Juridisk friskrivning för hantering affärskontinuitetEnterprise business continuity management legal disclaimer

Microsoft Corporations sekretessavtal för efterlevnadsmaterial LÄS DETTA!Microsoft Corporation Non-Disclosure Agreement for Compliance Materials READ THIS! DET HÄR ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN MICROSOFT CORPORATION (”MICROSOFT”) OCH MOTTAGAREN AV SÅDANT MATERIAL, OAVSETT OM DET ÄR EN PERSON ELLER ETT FÖRETAG ELLER EN ANNAN ENHET (”DU”).THIS IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN MICROSOFT CORPORATION ("MICROSOFT") AND THE RECIPIENT OF THESE MATERIALS, WHETHER AN INDIVIDUAL OR A CORPORATION OR OTHER ENTITY ("YOU"). OM DU KLICKAR PÅ JAG ACCEPTERAR, LADDAR NED ELLER ANVÄNDER MATERIAL, ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR.BY CLICKING "I ACCEPT", DOWNLOADING OR USING THE MATERIALS, YOU AGREE TO THESE TERMS. OM AVTALET ÄR KOPPLAT TILL MATERIAL GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR GENOM ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DET BIFOGADE MATERIALET.IF THIS AGREEMENT IS ATTACHED TO MATERIALS, BY ACCESSING OR USING THE ATTACHED MATERIALS, YOU AGREE TO THESE TERMS. 1.1. För god och värdefull ersättning kommer du och Microsoft att komma överens om följande: (a) Om Du är en auktoriserad representant för ett Företag eller annan enhet (”Företag”), och Företaget har genomfört ett sekretessavtal för Microsoft Corporation som inte är begränsat till ett specifikt ämne eller händelse (”Microsofts sekretessavtal”), representerar Du att Du har behörighet att agera för företaget och samtycker till att den konfidentiella informationen, som definieras i Microsofts sekretessavtal, faller under villkoren för Microsofts sekretessavtal och att Företaget behandlar konfidentiell information; (b) Om du är en individ, och har fullgjort ett Microsoft-sekretessavtal, samtycker Du till att den konfidentiella informationen, som definierats i Microsofts sekretessavtal, omfattas av villkoren i Microsofts sekretessavtal och att du behandlar den konfidentiella informationen i enlighet med detta.; eller (c) Om ett Microsoft-sekretessavtal inte har genomförts kommer Du (om Du är en person), eller Företaget (om Du är en auktoriserad representant för Företaget), som tillämpligt, att godkänna: (a) att avstå från att lämna ut eller distribuera konfidentiell information till tredje part i fem (5) år från dagen för offentliggörandet av konfidentiell information från Microsoft till Företaget. (b) att avstå från att återge eller sammanfatta den konfidentiella informationen; och (c) att vidta rimliga försiktighetsåtgärder, som är minst lika bra som de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda egen konfidentiell information, men inte lägre än rimliga försiktighetsåtgärder, för att hålla den konfidentiella informationen konfidentiell.For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are acknowledged, You and Microsoft agree as follows: (a) If You are an authorized representative of a corporation or other entity ("Company"), and such Company has executed a Microsoft Corporation Non-Disclosure Agreement that is not limited to a specific subject matter or event ("Microsoft NDA"), You represent that You have authority to act on behalf of Company and agree that the Confidential Information, as defined in the Microsoft NDA, is subject to the terms and conditions of the Microsoft NDA and that Company will treat the Confidential Information accordingly; (b) If You are an individual, and have executed a Microsoft NDA, You agree that the Confidential Information, as defined in the Microsoft NDA, is subject to the terms and conditions of the Microsoft NDA and that You will treat the Confidential Information accordingly; or (c) If a Microsoft NDA has not been executed, You (if You are an individual), or Company (if You are an authorized representative of Company), as applicable, agrees: (a) to refrain from disclosing or distributing the Confidential Information to any third party for five (5) years from the date of disclosure of the Confidential Information by Microsoft to Company/You; (b) to refrain from reproducing or summarizing the Confidential Information; and (c) to take reasonable security precautions, at least as great as the precautions it takes to protect its own confidential information, but no less than reasonable care, to keep confidential the Confidential Information. Du/Företaget kan dock lämna in konfidentiell information i enlighet med ett rättsligt eller statligt åläggande, under förutsättning att Du/Företaget antingen (i) ger Microsoft rimligt varsel före ett sådant avslöjande och för att göra det möjligt för Microsoft att söka ett skyddsförordnande ett motsvarande, eller (ii), erhåller en skriftlig försäkran från tillämpligt rättsligt eller statligt organ om att den kommer att ge den sekretessbelagda informationen den högsta nivån av skydd enligt tillämplig lagstiftning eller förordning.You/Company, however, may disclose Confidential Information in accordance with a judicial or other governmental order, provided You/Company either (i) gives Microsoft reasonable notice prior to such disclosure and to allow Microsoft a reasonable opportunity to seek a protective order or equivalent, or (ii) obtains written assurance from the applicable judicial or governmental entity that it will afford the Confidential Information the highest level of protection afforded under applicable law or regulation. Konfidentiell information får inte innehålla någon information som har utsetts till att: (i) vara eller senare bli offentligt tillgänglig utan att Ditt Företag har underlåtit att betala någon skyldighet för Microsoft, (ii) vara känd för Dig/Företaget innan Microsofts kännedom om sådan information till Dig/Företaget i enlighet med villkoren i detta avtal; (iii) vara känd för Dig/Företaget från en annan källa än Microsoft utan överträdelser av förpliktelser för konfidentialitet gentemot Microsoft; eller (iv) utvecklas oberoende av Dig/Företaget.Confidential Information shall not include any information, however designated, that: (i) is or subsequently becomes publicly available without Your/Company’s breach of any obligation owed to Microsoft; (ii) became known to You/Company prior to Microsoft’s disclosure of such information to You/Company pursuant to the terms of this Agreement; (iii) became known to You/Company from a source other than Microsoft other than by the breach of an obligation of confidentiality owed to Microsoft; or (iv) is independently developed by You/Company. Vid tillämpning av denna punkt betyder ”Konfidentiell information” icke-offentlig information som Microsoft anger är konfidentiell eller som, i samband med ett avslöjande, skall behandlas som konfidentiell av Mottagaren.For purposes of this paragraph, "Confidential Information" means nonpublic information that Microsoft designates as being confidential or which, under the circumstances surrounding disclosure ought to be treated as confidential by Recipient. ”Konfidentiell information” inkluderar, men är inte begränsat till, information i materiella eller immateriella tillgångar som rör och/eller som innehåller lanserade eller icke lanserade Microsoft-program eller maskinvaruprodukter, marknadsföring eller kampanjer för Microsoft-produkter, Microsofts affärsprinciper och -lösningar, och information från andra som Microsoft är skyldig att betrakta som konfidentiell."Confidential Information" includes, without limitation, information in tangible or intangible form relating to and/or including released or unreleased Microsoft software or hardware products, the marketing or promotion of any Microsoft product, Microsoft's business policies or practices, and information received from others that Microsoft is obligated to treat as confidential. 2.2. Du kan bara granska detta Material (a) som referens för att verifiera plattformen och få hjälp med att utvärdera de produkter som du vill köpa och använda.You may review these Materials only (a) as a reference to validate the platform and assist you in evaluating the referenced product(s) for purchase and use. Alla andra rättigheter behålls av Microsoft; avtalet ger dig inga rättigheter enligt något Microsoft-patent.All other rights are retained by Microsoft; this agreement does not give You rights under any Microsoft patents. Du får inte (i) duplicera någon del av sådant Material, (ii) ta bort det här avtalet eller några meddelanden från detta Material, eller (iii) ge någon del av Materialet, eller tilldela eller på annat sätt tillhandahålla Dina rättigheter i enlighet med detta avtal, till någon annan.You may not (i) duplicate any part of these Materials, (ii) remove this agreement or any notices from these Materials, or (iii) give any part of these Materials, or assign or otherwise provide Your rights under this agreement, to anyone else. 3.3. Om du är en entitet och (a) slås samman med en annan entitet eller (b) det kontrollerande ägarintresset för Dig förändras, kommer din rätt att använda detta Material automatiskt att avslutas och Du måste förstöra det.If You are an entity and (a) merge into another entity or (b) a controlling ownership interest in You changes, Your right to use these Materials automatically terminates and You must destroy them. 4.4. Monetära skador kan inte tillräckligt kompensera en överträdelse av dessa villkor.Monetary damages may not sufficiently compensate a breach of these terms. Microsoft kan anlita domstol för att förhindra att Konfidentiell information avslöjas i strid mot dessa villkor utan skyldighet att teckna borgen.Microsoft may seek court orders to stop the disclosure of Confidential Information in breach of these terms without the obligation of posting a bond. 5.5. Avtalet styrs av lagarna i delstaten Washington.This agreement is governed by the laws of the State of Washington. Tvister som rör det måste vara införda i de federala och juridiska domstolarna i King County, Washington, och du avstår från alla skydd som gör det möjligt att lösa tvisten någon annanstans.Any dispute involving it must be brought in the federal or state superior courts located in King County, Washington, and You waive any defenses allowing the dispute to be litigated elsewhere. Om det finns en rättstvist måste den förlorande parten betala den andra partens avgifter, kostnader och andra utgifter.If there is litigation, the losing party must pay the other party’s reasonable attorneys’ fees, costs and other expenses. Om en del av det här avtalet inte kan verkställas kommer det att anses vara ändrat i den utsträckning som krävs för att göra det möjligt, och resten träder i kraft.If any part of this agreement is unenforceable, it will be considered modified to the extent necessary to make it enforceable, and the remainder shall continue in effect. Avtalet utgör hela avtalet mellan dig och Microsoft om detta Material; det kan bara ändras av ett skriftligt dokument som har signerats av både dig och Microsoft.This agreement is the entire agreement between You and Microsoft concerning these Materials; it may be changed only by a written document signed by both You and Microsoft.