Översättningar för inlägg i MeddelandecenterLanguage translation for Message center posts

Meddelandecentrets inlägg skrivs endast på engelska på grund av den aktuella informationen vi publicerar, men kan automatiskt visas på det språk som anges av dina personliga språkinställningar för Microsoft 365.Message center posts are written in English-only due to the timeliness of the information we are posting, but can be automatically displayed in the language specified by your personal language settings for Microsoft 365. Om du anger ett annat språk än engelska ser du ett alternativ för automatisk översättning av inlägg i meddelandecentret.If you set your preferred language to anything other than English, you'll see an option in Message center to automatically translate posts. Meddelandena maskinöversätts till det valda språket, vilket innebär att en dator gör översättningen.The messages will be machine translated to your preferred language, meaning that a computer did the translation. Det här alternativet styr standardvyn, men du kan också använda den nedrullningsbara menyn om du vill översätta och visa inlägg på de språk som stöds för översättning.This option controls the default view, but you can also use the drop-down menu to translate and display posts in any of the languages we support for translation. Om du väljer engelska återställs meddelandet till den ursprungliga engelska versionen.If you select English, we'll revert the message to the original English version.

Viktigt

Innan du kan välja dina språkinställningar för meddelandecentret måste du ange önskat språk.Before you can choose your language settings for Message center, you have to set your preferred language. Inga översättningsalternativ visas om språket är inställt på engelska.No translation options are shown when your language is set to English. Du kan inte ange ett språk för andra personer, varje person måste ändra inställningen själv.You can't specify a preferred language for others, each person has to change this setting for themselves.

Ange språkSet your preferred language

  1. Välj inställningsikonen i det övre högra hörnet i fönstret från administrationscentret eller startsidan för Microsoft 365.From the Microsoft 365 admin center or home page, select the settings icon in the upper-right corner of the window.

  2. Under språk och tidszon, välj Visa alla för att visa de tillgängliga alternativen.Under Language and time zone, select View all to show the available options. Välj önskat språk på den nedrullningsbara menyn och klicka sedan på Spara.Select your desired language from the drop-down menu, and then select Save. Microsoft 365 försöker uppdatera och visa det nya språket.Microsoft 365 will try to refresh and display the new language. Om det inte sker omedelbart, eller om det verkar som att det tar för lång tid, kan du antingen uppdatera webbläsaren eller logga ut och sedan logga in igen.If that doesn't happen immediately or if it seems that it's taking too long, you can either refresh your browser or sign out and then sign back in.

Maskinöversättning i MeddelandecenterMachine translation in Message center

Översättningsalternativen är tillgängliga i meddelandecentret om det valda språket inte är inställt på engelska.When your preferred language is not set to English, the translation options in Message center are available.

Om du vill ange att inlägg i meddelandecentret automatiskt ska maskinöversättas och visas på det valda språket går du till Hälsa > Meddelandecenter. Överst på listvyn över meddelanden finns en knapp som du använder om du vill inaktivera eller aktivera automatisk översättning. När inställningen är inaktiverad visas inlägg på engelska. När inställningen är aktiverad visas meddelanden på det valda språket. Den valda inställningen bevaras för alla besök i meddelandecentret.To set Message center posts to automatically machine-translate and display in your preferred language, go to Health > Message center. You'll see a switch at the top of the message list view to toggle automatic translation on or off. When this setting is off, posts are shown in English. When this setting is on, messages display in your preferred language. The setting you choose will persist for each visit to Message center.