Konfigurera Microsoft 365 Business PremiumSet up Microsoft 365 Business Premium

Prova!Try it!

 1. Logga in på administrationscentret för Microsoft 365 och välj Gå till inställningar.Sign in to the Microsoft 365 admin center, and select Go to setup. Installationsguiden startar.The setup wizard will start.
 2. På sidan Installera Office-appar kan du välja att installera Office-appar på datorn eller välja Fortsätt.On the Install your Office apps page, you can choose to install Office apps on your computer, or select Continue.
 3. På din domän är ditt företags identitetssida, ange domännamnet för ditt företag och välj sedan Använd den här domänen.On the Your domain is your business identity page, enter the domain name for your business and then select Use this domain. Om du använder en vanlig registrator som WordPress eller GoDaddy läggs dina poster till automatiskt på den här sidan.If you use a common registrar like WordPress or GoDaddy, your records will be added automatically on this page.
 4. På sidan Verifiera din domän väljer du Verifiera för att verifiera att du äger domänen och loggar sedan in på ditt domänregistratorkonto.On the Verify your domain page, select Verify to verify ownership of your domain, and then sign in to your domain registrar account. Om du vill att Microsoft ska lägga till en TXT-post för kontoverifiering väljer du Bekräfta.To let Microsoft add a TXT record for account verification, select Confirm.
 5. På sidan Lägg till användare och tilldela licenser anger du användarens förnamn, efternamn och användarnamn.On the Add users and assign licenses page, enter user first names, last names, and user names. Välj sedan Lägg till användare och tilldela licenser.Then select Add users and assign licenses.
 6. På sidan Dela inloggningsinformation anger du alternativa e-postadresser för användarna och väljer Skicka e-post och fortsätt.On the Share sign-in information page, enter alternate email addresses for your users, and select Send email and continue.
 7. På sidan Aktivera poster klickar du på Fortsätt.On the Activate records page, click Continue.
 8. På sidan Lägg till DNS-poster rekommenderar vi att du lämnar tjänsterna påslagna för e-post, Team och säkerhet på mobila enheter.On the Add DNS records page, we recommend that you leave the services turned on for email, Teams, and mobile device security. Välj Konfigurera och välj sedan Anslut för att bekräfta ändringarna med din domänregistrator.Select Configure , and then select Connect to confirm the changes with your domain registrar.
 9. På sidan Öka skyddet mot avancerade cyberhot ska du lämna Office avancerat skydd för hot på, granska vad som söks igenom och sedan välja Skapa principer för avancerat skydd för****hot. On the Increase protection from advanced cyber threats page, leave Office Advanced Threat Protection on, review what will be scanned, and then select Create Advanced Threat Protection policies.
 10. Om du vill kan du installera Outlook på dina mobila enheter.If you like, you can optionally install Outlook on your mobile devices. Välj Fortsätt.Select Continue.
 11. På sidan Hjälp personer att använda Microsoft Teams väljer du om du vill skicka e-post till användare i din organisation om Teams och väljer Fortsätt.On the Help people use Microsoft Teams page, choose if you want to email users in your organization about Teams, and select Continue.
 12. På sidan Skydda data i Office för mobil kan du låta hantering av mobilappar vara på, expandera inställningarna och granska dem och sedan välja Skapa policy för hantering av mobilappar.On the Protect data in Office for mobile page, leave mobile app management on, expand the settings and review them, and then select Create mobile app management policy.
 13. Gå tillbaka till Microsofts administrationscenter när konfigurationen är klar.After your setup is complete, return to the Microsoft admin center. I administrationscentret kan du fortsätta att konfigurera funktioner som Windows 10-principer, DLP osv. på sidan Inställningar.In the admin center you can continue setting up features like Windows 10 policies, DLP, etc. on the Setup page.

Konfigurationen är klar.Your setup is complete.