Microsoft 365-rapporter i administrations Center – Microsoft Office-aktiveringarMicrosoft 365 Reports in the admin center - Microsoft Office activations

Instrument panelen för Microsoft 365- rapporter visar en översikt över produkterna i organisationen.The Microsoft 365 Reports dashboard shows you the activity overview across the products in your organization. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt.It enables you to drill in to individual product level reports to give you more granular insight about the activities within each product. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter.Check out the Reports overview topic.

I rapporten Office-aktivering får du en översikt över vilka användare som har aktiverat Office-prenumerationen på minst en enhet.The Office Activation report gives you a view of which users have activated their Office subscription on at least one device. Den innehåller en uppdelning av Microsoft 365-apparna för 365 Office-, Project-och Visio Pro-prenumerationer på andra datorer, samt hur aktiveringar ska aktive ras på Skriv bordet och enheter.It provides a breakdown of the Microsoft 365 Apps for enterprise, Project, and Visio Pro for Office 365 subscription activations, as well as the breakdown of activations across desktop and devices. Den här rapporten kan vara användbar när du vill identifiera användare som kan behöva extra hjälp och stöd för att aktivera Office-prenumerationen.This report could be useful in helping you identify users that might need additional help and support to activate their Office subscription.

Anteckning

Du måste vara global administratör, global läsare eller rapport läsare i Microsoft 365 eller en Exchange-, SharePoint-, teams-tjänst, grupp kommunikation eller Skype för företag-administratör för att se rapporter.You must be a global administrator, global reader or reports reader in Microsoft 365 or an Exchange, SharePoint, Teams Service, Teams Communications, or Skype for Business administrator to see reports.

Så här kommer du åt rapporten över Office-aktiveringarHow to get to the Office activations report

  1. I administrationscentret går du till sidan Rapporter > Användning.In the admin center, go to the Reports > Usage page.
  2. Från instrument panelens start sida klickar du på knappen Visa mer på kortet för Office-aktiveringar.From the dashboard homepage, click on the View more button on the Office activations card.

Tolka rapporten över Office-aktiveringarInterpret the Office activations report

Du kan visa aktiveringarna i rapporten Office 365 genom att välja fliken aktiveringar .You can view the activations in the Office 365 report by choosing the Activations tab.
Microsoft 365-rapporter – Microsoft Office 365-aktivering.Microsoft 365 reports - Microsoft Office 365 activation.

Välj Välj kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner i rapporten.Select Choose columns to add or remove columns from the report.
Rapport om Office 365-aktiveringar – Välj kolumnerOffice 365 activations report - choose columns

Du kan också exportera rapport data till en Excel. csv-fil genom att välja Exportera -länken.You can also export the report data into an Excel .csv file by selecting the Export link. Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys.This exports data of all users and enables you to do simple sorting and filtering for further analysis. Om du har mindre än 2 000 användare kan du sortera och filtrera i tabellen i själva rapporten.If you have less than 2000 users, you can sort and filter within the table in the report itself. Om du har fler än 2 000 användare måste du exportera data för att kunna filtrera och sortera.If you have more than 2000 users, in order to filter and sort, you will need to export the data.

ObjektItem BeskrivningDescription
MätMetric DefinitionDefinition
AnvändarnamnUsername
Användarens e-postadress.The email address of the user.
VisningsnamnDisplay name
Användarens fullständiga namn.The full name of the user.
ProduktlicenserProduct licenses
Produkter som har tilldelats till den här användaren.The products that are assigned to this user.
Senast aktive rad datum (UTC)Last activated date(UTC)
Det datum då användaren aktiverade Office på en dator eller enhet.The date the user activated Office on a desktop or a device.
Aktivera på Windows-datorerActivation on Windows computers
Antalet Windows-skrivbord som en användare har aktiverat Office på.The number of Windows desktops a user activated Office on.
Aktivera på Mac-datorerActivation on Mac computers
Antalet Mac-datorer som en användare har aktiverat Office på.The number of Mac desktops a user activated Office on.
Aktivering på Windows 10-telefoner och-surfplattorActivation on Windows 10 phones and tablets
Antalet Windows 10-mobila enheter som en användare har aktiverat Office på.The number of Windows 10 mobile devices a user activated Office on.
Aktivering på iOS-telefoner och-surfplattorActivation on iOS phones and tablets
Antalet iOS-enheter som en användare aktiverat Office på.The number of iOS devices a user activated Office on.
Aktivering på Android-telefoner och-surfplattorActivation on Android phones and tablets
Antalet Android-enheter som en användare aktiverat Office på.The number of Android devices a user activated Office on.
Använd delad dator aktiveringUsed Shared Computer Activation Det här är sant om användaren använde Office via delad dator aktivering.This is true if the user used Office through shared computer activation.