Om Administrationscenter för Microsoft 365About the Microsoft 365 admin center

Administrations centret för Microsoft 365 är byggt för IT-team som ett förenklat sätt att hantera dina Microsoft 365-tjänster.The Microsoft 365 admin center is built for IT teams as a simplified way to manage your Microsoft 365 services. Administrations Center innehåller en skräddarsydd upplevelse utifrån de unika behoven hos din roll eller organisation, förbättrar effektiviteten för de dagliga aktiviteterna och ger dig möjlighet att vidta data drivna beslut för att få bättre upplevelse för dina användare.The admin center provides a tailored experience based on the unique needs of your role or organization, improves efficiency for everyday tasks, and provides actionable insights that help you make data-driven decisions to deliver a better experience for your users.

Administrations centret för Microsoft 365 är den vanliga start punkten för alla Microsoft 365-administratörer och som du kommer åt https://admin.microsoft.com .The Microsoft 365 admin center is the common entry point for all Microsoft 365 admins and can be accessed at https://admin.microsoft.com. Specialiserade arbets ytor, till exempel säkerhets-och enhets hantering, tillåter mer detaljerad kontroll.Specialist workspaces, like Security or Device management, allow for more granular control. Mer information om hur administratörs Center fungerar tillsammans finns i vad gäller de specifika typer av IT-roller och andra arbets ytor, till exempel säkerhet, enhets hantering och Exchange?For more information about how the admin centers will work together, see What about the specific types of IT roles and other workspaces like Security, Device Management, or Exchange? later in this article.

Administrations centret för Microsoft 365 är byggt för IT-team som ett förenklat sätt att hantera dina Microsoft 365-tjänster.The Microsoft 365 admin center is built for IT teams as a simplified way to manage your Microsoft 365 services. Administrations Center innehåller en skräddarsydd upplevelse utifrån de unika behoven hos din roll eller organisation, förbättrar effektiviteten för de dagliga aktiviteterna och ger dig möjlighet att vidta data drivna beslut för att få bättre upplevelse för dina användare.The admin center provides a tailored experience based on the unique needs of your role or organization, improves efficiency for everyday tasks, and provides actionable insights that help you make data-driven decisions to deliver a better experience for your users.

Administrations centret för Microsoft 365 är den vanliga start punkten för alla Microsoft 365-administratörer och som du kommer åt genom att logga in på https://portal.partner.microsoftonline.cn/AdminPortal/Home#/homepage .The Microsoft 365 admin center is the common entry point for all Microsoft 365 admins and can be accessed by logging in at https://portal.partner.microsoftonline.cn/AdminPortal/Home#/homepage. Dessutom tillåter specialiserade arbets ytor, till exempel Azure Active Directory och Exchange, mer detaljerad kontroll.Additionally, specialist workspaces, like Azure Active Directory and Exchange, allow for more granular control. Du kan komma åt de specialiserade arbets ytorna från navigerings fönstret i administrations centret för Microsoft 365.You can access the specialist workspaces from the navigation pane in the Microsoft 365 admin center.

När nya funktioner blir tillgängliga i Microsoft 365 Admin Center kan du välja att delta i administrations centret och dela din feedback med Microsoft så att vi kan fortsätta att förbättra administratörs upplevelsen.As new features become available in the Microsoft 365 admin center, you'll be able to opt in to the admin center and share your feedback with Microsoft so that we can continue to improve the admin experience. Om du väljer att göra det påverkas inte användarna och du kan när som helst växla tillbaka till det gamla administrations centret.If you opt in, there will be no impact to your users, and you can switch back to the old admin center at any time. Nyheter i administrations centret för Microsoft 365.What's new in the Microsoft 365 admin center.

Anteckning

Mål versions administratörer kommer att ha första gången till nya funktioner.Targeted release admins will have first access to new features. Nya funktioner sammanförs sedan till alla administratörer.New features will then roll out to all admins. Det innebär att du kanske inte ser administrations centret, eller så kan det se annorlunda ut än vad som beskrivs i hjälp artiklarna.This means that you may not see the admin center, or it may look different than what is described in help articles. För att vara med först för att se de nya funktionerna kan du läsa delta i administrations centret nedan.To be among the first to see new features, see Participate in the admin center, below.

Aktivera riktad versionTurn on Targeted release

  1. Logga in på admin.Microsoft.com, gå till navigerings fönstret och välj profilen Inställningar > organisation.Sign in at admin.microsoft.com, go to the navigation pane and select Settings > Organization profile.

  2. Gå till kortet versions inställningar och välj sedan Redigera.Go to the Release preferences card, and then select Edit.

  3. Välj antingen riktad version för alla eller riktad version för valda användare.Select either Targeted release for everyone or Targeted release for selected users. Om du väljer riktad version för valda användare, se till att du lägger till ditt administratörs konto (och alla andra administratörer i organisationen som vill delta) i listan med valda användare.If you choose Targeted release for selected users, make sure that you add your admin account (and any other admins in your org who want to participate) to the list of selected users.

Feedback för administrations CenterAdmin center feedback

När du befinner dig i administrations centret kan du ge Microsoft feedback om din upplevelse genom att välja ge feedback direkt bredvid knappen jag behöver hjälp? längst ned på varje sida.While in the admin center, you can give Microsoft feedback about your experience by selecting Give feedback right next to the Need help? button at the bottom of every page. Berätta för oss vad du gillar och vad vi kan göra bättre.Tell us what you like and what we could do better. Dessutom kan du få popup-undersökningar från tids-till-tid med information om dina exponeringar eller en viss upplevelse som är nysläppt.In addition, you may get pop-up surveys from time-to-time asking about your overall impressions or a particular experience that's newly released. Du kan också ge feedback i slutet av den här artikeln genom att välja hade du nytta av den här informationen?You can also give feedback at the end of this article by selecting Was this information helpful?

Växla till det nya administrations centret och tillbaka igenSwitch to the new admin center and back again

När det nya administrations centret är i förhands granskning kan du växla fram och tillbaka mellan det nya administrations centret och det gamla administrations centret med hjälp av växlings knappen längst upp på Start sidan i administrations centret.While the new admin center is in preview, you can switch back and forth between the new admin center and the old admin center by using the toggle located at the top of the admin center Home page. Det nya administrations centret fungerar fullt ut och har alla funktioner i det gamla administrations centret.The new admin center is fully functional and has all the capabilities of the old admin center.

Om du vill prova det nya administrations centret stänger du av växlings knappen för att prova för hands versionen.To try the new admin center, turn the toggle to Try the preview. Växlings knappen visar sedan för hands versionen på.The toggle will then show Preview on. Nästa gång du loggar in i administrations centret kommer vi ihåg ditt val och loggar in dig i det nya administrations centret.Next time you sign in to the admin center, we'll remember your selection and sign you in to the new admin center.

Om du vill gå tillbaka till att använda det gamla administrations centret kan du växla från förhands granskning till läget av.To go back to using the old admin center, turn the toggle from Preview on to the off position. Nästa gång du loggar in i administrations centret loggas du in i det gamla administrations centret.Next time you sign in to the admin center, we'll sign you in to the old admin center.

Vanliga frågor och svarFrequently asked questions

Ser du inte dina frågor svar här?Don't see your questions answered here? Gå till avsnittet feedback längst ned på den här sidan och Ställ din fråga.Go to the Feedback section at the bottom of this page and ask your question.

Kan jag göra allt i det nya administrations centret i det gamla administrations centret?Can I do everything in the new admin center that I can do in the old admin center?

Ja.Yes. Det nya administrations centret fungerar fullt ut och har alla funktioner i det gamla administrations centret.The new admin center is fully functional and has all the capabilities of the old admin center.

Vilka Microsoft 365-abonnemang är tillgängliga för utvärdering eller köp?Which Microsoft 365 plans are available to trial or buy?

Microsoft 365 är en komplett, intelligent lösning som innehåller Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility +-säkerhet som gör att alla kan vara kreativa och samar beta tillsammans.Microsoft 365 is a complete, intelligent solution that includes Office 365, Windows 10, and Enterprise Mobility + Security that empowers everyone to be creative and work together, securely. Följande Microsoft 365-prenumerationer är tillgängliga i administrations centret för att prova eller köpa nu:The following Microsoft 365 subscriptions are available in the admin center for you to try or buy now:

  • Microsoft 365 för företagMicrosoft 365 for business
  • Microsoft 365 Enterprise, E3Microsoft 365 Enterprise E3
  • Microsoft 365 Enterprise, E5Microsoft 365 Enterprise E5

Mer information finns i prova eller köpa en Microsoft 365-prenumeration.For more information, see Try or buy a Microsoft 365 subscription.

Jag hittade ett fel eller försökte med en funktions förbättring.I found a bug or I want to request a feature enhancement. Hur meddelar jag Microsoft?How do I let Microsoft know?

Vi älskar att höra från dig!We love to hear from you! Om du rapporterar buggar och delar feedback kan vi göra Microsoft 365 Admin Center bättre.Reporting bugs and sharing feedback helps us make the Microsoft 365 admin center better. Om du vill ge feedback väljer du knappen feedback längst ned på sidan och skickar dina tankar med hjälp av formuläret.To give feedback, select the Feedback button on the bottom of the page and use the form to send us your thoughts. Markera kryss rutan och bekräfta din e-postadress om du vill att någon från teamet för Microsoft 365 Admin Center ska följa upp dina kommentarer.Select the checkbox and confirm your email address if you want someone from the Microsoft 365 admin center team to follow up on your comments. Vi kan inte lova att följa upp alla dina synpunkter, men vi försöker!We can't promise to follow up on every piece of feedback, but we're going to try!

Du kan också ge feedback utanför administrations centret i vårt UserVoice-forum.You can also give feedback from outside of the admin center on our UserVoice forum. Du kan använda den här sidan för att få förslag på funktioner som kan underhållas i andra forum användare: UserVoice forum för det nya administrations centret.You can use this page to make feature suggestions that can be voted on by other forum users: UserVoice forum for the new admin center.

Vad händer med specifika typer av IT-roller och andra arbets ytor, till exempel säkerhet, enhets hantering och Exchange?What about the specific types of IT roles and other workspaces like Security, Device Management, or Exchange?

Administrations centret för Microsoft 365 är den vanliga start punkten för alla team och roller som hanterar Microsoft 365.The Microsoft 365 admin center is the common entry point for all teams and roles managing Microsoft 365. Upplevelsen, informationen och kontrollerna är skräddarsydda och anpassningsbara för varje administratör och roll.The experience, information, and controls are tailored and customizable for each admin and role. Dessutom kan du använda specialiserade arbets ytor för djupgående kontroll.Additionally, specialist workspaces allow for deep, granular control. Dessa specialiserade arbets ytor innehåller SharePoint, teams & Skype, Exchange, säkerhet, efterlevnad, enhets hantering och Azure Active Directory.These specialist workspaces include SharePoint, Teams & Skype, Exchange, Security, Compliance, Device Management, and Azure Active Directory. Du hittar de specialiserade arbets ytorna från navigerings fönstret i Microsoft 365 Admin Center på https://admin.microsoft.com .You can find the specialist workspaces from the navigation pane in the Microsoft 365 admin center at https://admin.microsoft.com.

Att uppdatera alla administratörs Center för att få en enhetlig upplevelse tar en stund, men du kan lära dig mer om administrations centret som vi redan har startat för make:Updating all of the admin centers to have a coherent experience will take awhile, but you can learn more about the admin centers we've already started to makeover: