Aktivera eller inaktivera Microsoft-bokningarTurn Microsoft Bookings on or off

Du kan aktivera eller inaktivera bokningar för hela organisationen eller för specifika användare.Bookings can be turned on or off for your entire organization or for specific users. När du aktiverar bokningar för användare kan de skapa en sida med information, skapa en kalender och låta andra boka tid med dem.When you turn on Bookings for users, they can create a Bookings page, create a calendar, and allow other people to book time with them.

Anteckning

Administratörs kontrollerna som beskrivs i dessa avsnitt är inte tillgängliga för Office 365 som drivs av 21Vianet-kunder (Kina).The admin controls described in these sections are not available for Office 365 Operated by 21Vianet (China) customers.

Aktivera eller inaktivera bokningar för organisationen med hjälp av administrations centret för Microsoft 365Turn Bookings on or off for your organization using the Microsoft 365 admin center

 1. Logga in på administrations centret för Microsoft 365 som global administratör.Sign in to the Microsoft 365 admin center as a global admin.

 2. I administrations centret går du till  Inställningar   > organisations inställningar och väljer bokningar.In the admin center, go to  Settings > Org Settings and select Bookings.

 3. Markera kryss rutan för Låt organisationen använda bokningar för att aktivera eller inaktivera bokningar för din organisation.Select the checkbox for Allow your organization to use Bookings to enable or disable Bookings for your organization.

  Anteckning

  Om du stänger av bokningarna inaktive ras all åtkomst till tjänsten, inklusive skapande och hantering av boknings sidor.Turning off Bookings will disable all access to the service including creation and management of Bookings pages.

 4. Välj Spara ändringar.Select Save Changes.

Aktivera eller inaktivera bokningar för organisationen med hjälp av PowerShellTurn Bookings on or off for your organization using PowerShell

Om du vill aktivera eller inaktivera bokningar för din organisation med PowerShell-cmdleten set-OrganizationConfig ansluter du till Exchange Online PowerShell och kör följande kommando:To turn Bookings on or off for your organization using the PowerShell cmdlet Set-OrganizationConfig, Connect to Exchange Online PowerShell and run the following command:

  Set-OrganizationConfig -BookingsEnabled $false

Aktivera eller inaktivera bokningar för enskilda användareTurn Bookings on or off for individual users

Du kan inaktivera bokningar för enskilda användare.You can disable Bookings for individual users.

 1. Gå till administrations centret för Microsoft 365 och välj användare > aktiva användare.Go to the Microsoft 365 admin center, then select Users > Active users.

 2. Välj önskad användare och sedan licenser och appar.Select the desired user, then select Licenses and Apps.

 3. Expandera appar och avmarkera kryss rutan för Microsoft-bokningar.Expand Apps and clear the checkbox for Microsoft Bookings.

Kräv godkännande från personalen innan du delar ledig/upptagen-informationRequire staff approvals before sharing free/busy information

Administratörer kan kräva att de anställda deltar i sin organisation innan de kan använda sin tillgänglighets information för att bli bookable via en boknings sida.Admins can require employees in their organization to opt-in before their availability information is shared through Bookings and before they can be bookable through a booking page. Den här inställningen är tillgänglig i administrations centret för Microsoft 365 under Inställningar > Settings > Bookings.This setting is available in the Microsoft 365 admin center under Settings > Settings > Bookings.

När den här inställningen är aktive rad kommer anställda som har lagts till som personal i boknings kalendrar att hitta en av länkarna acceptera/avvisa i e-postmeddelandet.When this setting is enabled, employees added as staff in booking calendars will find an Approve/Reject link in the email notification they receive.

Den här funktionen lanseras gradvis till Microsoft 365-kunder.This feature is gradually rolling out world wide to Microsoft 365 customers. Om det här alternativet inte visas i administrations centret för Microsoft 365, kom tillbaka snart.If you don't see this option in the Microsoft 365 admin center, check back soon.

Blockera alternativ för sociala delningBlock social sharing options

Administratörer kan styra hur boknings sidor delas i sociala nätverk.Admins can control how booking pages are shared on social networks. Den här inställningen är tillgänglig i administrations centret för Microsoft 365 under Inställningar > Settings > Bookings.This setting is available in the Microsoft 365 admin center under Settings > Settings > Bookings.

Den här funktionen lanseras gradvis till Microsoft 365-kunder.This feature is gradually rolling out world wide to Microsoft 365 customers. Om det här alternativet inte visas i administrations centret för Microsoft 365, kom tillbaka snart.If you don't see this option in the Microsoft 365 admin center, check back soon.

Tillåt endast valda användare att skapa kalender kalendrarAllow only selected users to create Bookings calendars

Genom att använda princip begränsningar kan du begränsa licensierade användare från att kunna skapa kalender kalendrar.By using policy restrictions, you can restrict licensed users from being able to create Bookings calendars. Du måste först aktivera bokningar för hela organisationen.You must first enable Bookings for your entire organization. Alla användare i organisationen får boka licenser, men bara de som ingår i policyn kan skapa kalender kalendrar och ha fullständig kontroll över vem som får till gång till de kalendrar de skapar.All users in you organization will have Bookings licenses, but only those included in the policy can create Bookings calendars and have full control over who can access the calendars they create.

Användare som ingår i den här principen kan skapa nya kalender kalendrar och kan läggas till som personal i valfri kapacitet (inklusive administratörs rollen) för befintliga kalender kalendrar.Users who are included in this policy can create new Bookings calendars and can be added as staff in any capacity (including the administrator role) to existing Bookings calendars. Användare som inte ingår i den här principen kan inte skapa nya kalender kalendrar och får ett fel meddelande om de försöker göra det.Users who aren't included in this policy won't be able to create new Bookings calendars and will receive an error message if they try to do so.

Du måste köra följande kommandon med Exchange Online PowerShell.You'll need to run the following commands using Exchange Online PowerShell. Mer information om hur du kör Exchange Online-cmdlets finns i ansluta till Exchange Online PowerShell.For more information on running Exchange Online cmdlets, see Connect to Exchange Online PowerShell.

Viktigt

I stegen nedan förutsätts det att inga andra principer för Outlook Web App (OWA)-postlådor har skapats i organisationen.The steps below assume that no other Outlook Web App (OWA) mailbox policies have been created in your organization.

 1. Skapa en ny post låda för användare som ska få tillåtelse att skapa kalender kalendrar.Create a new mailbox policy for users that should be allowed to create Bookings calendars. (Det går att skapa en ny post låda i kalendern i kalendrar).(Bookings calendar creation is allowed by default by new mailbox policies.)

  New-OwaMailboxPolicy -Name "BookingsCreators"
  

  Mer information finns i New-OwaMailboxPolicy.For more information, see New-OwaMailboxPolicy.

 2. Koppla den här principen till relevanta användare genom att köra det här kommandot för varje användare som du vill ge behörighet att skapa kalender kalendrar.Assign this policy to the relevant users by running this command for each user you want to grant permission to create Bookings calendars.

  Set-CASMailbox -Identity <someCreator@emailaddress> -OwaMailboxPolicy "BookingsCreators"
  

  Mer information finns i set-CASMailbox cmdlethttps.For more information, see Set-CASMailbox.

 3. Valfritt: kör det här kommandot om du vill inaktivera bokningar för alla andra användare i organisationen.Optional: Run this command if you want to disable Bookings for all other users in your organization.

  Set-OwaMailboxPolicy "OwaMailboxPolicy-Default" -BookingsMailboxCreationEnabled:$false
  

  Mer information finns i Set-OwaMailboxPolicy.For more information, see Set-OwaMailboxPolicy.

Mer information om principer för OWA-postlådor finns i följande avsnitt:For more information on OWA mailbox policies, check out the following topics: