Skapa Microsoft 365-användarkonton med PowerShellCreate Microsoft 365 user accounts with PowerShell

Denna artikel gäller för både Microsoft 365 Enterprise och Office 365 Enterprise.This article applies to both Microsoft 365 Enterprise and Office 365 Enterprise.

Du kan använda PowerShell för Microsoft 365 för att effektivt skapa användar konton, särskilt flera användar konton.You can use PowerShell for Microsoft 365 to efficiently create user accounts, especially multiple user accounts. När du skapar användar konton i PowerShell behövs alltid vissa konto egenskaper.When you create user accounts in PowerShell, certain account properties are always required. Andra egenskaper behövs inte för att skapa kontot, men annars är det viktigt.Other properties aren't required to create the account, but are otherwise important. Dessa egenskaper beskrivs i följande tabell:These properties are described in the following table:

Egenskaps namnProperty name ObligatoriskRequired? BeskrivningDescription
DisplayNameDisplayName
JaYes
Det här är visnings namnet som används i Microsoft 365-tjänster.This is the display name that's used in Microsoft 365 services. Till exempel Caleb brädor.For example, Caleb Sills.
UserPrincipalNameUserPrincipalName
JaYes
Det här är det konto namn som används för att logga in på Microsoft 365-tjänster.This is the account name that's used to sign in to Microsoft 365 services. Till exempel CalebS@contoso.onmicrosoft.com.For example, CalebS@contoso.onmicrosoft.com.
FörnamnFirstName
NejNo
Efter namnLastName
NejNo
LicenseAssignmentLicenseAssignment
NejNo
Det här är licens planen (kallas även licens planen eller SKU) som en tillgänglig licens har tilldelats till.This is the licensing plan (also known as the license plan or SKU) from which an available license is assigned to the user account. Licensen definierar vilka Microsoft 365-tjänster som är tillgängliga för konto.The license defines the Microsoft 365 services that are available to account. Du behöver inte tilldela en licens till en användare när du skapar kontot, men kontot kräver en licens för åtkomst till Microsoft 365-tjänster.You don't have to assign a license to a user when you create the account, but the account requires a license to access Microsoft 365 services. Du har 30 dagar på dig att licensiera användar kontot när du har skapat det.You have 30 days to license the user account after you create it.
LösenordPassword
NejNo
Om du inte anger något lösen ord tilldelas användar kontot ett slumpmässigt lösen ord och lösen ordet visas i resultatet av kommandot.If you don't specify a password, a random password is assigned to the user account, and the password is visible in the results of the command. Om du anger ett lösen ord måste det vara 8 till 16 ASCII-tecken från någon av följande typer: gemener, versaler, siffror och symboler.If you specify a password, it needs to be 8 to 16 ASCII text characters from any three of the following types: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols.
UsageLocationUsageLocation
NejNo
Det här är en giltig ISO 3166-1 alpha-2-landskod.This is a valid ISO 3166-1 alpha-2 country code. Till exempel för USA och FR för Frankrike.For example, US for the United States, and FR for France. Det är viktigt att ange det här värdet eftersom vissa Microsoft 365-tjänster inte är tillgängliga i vissa länder, så du kan inte tilldela en licens till ett användar konto om inte kontot har konfigurerat det här värdet.It's important to provide this value, because some Microsoft 365 services aren't available in certain countries, so you can't assign a license to a user account unless the account has this value configured. Mer information finns i om licens begränsningar.For more information, see About license restrictions.

Anteckning

Lär dig hur du skapar användar konton med administrations centret för Microsoft 365.Learn how to create user accounts with the Microsoft 365 admin center. En lista över ytterligare resurser finns i Hantera användare och grupper.For a list of additional resources, see Manage users and groups.

Använda Azure Active Directory PowerShell för diagramvynUse the Azure Active Directory PowerShell for Graph module

Börja med att ansluta till din Microsoft 365-klient organisation.First, connect to your Microsoft 365 tenant.

När du har anslutit kan du använda följande syntax för att skapa ett enskilt konto:After you have connected, use the following syntax to create an individual account:

$PasswordProfile=New-Object -TypeName Microsoft.Open.AzureAD.Model.PasswordProfile
$PasswordProfile.Password="<user account password>"
New-AzureADUser -DisplayName "<display name>" -GivenName "<first name>" -SurName "<last name>" -UserPrincipalName <sign-in name> -UsageLocation <ISO 3166-1 alpha-2 country code> -MailNickName <mailbox name> -PasswordProfile $PasswordProfile -AccountEnabled $true

I det här exemplet skapas ett konto för United States användare som heter Caleb brädor:This example creates an account for the United States user named Caleb Sills:

$PasswordProfile=New-Object -TypeName Microsoft.Open.AzureAD.Model.PasswordProfile
$PasswordProfile.Password="3Rv0y1q39/chsy"
New-AzureADUser -DisplayName "Caleb Sills" -GivenName "Caleb" -SurName "Sills" -UserPrincipalName calebs@contoso.onmicrosoft.com -UsageLocation US -MailNickName calebs -PasswordProfile $PasswordProfile -AccountEnabled $true

Använda Microsoft Azure Active Directory-modulen för Windows PowerShellUse the Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell

Börja med att ansluta till din Microsoft 365-klient organisation.First, connect to your Microsoft 365 tenant.

Skapa ett enskilt användar kontoCreate an individual user account

Använd följande syntax för att skapa ett enskilt konto:To create an individual account, use the following syntax:

New-MsolUser -DisplayName <display name> -FirstName <first name> -LastName <last name> -UserPrincipalName <sign-in name> -UsageLocation <ISO 3166-1 alpha-2 country code> -LicenseAssignment <licensing plan name> [-Password <Password>]

Anteckning

PowerShell Core stöder inte Microsoft Azure Active Directory-modul för Windows PowerShell-modulen och-cmdlets med MSOL i namnet.PowerShell Core does not support the Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell module and cmdlets with Msol in their name. Om du vill fortsätta använda dessa cmdlets måste du köra dem från Windows PowerShell.To continue using these cmdlets, you must run them from Windows PowerShell.

Använd det här kommandot för att lista de tillgängliga namnen på licens planerna:To list the available licensing plan names, use this command:

Get-MsolAccountSku

I det här exemplet skapas ett konto för United States användare som heter Caleb brädor och tilldelar en licens från contoso:ENTERPRISEPACK licens planen (Office 365 Enterprise E3).This example creates an account for the United States user named Caleb Sills, and assigns a license from the contoso:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3) licensing plan.

New-MsolUser -DisplayName "Caleb Sills" -FirstName Caleb -LastName Sills -UserPrincipalName calebs@contoso.onmicrosoft.com -UsageLocation US -LicenseAssignment contoso:ENTERPRISEPACK

Skapa flera användar kontonCreate multiple user accounts

  1. Skapa en CSV-fil (kommaseparerade värden) som innehåller den användar konto information som krävs.Create a comma-separated value (CSV) file that contains the required user account information. Till exempel:For example:
UserPrincipalName,FirstName,LastName,DisplayName,UsageLocation,AccountSkuId
ClaudeL@contoso.onmicrosoft.com,Claude,Loiselle,Claude Loiselle,US,contoso:ENTERPRISEPACK
LynneB@contoso.onmicrosoft.com,Lynne,Baxter,Lynne Baxter,US,contoso:ENTERPRISEPACK
ShawnM@contoso.onmicrosoft.com,Shawn,Melendez,Shawn Melendez,US,contoso:ENTERPRISEPACK

Anteckning

Kolumn namnen och deras ordning i den första raden i CSV-filen är valfria, men kontrol lera att data i resten av filen matchar ordningen på kolumn namnen och Använd kolumn namnen för parameter värden i PowerShell för Microsoft 365-kommandot.The column names and their order in the first row of the CSV file are arbitrary, but make sure the data in the rest of the file matches the order of the column names, and use the column names for the parameter values in the PowerShell for Microsoft 365 command.

  1. Använd följande syntax:Use the following syntax:
Import-Csv -Path <Input CSV File Path and Name> | foreach {New-MsolUser -DisplayName $_.DisplayName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -UsageLocation $_.UsageLocation -LicenseAssignment $_.AccountSkuId [-Password $_.Password]} | Export-Csv -Path <Output CSV File Path and Name>

I det här exemplet skapas användar konton från filen C:\Mina Documents\NewAccounts.csv och resultatet loggas i filen C:\Mina Documents\NewAccountResults.csvThis example creates the user accounts from the file named C:\My Documents\NewAccounts.csv, and logs the results in the file named C:\My Documents\NewAccountResults.csv

Import-Csv -Path "C:\My Documents\NewAccounts.csv" | foreach {New-MsolUser -DisplayName $_.DisplayName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -UsageLocation $_.UsageLocation -LicenseAssignment $_.AccountSkuId} | Export-Csv -Path "C:\My Documents\NewAccountResults.csv"
  1. Granska utdatafilen för att se resultatet.Review the output file to see the results. Vi angav inte lösen ord, så de slumpmässiga lösen ord som Microsoft 365 genererade visas i utdatafilen.We didn't specify passwords, so the random passwords that Microsoft 365 generated are visible in the output file.

Se ävenSee also

Hantera Microsoft 365-användarkonton,-licenser och-grupper med PowerShellManage Microsoft 365 user accounts, licenses, and groups with PowerShell

Hantera Microsoft 365 med PowerShellManage Microsoft 365 with PowerShell

Börja använda PowerShell för Microsoft 365Getting started with PowerShell for Microsoft 365