Köpa eller ta bort prenumerationslicenserBuy or remove subscription licenses

Anteckning

Administrationscentret förändras.The admin center is changing. Om dina erfarenheter inte överensstämmer med uppgifterna som visas här kan du läsa mer i Om det nya administrationscentret för Microsoft 365.If your experience doesn't match the details presented here, see About the new Microsoft 365 admin center.

Du kan köpa fler licenser eller minska antalet licenser för dina abonnemang med hjälp av de här stegen.You can buy more licenses or reduce the number of licenses for your subscriptions by using these steps.

Innan du börjarBefore you begin

Köpa eller ta bort licenser för ditt företags abonnemangBuy or remove licenses for your business subscription

 1. I administrationscentret går du till sidan Fakturering > Dina produkter.In the admin center, go to the Billing > Your products page.
 2. Leta reda på den prenumeration som du vill köpa eller ta bort licenser för på fliken produkter .On the Products tab, find the subscription for which you want to buy or remove licenses. Välj fler åtgärder (tre punkter) och välj sedan köp licenser.Select More actions (three dots), then select Buy licenses. Vad gör jag om jag inte kan se länken Lägg till/ta bort licenser?What if I don't see the Add/Remove licenses link?
 3. Om du vill minska antalet licenser väljer du ta bort licenserhögst upp i fönstret köp licenser .If you want to decrease the number of licenses, at the top of the Buy licenses pane, select remove licenses.
 4. För att köpa eller ta bort licenser, under nytt antal i rutan Totalt antal licenser , anger du det totala antalet licenser som du vill använda för abonnemanget.To buy or remove licenses, under New quantity in the Total licenses box, enter the total number of licenses that you want for this subscription. Om du till exempel har 100 licenser och vill lägga till ytterligare fem skriver du 105.For example, if you have 100 licenses and you want to add five more, enter 105. Om du vill ta bort fem av dem skriver du 95.If you want to remove five of them, enter 95.
 5. Välj Spara.Select Save.
 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.
 2. På sidan prenumerationer väljer du den prenumeration där du vill köpa eller ta bort licenser och väljer sedan Lägg till/ta bort licenser.On the Subscriptions page, select the subscription to which you want to buy or remove licenses, and then select Add/Remove licenses. Vad gör jag om jag inte kan se länken Lägg till/ta bort licenser?What if I don't see the Add/Remove licenses link?
 3. I rutan Totalt antal licenser anger du det totala antalet licenser som du vill använda för den här prenumerationen och väljer sedan Skicka > nära.In the Total licenses box, enter the total number of licenses that you want for this subscription, then select Submit > Close. Om du till exempel har 100 licenser och vill lägga till ytterligare fem skriver du 105.For example, if you have 100 licenses and you want to add five more, enter 105. Om du vill ta bort fem licenser skriver du 95.If you want to remove five licenses, enter 95.
 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.
 2. På sidan prenumerationer väljer du den prenumeration där du vill köpa eller ta bort licenser och väljer sedan Lägg till/ta bort licenser.On the Subscriptions page, select the subscription to which you want to buy or remove licenses, and then select Add/Remove licenses. Vad gör jag om jag inte kan se länken Lägg till/ta bort licenser?What if I don't see the Add/Remove licenses link?
 3. I rutan Totalt antal licenser anger du det totala antalet licenser som du vill använda för den här prenumerationen och väljer sedan Skicka > nära.In the Total licenses box, enter the total number of licenses that you want for this subscription, and then select Submit > Close. Om du till exempel har 100 licenser och behöver lägga till ytterligare 5 skriver du 105.For example, if you have 100 licenses and you need to add 5 more, enter 105. Om du vill ta bort fem av dem skriver du 95.If you want to remove 5 of them, enter 95.

Anteckning

Du kan inte minska antalet licenser för din prenumeration om alla licenser är tilldelade till användare.You can't reduce the number of licenses for your subscription if all licenses are currently assigned to users. Om du vill minska antalet licenser måste du först ta bort en eller flera licenser från användarnaoch sedan avlägsna licenser från prenumerationen.To reduce the number of licenses, first unassign one or more licenses from users, then remove the licenses from the subscription.

I den här tabellen beskrivs varför länken Lägg till/ta bort licenser kanske inte är tillgänglig och vad du kan göra åt det.This table describes the reasons why the Add/Remove licenses link might not be available, and what you can do about it.

PrecisionReason BeskrivningDescription LösningSolution
En kredit kontroll pågår.A credit check is pending. Om en kredit kontroll pågår visas meddelandet "väntande kredit kontroll".If a credit check is pending, you see a "Pending credit check" message. Du kan inte köpa licenser förrän kredit kontrollen är klar.You can't buy licenses until the credit check is complete. Kom tillbaka senare för att se om kredit kontrollen är klar.Check back later to see if the credit check has completed. Kreditkontroller tar vanligtvis upp till två arbetsdagar.Credit checks typically take up to two working days to complete.
När kredit kontrollen är klar ska du se länken Lägg till/ta bort licenser .After the credit check is complete, you should see the Add/Remove licenses link.
Du aktiverade prenumerationen med en produkt nyckeln.You activated the subscription by using a product key. Om prenumerationen har köpts in och Aktiver ATS med en 25-siffrig produkt nyckeln visas texten "förbetalt".If the subscription was purchased and activated by using a 25-character product key, you see the text "Prepaid." Se lägga till licenser för en prenumeration som betalats med en produkt nyckeln.See Add licenses to a subscription paid for using a product key.
Du köpte ditt abonnemang via en partner.You bought your subscription through a partner. Om prenumerationen har köpts via en partner ser du länken Volume Licensing Service Center (VLSC).If the subscription was purchased via a partner, you see the Volume Licensing Service Center (VLSC) link. Se lägga till licenser i en prenumeration som köpts via Volume Licensing Service Center.See Add licenses to a subscription purchased through the Volume Licensing Service Center.
Du köpte ditt abonnemang via en åter försäljare.You bought your subscription through a reseller. Om prenumerationen har köpts via en KRYPTOGRAFIPROVIDER-partner kontaktar du din CSP-partner och köper fler licenser.If the subscription was purchased via a Cloud Solution Provider (CSP) partner, contact your CSP partner to buy more licenses.
Du har en prov prenumeration.You have a trial subscription. En utvärderings version av Microsoft 365 visar texten "test".A trial version of Microsoft 365 displays the text "Trial". Köp din utvärderings prenumeration och sedan kan du lägga till fler licenser.First buy your trial subscription, then you can add more licenses. Se köpa ett abonnemang till Microsoft 365 för företag från din gratis prov period.See Buy a subscription to Microsoft 365 for business from your free trial.

Vad du behöver veta om att köpa licenser för ditt företags abonnemangWhat you need to know about buying licenses for your business subscription

Licens tillgänglighetLicense availability

 • Om du har en fakturerings profil: kredit kortet som är kopplat till din fakturerings profil så fort du köper fler licenser för en prenumeration.If you have a billing profile: The credit card associated with your billing profile is charged as soon as you buy more licenses for a subscription. Dessa licenser är omedelbart tillgängliga för dig.The licenses are immediately available for you to assign to users. Vad är en fakturerings profil?What's a billing profile?
 • Om du inte har en betalnings profil: om du betalar för din prenumeration med kredit-eller betalkort, eller bank konto, är alla nya licenser som du köper omedelbart tillgängliga när du har fått en beställnings bekräftelse.If you don't have a billing profile: If you pay for your subscription by credit or debit card, or bank account, any new licenses that you buy are immediately available after you receive an order confirmation. Om du betalar med faktura kan du behöva vänta på en kreditkontroll innan de nya licenserna är tillgängliga för användning.If you pay by invoice, you might have to wait for a credit check before your new licenses are available to use.

  Anteckning

  Betalning med bankkonto är inte tillgängligt i vissa länder eller regioner.Paying by bank account is not available in some countries or regions.

 • Om du har betalat för ditt abonnemang med en produkt nyckelnkan du lägga till fler licenser genom att lägga till ett kredit-eller betalkort, eller bank konto för att täcka avgiften för de nya licenserna.If you prepaid for your subscription with a product key: You can add more licenses by adding a credit or debit card, or bank account to cover the additional cost of the new licenses. När du har köpt de nya licenserna lägger vi till en andra prenumeration med antalet nya licenser som du just har lagt till.After you buy the new licenses, we add a second subscription with the number of new licenses that you just added. Om du till exempel har ett förbetalt abonnemang med fem licenser och sedan köpt tio fler licenser visas två abonnemang: en med fem förbetalda licenser och en med de tio nya licenserna.For example, if you have a prepaid subscription with five licenses, and then bought 10 more licenses, you see two subscriptions listed: one with the five prepaid licenses, and one with the 10 new licenses.

Ändra betalnings metodChanging your payment method

 • Om du har en fakturerings profil: kredit kortet som är kopplat till din fakturerings profil så fort du köper fler licenser för en prenumeration.If you have a billing profile: The credit card associated with your billing profile is charged as soon as you buy more licenses for a subscription. Vad är en fakturerings profil?What's a billing profile?
 • Om du inte har en fakturerings profil: Om du betalar med kredit kort, betalkort eller bank konto kommer avgiften för att köpa nya licenser att visas på två dagar.If you don’t have a billing profile: If you pay by credit card, debit card, or bank account, the charge for buying new licenses appears on your payment method in two days.

Fakturerings utdragBilling statements

 • Licenser som lagts till i mitten av din fakturerings period visas på din nästa faktura.Licenses added in the middle of your billing period appear on your next invoice. Om du betalar årligen får du en månad för dessa ändringar.If you pay annually, you are invoiced within a month for these changes.
 • På ditt nästa fakturerings utdrag dras den föregående avgiften för det ursprungliga antalet licenser.On your next billing statement, the previous charge for the original number of licenses is deducted. Vi lägger till en proportionell avgift för tids perioden med det ursprungliga antalet licenser och lägger till en avgift för det nya antalet licenser.We add a prorated charge for the time period with the original number of licenses, and add a charge for the new license count. Det finns också en avgift för det aktuella antalet licenser för resten av din fakturerings period.There is also a charge for the current license count for the remainder of your billing period.

Nästa stegNext steps

Om du har köpt fler licenser för ditt abonnemang måste du tilldela dessa licenser till användarna i organisationen.If you bought more licenses for your subscription, the next thing you should do is assign those licenses to users in your organization.

Om du har minskat antalet licenser för ditt abonnemang eftersom någon har lämnat organisationen kanske du vill ta bort användarens konto.If you reduced the number of licenses for your subscription because someone has left your organization, you might want to remove that user’s account. Mer information finns i ta bort en tidigare anställd.To learn more, see Remove a former employee.

Tilldela licenser till användare (artikel) Assign licenses to users (article)
Allmänt om prenumerationer och licenser (artikel)Understand subscriptions and licenses (article)
Prova eller Köp en Microsoft 365-prenumeration (artikel)Try or buy a Microsoft 365 subscription (article)