Lägga till eller ta bort medlemmar från Microsoft 365-grupper med administrations centretAdd or remove members from Microsoft 365 groups using the admin center

Anteckning

Administrationscentret förändras.The admin center is changing. Om dina erfarenheter inte överensstämmer med uppgifterna som visas här kan du läsa mer i Om det nya administrationscentret för Microsoft 365.If your experience doesn't match the details presented here, see About the new Microsoft 365 admin center.

I Microsoft 365 skapar grupp medlemmar normalt deras egna grupper, lägger till sig själva i grupper som de vill delta i, eller är inbjudna efter grupp ägare.In Microsoft 365, group members typically create their own groups, add themselves to groups they want to join, or are invited by group owners. Om grupp ägandet ändras, eller om du fastställer att en medlem ska läggas till eller tas bort, som administratör kan du även göra den ändringen.If group ownership changes, or if you determine that a member should be added or removed, as the admin you can also make that change. Endast globala administratörer, Exchange-administratörer, grupp administratörer och användar administratörer kan göra dessa ändringar.Only a global administrator, Exchange administrator, Groups administrator, or user administrator can make these changes. Vad är en Microsoft 365-grupp?What is a Microsoft 365 group?

Tips

Om du inte är administratör kan du lägga till eller ta bort medlemmar med hjälp av Outlook.If you're not an admin, you can add or remove members using Outlook.

Lägga till en medlem i en grupp i administrations centretAdd a member to a group in the admin center

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret Groups > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Visa alla och hantera medlemmarpå fliken medlemmar i informations fönstret och välj sedan Lägg till medlemmar.In the details pane, on the Members tab, select View all and manage members, and then select Add members.

 4. Sök efter eller välj namnet på den person som du vill lägga till.Search for or select the name of the member you want to add.

 5. Välj Spara.Select Save.

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Redigerabredvid medlemmari informations fönstret och välj sedan Lägg till medlemmar.In the details pane, next to Members, select Edit, and then select Add members.

 4. Sök efter eller välj namnet på den person som du vill lägga till.Search for or select the name of the member you want to add.

 5. Välj Spara.Select Save.

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Redigerabredvid medlemmari informations fönstret och välj sedan Lägg till medlemmar.In the details pane, next to Members, select Edit, and then select Add members.

 4. Sök efter eller välj namnet på den person som du vill lägga till.Search for or select the name of the member you want to add.

 5. Välj Spara.Select Save.

Lägga till en grupp till en medlem i administrations centretAdd a group to a member in the admin center

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.

 2. Välj en användare.Select a user.

 3. Välj hantera grupperpå fliken konto i informations fönstret.In the details pane, on the Account tab, select Manage groups.

 4. Sök efter eller välj namnet på den grupp du vill lägga till.Search for or select the name of the group you want to add.

 5. Välj Spara.Select Save.

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.

 2. Välj ett användar namn.Select a user name.

 3. I informations fönstret, bredvid grupp medlemskap, väljer du Redigeraoch sedan Lägg till medlemskap.In the details pane, next to Group memberships, select Edit, and then select Add memberships.

 4. Sök efter eller välj namnet på den grupp du vill lägga till.Search for or select the name of the group you want to add.

 5. Välj Spara.Select Save.

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.

 2. Välj ett användar namn.Select a user name.

 3. I informations fönstret, bredvid grupp medlemskap, väljer du Redigeraoch sedan Lägg till medlemskap.In the details pane, next to Group memberships, select Edit, and then select Add memberships.

 4. Sök efter eller välj namnet på den grupp du vill lägga till.Search for or select the name of the group you want to add.

 5. Välj Spara.Select Save.

Ta bort en medlem från en grupp i administrations centretRemove a member from a group in the admin center

Anteckning

När du tar bort en medlem från en privat grupp tar det 5 minuter innan personen blockeras från gruppen (sedan medlemskapsändringar har replikerats fullständigt bland domänkontrollanter).When you remove a member from a private group, it takes 5 minutes for the person to be blocked from the group (after membership changes are fully replicated among domain controllers).

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret Groups > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Visa alla och hantera medlemmarpå fliken medlemmar i informations fönstret.In the details pane, on the Members tab, select View all and manage members.

 4. Markera kryss rutan X bredvid medlemmen du vill ta bort.Next to the member you want to remove, select the X.

 5. Klicka på Spara för att ta bort medlemmen.Select Save to remove the member.

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Redigerabredvid medlemmari informations fönstret.In the details pane, next to Members, select Edit.

 4. Markera kryss rutan X bredvid medlemmen du vill ta bort.Next to the member you want to remove, select the X.

 5. Klicka på Spara för att ta bort medlemmen.Select Save to remove the member.

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Redigerabredvid medlemmari informations fönstret.In the details pane, next to Members, select Edit.

 4. Markera kryss rutan X bredvid medlemmen du vill ta bort.Next to the member you want to remove, select the X.

 5. Klicka på Spara för att ta bort medlemmen.Select Save to remove the member.

Hantera grupp ägar statusManage group owner status

Personen som skapade gruppen är som standard gruppägare. Grupper har ofta flera ägare för stöd av säkerhetskopiering eller av andra orsaker. Medlemmar kan flyttas upp till ägarstatus och ägare kan flyttas ned till medlemsstatus.By default, the person who created the group is the group owner. Often a group will have multiple owners for backup support or other reasons. Members can be promoted to owner status and owners can be demoted to member status.

Befordra en medlem till ägar status i Admin CenterPromote a member to owner status in the admin center

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret Groups > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Visa alla och hantera ägarepå fliken medlemmar i informations fönstret.In the details pane, on the Members tab, select View all and manage owners.

 4. Sök efter en medlem eller Välj Lägg till ägare.Search for a member, or select Add owners.

 5. Markera kryss rutan bredvid namnet på den medlem som du vill lägga till.Select the check box next to the name of the member you want to add.

 6. Välj Sparaoch sedan Stäng.Select Save, and then Close.

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Redigerabredvid ägarei informations fönstret.In the details pane, next to Owners, select Edit.

 4. Sök efter en medlem eller Välj Lägg till ägare.Search for a member, or select Add owners.

 5. Markera kryss rutan bredvid namnet på den medlem som du vill lägga till.Select the check box next to the name of the member you want to add.

 6. Välj Sparaoch sedan Stäng.Select Save, and then Close.

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Redigerabredvid ägarei informations fönstret.In the details pane, next to Owners, select Edit.

 4. Sök efter en medlem eller Välj Lägg till ägare.Search for a member, or select Add owners.

 5. Markera kryss rutan bredvid namnet på den medlem som du vill lägga till.Select the check box next to the name of the member you want to add.

 6. Välj Sparaoch sedan Stäng.Select Save, and then Close.

Ta bort ägar status i administrations centretRemove owner status in the admin center

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret Groups > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Visa alla och hantera ägarepå fliken medlemmar i informations fönstret.In the details pane, on the Members tab, select View all and manage owners.

 4. Välj X bredvid ägarens namn.Select the X next to the owner's name.

 5. Välj Spara.Select Save.

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Redigerabredvid ägarei informations fönstret.In the details pane, next to Owners, select Edit.

 4. Välj X bredvid ägarens namn.Select the X next to the owner's name.

 5. Välj Spara.Select Save.

 1. Gå till sidan grupper i administrations centret > Groups .In the admin center, go to the Groups > Groups page.

 2. Välj ett grupp namn.Select a group name.

 3. Välj Redigerabredvid ägarei informations fönstret.In the details pane, next to Owners, select Edit.

 4. Välj X bredvid ägarens namn.Select the X next to the owner's name.

 5. Välj Spara.Select Save.

Mer om att hantera medlemskapMore on managing membership

Artiklar om att hantera grupperArticles about managing groups