Migrera från Office 365 E3 till Microsoft 365 Business PremiumMigrating from Office 365 E3 to Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium innehåller allt du behöver för ditt småföretag och kombinerar de bästa molnbaserade Cloud-baserade produktivitets appar med enkel enhets hantering och säkerhet.Microsoft 365 Business Premium has everything you need for your small business, combining the best-in-class cloud-based productivity apps with simple device management and security. Om du för närvarande har ett Office 365 E3-abonnemang men inte har fler än 300 anställda bör du överväga att byta till Microsoft 365 Business Premium för ytterligare säkerhetsfunktioner.If you currently have an Office 365 E3 subscription, but don't have more than 300 employees, consider switching to Microsoft 365 Business Premium for added security features.

Det är enkelt: först kan du byta licenser och alla dina data och din användar information i ditt nuvarande abonnemang underhålls.Migrating is easy: First you switch licenses and all your data and user information in your current subscription is maintained. Efter migreringen måste du konfigurera funktionerna som läggs till i Microsoft 365 Business Premium.After the migration, you'll need to set up the features that are added in Microsoft 365 Business Premium.

Skillnader mellan Office 365 E3 och Microsoft 365 Business PremiumDifferences between Office 365 E3 and Microsoft 365 Business Premium

I den här tabellen visas skillnaderna mellan Microsoft 365 Business Premium och Office 365 E3.This table shows the differences between Microsoft 365 Business Premium and Office 365 E3.

FunktionFeature Stöd i Microsoft 365 Business PremiumSupport in Microsoft 365 Business Premium Stöd i Office 365 E3Support in Office 365 E3
LokaltOn-premises
Office-program1Office apps1 Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhetMicrosoft 365 Apps for business Microsoft 365 Apps för företagMicrosoft 365 Apps for enterprise
Cloud Productivity-apparCloud productivity apps
Exchange Online och OutlookExchange Online and Outlook 50 GB lagrings gräns per post låda och obegränsad Exchange Online-arkivering50 GB storage limit per mailbox and unlimited Exchange Online Archiving 100 GB lagrings gräns per post låda och obegränsad Exchange Online-arkivering100 GB storage limit per mailbox and unlimited Exchange Online Archiving
TeamsTeams Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Office 365 E3
OneDrive för företagOneDrive for Business 1 TB lagrings gräns per användare1 TB storage limit per user OinskränkUnlimited
Yammer, SharePoint Online, Planner, StreamYammer, SharePoint Online, Planner, Stream Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Office 365 E3
StaffHubStaffHub Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Office 365 E3
Kund ansvarig för Outlook, MileIQOutlook Customer Manager, MileIQ Ingår i Microsoft 365 Business Premium
Skydd för hotetThreat Protection
Office 365 Avancerat skydd (ATP) abonnemang 1Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) Plan 1 Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår inte, men kan läggas till påNot included, but can be added on
Identitets hanteringIdentity management
Self-Service lösen ords återställning för Hybrid Azure Active Directory-konton (Azure AD), Azure Multi-factority (MFA), villkorsstyrd åtkomst, tillbakaskrivning för lösen ord för lokala identiteterSelf-service password reset for hybrid Azure Active Directory (Azure AD) accounts, Azure multi-factor authentication (MFA), Conditional Access, password writeback for on-premises identities Ingår i Microsoft 365 Business Premium
Hantera enheter och apparDevice and app management
Microsoft Intune, Windows autopilotMicrosoft Intune, Windows AutoPilot Ingår i Microsoft 365 Business Premium
Aktivering av delad datorShared computer activation Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Office 365 E3
Uppgraderings rättigheter till Windows 10 Pro från Win 7/8.1 Pro-licenserUpgrade rights to Windows 10 Pro from Win 7/8.1 Pro licenses Ingår i Microsoft 365 Business Premium
InformationsskyddInformation protection
Office 365 skydd mot data förlustOffice 365 Data Loss Prevention Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Office 365 E3
Azure information Protection Plan 1, tvingande för BitLockerAzure Information Protection Plan 1, Bitlocker enforcement Ingår i Microsoft 365 Business Premium
Azure information Protection Plan 1, känslighets etiketterAzure Information Protection Plan 1, Sensitivity labels Ingår i Microsoft 365 Business Premium
Klient åtkomst licens (CAL-rättigheter)Client Access License (CAL rights)
Enterprise CAL Suite (Exchange, SharePoint, Skype)Enterprise CAL Suite (Exchange, SharePoint, Skype) Ingår i Office 365 E3

1 Microsoft 365 Business Premium-versionen av Office-programmen inkluderar inte volym aktivering via grup princip, app-telemetri, uppdaterings kontroller, kalkyl blads jämförelse och-frågor eller Business Intelligence.1 The Microsoft 365 Business Premium version of the Office apps doesn't include volume activation through Group Policy, app telemetry, update controls, spreadsheet compare and inquire, or business Intelligence.

MigreringMigration

Om du vill migrera prenumerationen kan du läsa ändra abonnemang manuellt för anvisningar om du vill flytta några personer till Microsoft 365 Business Premium.To migrate your subscription, see Change plans manually for instructions if you want to move just a few people to Microsoft 365 Business Premium. Du kan också Uppgradera alla automatiskteller arbeta med en partner för att flytta ditt E3-abonnemang och-licenser till en Microsoft 365 Business Premium-prenumeration.You can also upgrade everyone automatically, or work with a partner to move your E3 subscription and licenses to a Microsoft 365 Business Premium subscription. I följande avsnitt beskrivs de ändringar du behöver göra, om så är fallet och vad du kan göra efter migreringen.The following sections describe the changes you need to make, if any, and what you can do after the migration.

Office 365 E3 prenumerations konfiguration och dataOffice 365 E3 subscription configuration and data

Du behöver inte göra några ändringar i ditt nuvarande abonnemang eller data före migreringen, vilket inkluderar:You don't need to do any changes to your current subscription or data before migrating, which includes:

  • Prenumerations konfiguration, till exempel DNS-poster och domän namn.Subscription configuration, such as DNS records and domain names.
  • Inställningar för användare och grupper, till exempel multifaktorautentisering eller villkorsstyrd åtkomst.User and group accounts and authentication settings, such as multi factor authentication or conditional access policies.
  • Produktivitets tjänst konfiguration och deras data, till exempel team, Exchange Online-postlådor, SharePoint Online-webbplatser, OneDrive för företag-mappar och OneNote-anteckningsböcker.Productivity service configurations and their data, such as Teams, Exchange Online mailboxes, SharePoint Online sites, OneDrive for Business folders, and OneNote notebooks.
  • Office-programmen skalas automatiskt.Office applications will scale automatically. Office 365 moderna licenser kontrollerar användarens licens tilldelning varje 72 timmar och konverterar Office-program till den version som matchar användar abonnemanget.Office 365 modern licensing will check the user’s license assignment every 72 hours and will convert Office applications to the version that matches the user subscription.

Windows 10Windows 10

Om Windows inte redan är aktiverat i Windows Pro Creator kan du uppgradera dem till Windows Pro Creator Update.If your Windows aren't already on Windows Pro Creator update, upgrade them to Windows Pro Creators Update.

Konfigurera principer för att skydda användar enheter och filerSet up policies to protect user devices and files

Anteckning

Om du konfigurerar principer och enheter för Office 365 MDM visas dessa enheter på sidan enheter i administrations centret för Microsoft 365.If you set up Office 365 MDM policies and devices, those devices will be listed on the Devices page in the Microsoft 365 admin center. Alla principer du konfigurerar visas i listan över klassiska principer i Intune-portalen.Any policies you set up will show up in the list of classic policies in the Intune portal.

När du har tilldelat licenser till Microsoft 365 Business Premium kan du börja skydda användarnas enheter och filer.After you have assigned licenses to Microsoft 365 Business Premium, you can start protecting the users' devices and files.

Om du har uppgraderat alla i organisationen till Microsoft 365 Business Premium ser du installations guiden på Start sidan och kan 365 följa anvisningarna för att skydda filer och mobila enheter.If you upgraded everyone in your organization to Microsoft 365 Business Premium, you'll see the setup wizard on the Home page, and can follow the Set up Microsoft 365 Business Premium in the setup wizard steps to protect files and mobile devices.

Du kan också slutföra dessa steg på sidan enheter:You can also complete these steps on the Devices page:

  1. Gå till enhets principer i administrations centret i det vänstra navigerings fältet > Policies.In the admin center, in the left nav, go to Devices > Policies.

  2. På sidan enhets principer väljer du Lägg till.On the Device policies page, choose Add.

  3. Ge principen ett namn i rutan Lägg till princip och välj sedan en princip typ i list rutan.In the Add policy pane give the policy a name, and then choose a Policy type from the drop-down.

    Du kan ställa in program principer för att skydda filer på Android-och iPhone-enheter samt i Windows 10, och du kan konfigurera enhets konfigurations principer för företagsspecifika Windows 10-enheter.You can set up application policies for protecting files on Android and iPhone devices, as well as Windows 10, and you can set up device configuration policies for company owned Windows 10 devices. Se följande länkar för information:See the following links for details:

  1. När du har konfigurerat en policy kan du och dina anställda konfigurera enheter:Once you set up policies, you and your employees can set up devices:

Post lådans storlekMailbox Size

Microsoft 365 Business Premium har en lagrings gräns på 50 GB eftersom den använder Exchange Online plan 1.Microsoft 365 Business Premium has a 50 GB storage limit as it uses Exchange Online Plan 1. När du migrerar till Microsoft 365 Business Premium är det lämpligt att tilldela en Exchange Online-plan 2 och ta bort Exchange Online-abonnemanget 1 om någon av dina användare har fler än 50 GB lagrings utrymme.While migrating to Microsoft 365 Business Premium, if any of your users exceed 50 GB of mailbox storage, it is recommended that you assign this user an Exchange Online Plan 2 and remove the Exchange Online Plan 1 as it's not feasible to assign both.

Skydd mot hotThreat protection

När du har migrerat till Microsoft 365 Business Premium har du Office 365 ATP.After migrating to Microsoft 365 Business Premium, you have Office 365 ATP. Se Office 365 ATP för en översikt.See Office 365 ATP for an overview. Om du vill konfigurera läser du Konfigurera säkra säkerhetsmeddelanden för ATP, Konfigurera säkerhet för säkert säkerhetsläge för ATP och Konfigurera anti-nätfiske.To set up, see set up ATP safe links, set up ATP safe attachments, and set up ATP anti-phishing.

KänslighetsetiketterSensitivity labels

Om du vill börja använda känslighets etiketter kan du läsa Översikt över känslighets etiketter och skapa och hantera känslighets etiketter .To start using sensitivity labels, see Overview of sensitivity labels and create and manage sensitivity labels video.