Överföra en Microsoft 365 Business CSP-prenumerationTransition a Microsoft 365 Business CSP subscription

Om du har en Microsoft 365 Business Preview CSP-prenumeration följer du den här guiden för att ta reda på hur du kan överföra din befintliga förhandsprenumeration till Microsoft 365 Business GA (allmän tillgänglighet).If you have a Microsoft 365 Business Preview CSP subscription, follow this guide to find out how you can transition your existing preview subscription to Microsoft 365 Business GA (general availability).

Så här överför du en förhandsprenumeration till GAHow to transition a preview subscription to GA

 1. Logga in på Partner Center.Sign in to Partner Center.

 2. Välj Kunderpå instrumentpanelen och leta sedan reda på och välj företagsnamn.From the dashboard, select Customers, and then find and select the company name.

  Teckningarna för bolaget kommer att listas.The subscriptions for the company will be listed.

  Kundens prenumerationer i Partner center

 3. På företagets sida Prenumerationer väljer du Lägg till prenumeration.On the company's Subscriptions page, select Add subscription.

 4. På sidan Ny prenumeration väljer du Småföretag och väljer sedan Microsoft 365 Business i listan.On the New subscription page, select Small business and then select Microsoft 365 Business from the list.

 5. Lägg till antalet licenser och välj sedan Nästa: Granska om du vill granska prenumerationen och välj sedan Skicka.Add the number of licenses and then select Next: Review to review the subscription and then select Submit.

  Granska den nya prenumerationen på Microsoft 365 Business

  De licensbaserade prenumerationerna visar Microsoft 365 Business Preview och Microsoft 365 Business.The License-based subscriptions will show Microsoft 365 Business Preview and Microsoft 365 Business. Du stänger av förhandsprenumerationen nästa gång.You'll suspend the Preview subscription next.

 6. Välj Förhandsversionen av Microsoft 365 Business.Select Microsoft 365 Business Preview.

 7. På sidan Förhandsgranska företag i Microsoft 365 väljer du Pausad om du vill avbryta förhandsversionen av förhandsversionen.On the Microsoft 365 Business Preview page, select Suspended to suspend the Preview subscription.

  Stänga av Microsoft 365 Business Preview-prenumerationen

 8. Välj Skicka för att bekräfta.Select Submit to confirm.

  På sidan Prenumerationer bekräftar du att statusen för förhandsversionen av Microsoft 365 Business visar pausad.On the Subscriptions page, confirm that the Microsoft 365 Business Preview status shows Suspended.

  Bekräfta att prenumerationsstatusen för förhandsversionen är avstängd

 9. Du kan också validera licensavtalet.Optionally, you can also validate the license agreement. Gör så här:To do this, follow these steps:

  1. Välj Användare och licenser på företagets sida Prenumerationer.Select Users and licenses from the company's Subscriptions page.

  2. Välj en användare på sidan Användare och licenser.On the Users and licenses page, select a user.

  3. På användarens sida kontrollerar du avsnittet Tilldela licenser och bekräftar att microsoft 365 Businessvisas .On the user's page, check the Assign licenses section and confirm that it shows Microsoft 365 Business.

   Bekräfta att Microsoft 365 Business-licensen har tilldelats användaren

Påverkan på kunder och användare under och efter övergångenImpact to customers and users during and after transition

Det finns ingen inverkan på kunder och användare under övergången och efter övergången.There's no impact to customers and users during transition and post transition.

Påverkan på kunder som inte övergårImpact to customers who don't transition

I följande tabell sammanfattas effekten för kunder som inte övergår från en Microsoft 365 Business Preview-prenumeration till en Microsoft 365 Business-prenumeration.The following table summarizes the impact to customers who don't transition from a Microsoft 365 Business Preview subscription to a Microsoft 365 Business subscription.

T-0 till T+30T-0 to T+30 T+30 till T+60T+30 to T+60 T+60 till T+120T+60 to T+120 Bortom T+120Beyond T+120
StatligtState I respitperiodIn grace period Löpt utExpired InaktiveradDisabled AvetableradeDeprovisioned
Tjänstens påverkanService impacts
Administratörsportal för Microsoft 365 BusinessMicrosoft 365 Business admin portal Ingen påverkan på funktionalitetenNo impact to functionality Ingen påverkan på funktionalitetenNo impact to functionality Kan lägga till/ta bort användare, köpa prenumerationer.Can add/delete users, purchase subscriptions.
Det går inte att tilldela/återkalla licenser.Can't assign/revoke licenses.
Kundens prenumeration och alla data raderas.Customer's subscription and all data is deleted. Admin kan hantera andra betalda prenumerationer.Admin can manage other paid subscriptions.
Office-programOffice apps Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact Läget för nedsatt funktionalitet går in i läget Förminskad funktionalitet.Office enters reduced functionality mode.
Användare kan bara visa filer.Users can view files only.
Läget för nedsatt funktionalitet går in i läget Förminskad funktionalitet.Office enters reduced functionality mode.
Användare kan bara visa filer.Users can view files only.
Molntjänster (SharePoint Online, Exchange Online, Skype, Teams med mera)Cloud services (SharePoint Online, Exchange Online, Skype, Teams, and more) Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact Slutanvändare och administratörer har ingen åtkomst till data i molnet.End users and admins have no access to data in the cloud. Kundens prenumeration och alla data raderas.Customer's subscription and all data are deleted.
EM+S-komponenterEM+S components Ingen admin-påverkanNo admin impact
Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact
Ingen admin-påverkanNo admin impact
Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact
Kapaciteten tillämpas inte längre.Capability is no longer enforced.
Se Mobil enhetseffekter vid prenumerationens utgång och Windows 10-datorns effekter vid prenumerationens utgång för mer information.See Mobile device impacts upon subscription expiration and Windows 10 PC impacts upon subscription expiration for more info.
Kapaciteten tillämpas inte längre.Capability is no longer enforced.
Se Mobil enhetseffekter vid prenumerationens utgång och Windows 10-datorns effekter vid prenumerationens utgång för mer information.See Mobile device impacts upon subscription expiration and Windows 10 PC impacts upon subscription expiration for more info.
Windows 10 FöretagWindows 10 Business Ingen admin-påverkanNo admin impact
Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact
Ingen admin-påverkanNo admin impact
Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact
Kapaciteten tillämpas inte längre.Capability is no longer enforced.
Se Mobil enhetseffekter vid prenumerationens utgång och Windows 10-datorns effekter vid prenumerationens utgång för mer information.See Mobile device impacts upon subscription expiration and Windows 10 PC impacts upon subscription expiration for more info.
Kapaciteten tillämpas inte längre.Capability is no longer enforced.
Se Mobil enhetseffekter vid prenumerationens utgång och Windows 10-datorns effekter vid prenumerationens utgång för mer information.See Mobile device impacts upon subscription expiration and Windows 10 PC impacts upon subscription expiration for more info.
Azure AD-inloggning på en Windows 10-datorAzure AD login to a Windows 10 PC Ingen admin-påverkanNo admin impact
Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact
Ingen admin-påverkanNo admin impact
Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact
Ingen admin-påverkanNo admin impact
Ingen inverkan på slutanvändarenNo end user impact
När klienten har tagits bort kan en användare endast logga in med lokala autentiseringsuppgifter.Once the tenant is deleted, a user can sign in with local credentials only. Avbildning på nytt om det inte finns några lokala autentiseringsuppgifter.Re-image the device if there are no local credentials.

Mobil enhet påverkar prenumerationens utgångMobile device impacts upon subscription expiration

I följande tabell sammanfattas effekten på apphanteringsprinciperna på mobila enheter.The following table summarizes the impact to the app management policies on mobile devices.

Fullt licensierad upplevelseFully licensed experience T+60 dagar efter utgångsdatumT+60 days post expiration
Ta bort arbetsfiler från en inaktiv enhetDelete work files from an inactive device Arbetsfiler tas bort efter valda dagarWork files are removed after selected days Arbetsfiler finns kvar på användarens personliga enheterWork files remain on the user's personal devices
Tvinga användare att spara alla filer i OneDrive för företagForce users to save all work files to OneDrive for Business Arbetsfiler kan bara sparas i OneDrive för företagWork files can only be saved to OneDrive for Business Arbetsfiler kan sparas var som helstWork files can be saved anywhere
Kryptera arbetsfilerEncrypt work files Arbetsfiler krypterasWork files are encrypted Arbetsfiler är inte längre krypterade.Work files are no longer encrypted.
Säkerhetsprinciper tas bort och Office-data om appar tas bort.Security policies are removed and Office data on apps is removed.
Kräv PIN-kod eller fingeravtryck för att komma åt Office-apparRequire PIN or fingerprint to access Office apps Begränsad åtkomst till apparRestricted access to apps Ingen åtkomstbegränsning på appnivåNo app-level access restriction
Återställ PIN-kod när inloggningen misslyckasReset PIN when login fails Begränsad åtkomst till apparRestricted access to apps Ingen åtkomstbegränsning på appnivåNo app-level access restriction
Kräv att användare loggar in igen efter att Office-programmen har varit inaktivaRequire users to sign in again after Office apps have been idle Inloggning krävsSign-in required Ingen inloggning krävsNo sign-in required
Neka åtkomst till arbetsfiler på jailbrokade eller rotade enheterDeny access to work files on jailbroken or rooted devices Arbetsfiler kan inte nås på jailbroken/rooted-enheterWork files can't be accessed on jailbroken/rooted devices Arbetsfiler kan nås på jailbroken/rooted-enheterWork files can be accessed on jailbroken/rooted devices
Tillåt användare att kopiera innehåll från Office-appar till personliga apparAllow users to copy content from Office apps to Personal apps Kopiera/klistra in begränsade till appar som är tillgängliga som en del av Microsoft 365-prenumerationenCopy/paste restricted to apps available as part of Microsoft 365 subscription Kopiera/klistra in tillgängligt för alla apparCopy/paste available to all apps

Windows 10-datorer påverkar prenumerationens utgångWindows 10 PC impacts upon subscription expiration

I följande tabell sammanfattas effekten på konfigurationsprinciperna för Windows 10-enheter.The following table summarizes the impact to the Windows 10 device configuration policies.

Fullt licensierad upplevelseFully licensed experience T+60 dagar efter utgångsdatumT+60 days post expiration
Skydda datorer från hot med Windows DefenderHelp protect PCs from threats using Windows Defender Aktivera/inaktiverad är utanför användarkontrollenTurn on/off is outside of user control Användaren kan aktivera/inaktivera Windows Defender på Windows 10-datornUser can turn on/off Windows Defender on the Windows 10 PC
Skydda datorer från webbaserade hot i Microsoft EdgeHelp protect PCs from web-based threats in Microsoft Edge PC-skydd i Microsoft EdgePC protection in Microsoft Edge Användaren kan aktivera/inaktivera datorskydd i Microsoft EdgeUser can turn on/off PC protection in Microsoft Edge
Stäng av enhetsskärmen när den är inaktivTurn off device screen when idle Administratör definierar principen för tidsgränsen för skärmtidsintervallAdmin defines screen timeout interval policy Skärmtidsgränsen kan konfigureras av slutanvändarenScreen timeout can be configured by end user
Tillåt användare att hämta appar från Microsoft StoreAllow users to download apps from Microsoft Store Administratör definierar om en användare kan hämta appar från Microsoft StoreAdmin defines if a user can download apps from Microsoft Store Användaren kan ladda ned appar från Microsoft Store när som helstUser can download apps from Microsoft Store anytime
Tillåt användare att använda CortanaAllow users to access Cortana Administratör definierar princip för användaråtkomst till CortanaAdmin defines policy on user access to Cortana Använda enheter för att aktivera/inaktivera CortanaUser devices to turn on/off Cortana
Tillåt användare att ta emot tips och annonser från MicrosoftAllow users to receive tips and advertisements from Microsoft Administratör definierar princip för användarmottagning tips och annonser från MicrosoftAdmin defines policy on user receive tips and advertisements from Microsoft Användaren kan slå på /av tips och annonser från MicrosoftUser can turn on/off tips and advertisements from Microsoft
Tillåt användare att kopiera innehåll från Office-program till personliga programAllow users to copy content from Office apps into personal apps Admin definierar principen för att hålla Windows 10-enheter uppdateradeAdmin defines policy to keep Windows 10 devices up to date Användare kan bestämma när Windows ska uppdaterasUsers can decide when to update Windows