameterrutan Sales Order Number ersätter du värdet med 51721.

  Ersätt parametervärde

 23. Kör rapporten på nytt genom att till höger klicka på Visa rapport.

  Kör rapporten på ny tid

  Den här försäljningsordern har 72 försäljningsorderrader, och därför renderas data över flera sidor.

 24. Gå till den andra sidan i rapporten genom att gå till fliken Kör i menyfliksområdet. I gruppen Navigering klickar du på Nästa.

  Gå till den andra sidan

 25. Observera att tabellens sidhuvud inte visas på sidan 2.

  Du kommer att åtgärda det här problemet i nästa uppgift.

 26. Rulla längst ned på sidan och lägg märke till att rapportens sidfot endast visar körningstiden.

I nästa uppgift förbättrar du sidfotstexten genom att lägga till sidnumret.

Slutföra rapportdesignen

I den här uppgiften slutför du rapportdesignen genom att säkerställa att rapporter med flera sidor renderas på rätt sätt.

 1. Växla till designvyn.

 2. Säkerställ att tabellens sidhuvud upprepas på alla sidor genom att först markera eventuella textrutor i tabellen.

 3. I fönstret Gruppering (finns längst ned i rapportdesignern) går du längst till höger i Kolumngrupper. Klicka på nedpilen och välj Avancerat läge.

  Grupperingsfönster

 4. I avsnittet Radgrupper väljer du den första statiska gruppen.

  Radgrupper

  Nu markerades raden för tabellens sidhuvud.

 5. I fönstret Egenskaper anger du egenskapen Annat | RepeatOnNewPage till Sant.

  Detta säkerställer att den första statiska gruppen (som representerar tabellens sidhuvud) upprepas på alla sidor.

 6. I området för tabellens sidfot högerklickar du på textrutan ExecutionTime och väljer Uttryck.

  Tabellsfot

 7. I fönstret Uttryck går du till uttrycksrutan och lägger till ett blanksteg följt av & " | Sida " & för att skapa följande:

  =Globals!ExecutionTime & " | Page " &
  
 8. Se till att ett blanksteg kommer efter det sista tecknet (&).

 9. I listan Kategori väljer du Inbyggda fält.

  Inbyggda fält

 10. Mata in sidnumret i uttrycket genom att i listan Objekt dubbelklicka på PageNumber.

 11. Kontrollera att det fullständiga uttrycket ser ut så här:

  Verifiera uttryck

 12. Klicka på OK.

 13. Dra den vänstra sidan av textrutan för att öka bredden till rapportsidans bredd.

  Öka bredden

  Rapportdesignen är nu klar. Slutligen ser du till att sidbredden är exakt sex tum och tar även bort standardvärdet för rapportparametern.

 14. Markera rapportens brödtext genom att högerklicka på valfri tabelltextruta och sedan välja Markera | Brödtext.

  Välj rapportens brödtext

  När tabellen fyller hela rapportens brödtext måste den här tekniken användas för att markera rapportens brödtext.

 15. I fönstret Egenskaper ser du till att egenskapen Position | Storlek | Bredd anges till 6.

  Det är viktigt att bredden inte är större än sex tum, eftersom rendering till utskriftsformatet skulle bryta tabellen över flera sidor.

 16. I fönstret Rapportdata öppnar du rapportparameteregenskaperna SalesOrderNumber.

 17. På sidan Standardvärden väljer du alternativet Inget standardvärde.

  Inget standardvärde

 18. Klicka på OK.

 19. Spara rapporten.

Utforska den slutliga rapporten

I den här uppgiften visar du rapporten i läge för utskriftslayout.

 1. Förhandsgranska rapporten.

 2. I parameterrutan Sales Order Number anger du värdet 51721

 3. På fliken Kör i menyfliksområdet går du till gruppen Utskrift och klickar på Utskriftslayout.

  Utskriftslayout

  I läget för utskriftslayout finns en förhandsgranskning av hur rapporten kommer att se ut när den skrifts ut till den strikta sidstorleken.

 4. Gå till sidorna 2 och 3.

I den här labbuppgiften publicerar du inte rapporten. Sidnumrerade rapporter kan endast renderas i Power BI-tjänsten när de lagras på en arbetsyta i dedikerad kapacitet samt när den kapaciteten har arbetsbelastningen för sidnumrerade rapporter aktiverad.