Skapa en webbapp i Azure-portalen

Slutförd

I den här lektionen lär du dig att skapa en Azure App Service-webbapp med hjälp av Azure-portalen.

Varför bör jag använda Azure-portalen?

Det första steget i att hantera webbprogrammet är att skapa en webbapp (en App Service-app) i din Azure-prenumeration.

Du kan skapa en webbapp på flera olika sätt. Du kan använda Azure-portalen, Azures kommandoradsgränssnitt (CLI), ett skript eller en IDE.

Informationen nedan beskriver hur du använder Azure-portalen när du skapar en webbapp, och i nästa övning använder du den här informationen till att skapa en webbapp. I den här modulen använder vi Azure-portalen eftersom den är grafisk och ett bra inlärningsverktyg. Portalen hjälper dig att upptäcka tillgängliga funktioner, lägga till ytterligare resurser och anpassa befintliga resurser.

Vad är Azure App Service?

Azure App Service är en fullständigt hanterad värdplattform för webbappar. Med denna plattform som en tjänst (PaaS) som tillhandahålls av Azure kan du fokusera på att designa och skapa apparna medan Azure hanterar den infrastruktur som krävs för att köra och skala om dina program.

Distributionsfack

Med hjälp av Azure Portal kan du enkelt lägga till distributionsfack i en App Service-webbapp. Du kan till exempel skapa ett distributionsfack för mellanlagring som du kan skicka koden till för att testa den i Azure. När du är nöjd med koden kan du enkelt växla distributionsfacket för mellanlagring med produktionsfacket. Det här gör du med några enkla musklick i Azure-portalen.

Skärmbild av mellanlagringsplatsen för att testa distributionen

Stöd för kontinuerlig integrering/distribution

Azure-portalen tillhandahåller färdig, kontinuerlig integrering och distribution med Azure DevOps, GitHub, Bitbucket, FTP eller en lokal Git-lagringsplats på din utvecklingsdator. Anslut din webbapp till någon av ovanstående källor så gör App Service resten genom att automatiskt synkronisera koden och eventuella kodändringar till webbappen. Med Azure DevOps definierar du dessutom din egen bygg- och lanseringsprocess som kompilerar din källkod, kör testerna, skapar en version och slutligen distribuerar versionen till webbappen varje gång du checkar in koden. Allt detta händer implicit utan att du behöver göra någonting.

Skärmbild för konfiguration av distributionsalternativ och val av källa för distributionskällkoden

Integrerad Visual Studio-publicering och FTP-publicering

Förutom att kunna konfigurera kontinuerlig integrering/distribution för webbappen kan du alltid dra nytta av den täta integreringen med Visual Studio för att publicera webbappen till Azure via WebDeploy-teknik. App Service kan också användas med FTP-baserad publicering för mer traditionella arbetsflöden.

Inbyggt stöd för automatisk skalning (automatisk utskalning baserat på verklig belastning)

I webbappen ingår möjligheten att skala upp/ned eller skala ut. Beroende på hur webbappen används kan du skala upp/ned appen genom att öka/minska resurserna för den underliggande datorn som är värd för webbappen. Resurser kan vara antal kärnor eller mängden tillgängligt RAM-minne.

Att skala ut, å andra sidan, är möjligheten att öka antalet datorinstanser där webbappen körs.

Skapa en webbapp

När du är redo att köra en webbapp i Azure går du till Azure-portalen och skapar en resurs för Webbapp. När du skapar en webbapp i Azure-portalen tilldelas en uppsättning värdresurser i App Service som du kan använda som värd för alla webbaserade program som stöds av Azure, oavsett om det är ASP.NET Core, Node.js, Java, Python osv.

I Azure-portalen finns en guide för skapandet av webbapp. Guiden kräver att följande fält anges:

Fält Beskrivning
Prenumeration En giltig och aktiv Azure-prenumeration.
Resursgrupp En giltig resursgrupp.
Appens namn Namnet på webbappen. Namnet blir en del av appens webbadress, så det måste vara unikt bland alla webbappar i Azure App Service.
Publicera Du kan distribuera appen till App Service som kod eller som en körklar Docker-avbildning. Om du väljer Docker-avbildning aktiveras fliken Docker i guiden. Där kan du ange information om det Docker-register som App Service hämtar din avbildning från.
Körningsstack Om du väljer att distribuera appen som kod behöver App Service veta vilken körning appen använder (exempel: Node.js, Python, Java och .NET). Om du distribuerar din app som en Docker-avbildning behöver du inte välja någon körningsstack eftersom den då finns i avbildningen.
Operativsystem App Service kan vara värd för appar på Windows- eller Linux- servrar. Se mer information nedan.
Region Den Azure-region som appen ska hanteras från.
App Service-plan Nedan finns information om App Service-planer.

Operativsystem

Om du distribuerar din app som kod är många av de tillgängliga körningsstackarna begränsade till endera operativsystemet. När du har valt en körningsstack anger växlingen om du kan välja operativsystem eller inte. Om målkörningsstacken är tillgänglig på båda operativsystemen väljer du det operativsystem som du använder för att utveckla och testa din app.

Om appen är paketerad som en Docker-avbildning väljer du det operativsystem som avbildningen är avsedd för att köra.

Om du väljer Windows aktiveras fliken Övervakning, där du kan välja att aktivera Application Insights. Om du aktiverar den här funktionen kan du konfigurera appen så att den automatiskt skickar detaljerad prestandatelemetri till övervakningstjänsten i Application Insights utan att du behöver ändra koden. Application Insights kan även användas från Linux-värdbaserade appar, men det här nyckelfärdiga och kodfria alternativet är endast tillgängligt i Windows.

App Service-planer

En AppService-plan är en uppsättning virtuella serverresurser som kör App Service-appar. Storleken på en plan (kallas ibland även för SKU eller prisnivå) avgör prestandaegenskaperna för de virtuella servrar som kör de apparna som har tilldelats planen och de App Service-funktioner som apparna har åtkomst till. Varje App Service-webbapp som du skapar måste tilldelas en App Service-plan som ska köra den.

En enda App Service-plan kan vara värd för flera App Service-webbappar. I de flesta fall begränsas antalet appar som du kan köra i en och samma plan av apparnas prestandaegenskaper och planens resursbegränsningar.

App Service-planerna är faktureringsenheten för App Service. Storleken på varje App Service-plan i din prenumeration samt de bandbreddsresurser som används av apparna i planerna avgör det pris du betalar. Hur många webbappar som distribueras till dina App Services-planer har ingen inverkan på din faktura.

Du kan använda något av de tillgängliga Azure-hanteringsverktygen för att skapa en App Service-plan. När du skapar en webbapp via Azure Portal får du hjälp av guiden att även skapa en ny plan om du inte redan har en.