Tilldela licenser till användareAssign licenses to users

Anteckning

Administrationscentret förändras.The admin center is changing. Om dina erfarenheter inte överensstämmer med uppgifterna som visas här kan du läsa mer i Om det nya administrationscentret för Microsoft 365.If your experience doesn't match the details presented here, see About the new Microsoft 365 admin center.

Du kan tilldela licenser till användare antingen på sidan Aktiva användare eller på sidan Licenser.You can assign licenses to users on either the Active users page, or on the Licenses page. Metoden du använder beror på om du vill tilldela produktlicenser till särskilda användare eller tilldela licenser för en särskild produkt till användare.The method you use depends on whether you want to assign product licenses to specific users or assign users licenses to a specific product.

Läs om hur du lägger till ett användare och tilldelar en licens samtidigt.Learn how to add a user and assign a license at the same time.

Innan du börjarBefore you begin

Använd sidan licenser för att tilldela licenser till användareUse the Licenses page to assign licenses to users

När du tilldelar licenser på sidan Licenser tilldelar du licenser för en särskild produkt till upp till 20 användare.When you use the Licenses page to assign licenses, you assign licenses for a specific product to up to 20 users. På sidan Licenser ser du en lista över alla produkter som du har prenumerationer för.On the Licenses page, you see a list of all the products that you have subscriptions for. Du ser också det totala antalet licenser för varje produkt, hur många licenser som har tilldelats och hur många som är tillgängliga.You also see the total number of licenses for each product, how many licenses are assigned, and how many are available.

 1. Gå till sidan Fakturering > Licenser i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Licenses page.
 2. Välj en produkt.Select a product.
 3. Välj Tilldela licenserpå sidan produktinformation.On the product details page, select Assign licenses.
 4. I fönstret Tilldela licenser till användare börjar du skriva ett namn och väljer sedan namnet från resultatet för att lägga till det i listan.In the Assign licenses to users pane, begin typing a name, and then choose it from the results to add it to the list. Du kan lägga till upp till 20 användare åt gången.You can add up to 20 users at a time.
 5. Välj Aktivera eller inaktivera appar och tjänster för att tilldela eller ta bort åtkomst till särskilda objekt.Select Turn apps and services on or off to assign or remove access to specific items.
 6. När du är klar väljer du Tilldela och sedan Stäng.When you're finished, select Assign, then select Close.

Vid konflikt visas ett meddelande som talar om vad problemet är och hur du åtgärdar det.If there's a conflict, a message displays, tells you what the problem is, and tells you how to fix it. Om du till exempel valt licenser där det finns tjänster som är i konflikt, står det i meddelandet att du ska granska de tjänster som ingår i varje licens och försöka igen.For example, if you selected licenses that contain conflicting services, the error message says to review the services included with each license and try again.

Ändra de appar och tjänster som en användare har åtkomst till:Change the apps and services a user has access to

 1. Gå till sidan Fakturering > Licenser i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Licenses page.
 2. På sidan Licenser väljer du raden för en enskild användare.On the Licenses page, select the row for a specific user.
 3. I det högra fönstret markerar eller avmarkerar du de appar och tjänster som du vill ge åtkomst till eller ta bort åtkomst för.In the right pane, select or deselect the apps and services that you want to give access to or remove access from.
 4. När du är klar väljer du Spara och sedan Stäng.When you're finished, select Save, then select Close.

Använd sidan Aktiva användare för att tilldela licenserUse the Active users page to assign licenses

När du använder sidan Aktiva användare för att tilldela licenser tilldelar du användarlicenser till produkter.When you use the Active users page to assign licenses, you assign users licenses to products.

Tilldela licenser till flera användareAssign licenses to multiple users

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markera cirklarna bredvid namnen på de användare som du vill tilldela licenser till.Select the circles next to the names of the users that you want to assign licenses to.
 3. Välj Fler alternativ (...) högst upp och välj sedan Hantera produktlicenser.At the top, select More options (...), then select Manage product licenses.
 4. I fönstret Hantera produktlicenser väljer du Lägg till i befintliga produktlicenstilldelningar > Nästa.In the Manage product licenses pane, select Add to existing product license assignments > Next.
 5. I fönstret Lägg till i befintliga produkter ställer du reglaget i läget för den licens som du vill att de valda användarna ska ha.In the Add to existing products pane, switch the toggle to the On position for the license that you want the selected users to have.
  Som standard tilldelas alla tjänster, som är associerade till de licenserna, automatiskt till användarna.By default, all services associated with those licenses are automatically assigned to the users. Du kan begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användarna.You can limit which services are available to the users. Ställ reglagen i läget Av för de tjänster som du inte vill att användarna ska ha.Switch the toggles to the Off position for the services that you don't want the users to have.
 6. Längst ned i fönstret väljer du Lägg till > Stäng.At the bottom of the pane, select Add > Close.

Tilldela licenser till flera användareAssign licenses to multiple users

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markera kryssrutorna bredvid namnen på de användare som du vill tilldela licenser till.Select the boxes next to the names of the users that you want to assign licenses to.
 3. I fönstret Massåtgärder väljer du Redigera produktlicenser.In the Bulk actions pane, select Edit product licenses.
 4. I fönstret Tilldela produkter väljer du Lägg till i befintliga produktlicenstilldelningar > Nästa.In the Assign products pane, select Add to existing product license assignments > Next.
 5. Ställ reglaget i läget för de licenser som du vill att de valda användarna ska ha.Switch the toggle to the On position for the licenses that you want the selected users to have.
  Som standard tilldelas alla tjänster, som är associerade till de licenserna, automatiskt till användarna.By default, all services associated with those licenses are automatically assigned to the users. Du kan begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användarna.You can limit which services are available to the users. Ställ reglagen i läget Av för de tjänster som du inte vill att användarna ska ha.Switch the toggles to the Off position for the services that you don't want the users to have.
 6. Längst ned i fönstret Lägg till i befintliga produkter väljer du Lägg till > Stäng > Stäng.At the bottom of the Add to existing products pane, select Add > Close > Close.

Tilldela licenser till flera användareAssign licenses to multiple users

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markera kryssrutorna bredvid namnen på de användare som du vill tilldela licenser till.Select the boxes next to the names of the users that you want to assign licenses to.
 3. I fönstret Massåtgärder väljer du Redigera produktlicenser.In the Bulk actions pane, select Edit product licenses.
 4. I fönstret Tilldela produkter väljer du Lägg till i befintliga produktlicenstilldelningar > Nästa.In the Assign products pane, select Add to existing product license assignments > Next.
 5. Ställ reglaget i läget för de licenser som du vill att de valda användarna ska ha.Switch the toggle to the On position for the licenses that you want the selected users to have.
  Som standard tilldelas alla tjänster, som är associerade till de licenserna, automatiskt till användarna.By default, all services associated with those licenses are automatically assigned to the users. Du kan begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användarna.You can limit which services are available to the users. Ställ reglagen i läget Av för de tjänster som du inte vill att användarna ska ha.Switch the toggles to the Off position for the services that you don't want the users to have.
 6. Längst ned i fönstret Lägg till i befintliga produkter väljer du Lägg till > Stäng > Stäng.At the bottom of the Add to existing products pane, select Add > Close > Close.

Tilldela licenser till en användareAssign licenses to one user

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markerar raden för den användare som du vill tilldela en licens till.Select the row of the user that you want to assign a license to.
 3. I det högra fönstret väljer du Licenser och appar.In the right pane, select Licenses and Apps.
 4. Expandera avsnittet Licenser, markera kryssrutorna för de licenser som du vill tilldela och välj sedan Spara ändringar.Expand the Licenses section, select the boxes for the licenses that you want to assign, then select Save changes.

Tilldela licenser till en användareAssign licenses to one user

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markera kryssrutan bredvid namnet på den användare som du vill tilldela en licens till.Select the box next to the name of the user that you want to assign a license to.
 3. I det högra fönstret väljer du Redigera på raden Produktlicenser.In the right pane, in the Product licenses row, select Edit.
 4. I fönstret Produktlicenser flyttar du reglaget till positionen för den licens du vill tilldela användarenIn the Product licenses pane, switch the toggle to the On position for the license that you want to assign to this user.
  Som standard är tilldelas alla tjänster som är associerade till den licensen automatiskt till användaren.By default, all services associated with that license are automatically assigned to the user. Du kan begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användaren.You can limit which services are available to the user. Ställ reglagen i läget Av för de tjänster som du inte vill att användaren ska ha.Switch the toggles to the Off position for the services that you don't want that user to have.
 5. Längst ned i fönstret Produktlicenser väljer du Spara > Stäng > Stäng.At the bottom of the Product licenses pane, select Save > Close > Close.

Tilldela licenser till en användareAssign licenses to one user

 1. I administrationscentret går du till sidan Användare > Aktiva användare.In the admin center, go to the Users > Active users page.
 2. Markera kryssrutan bredvid namnet på den användare som du vill tilldela en licens till.Select the box next to the name of the user that you want to assign a license to.
 3. I det högra fönstret väljer du Redigera på raden Produktlicenser.In the right pane, in the Product licenses row, select Edit.
 4. I fönstret Produktlicenser flyttar du reglaget till positionen för den licens du vill tilldela användarenIn the Product licenses pane, switch the toggle to the On position for the license that you want to assign to this user.
  Som standard är tilldelas alla tjänster som är associerade till den licensen automatiskt till användaren.By default, all services associated with that license are automatically assigned to the user. Du kan begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användaren.You can limit which services are available to the user. Ställ reglagen i läget Av för de tjänster som du inte vill att användaren ska ha.Switch the toggles to the Off position for the services that you don't want that user to have.
 5. Längst ned i fönstret Produktlicenser väljer du Spara > Stäng > Stäng.At the bottom of the Product licenses pane, select Save > Close > Close.

Tilldela en licens till en gästanvändareAssign a license to a guest user

Du kan bjuda in gästanvändare att samarbeta med din organisation i Azure Active Directory administrationscenter.You can invite guest users to collaborate with your organization in Azure Active directory admin center. För information om gästanvändaren, se Vad är gästanvändaråtkomst i Azure Active Directory B2BTo learn about guess users, see What is guest user access in Azure Active Directory B2B? Om du inte har någon gästanvändare se Snabb start: lägga till gästanvändare i katalogen i Azure-portalen.If you don't have any guest users, see Quickstart: Add guest users to your directory in the Azure portal.

Viktigt

Du måste vara en global administratör för att utföra de här stegen.You must be a Global admin to do these steps.

 1. Gå till Azure Active Directory-administratörcenterGo to the Azure Active Directory admin center
 2. Välj Användare i navigeringsfönstret.In the navigation pane, select Users.
 3. Användare | Alla användare (Förhandsgranskning) sidan väljer du Lägg till filter.On the Users | All Users (Preview) page, select Add filters.
 4. I Välj ett fält väljer du Användartypoch sedan Verkställ.In the Pick a field menu, choose User type, then select Apply.
 5. I nästa meny väljer du Gäst.In the next menu, select Guest.
 6. Välj den användare som behöver en licens i resultatlistan.In the list of results, select the user who needs a license.
 7. Under Hanteraväljer du Licenser.Under Manage, select Licenses.
 8. Välj Uppgifter.Select Assignments.
 9. På sidan Uppdatera licenstilldelningar väljer du den produkt som du vill tilldela en licens för.On the Update license assignments page, select the product you want to assign a license for.
 10. Gå till höger och avmarkera kryssrutorna för de tjänster som du inte vill att gäst användaren ska ha tillgång till.On the right, clear the check boxes for any services you don't want the guest user to have access to.
 11. Välj Spara.Select Save.

Nästa stegNext steps

Om dina användare inte har installerat Office-apparna kan du dela snabbstartsguide för anställda med dina användare att konfigurera saker, t. ex. hur du laddar ned och installerar Microsoft 365 eller Office 2019 på en PC-eller Mac- och hur du konfigurerar Office-appar och e-post på en mobil enhet.If your users don't yet have the Office apps installed, you can share the Employee quick start guide with your users to set up things, like how to download and install Microsoft 365 or Office 2019 on a PC or Mac and how to set up Office apps and email on a mobile device.

Allmänt om prenumerationer och licenser (artikel)Understand subscriptions and licenses (article)
Ta bort tilldelningen av licenser från användare (artikel)Unassign licenses from users (article)
Köpa eller ta bort licenser för prenumerationen (artikel)Buy or remove licenses for your subscription (article)