Köpa eller redigera ett tilläggBuy or edit an add-on

Anteckning

Administrationscentret förändras.The admin center is changing. Om dina erfarenheter inte överensstämmer med uppgifterna som visas här kan du läsa mer i Om det nya administrationscentret för Microsoft 365.If your experience doesn't match the details presented here, see About the new Microsoft 365 admin center.

Flera av Microsoft 365 för affärsplaner har tillägg som du kan köpa för din prenumeration.Several of the Microsoft 365 for business plans have add-ons that you can buy for your subscription. Ett tillägg ger ytterligare funktioner med den prenumeration som du köper det för.An add-on provides additional functionality to the subscription that you buy it for.

Köpa ett tilläggBuy an add-on

 1. Gå till sidan Billing > Faktureringsköpstjänster i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Purchase services page.

 2. Längst ned på sidan Köptjänster väljer du Tillägg.At the bottom of the Purchase services page, select Add-ons.

 3. På sidan Köptjänster väljer du den tilläggsprenumeration som du vill köpa.On the Purchase services page, select the add-on subscription that you want to buy.

 4. Ange hur många användarlicenser du behöver och om du vill betala varje månad eller för hela året.Enter the number of licenses that you need, and choose whether to pay each month or for the whole year. Välj om du vill att licenser automatiskt ska tilldelas alla användare som inte redan har en licens.Choose whether you want to automatically assign licenses to everyone who does not currently have a license. Om det visas väljer du en basprenumeration.If shown, select a base subscription.

 5. Välj Checka ut nu.Select Check out now.

 6. Granska prisinformationen och välj sedan Nästa.Review the pricing information, then select Next.

 7. Ange din betalningsinformation och Place order välj sedan > Gå till Admin Home.Provide your payment information, and then select Place order > Go to Admin Home.

 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.

 2. På sidan Prenumerationer väljer du den prenumeration som du vill köpa ett tillägg för.On the Subscriptions page, select the subscription for which you want to buy an add-on.

 3. I det nedre vänstra hörnet av prenumerationsinformationen väljer du Tillägg > Köp tillägg.On the bottom-left corner of the subscription details, select Add-ons > Buy add-ons.

  Länken Köp tillägg på sidan Prenumerationer i administrationscentret för Microsoft 365.

 4. På sidan Köp tjänster mus över eller tryck på tillägget prenumeration som du vill köpa, och välj sedan Köp nu.On the Purchase services page, mouse over or tap the add-on subscription that you want to buy, and then select Buy now.

 5. Ange hur många användarlicenser du behöver och om du vill betala varje månad eller för hela året.Enter the number of licenses that you need, and choose whether to pay each month or for the whole year. Välj om du vill att licenser automatiskt ska tilldelas alla användare som inte redan har en licens.Choose whether you want to automatically assign licenses to everyone who does not currently have a license. Om det visas väljer du en basprenumeration.If shown, select a base subscription.

 6. Välj Checka ut nu.Select Check out now.

 7. Granska prisinformationen och välj sedan Nästa.Review the pricing information, and then select Next.

 8. Ange din betalningsinformation och Place order välj sedan > Gå till Admin Home.Provide your payment information, and then select Place order > Go to Admin Home.

 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.

 2. På sidan Prenumerationer väljer du den prenumeration som du vill köpa ett tillägg för.On the Subscriptions page, select the subscription for which you want to buy an add-on.

 3. I det nedre vänstra hörnet av prenumerationsinformationen väljer du Tillägg > Köp tillägg.On the bottom-left corner of the subscription details, select Add-ons > Buy add-ons.

  Länken Köp tillägg på sidan Prenumerationer i administrationscentret för Microsoft 365.

 4. På sidan Köp tjänster mus över eller tryck på tillägget prenumeration som du vill köpa, och välj sedan Köp nu.On the Purchase services page, mouse over or tap the add-on subscription that you want to buy, and then select Buy now.

 5. Ange hur många användarlicenser du behöver och om du vill betala varje månad eller för hela året.Enter the number of licenses that you need, and choose whether to pay each month or for the whole year. Välj om du vill att licenser automatiskt ska tilldelas alla användare som inte redan har en licens.Choose whether you want to automatically assign licenses to everyone who does not currently have a license. Om det visas väljer du en basprenumeration.If shown, select a base subscription.

 6. Välj Checka ut nu.Select Check out now.

 7. Granska prisinformationen och välj sedan Nästa.Review the pricing information, and then select Next.

 8. Ange din betalningsinformation och Place order välj sedan > Gå till Admin Home.Provide your payment information, and then select Place order > Go to Admin Home.

Uppdatera ett tilläggUpdate an add-on

Stegen du använder för att uppdatera ett tillägg beror på om tillägget är ett traditionellt tillägg, eller ett fristående tillägg.The steps that you use to update an add-on depend on whether the add-on is a traditional add-on, or a standalone add-on.

Traditionella tillägg är länkade till en viss prenumeration.Traditional add-ons are linked to a specific subscription. Om du avbryter prenumerationen avbryts även det associerade tillägget.If you cancel the subscription, the associated add-on is also cancelled.

Fristående tillägg är inte länkade till en viss prenumeration.Standalone add-ons are not linked to a specific subscription. Fristående tillägg visas som en separat prenumeration på sidan Dina produkter och har ett eget utgångsdatum.Standalone add-ons appear as a separate subscription on the Your products page, and have their own expiration date. Du hanterar ett fristående tillägg på samma sätt som du hanterar andra prenumerationer.You manage a standalone add-on the same way that you manage any other subscription.

Uppdatera ett traditionellt tilläggUpdate a traditional add-on

 1. I administrationscentret går du till sidan Fakturering > Dina produkter.In the admin center, go to the Billing > Your products page.

 2. På sidan Dina produkter väljer du den prenumeration som du vill uppdatera ett tillägg för.On the Your products page, select the subscription for which you want to update an add-on.

 3. Välj Tillägg.Select Add-ons. De tillägg som du har köpt visas.The add-ons that you have purchased are shown.

 4. Välj Ändra kvantitet för det tillägg som du vill ändra.Select Change quantity for the add-on you want to change.

 5. Ange den kvantitetsändring som du vill använda för prenumerationen och välj sedan Skicka ändring.Enter the quantity change you want for the subscription, then select Submit change.

 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.

 2. På sidan Prenumerationer väljer du den prenumeration som du vill uppdatera ett tillägg för.On the Subscriptions page, select the subscription for which you want to update an add-on.

 3. Välj Tillägg.Select Add-ons.

  Tilläggen du har köpt visas och under varje tillägg visas länken Ändra antal.The add-ons that you have purchased are shown and each of the add-ons will have a Change quantity link below it.

 4. Välj länken Ändra kvantitet för det tillägg som du vill uppdatera.Select the Change quantity link for the add-on that you want to update.

  Länkarna Tilläggsprogram och Ändra antal.

 5. Ange antalet användarlicenser som du behöver i rutan och välj sedan Skicka.Enter the number of user licenses that you need in the box, and then select Submit.

  Tips

  Du kan även använda upp- och nedpilen när du vill ändra antalet användarlicenser eller bara ange siffran du vill ha i rutan.You can also use the up-arrow and down-arrow to change the quantity of user licenses or just enter the number you want in the box.

  Rutan Totalt antal licenser och knappen Skicka i dialogrutan Lägg till eller ta bort licenser.

 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.

 2. På sidan Prenumerationer väljer du den prenumeration som du vill uppdatera ett tillägg för.On the Subscriptions page, select the subscription for which you want to update an add-on.

 3. Välj Tillägg.Select Add-ons.

  Tilläggen du har köpt visas och under varje tillägg visas länken Ändra antal.The add-ons that you have purchased are shown and each of the add-ons will have a Change quantity link below it.

 4. Välj länken Ändra kvantitet för det tillägg som du vill uppdatera.Select the Change quantity link for the add-on that you want to update.

  Länkarna Tilläggsprogram och Ändra antal.

 5. Ange antalet användarlicenser som du behöver i rutan och välj sedan Skicka.Enter the number of user licenses that you need in the box, and then select Submit.

  Tips

  Du kan även använda upp- och nedpilen när du vill ändra antalet användarlicenser eller bara ange siffran du vill ha i rutan.You can also use the up-arrow and down-arrow to change the quantity of user licenses or just enter the number you want in the box.

  Rutan Totalt antal licenser och knappen Skicka i dialogrutan Lägg till eller ta bort licenser.

Uppdatera ett fristående tilläggUpdate a standalone add-on

 1. I administrationscentret går du till sidan Fakturering > Dina produkter.In the admin center, go to the Billing > Your products page.

 2. På sidan Dina produkter väljer du den tilläggsprenumeration som du vill uppdatera och väljer sedan Lägg till/ta bort licenser.On the Your products page, select the add-on subscription that you want to update, and then select Add/Remove licenses.

 3. Ange antalet licenser som du behöver i rutan och välj sedan Skicka ändring.Enter the number of licenses that you need in the box, and then select Submit change.

 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.

 2. På sidan Prenumerationer väljer du den tilläggsprenumeration som du vill uppdatera och väljer sedan Lägg till/ta bort licenser.On the Subscriptions page, select the add-on subscription that you want to update, and then select Add/Remove licenses.

 3. Ange antalet licenser som du behöver i rutan och välj sedan Skicka.Enter the number of licenses that you need in the box, and then select Submit.

  Tips

  Du kan även använda upp- och nedpilen för att ändra antalet användarlicenser eller ange siffran du vill ha i rutan.You can also use the up-arrow and down-arrow to change the quantity of licenses or just enter the number you want in the box.

  Rutan Totalt antal licenser och knappen Skicka i dialogrutan Lägg till eller ta bort licenser.

 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.

 2. På sidan Prenumerationer väljer du den tilläggsprenumeration som du vill uppdatera och väljer sedan Lägg till/ta bort licenser.On the Subscriptions page, select the add-on subscription that you want to update, and then select Add/Remove licenses.

 3. Ange antalet licenser som du behöver i rutan och välj sedan Skicka.Enter the number of licenses that you need in the box, and then select Submit.

  Tips

  Du kan även använda upp- och nedpilen för att ändra antalet användarlicenser eller ange siffran du vill ha i rutan.You can also use the up-arrow and down-arrow to change the quantity of licenses or just enter the number you want in the box.

  Rutan Totalt antal licenser och knappen Skicka i dialogrutan Lägg till eller ta bort licenser.

Ta bort ett tilläggRemove an add-on

Du kan avsluta ett fristående tillägg på samma sätt som du avbryter en prenumeration.You can cancel a standalone add-on the same way that you cancel a subscription. Du kan även avaktivera automatisk förnyelse för ett fristående tillägg med hjälp av stegen ovan.Or you can set Recurring billing to off for a standalone add-on by using the steps above. Du kan inte dock ta bort ett traditionellt tillägg efter att det har köpts.However, you cannot remove a traditional add-on after it's been bought. Om du behöver ta bort ett traditionellt tillägg kontaktar du supporten för att få hjälp.If you need to remove a traditional add-on, please contact support for help.

Tillgängliga tilläggAvailable add-ons

I följande tabell visas tillägg som är tillgängliga för olika versioner av Microsoft 365 för företag.The following table lists add-ons that are available for different editions of Microsoft 365 for business.

Information om tillägg till Skype för företag finns i tilläggslicensieringen Skype för företag och Microsoft Teams.For information about Skype for Business add-ons, see Skype for Business and Microsoft Teams add-on licensing.


TilläggAdd-on Tillgängliga i de här prenumerationernaAvailable in these subscriptions
Customer LockboxCustomer Lockbox
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise, E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4Office 365 Enterprise E4
Avancerat hotskydd för Office 365 OnlineOffice 365 Online Advanced Threat Protection
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise, E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4Office 365 Enterprise E4
Exchange Online - arkiveringExchange Online Archiving
Microsoft 365 Business BasicMicrosoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business StandardMicrosoft 365 Business Standard
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise F1Office 365 Enterprise F1
Microsoft MyAnalyticsMicrosoft MyAnalytics
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise, E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4Office 365 Enterprise E4
Office 365 Advanced ComplianceOffice 365 Advanced Compliance
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise, E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4Office 365 Enterprise E4
Office 365 Extra File StorageOffice 365 Extra File Storage
Microsoft 365-appar för företagMicrosoft 365 Apps for business
Microsoft 365 Business BasicMicrosoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business StandardMicrosoft 365 Business Standard
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise, E2Office 365 Enterprise E2
Office 365 Enterprise E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5
Office för webben med SharePoint-abonnemang 1Office for the web with SharePoint Plan 1
Office för webben med SharePoint-abonnemang 2Office for the web with SharePoint Plan 2
SharePoint Online (abonnemang 1)SharePoint Online Plan 1
SharePoint Online (abonnemang 2)SharePoint Online Plan 2
TelefonsystemPhone System
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise, E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5
LjudkonferensAudio Conferencing
Microsoft 365 Business BasicMicrosoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business StandardMicrosoft 365 Business Standard
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise, E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E4Office 365 Enterprise E4
Office 365 Enterprise E5 utan ljudkonferenserOffice 365 Enterprise E5 without Audio Conferencing
Microsoft 365 Business PremiumMicrosoft 365 Business Premium
Microsoft 365 E3Microsoft 365 E3
Microsoft 365 E5Microsoft 365 E5
KommunikationskrediterCommunications Credits
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5
Inrikes samtalsplanDomestic Calling Plan
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5
Internationell samtalsplanInternational Calling Plan
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5

Lägga till lagringsutrymme för din prenumerationAdd storage space for your subscription