Registrera din enhet med företagsportalenEnroll your device with Company Portal

Registrera din personliga eller företagsägda Android-enhet för att få säker åtkomst till företagets e-post, appar och data.Enroll your personal or corporate-owned Android device to get secure access to company email, apps, and data. Företagsportalen har stöd för Android-enheter, däribland Samsung Knox, som kör Android 4.4 och senare.Company Portal supports Android devices, including Samsung Knox, running Android 4.4 and later.

Anteckning

Samsung Knox är en typ av säkerhet som vissa Samsung-enheter använder för ytterligare skydd utöver vad den interna säkerheten i Android ger.Samsung Knox is a type of security that certain Samsung devices use for additional protection outside of what native Android provides. Du kan kontrollera om du har en Samsung Knox-enhet genom att gå till Inställningar > Om enheten.To check if you have a Samsung Knox device,> go to Settings > About device. Om du inte ser Knox version där har du en ursprunglig Android-enhet.If you don't see Knox version listed there, you have a native Android device.

Registrera enhetEnroll device

Se till att installera den kostnadsfria Intune-företagsportalsappen från Google Play.Make sure to install the free Intune Company Portal app from Google Play.

Under registreringen kan du bli ombedd att välja en kategori som bäst beskriver hur du använder enheten.During enrollment, you might be asked to choose a category that best describes how you use your device. Företagets support använder ditt svar för att se vilka appar du har åtkomst till.Your company support uses your answer to check the apps that you have access to.

 1. Öppna företagsportalappen och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.Open the Company Portal app and sign in with your work or school account.

 2. Om du uppmanas att godkänna din organisations villkor trycker du på GODKÄNN ALLT.If you're prompted to accept your organization's terms and conditions, tap ACCEPT ALL.

  Exempelbild på Företagsportal, skärmen Villkor, med knappen "Godkänn alla" markerad.

 3. Granska vad din organisation kan och inte kan se.Review what your organization can and can't see. Tryck sedan på FORTSÄTT.Then tap CONTINUE.

  Exempelbild av Företagsportalen, vi värnar om din integritet-skärm som visar knappen Fortsätt.

 4. Gå igenom vad du kan förvänta dig i de kommande stegen.Review what to expect in the upcoming steps. Tryck sedan på NÄSTA.Then tap NEXT.

  Exempelbild på Företagsportal, skärmen Vad händer nu, med knappen "Nästa" markerad.

 5. Beroende på din Android-version kan du bli uppmanad att tillåta åtkomst till vissa delar av enheten.Depending on your version of Android, you might be prompted to allow access to certain parts of your device. Dessa meddelanden krävs av Google och styrs inte av Microsoft.These prompts are required by Google and not controlled by Microsoft.

  Tryck på Tillåt för följande behörigheter:Tap Allow for the following permissions:

  • Tillåt att företagsportalen kan ringa och hantera telefonsamtal: Den här behörigheten gör att din enhet kan dela sitt IMEI-nummer (International Mobile Station Equipment Identity) med Intune, din organisations enhetshanteringsprovider.Allow Company Portal to make and manage phone calls: This permission enables your device to share its international mobile station equipment identity (IMEI) number with Intune, your organization's device management provider. Det är säkert att tillåta den här behörigheten.It's safe to allow this permission. Microsoft varken ringer eller hanterar telefonsamtal.Microsoft will never make or manage phone calls.
  • Tillåt att företagsportalappen får åtkomst till dina kontakter: Den här behörigheten gör att företagsportalappen kan skapa, använda och hantera ditt arbetskonto.Allow Company Portal to access your contacts: This permission lets the Company Portal app create, use, and manage your work account. Det är säkert att tillåta den här behörigheten.It's safe to allow this permission. Microsoft bereder sig aldrig åtkomst till dina kontakter.Microsoft will never access your contacts.

  Om du nekar behörighet får du frågan igen nästa gång du loggar in på Företagsportal.If you deny permission, you'll be prompted again the next time you sign in to Company Portal. Om du vill stänga av de här meddelandena väljer du Fråga inte igen.To turn off these messages, select Never ask again. Du hanterar appbehörigheter genom att gå till Inställningar-appen > Appar > Företagsportal > Behörigheter > Telefon.To manage app permissions, go to the Settings app > Apps > Company Portal > Permissions > Phone.

 6. Aktivera enhetens administratörsapp.Activate the device admin app.

  Företagsportal behöver enhetens administratörsbehörigheter för att på ett säkert sätt hantera din enhet.Company Portal needs device administrator permissions to securely manage your device. När du aktiverar appen kan din organisation identifiera potentiella säkerhetsproblem, till exempel upprepade misslyckade försök att låsa upp din enhet, och vidta åtgärder.Activating the app lets your organization identify possible security issues, such as repeated failed attempts to unlock your device, and respond appropriately.

  Exempelbild på skärmen Aktivera enhetsadministratör, med knappen "Aktivera" markerad.

Anteckning

Microsoft kontrollerar inte meddelanden på den här skärmen.Microsoft does not control the messaging on this screen. Vi förstår att formuleringen på den kan verka dramatisk.We understand that its phrasing can seem somewhat drastic. Företagsportal kan inte ange vilka begränsningar och vilken åtkomst som är relevant för din organisation.Company Portal can't specify which restrictions and access are relevant to your organization. Om du har frågor om hur din organisation använder appen bör du kontakta IT-personalen.If you have questions about how your organization uses the app, contact your IT support person. Gå till Företagsportal-webbplatsen och leta upp din organisations kontaktuppgifter.Go to the Company Portal website to find your organization's contact information.

 1. Din enhet börjar registreras.Your device begins enrolling. Om du använder en Samsung Knox-enhet uppmanas du att läsa och godkänna sekretesspolicyn för ELM-agenten först.If you're using a Samsung Knox device, you'll be prompted to review and acknowledge the ELM Agent privacy policy first.

  Exempelbild på Samsung Knox-skärmen för sekretesspolicy, som visas under registreringen.

 2. På skärmen Konfiguration av företagsåtkomst kontrollerar du att enheten har registrerats.On the Company Access Setup screen, check that your device is enrolled. Tryck sedan på FORTSÄTT.Then tap CONTINUE.

  Exempelbild av Företagsportal, skärmen Konfiguration av företagsåtkomst, där Få din enhet hanterad visas som slutfört.

 3. Din organisation kan kräva att du uppdaterar enhetsinställningarna.Your organization might require you to update your device settings. Tryck på LÖS för att justera en inställning.Tap RESOLVE to adjust a setting. När du är klar med att uppdatera inställningarna trycker du på FORTSÄTT.When you're done updating settings, tap CONTINUE.

  Exempelbild på skärmen Företagsportal, Uppdatera enhetsinställningar, där knapparna Lös och Fortsätt markerade.

 4. När installationen är klar trycker du på KLAR.When setup is complete, tap DONE.

  Exempelbild av Företagsportal, Konfiguration av företagsåtkomst-skärmen som visar slutförd installation och Klar-knappen.

Nästa stegNext steps

Innan du försöker installera en skol- eller arbetsapp går du till Inställningar > Säkerhet och aktiverar Okända källor.Before you try to install a school or work app, go to Settings > Security, and turn on Unknown sources. Om du inte aktiverar det här alternativet visas följande meddelande när du försöker att installera en app: ”Installationen blockerades.If you don't turn on this option, you'll see the following message when you try to install an app: "Install blocked. Av säkerhetsskäl är enheten inställd på att blockera installationer av appar från okända källor.For security reasons, your device is set to block installations of apps obtained from unknown sources." Du kan trycka på Inställningar i meddelandet för att gå direkt till Okända källor.You can tap Settings on the message to go directly to Unknown sources.

Anteckning

Om din organisation använder kostnad hanteringsprogramvara för telekomtjänster måste ytterligare ett part steg utföras innan enheten har registrerats fullständigt.If your organization is using telecom expense management software, you will have an additional few steps to complete before your device is fully enrolled. Läs mer här.Find out more here.

Om du får ett felmeddelande när du försöker registrera enheten i Intune kan du skicka ett e-postmeddelande till företagets support.If you get an error while you try to enroll your device in Intune, you can email your company support.

Behöver du fortfarande hjälp?Still need help? Kontakta företagssupporten.Contact your company support. Titta efter IT-administratörens kontaktuppgifter på företagsportalens webbplats.For contact information, check the Company Portal website.