Vanliga frågor och svar för Microsoft 365 Business PremiumMicrosoft 365 Business Premium frequently asked questions

AllmäntGeneral

Vad är Microsoft 365 Business Premium?What is Microsoft 365 Business Premium?

Microsoft 365 är en integrerad lösning som ger dig tillgång till produktivitetsverktyg, säkerhets- och enhetshanteringsfunktioner som passar bäst för små och medelstora företag.Microsoft 365 is an integrated solution that brings together best-in-class productivity tools, security, and device management capabilities for small to medium-sized businesses. Det innehåller:It includes:

En uppsättning verktyg för företags produktivitet och-samarbete:A set of business productivity and collaboration tools:

 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher och AccessWord, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, and Access
 • Exchange, OneDrive, Skype för företag, Microsoft Teams och SharePoint.Exchange, OneDrive, Skype for Business, Microsoft Teams, and SharePoint.
 • Affärsprogram från Office (Bookings, MileIQ1).Business apps from Office (Bookings, MileIQ1).

Hanterings-och säkerhets funktioner i företags enheter:Enterprise-grade device management and security capabilities:

 • Skyddar dig mot externa hot som nätfiske och avancerad skadlig program vara med Office 365 Advanced Threat Protection Plan 1 och Microsoft Defender sårbarhets Guard.Helps provide protection from external threats like phishing and sophisticated malware with Office 365 Advanced Threat Protection Plan 1 and Microsoft Defender Exploit Guard.
 • Hjälper dig att kontrollera och hantera hur känslig information används och överförs med principerna för skydd mot dataförlust och Microsoft Azure Information Protection abonnemang 1.Helps control and manage how sensitive information is accessed and transmitted with data loss prevention policies and Azure Information Protection Plan 1.
 • Skyddar, bevarar och säkerhetskopierar dina data med Exchange Online – arkivering.Helps protect, preserve, and back up your data with Exchange Online Archiving.
 • Programskydd för Office och andra mobilappar med Intune App Protection.App protection for Office and other mobile apps with Intune App Protection.
 • Enhets hantering för datorer med Windows 10, macOS och mobila enheter med Intune-enhetsupptäckning.Device management for Windows 10 PCs, macOS, and mobile devices with Intune device management.
 • Identitetsskydd med multi-faktor autentisering, självbetjäning för återställning av lösenord och villkorsstyrd åtkomst.Identity protection with multi-factor authentication, self-service password reset, and conditional access.
 • Konsekvent säkerhets konfiguration mellan enheter — skyddar företags data på olika enheter; Microsoft Defender Antivirus, som alltid är aktiverat och uppdaterat.Consistent security configuration across devices—protection of company data across devices; Microsoft Defender Antivirus, which is always on and up to date.

Förenklad installation av enheter och användar inställningar:Simplified device deployment and user setup:

 • Enkel administratörskonsol för att konfigurera och hantera användare och enheterSingle admin console to set up and manage users and devices
 • Automatisk installation av Office-program på Windows 10-datorer.Auto-installation of Office apps on Windows 10 PCs.
 • Alltid uppdaterad Office + Windows 10.Always up-to-date Office + Windows 10.
 • Strömlinjeformad distribution av datorer med Windows autopilot.Streamlined deployment of PCs with Windows AutoPilot.

Andra rättigheter:Other entitlements:

Vem ska överväga att anta Microsoft 365 Business Premium?Who should consider adopting Microsoft 365 Business Premium?

Microsoft 365 Business Premium är en omfattande, molnbaserad säkerhetslösning som gör att du kan:Microsoft 365 Business Premium is a comprehensive, cloud-based security solution that lets you:

 • Försvara verksamheten mot avancerade cyberhot med sofistikerad skydd mot nätfiske och utpressningstrojan.Defend your business against advanced cyberthreats with sophisticated phishing and ransomware protection.
 • Styr åtkomsten till känslig information genom att använda kryptering för att förhindra att data delas av misstag med någon som inte har behörighet att se den.Control access to sensitive information by using encryption to keep data from being accidentally shared with someone not authorized to see it.
 • Skydda enheterna som är anslutna till ditt företag och skydda dina data på iOS-, Android-, Windows- och Mac-enheter och dina Windows-enheter uppdaterade.Secure the devices that connect to your business and help keep your data on iOS, Android, Windows, and Mac devices secure, and your Windows devices up to date.

Microsoft 365 Business Premium är helt integrerat med Office 365 för att ge dig en välbekant plats för administration, fakturering och support dygnet runt.Microsoft 365 Business Premium is fully integrated with Office 365 to provide you with a familiar location for administration, billing, and 24x7 support. Den består av företagsgraderad teknik som byggts för företag med färre än 300 anställda.It consists of enterprise-grade technology built for businesses with fewer than 300 employees.

Hur får jag Microsoft 365 Business Premium för företaget?How can I get Microsoft 365 Business Premium for my business?

Microsoft 365 Business Premium kan köpas via en Microsoft partner eller direkt från Microsoft.Microsoft 365 Business Premium can be purchased through a Microsoft Partner or directly from Microsoft. Om du väljer att köpa direkt från Microsoft eller via en Microsoft-partner bör du fundera på vad du kan göra på personalen och vill önskan att underhålla en IT-infrastruktur.In choosing whether to purchase directly from Microsoft or via a Microsoft Partner, you should consider your on-staff capability and desire to maintain an IT infrastructure. En Microsoft-partner kan hjälpa dig att distribuera och hantera IT-infrastrukturen, inklusive Microsofts lösningar.A Microsoft Partner can help you deploy and manage your IT infrastructure, including Microsoft solutions.

Hur mycket kostar Microsoft 365 Business Premium?How much does Microsoft 365 Business Premium cost?

Microsoft 365 Business Premium erbjuds i 174,70 kr användare/månad baserat på ett årskontrakt om det köpts direkt från Microsoft.Microsoft 365 Business Premium is offered at USD$20.00 user/month based on an annual contract if purchased directly from Microsoft. När du köper via en Microsoft-partner kan priserna variera beroende på vilka tjänster som partnern tillhandahåller och prismodellen för Microsoft 365 Business Premium.When purchased through a Microsoft Partner, pricing can vary based on the services the partner provides and their pricing model for Microsoft 365 Business Premium.

Finns det en tak för hur många Microsoft 365 Business Premium-platser en kund kan ha?Is there a cap to how many Microsoft 365 Business Premium seats a customer can have?

Microsoft 365 Business Premium skapades för små och medelstora företag med låga till medel komplexitetsbehov.Microsoft 365 Business Premium was designed for small to medium-sized businesses with low to medium IT complexity requirements. Kunderna kan köpa upp till 300 Microsoft 365 Business Premium-licenser för respektive organisation.Customers can purchase up to 300 Microsoft 365 Business Premium licenses for their organization. Kunderna kan mixa och matcha molnprenumerationer.Customers can mix and match cloud subscriptions. Beroende på IT-kraven kan kunderna lägga till Microsoft 365 Enterprise-licenser på samma konto.As a result, depending on their IT requirements, customers may add Microsoft 365 Enterprise licenses to the same account.

När kunderna anser att en miljö består av flera olika typer av prenumeration, bör de samarbeta med sina betrodda IT-rådgivare för att avgöra hur det är bäst att hantera och skydda de olika prenumerationerna eftersom Microsoft 365 Business Premium och Microsoft 365 Enterprise använder olika funktioner för att skydda och hantera program och data.When customers consider an environment consisting of multiple subscription types, they should work with their trusted IT advisors to determine how best to manage and secure the various subscriptions as Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Enterprise use different capabilities to secure and manage applications and data.

Kan jag kombinera Microsoft 365 Business Premium med andra erbjudanden om Microsoft-prenumerationer?Can I combine Microsoft 365 Business Premium with other Microsoft subscription offerings?

Ja, kunderna kan kombinera sina Microsoft 365 Business Premium-prenumerationer med abonnemang och tillägg från Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security och Office 365.Yes, customers can combine their Microsoft 365 Business Premium subscriptions with plans and add-ons from Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security, and Office 365.

Behöver alla i företaget ha en Microsoft 365 Business Premium-prenumeration?Is everyone in my business required to have a Microsoft 365 Business Premium subscription?

Nej, alla behöver inte en Microsoft 365 Business Premium-prenumeration, men fördelarna med säkerhet och hantering är bara tillgängliga för användare med enheter som hanteras med en Microsoft 365 Business Premium-prenumeration.No, not everyone needs a Microsoft 365 Business Premium subscription, although the security and management benefits are available only to those users with devices managed with a Microsoft 365 Business Premium subscription.

Genom att standardisera en IT-miljö bidrar du till att minska underhålls- och säkerhetskostnader med tiden och är ett stadium för att verksamheten ska uppnås.Standardizing an IT environment helps reduce maintenance and security costs over time and is a state that businesses should strive to attain. Vi känner dock igen att vissa små och medelstora företag uppdaterar sin programvara främst när de uppgraderar sin maskinvara under en längre tid.However, we recognize that some small and medium-sized customers update their software primarily when they upgrade their hardware, over an extended period. Företag kan installera Premium för en del av organisationen, men för att skydda känsliga affärsdata och konsekventa samarbetsupplevelser rekommenderas distribution till alla användare.Businesses can deploy Premium to part of their organization, but for best protection of sensitive business data and consistent collaboration experiences, deployment to all users is recommended.

Hur vet jag om den maskin- och programvara jag kör i dag är kompatibel med Microsoft 365 Business Premium?How can I know if the hardware and software I run today is compatible with Microsoft 365 Business Premium?

Om maskinvaran du kör i dag kör Windows 7 Pro eller senare uppfyller den förmodligen minimikraven för Microsoft 365 Business Premium.If the hardware you run today runs Windows 7 Pro or later, it likely meets the minimum requirements for Microsoft 365 Business Premium. Vissa Windows 10-funktioner som Cortana, Windows Hello och multitouch kräver specifik maskinvara som bara är tillgänglig på nyare datorer.Certain Windows 10 features such as Cortana, Windows Hello, and multitouch require specific hardware that is only available on newer PCs. Mer information finns i kraven för Windows 10 Pro-system.See the Windows 10 Pro system requirements for details.

Befintlig stationär (Win32) programkompatibilitet är stark i Windows 10 och de flesta befintliga program fungerar utan några ändringar.Existing desktop (Win32) application compatibility is strong in Windows 10, with most existing applications working without any changes. Kunder och deras pålitliga IT-rådgivare ska läsa den rekommenderade programtest-processen för Windows 10-kompatibilitet och se över systemkraven för Office för att säkerställa en smidig övergång till Microsoft 365 Business Premium.Customers and their trusted IT advisors should read the recommended application testing process for Windows 10 compatibility and review the Office system requirements to ensure a smooth transition to Microsoft 365 Business Premium.

Vad är Windows 10 Business?What is Windows 10 Business?

Windows 10 Business är en uppsättning molntjänster och funktioner för enhetshantering som kompletterar Windows 10 Pro och ger tillgång till centraliserad hantering och säkerhetskontroller i Microsoft 365 Business Premium.Windows 10 Business is a set of cloud services and device management capabilities that complement Windows 10 Pro and enable the centralized management and security controls of Microsoft 365 Business Premium.

Windows 10 Business har också vissa Premium Microsoft Defender-funktioner som styrd mappåtkomst och nätverks skydd för webbaserade hot.Windows 10 Business also comes with certain premium Microsoft Defender features like Controlled Folder Access and Network Protection for web-based threats. Den innehåller även Windows autopilot, en tjänst som underlättar distribution av nya Windows 10-datorer.It also includes Windows AutoPilot, a service that streamlines the deployment of new Windows 10 PCs.

Om du har enheter som är licensierade för Windows 7, 8 och 8.1 Professional ger Microsoft 365 Business Premium en uppgradering till Windows 10 Pro, som är kraven för att distribuera Windows 10 Business.If you have devices that are licensed for Windows 7, 8, and 8.1 Professional, Microsoft 365 Business Premium provides an upgrade to Windows 10 Pro, which is the prerequisite for deploying Windows 10 Business.

Viktigt

Du måste ange den ursprungliga produktnyckeln när du uppgraderar, annars fungerar inte uppgraderingen.You need to supply the original product key when you upgrade, otherwise the upgrade won't work.

Hur stöds Microsoft 365 Business Premium-supporten för att hämta din egen enhet (BYOD)-policy?How does Microsoft 365 Business Premium help support our Bring Your Own Device (BYOD) policy?

Många anställda föredrar att använda sina egna mobiltelefoner eller surfplattor för att få tillgång till personlig information och arbetsinformation istället för att bära flera olika enheter för varje ändamål.Many employees prefer to use their own mobile phones or tablets to access personal and work information rather than carrying multiple devices for each purpose. Användningen av personliga enheter för arbete, medan commonplace ökar risken för att affärsinformation skulle sluta fungera i fel händer.The use of personal devices for work, while commonplace, increases the risk that business information could end up in the wrong hands. Många konkurrerande mobildata skyddslösningar kräver att användare växlar till ett särskilt läge på sin enhet eller använder en annan komplicerad funktion som användare kan hitta intrusiv och därför inte att använda.Many competing mobile data protection solutions require users to switch to a specific mode on their device or use another complex mechanism that users may find intrusive and therefore avoid using.

Microsoft 365 Business Premium ger kunderna ett enkelt men kraftfullt sätt att göra det möjligt för anställda att använda sina personliga enheter för att arbeta samtidigt som företaget kan förhindra att de enheterna får tillgång till, behåller och/eller delar affärsinformation.Microsoft 365 Business Premium offers customers a simple but powerful means of enabling employees to use their personal devices for work while providing the business with the ability to prevent those devices from accessing, retaining, and/or sharing business information. Exempel:More specifically:

 • Programskyddet för mobila appar för Office hjälper till att skydda Office-data, till exempel e-post, kalender, kontakter och dokument på mobila iOS- och Android-enheter, genom att aktivera principer som att automatiskt ta bort företagsdata efter att inte har anslutit till tjänsten inom en före skriven tidsperiod som kräver att denna information lagras endast i OneDrive för företag, kräver en PIN-kod för att få åtkomst till Office-program och förhindra att företagsdata kopieras från ett Office-program till personliga appar.App Protection for Office mobile apps helps protect Office data, including email, calendar, contacts, and documents on iOS and Android mobile devices, by enforcing policies such as automatically deleting business data after a prescribed amount of time of not connecting to the service, requiring that information is stored only in OneDrive for Business, requiring a PIN/fingerprint verification to access Office apps, and preventing company data from being copied from an Office app into personal apps. Hantering av mobilprogram för andra mobilappar via Intune finns också för Microsoft 365 Business Premium-prenumeranter.Mobile application management for other mobile apps through Intune is also available for Microsoft 365 Business Premium subscribers.

 • Med enhets hantering för Windows 10-datorer kan företag välja att ställa in och använda funktioner som Microsoft Defender Antivirus för skadlig program vara, automatiska uppdateringar och stänga av skärmar efter en viss tid.Device Management for Windows 10 PCs allows businesses to choose to set and enforce capabilities such as Microsoft Defender Antivirus protection for malware, automatic updates, and turning off screens after a prescribed amount of time. Dessutom kan förlorade eller stulna Windows 10-enheter rensa bort affärsprogram och data helt och hållet med hjälp av administrationscentret.In addition, lost or stolen Windows 10 devices can be completely wiped of business applications and data through the admin center.

 • Enhets hantering för iOS, android & MacOS- funktioner hjälper företagen att hantera en mängd olika eko system på ett säkert sätt som inkluderar iOS-, Android-, Windows-och MacOS-enheter.Device Management for iOS, Android & macOS features helps businesses securely manage a diverse device ecosystem that includes iOS, Android, Windows, and macOS devices.

Hur kan Microsoft 365 Business Premium skydda datorer i min organisation mot skadliga attacker?How does Microsoft 365 Business Premium help protect PCs in my organization from malicious attacks?

Datorer som hanteras med Microsoft 365 Business Premium är skyddade med Microsoft Defender Antivirus, det vill säga.PCs managed with Microsoft 365 Business Premium are protected with Microsoft Defender Antivirus, which is the No. antivirusfunktion nr. 1 i Windows 10, skyddar fler datorer mot virus, skadlig programvara, spionprogram och andra hot jämfört med andra lösningar.1 antivirus feature on Windows 10, protecting more computers against viruses, malware, spyware, and other threats than any other solution. Med Microsoft 365 Business Premium kan organisationer säkerställa att Microsoft Defender Antivirus skyddas och alltid är uppdaterad på alla Windows 10-enheter.With Microsoft 365 Business Premium, organizations can ensure that Microsoft Defender Antivirus protection is running and always up to date on all their Windows 10 devices.

Windows 10 Business inkluderar också Microsoft Defender, en ny uppsättning intrångs skydd.Windows 10 Business also includes Microsoft Defender Exploit Guard, a new set of intrusion prevention capabilities. En av dess funktioner, reglerad mappåtkomst, stoppar utpressnings program genom att låsa ner mappar och förhindra obehöriga från att komma åt en användares viktiga filer.One of its features, controlled folder access, stops ransomware by locking down folders and preventing unauthorized apps from accessing a user's important files.

Vad är skillnaden mellan Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium och Microsoft 365 Enterprise?What's the difference between Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, and Microsoft 365 Enterprise?

Microsoft har en mängd olika produktivitets- och säkerhetshanteringstjänster som små till medelstora kunder kan tänka sig ha när de uppgraderar sin dator- och enhetsinfrastruktur för att få allt fler kraftfulla funktioner.Microsoft has various productivity and security management offerings that small to medium-sized customers may consider when upgrading their desktop and device infrastructure, each bringing increasingly powerful features and functionality.

Microsoft 365 Business Standard ger produktivitet i förstklassiga program och Office 365-appar och -tjänster, men inkluderar inte funktionerna för programskydd och enhetshantering som finns i Microsoft 365 Business Premium.Microsoft 365 Business Standard delivers best-in-class productivity with Office 365 apps and services, but doesn't include the application protection and device management capabilities of Microsoft 365 Business Premium.

Microsoft 365 Business Premium kombinerar Office 365-appar och -tjänster med avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda ditt företag mot avancerade cyberhot, skydda dina data och hantera dina enheter.Microsoft 365 Business Premium combines Office 365 apps and services with advanced security capabilities to help protect your business against advanced cyberthreats, safeguard your data and manage your devices. Den innehåller en förenklad hanteringskonsol genom vilka enhets- och data-principer kan administreras.It includes a simplified management console through which device and data policies may be administered. Många små och medelstora företag kan tjänas bäst med Microsoft 365 Business Premium.Many small to medium-sized businesses can be best served with Microsoft 365 Business Premium.

Microsoft 365 Enterprise är en uppsättning licensabonnemang som ger högre nivåer av efterlevnad och säkerhetshantering över Microsoft 365 Business Premium och är utformade för företagskunder och kunder som har fler än 300 användare.Microsoft 365 Enterprise is a set of licensing plans that offer increased levels of compliance and security management over Microsoft 365 Business Premium and are designed for enterprise customers and those customers that have over 300 users. Dessutom tillhandahåller Microsoft 365 Enterprise-abonnemang ytterligare funktioner, t. ex. Business Intelligence- och analysverktyg.In addition, Microsoft 365 Enterprise plans provide additional functionality, including business intelligence and analytics tools.

Kan jag byta mitt Office 365-abonnemang till Microsoft 365 Business Premium?Can I switch my Office 365 plan to Microsoft 365 Business Premium?

Ja, kunderna kan byta abonnemang från ett kvalificerande Office 365-abonnemang till Microsoft 365 Business Premium.Yes, customers may switch their plans from a qualifying Office 365 plan to Microsoft 365 Business Premium. Beroende på kundens nuvarande abonnemang kan månadskostnaden öka eller minska.Depending on the customer's current plan, there may be a decrease or increase in monthly charges.

I vilka regioner finns Microsoft 365 Business Premium tillgängligt?In what regions is Microsoft 365 Business Premium available?

Microsoft 365 Business Premium är tillgängligt för alla partner och kunder där Office 365 är tillgängligt.Microsoft 365 Business Premium is available to all partners and customers where Office 365 is available. Se listan över Office 365 internationella tillgängligheten för språk, länder och regioner.See the list of Office 365 international availability for languages, countries, and regions.

Finns det en utvärderingsversion av Microsoft 365 Business Premium?Is there a Microsoft 365 Business Premium trial I may use to evaluate the offer?

En utvärderingsversion av Microsoft 365 Business Premium är tillgänglig för tjänsteleverantörer av kryptografi (CSP).A Microsoft 365 Business Premium trial is available for CSPs. En utvärderingsversion för direktkunder kommer att bli tillgänglig senare.A trial for direct customers will be available later.

Vad ska kunder och partner ha innan veta innan jag kör Microsoft 365 Business Premium inom deras organisation?What should customers and partners know before running Microsoft 365 Business Premium within their organization?

Kunder som vill uppleva de fullständiga funktionerna i Microsoft 365 Business Premium måste ha Windows 7, 8,1 eller 10 Pro2 på sina befintliga Station ära datorer.Customers who wish to experience the complete capabilities of Microsoft 365 Business Premium must be running Windows 7, 8.1, or 10 Pro2 on their existing desktops. Befintliga Windows 10 Pro-datorer bör köra Creators Update om de inte redan har gjort det.Existing Windows 10 Pro PCs should be running Creators Update if they have not already done so.

DistributionDeployment

Vad ska kunderna tänka på när de planerar en Microsoft 365 Business Premium-distribution?What should customers consider when planning a Microsoft 365 Business Premium deployment?

Den mest direkta vägen till en framgångsrik Microsoft 365 Business Premium-distribution är att kommunicera med en Microsoft-partner.The most direct path to a successful Microsoft 365 Business Premium deployment is to engage with a Microsoft Partner. De har omfattande utbildning och erfarenhet av en mängd olika kundscenarier och är bäst lämpad för att förstå din miljö och dina behov.They have extensive training and experience with a wide variety of customer scenarios and are best equipped to understand your environment and needs. Kunder som har erfaren IT-personal kan använda Komma i gång med Microsoft 365 Business Premium för att hjälpa dem med Microsoft 365 Business Premium-distribution.Customers that have experienced IT on staff can use the Microsoft 365 Business Premium Getting Started to assist them in their Microsoft 365 Business Premium deployment.

Innehåller Microsoft 365 Business Premium fullständiga funktioner i Microsoft Intune?Does Microsoft 365 Business Premium include the full capabilities of Microsoft Intune?

Ja, Microsoft 365 Business Premium-prenumeranter är licensierad för att använda fullständiga Intune-funktioner för iOS, Android, macOS och andra plattforms hanterings enheter.Yes, Microsoft 365 Business Premium subscribers are licensed to use full Intune capabilities for iOS, Android, macOS, and other cross-platform device management. Funktioner som inte är tillgängliga i den förenklade hanterings konsolen i Microsoft 365 Business Premium, som program hantering från tredje part, konfiguration av WiFi-profiler och VPN-certifikat, kan hanteras i fullständig Intune-konsol.Features not available in the simplified management console in Microsoft 365 Business Premium, like third-party app management, configuration of Wi-Fi profiles, and VPN certificates, can be managed in the full Intune console.

Levereras Azure Active Directory (Azure AD) Premium P1 med Microsoft 365 Business Premium?Does Azure Active Directory (Azure AD) Premium P1 come with Microsoft 365 Business Premium?

Ja, Azure AD Premium P1 ingår i Microsoft Business Premium.Yes, Azure AD Premium P1 is included with Microsoft Business Premium.

Tillåter Microsoft 365 Business Premium att kunderna hanterar Mac:ar?Does Microsoft 365 Business Premium allow customers to manage Macs?

Intune hjälper dig att hantera enheter för iOS, Android, Windows och Mac.Intune helps you securely manage iOS, Android, Windows, and macOS devices.

Vad är Windows Autopilot?What is Windows AutoPilot?

Windows Autopilot är en tjänst som underlättar distribution av nya Windows 10-datorer.Windows AutoPilot is a service that streamlines the deployment of new Windows 10 PCs. Du kan utföra den här processen när användaren loggar in på Microsoft 365 Business Premium för första gången—utan att IT-avdelningen behöver röra enheten—genom att använda de centraliserade hanteringskontrollerna i Microsoft 365 Business Premium.This process can be done when the end user logs on to Microsoft 365 Business Premium for the first time—without IT ever touching the device—by leveraging the centralized management controls of Microsoft 365 Business Premium. Du kan också använda Windows Autopilot för befintliga datorer med Windows 10 Professional Creators Update (eller senare) och har återställts till fabriksinställning.You can also use Windows AutoPilot for existing PCs that are running Windows 10 Professional Creators Update (or later) and have been factory reset. Information om autopilot för Windows finns i det här blogg inlägget för juni 2017.Details about Windows AutoPilot can be found in this June 2017 blog post.

KompatibilitetCompatibility

Kan jag lägga till Office 365-tilläggsprogram i Microsoft 365 Business Premium?Can I add Office 365 add-ons to Microsoft 365 Business Premium?

Alla tilläggsprogram som kan läggas till i Microsoft 365 Business Standard kan läggas till i Microsoft 365 Business Premium.All the add-ons that can be added to Microsoft 365 Business Standard can be added to Microsoft 365 Business Premium. Det innebär att du kan köpa Office 365 Cloud App-säkerhet, avancerad efterlevnad, Threat Intelligence, ba, Power BI Pro och ljud konferenser.This means that you can purchase Office 365 Cloud App Security, Advanced Compliance, Threat Intelligence, MyAnalytics, Power BI Pro, and Audio Conferencing.

Kan jag lägga till telefonsystem och samtalsabonnemang i Microsoft 365 Business Premium?Can I add Phone System and Calling Plans to Microsoft 365 Business Premium?

Ja, du kan köpa ett Business-abonnemang.Yes, you can purchase a Business Voice subscription. Business Voice är en telefoni lösning som är utformad för små och medel stora företag med upp till 300 användare som sammanfaller telefon system, ljud konferens, ett inrikes samtals abonnemang och mycket annat.Business Voice is a telephony solution designed for small and medium businesses of up to 300 users that bundles Phone System, Audio Conferencing, a Domestic Calling Plan, and more. Telefon system funktioner som du får med röst brev låda, nummer presentation, samtals Park, vidarekoppling, automatisk dirigeringar och samtals köer.Phone System capabilities that you'll get include voicemail, caller ID, call park, call forwarding, auto attendants, and call queues.
För att ta reda på om Business Voice är tillgänglig i ditt land eller din region, se tillgängliga länder och regioner för Business Voice.To find out whether Business Voice is available in your country or region, see Country and region availability for Business Voice. Information om priser finns i avsnittet prissättning för företag.For pricing information, see Pricing for Business Voice.

Kan Microsoft 365 Business Premium-kunder använda Microsoft Defender Avancerat skydd?Can Microsoft 365 Business Premium customers use Microsoft Defender Advanced Threat Protection?

Ja, Microsoft Defender Avancerat skydd är tillgängligt som ett tillägg till Microsoft 365 Business Premium när det köps från en Microsoft Cloud Solution-leverantör.Yes, Microsoft Defender Advanced Threat Protection is available as an add-on to Microsoft 365 Business Premium when purchased from a Microsoft Cloud Solution Provider.

Partner-möjligheterPartner opportunity

Var kan jag få mer information om möjligheter och fördelar med att bli Microsoft-partner?Where can I learn more about the opportunities and benefits in becoming a Microsoft Partner?

IT-tjänstleverantörer som inte redan är Microsoft-partner kan läsa mer om programmet för Leverantör av Microsoft-molnlösningar på https://partner.microsoft.com/membership/cloud-solution-provider.IT service providers that are not already Microsoft partners can learn more about the Microsoft Cloud Solution Provider program at https://partner.microsoft.com/membership/cloud-solution-provider.

Var kan jag läsa om hur du säljer Microsoft 365 Business Premium?Where can I learn how to sell Microsoft 365 Business Premium?

Partner nu som säljer Office 365 kan använda samma rådgivningsmetod för att sälja Microsoft 365 Business Premium.Partners now selling Office 365 can use the same consultative selling methods to sell Microsoft 365 Business Premium. Vi introducerar dessutom fler resurser och utbildningar för ditt säljteam för att förstå kundens befintliga skrivbordsmiljö, Active Directory-beroende, mobilitet och säkerhetsbehov för att effektivt förmedla hela värdet för Microsoft 365 Business Premium på ett sätt som är relevant för kunden.In addition, we are introducing more resources and training for your sales team to understand the customers' existing desktop environment, Active Directory reliance, mobility, and security needs to effectively communicate the full value of Microsoft 365 Business Premium in a way that is relevant to the customer. Hitta de här resurserna på Office partner-portalen på https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners.Find these resources on the Office Partner portal at https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners.

Hur kan Microsoft 365 Business Premium Help-partners öka lönsamheten?How can Microsoft 365 Business Premium help partners increase the profitability?

Microsoft 365 Business Premium kommer att hjälpa våra partner att minska kostnader genom bättre driftseffektivitet och ökad omsättning genom försäljning av ytterligare tjänster.Microsoft 365 Business Premium will help partners reduce costs through greater operational efficiencies and enhance revenue through the sale of additional services. Forrester Research, Microsoft 365 Business Premium (TEI), juni 2017 (https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners/PartnerTEI), visar att Microsoft 365 Business Premium påverkar lönsamheten positivt för partners.The Forrester Research, Microsoft 365 Business Premium Total Economic Impact (TEI) Study, June 2017 (https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners/PartnerTEI), demonstrates that Microsoft 365 Business Premium will have positive impact on partner profitability.

I TEI-studien rapporterades partners att de med Microsoft 365 Business Premium förväntade:In the TEI study partners reported that with Microsoft 365 Business Premium they expect:

 • 20 % ökning av intäkter från [engångs]-distributioner och rådgivningstjänster20%-point increase in [one-time] deployment and advisory services revenue
 • 10 % ökning i bifogad hastighet för hanterade tjänster10%-point increase in attach rate of managed services
 • 8 % ökning av vinstmarginaler för konsult och [pågående] hanteringstjänster (från lägre kostnader)8%-point increase in consulting and [ongoing] managed services profit margins (from lower costs)

Vilka resurser finns det för partner att sälja, distribuera och supporta Microsoft 365 Business Premium?What resources are available to partners to sell, deploy and support Microsoft 365 Business Premium?

Microsoft tillhandahåller ett brett urval av resurser för partners inom tjänsteleverans av kryptografi (CSP) till att marknadsföra, sälja och ge support för Microsoft 365 Business Premium.Microsoft provides a wide selection of resources for CSP partners to market, sell, and support Microsoft 365 Business Premium. De kan hittas på https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners.They can be found at https://www.microsoft.com/microsoft-365/partners.

Vilka möjligheter till merförsäljning ger Microsoft 365 Business Premium till partners?What up-sell opportunities does Microsoft 365 Business Premium give partners?

Microsoft 365 Business Premium gör det möjligt för partner att behålla sin position som betrodd rådgivare till kunder genom att skapa en robust och säker plattform för att sälja ytterligare tjänster och uppgradera befintliga produkter och tjänster.Microsoft 365 Business Premium allows partners to maintain their trusted advisor position with customers by creating a solid and secure platform upon which to sell additional services and to upgrade existing products and services. Microsoft 365 Business Premium ger dig möjlighet att ha uppgraderingsdiskussioner med kunder som nu använder Exchange Server, Exchange Online eller Microsoft 365 Business Basic.Microsoft 365 Business Premium provides an opportunity to have an upgrade discussion with customers now using Exchange Server, Exchange Online, or Microsoft 365 Business Basic. Partners kan också få fler intäkter från ökade hanteringstjänster och/eller supportavgifter per användare.Partners may also gain more revenue from increased managed services and/or peruser support fees.

Med den nya funktionen Windows Autopilot som ingår i Microsoft 365 Business Premium har partner som har varit tveksam att sälja nya Windows-enheter på grund av distributionens logistik och kostnader som kommer att finna den här möjligheten mycket mer attraktiv.With the new Windows AutoPilot feature included in Microsoft 365 Business Premium, partners who have been reluctant to sell new Windows devices because of deployment logistics and costs will find this opportunity much more attractive. Kunder som är säkra på säkerheten för lokala och mobila enheter är också mer sannolika att investera i fler tjänster, t. ex. Dynamics 365.Customers who are confident in the security of their on-premises and mobile devices are also more likely to invest in more services, such as Dynamics 365.

Ska våra partner sälja Microsoft 365 Business Premium via andra abonnemang från Microsoft?Should partners sell Microsoft 365 Business Premium over other plans from Microsoft?

En Leverantör av Microsoft-molnlösningar ska alltid sälja det abonnemang som passar bäst för kundens affärsbehov och budget.A Microsoft Cloud Solution Provider should always sell the plan that best suits its customer business needs and budget. Om en kund till exempel måste följa sekretess- och säkerhetsföreskrifter, kan en tjänsteleverantör av kryptografi sälja Microsoft 365 Business Premium plus alla tillägg som hjälper kunden att uppfylla sina krav eller kan föreslå avancerad säkerhet och hantering som tillhandahålls av Microsoft 365 Business Enterprise SKU:er.For example, if a customer must comply with privacy and security regulations, a CSP may sell Microsoft 365 Business Premium plus any add-ons that help the customer meet its requirements or may suggest the advanced security and management provided by Microsoft 365 Business Enterprise SKUs.

En del av mina kunder har enheter som inte är äkta. Kommer Microsoft 365 Business Premium att göra enheterna äkta?Some of my customers have devices that aren't genuine; will Microsoft 365 Business Premium make these devices genuine?

Microsoft 365 Business Premium gör inte någon annan oäkta Windows-version, äkta.Microsoft 365 Business Premium doesn't make an otherwise non-genuine version of Windows, genuine. Microsoft 365 Business Premium tillhandahåller en uppgraderingsfördel som gör det möjligt för kunder som kör äkta Windows 7, 8 eller 8.1 Pro att uppgradera till den senaste äkta versionen av Windows 10 Pro.Microsoft 365 Business Premium does provide an upgrade benefit allowing those customers running genuine Windows 7, 8, or 8.1 Pro to upgrade to the most recent, genuine version of Windows 10 Pro.

Vad är GDPR och hur hjälper Microsoft 365 Business Premium till att hjälpa kunderna att uppfylla sina skyldigheter?What is the GDPR and how does Microsoft 365 Business Premium help customers with their compliance obligations?

Förordningen om allmänt dataskydd (GDPR) är en omfattande ny sekretesslagstiftning som ger boende i Europeiska unionen (EU) bättre kontroll över sina personliga data och kräver att organisationer upprätthåller integriteten för personliga data.The General Data Protection Regulation (GDPR) is a comprehensive new privacy law that gives residents of the European Union (EU) greater control over their "personal data" and requires organizations to maintain the integrity of that personal data. GDPR kräver organisationer som kontrollerar eller behandlar personuppgifter som är kopplade till EU-medborgare för att bara använda dataprocessorer från tredje part som uppfyller kraven för GDPR för personuppgifter.The GDPR requires organizations that control or process personal data tied to EU residents to only use third-party data processors that meet the GDPR requirements for personal data processing. I mars 2017 gjorde Microsoft tillgängliga avtalsgarantier som ger dessa garantier.In March 2017, Microsoft made available contractual guarantees that provide these assurances. Kunder som har frågor om hur Microsoft kan hjälpa dem att uppfylla sina ytterligare GDPR-skyldigheter ska läsa mer om de avancerade efterlevnads- och säkerhetsfunktionerna som finns i Microsoft 365 Business Premium (till exempel Azure Information Protection, skydd mot dataförlust, Avancerat skydd osv.) och i andra paket (till exempel Microsoft 365 Enterprise, E5).Customers that have questions about how Microsoft can help them meet their additional GDPR obligations should learn about the advanced compliance and security capabilities available in Microsoft 365 Business Premium (for example, Azure Information Protection, data loss prevention, Advanced Threat Protection, and so on) and in other suites (for example, Microsoft 365 Enterprise E5). Mer information finns i www.microsoft.com/gdpr.To learn more, visit www.microsoft.com/gdpr.

FotnoterFootnotes

1 tillgänglig i USA, Storbritannien och Kanada.1 Available in US, UK, and Canada.

2 enheter med Windows 7 eller 8.1 Pro är kvalificerade för uppgradering till Windows 10 Pro i Microsoft 365 Business Premium förhandsversion.2 Devices running Windows 7 or 8.1 Pro are eligible for an upgrade to Windows 10 Pro within the Microsoft 365 Business Premium preview.