Arbeta med bearbetningsfel i Advanced eDiscoveryWork with processing errors in Advanced eDiscovery

Bearbetning är processen med filidentifiering, expansion av inbäddade dokument och bifogade filer, textextrahering och optisk teckenläsning (OCR)) för bildfiler och efterföljande indexering av innehållet.Processing is the process of file identification, expansion of embedded documents and attachments, text extraction, and Optical Character Recognition (OCR)) of image files and the subsequent indexing of that content.

När du lägger till inskannaderade och icke-objekterade datakällor till ett ärende på fliken Källor bearbetas alla delvis indexerade objekt från Microsoft 365 så att de blir fullt sökbara.When you add custodians and non-custodian data sources to a case on the Sources tab, all partially indexed items from Microsoft 365 are processed to make them fully searchable. När innehåll läggs till i en granskning som både Microsoft 365 och andra datakällor Microsoft 365 bearbetas även det här innehållet.Likewise, when content is added to a review set from both Microsoft 365 and non-Microsoft 365 data sources, this content is also processed.

fliken Bearbetning i Advanced eDiscovery du information om status för avancerad indexering för olika bearbetningsscenarier.The Processing tab in Advanced eDiscovery provides insight into the status of advanced indexing for different processing scenarios.

Mer information finns i följande artiklar:For more information, see the following articles: