Migrera från Microsoft 365 Business Premium till Microsoft 365 E3Migrate from Microsoft 365 Business Premium to Microsoft 365 E3

Microsoft 365 Business Premium innehåller allt du behöver för Small Business och kombinerar de bästa molnbaserade Cloud-baserade produktivitets appar med enkel enhets hantering och säkerhet som gör det möjligt för dina anställda att sköta sitt bästa arbete.Microsoft 365 Business Premium has everything you need for your small business, combining the best-in-class cloud-based productivity apps with simple device management and security that enable your employees to do their best work. I vissa fall kan du behöva migrera ditt Microsoft 365 Business Premium-abonnemang till Microsoft 365 E3.In some cases, however, you may need to migrate your Microsoft 365 Business Premium subscription to Microsoft 365 E3.

Ditt företag har till exempel vuxit och behöver mer än 300 licenser (gratulerar, på det sätt).For example, your business has grown and needs more than 300 licenses (congratulations, by the way).

Eller så behöver företaget företags funktioner, till exempel Microsoft 365-appar för Enterprise, Windows 10 Enterprise, E3 eller företags klient åtkomst licenser (CAL).Or, your business needs enterprise features, such as Microsoft 365 Apps for enterprise, Windows 10 Enterprise E3, or Enterprise Client Access Licenses (CALs).

Det är enkelt att uppgradera: du kan starta uppgraderingen från administrations centret.Upgrading is easy: you can start the upgrade from the Admin center. Alla dina data och din konfiguration i ditt nuvarande abonnemang underhålls.All your data and configuration in your current subscription is maintained. Det finns inget som du kan göra för att förbereda för migreringen och ingenting gör efteråt, förutom de nya funktionerna.There's nothing for you to do to prepare for the migration and nothing to do afterward, except take advantage of the new features.

Anteckning

Du kan också använda ett Microsoft 365 Business Premium-abonnemang för upp till 300-platser och skaffa ett Microsoft 365 E3-abonnemang för fler än 300 platser.You can also use a Microsoft 365 Business Premium subscription for up to 300 seats and get a Microsoft 365 E3 subscription for more than 300 seats. Men Office 365 ATP ingår inte i Microsoft 365 E3.However, Office 365 ATP is not included with Microsoft 365 E3. För fortsatta hot skydd bör du lägga till ytterligare Office 365 ATP-licenser så att alla användare i omfattningen av dina Office 365 ATP-principer är licensierade.For continued threat protection, you should add additional Office 365 ATP licenses so that all of the users in scope of your Office 365 ATP polices are licensed.

Skillnader mellan Microsoft 365 Business Premium och Microsoft 365 EnterpriseDifferences between Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Enterprise

I den här tabellen visas skillnaderna mellan Microsoft 365 Business Premium och Microsoft 365 E3.This table shows the differences between Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 E3.

FunktionFeature Stöd i Microsoft 365 Business PremiumSupport in Microsoft 365 Business Premium Stöd i Microsoft 365 E3Support in Microsoft 365 E3
LokaltOn-premises
Windows 10Windows 10 Windows 10 BusinessWindows 10 Business Windows 10 Enterprise, E3Windows 10 Enterprise E3
Office-appar *Office apps* Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhetMicrosoft 365 Apps for business Microsoft 365 Apps för företagMicrosoft 365 Apps for enterprise
Cloud Productivity-apparCloud productivity apps
Exchange Online och OutlookExchange Online and Outlook 50 GB lagrings gräns per post låda och obegränsad Exchange Online-arkivering50 GB storage limit per mailbox and unlimited Exchange Online archiving 100 GB lagrings gräns per post låda och obegränsad Exchange Online-arkivering100 GB storage limit per mailbox and unlimited Exchange Online archiving
TeamsTeams Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
OneDrive för företagOneDrive for Business 1 TB lagrings gräns per användare1 TB storage limit per user OinskränkUnlimited
Yammer, SharePoint Online, Planner, StreamYammer, SharePoint Online, Planner, Stream Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Kund ansvarig för Outlook, MileIQOutlook Customer Manager, MileIQ Ingår i Microsoft 365 Business Premium
Skydd för hotetThreat Protection
Reducerings kapacitet för attack ytanAttack surface reduction capabilities Visa den här listanSee this list Företags hantering av maskinvarubaserad isolering för Microsoft EdgeEnterprise management of hardware-based isolation for Microsoft Edge
Office 365 Avancerat skydd (ATP) abonnemang 1Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) Plan 1 Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår inte, men kan läggas till påNot included, but can be added on
Identitets hanteringIdentity management
Self-Service lösen ords återställning för Hybrid Azure Active Directory-konton (Azure AD), Azure Multi-factority (MFA), villkorsstyrd åtkomst, tillbakaskrivning för lösen ord för lokala identiteterSelf-service password reset for hybrid Azure Active Directory (Azure AD) accounts, Azure multi-factor authentication (MFA), Conditional Access, password writeback for on-premises identities Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Cloud App Discovery, Azure AD Connect-hälsaCloud App Discovery, Azure AD Connect Health Ingår i Microsoft 365 E3
Azure AD Office 365-appar enkel inloggning (SSO): 10 appar per användare (Galleri SaaS program som Salesforce) *Azure AD Office 365 apps Single Sign-On (SSO): 10 apps per user (Gallery SaaS apps such as Salesforce)* Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Azure AD Premium 1 SSO: ingen gräns (lokala program via Azure AD Application Proxy och program som inte är gallerier med hjälp av självbetjänings program)Azure AD Premium 1 SSO: no limit (On-premises apps through Azure AD Application Proxy and non-gallery apps using Self-Service App Integration templates) Ingår i Microsoft 365 E3
Hantera enheter och apparDevice and app management
Microsoft Intune, Windows autopilotMicrosoft Intune, Windows Autopilot Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Åtkomst till virtuellt skriv bord (VDA)Virtual Desktop Access (VDA) Ingår i Microsoft 365 E3
Windows Virtual Desktop (WVD)Windows Virtual Desktop (WVD) Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Aktivering av delad dator (SCA)Shared Computer Activation (SCA) Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Microsoft Desktop Optimization-paketMicrosoft Desktop Optimization Package Ingår i Microsoft 365 E3
InformationsskyddInformation protection
Office 365 skydd mot data förlust, Azure information Protection-abonnemang 1Office 365 Data Loss Prevention, Azure Information Protection Plan 1 Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Fönster informations skydd för slut punktens DLPWindow Information Protection for endpoint DLP Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Klient åtkomst licens (CAL-rättigheter)Client Access License (CAL rights)
Enterprise CAL Suite (Exchange, SharePoint, Skype, Windows, Microsoft Endpoint Configuration Manager, Windows Rights Management)Enterprise CAL Suite (Exchange, SharePoint, Skype, Windows, Microsoft Endpoint Configuration Manager, Windows Rights Management) Ingår i Microsoft 365 E3
EfterlevnadCompliance
Obegränsad e-postarkiveringUnlimited email archiving Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
EfterlevnadshanterarenCompliance Manager Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
eDiscoveryeDiscovery Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
Håll på plats och tvistIn-place hold and litigation hold Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3
MRM (Messaging Records Management) och bevarande principerMessaging Records Management (MRM) retention tags and retention policies Ingår i Microsoft 365 Business Premium Ingår i Microsoft 365 E3

* Användare som har tilldelats åtkomst till SaaS-appar kan få åtkomst till upp till 10 appar till gång till dem.* Users who have been assigned access to SaaS apps can get SSO access to up to 10 apps. Administratörer kan konfigurera SSO och ändra användar åtkomst till olika SaaS-program, men SSO-åtkomst tillåts bara för 10 program per användare åt gången.Admins can configure SSO and change user access to different SaaS apps, but SSO access is only allowed for 10 apps per user at a time. Alla Office 365-appar räknas som en enda app.All Office 365 apps are counted as a single app.

MigreringMigration

För att migrera kan du samar beta med din partner för att flytta ditt Microsoft 365 Business Premium-abonnemang och-licenser till ett lämpligt Microsoft 365 E3-abonnemang med sina licenser.To migrate, work with your partner to move your Microsoft 365 Business Premium subscription and licenses to a suitable Microsoft 365 E3 subscription with its licenses.

I följande avsnitt beskrivs vilka ändringar du behöver göra, om så är fallet och vad du kan göra efter migreringen.The following sections describe what changes you need to make, if any, and what you can do after the migration.

Konfiguration och data för Microsoft 365-prenumerationMicrosoft 365 subscription configuration and data

Du behöver inte göra några ändringar i ditt nuvarande abonnemang eller data före migreringen, vilket inkluderar:You don't need to make any changes to your current subscription or data before migrating, which includes:

 • Prenumerations konfiguration, till exempel DNS-domännamn.Subscription configuration, such as DNS domain names.
 • Inställningar för användare och grupper, till exempel multifaktorautentisering eller villkorsstyrd åtkomst.User and group accounts and authentication settings, such as multi factor authentication or conditional access policies.
 • Produktivitets tjänst konfiguration och deras data, till exempel team, Exchange Online-postlådor, SharePoint Online-webbplatser, OneDrive för företag-mappar och OneNote-anteckningsböcker.Productivity service configurations and their data, such as Teams, Exchange Online mailboxes, SharePoint Online sites, OneDrive for Business folders, and OneNote notebooks.

Användarna kan nu få obegränsad lagring i Exchange Online-postlådor och OneDrive för företag-mappar.Your users can now enjoy unlimited storage in the Exchange Online mailboxes and OneDrive for Business folders.

Du kan börja använda identifiering av moln program, Azure AD Connect-hälsa och SSO för fler än 10 appar.You can begin using Cloud App Discovery, Azure AD Connect Health, and SSO for more than 10 apps.

Anteckning

Användare som migrerats till Microsoft 365 E3 kan inte längre använda Outlook Customer Manager och MileIQ.Users migrated to Microsoft 365 E3 can no longer use Outlook Customer Manager and MileIQ.

Skydd mot hotThreat protection

Windows 10 Business innehåller följande skydd:Windows 10 Business includes these protections:

 • Tvingande integritets skydd för operativ systemets start processIntegrity enforcement of operating system boot up process
 • Tvingande integritets skydd för känsliga komponenterIntegrity enforcement of sensitive operating components
 • Avancerade säkerhets problem och en Zero-attackAdvanced vulnerability and zero-day exploit mitigations
 • Rykte-baserat nätverks skydd för Microsoft Edge, Internet Explorer och ChromeReputation-based network protection for Microsoft Edge, Internet Explorer, and Chrome
 • Värdbaserade brand väggarHost-based firewall
 • Begränsningar av utpressnings tro JanRansomware mitigations
 • Maskinvarubaserad isolering för Microsoft EdgeHardware-based isolation for Microsoft Edge
 • Program kontroll som drivs av det intelligenta säkerhets diagrammetApplication control powered by the Intelligent Security Graph
 • Enhets kontroll (USB)Device control (USB)
 • Nätverks skydd för webbaserade hotNetwork protection for web-based threats
 • Regler för att förhindra intrång i värdHost intrusion prevention rules

Windows 10 Enterprise, E3 inkluderar också företags hantering av maskinvarubaserad isolering för Microsoft Edge.Windows 10 Enterprise E3 also includes enterprise management of hardware-based isolation for Microsoft Edge.

Anteckning

Användare som migrerats till Microsoft 365 E3 måste var och en ha en licens för Office 365 ATP för fortsatt skydd.Users migrated to Microsoft 365 E3 will each require an Office 365 ATP license for continued threat protection. Se till att köpa ytterligare Office 365 ATP-licenser så att alla användare i omfattningen av dina Office 365 ATP-principer är licensierade.Be sure to purchase additional Office 365 ATP licenses so that all of the users in scope of your Office 365 ATP polices are licensed.

Enhets hantering med IntuneDevice management with Intune

Du behöver inte göra några ändringar i din aktuella Intune-konfiguration innan du migrerar, som innehåller registrerade enheter och inställningar för enhet och appar.You don't need to make any changes to your current Intune configuration before migrating, which includes enrolled devices and device and app settings.

Windows 10Windows 10

Microsoft 365 Business Premium innehåller Windows 10 Business, som du kan installera med autopilot i Windows.Microsoft 365 Business Premium includes Windows 10 Business, which you can install with Windows AutoPilot. När du migrerar till Microsoft 365 E3 inkluderar varje användar licens Windows 10 Enterprise E3, som du även kan installera med Windows autopilot.When you migrate to Microsoft 365 E3, each user license includes Windows 10 Enterprise E3, which you can also install with Windows Autopilot.

Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhetMicrosoft 365 Apps for business

Din Microsoft 365-app för företag-klient installerad på din enhet kommer automatiskt att börja använda funktionerna i Microsoft 365-appar för företag.Your Microsoft 365 Apps for business client installed on your devices will automatically begin to use the features of Microsoft 365 Apps for enterprise. Efter migrering kan du nu använda:After migration, you can now use:

 • Volym aktivering via grup principVolume activation through Group Policy
 • App-telemetriApp telemetry
 • Uppdatera kontrollerUpdate controls
 • Jämför och fråga med kalkyl bladSpreadsheet compare and inquire
 • Business IntelligenceBusiness intelligence