IPv6-stöd i Office 365-tjänsterIPv6 support in Office 365 services

Den här artikeln gäller både Microsoft 365 Enterprise och Office 365 Enterprise.This article applies to both Microsoft 365 Enterprise and Office 365 Enterprise.

Office 365 stöder både IPv6 och IPv4; men inte alla Office 365-funktioner är helt aktiverade med IPv6.Office 365 supports both IPv6 and IPv4; however, not all Office 365 features are fully enabled with IPv6. Det innebär att du måste använda både IPv4 och IPv6 för att ansluta till Office 365.This means that you must use both IPv4 and IPv6 to connect to Office 365. Om du filtrerar utgående trafik till Office 365 finns den fullständiga listan över IPv6-adresser som stöds av Office 365 i artikeln Office 365 URL: er och IP-adressintervall.If you are filtering your outbound traffic to Office 365, the full list of IPv6 addresses that are supported by Office 365 can be found in the article Office 365 URLs and IP address ranges. När nätverket är konfigurerat och rätt IPv6-adresser tillåts kan du hämta Office 365 IPv6 test plan från Microsoft Download Center.After your network is configured and the appropriate IPv6 addresses are allowed, you can download the Office 365 IPv6 test plan from the Microsoft Download Center.

IPv6-stöd i prenumerations tjänsten för Office 365IPv6 support in Office 365 subscription service

Exchange Online och IPv6Exchange Online and IPv6

Om programmet som du använder för att ansluta till Exchange Online har stöd för IPv6 används IPv6 som standard i både kabelanslutna och trådlösa nätverk.If the program that you use to connect to Exchange Online supports IPv6, it will use IPv6 by default on both wired and wireless networks. Om du vill styra kommunikationen till Exchange Online kan du använda IP-adressintervall i Office 365 URL: er och IP-adressintervall.If you want to control communications to Exchange Online, use the IP address ranges in Office 365 URLs and IP address ranges.

SharePoint Online och IPv6SharePoint Online and IPv6

Office 365 myndigheter G1/G3/G4/K1 Om det program som du använder för att ansluta till SharePoint Online har stöd för IPv6 försöker det använda IPv6 som standard.Office 365 Government G1/G3/G4/K1 If the program that you use to connect to SharePoint Online supports IPv6, it will attempt to use IPv6 by default.

Offentliga moln för flera innehavare Microsoft möjliggör SharePoint Online-IPv6 på din begäran.Public multi-tenant cloud Microsoft enables SharePoint Online IPv6 at your request. Du måste ange IP-adresserna för din organisations DNS-struktur för CIDR-uppskrivning.You need to provide the CIDR notated IP addresses for your organization's DNS infrastructure. Kom ihåg att den här DNS-infrastrukturen inte kan delas av andra organisationer för IPv6 så att den kan aktive ras för din klient organisation.Keep in mind that this DNS infrastructure can't be shared by other organizations for IPv6 to be enabled for your tenant. När IPv6 är aktiverat används IPv6 som standard om programmet som du använder för att ansluta till SharePoint Online har stöd för IPv6.After IPv6 is enabled, if the program that you use to connect to SharePoint Online supports IPv6, it uses IPv6 by default.

Om det program som du använder för att ansluta till SharePoint Online har stöd för IPv6 används IPv6 som standard i både kabelanslutna och trådlösa nätverk.If the program that you use to connect to SharePoint Online supports IPv6, it will use IPv6 by default on both wired and wireless networks. Om du vill styra kommunikationen till SharePoint Online använder du IP-adressintervallet i Office 365 URL: er och IP-adressintervall.If you want to control communications to SharePoint Online, use the IP address ranges in Office 365 URLs and IP address ranges.

Office 365 myndigheter G1/G3/G4/K1 Om det program som du använder för att ansluta till SharePoint Online har stöd för IPv6 försöker det använda IPv6 som standard.Office 365 Government G1/G3/G4/K1 If the program that you use to connect to SharePoint Online supports IPv6, it will attempt to use IPv6 by default.

Skype för företag och IPv6Skype for Business and IPv6

Observera att IPv6 inte stöds i Skype för företag och kan inte längre aktive ras.Please be aware IPv6 is not supported in Skype for Business and can no longer be enabled.

Exchange Online Protection och IPv6Exchange Online Protection and IPv6

Exchange Online Protection (EOP) stöder IPv6 om överföringen sker via säkerhets protokollet Transport Layer.Exchange Online Protection (EOP) supports IPv6 if the transmission occurs over Transport Layer Security Protocol. Använd Office 365 URL: er och IP-adressintervallför det EOP intervallet.For the EOP range, use Office 365 URLs and IP address ranges.

IPv6-stöd för statligt utbud av Office 365IPv6 support for Office 365 government offerings

Stöd för Office 365 IPv6 för statliga offerter som följer organisationens förvaltnings-och budget avtal (OMB) för chefens myndigheters och byråers företags administratörer, samt statliga myndigheter för införande av en IPv6-memorandum (Internet Protocol version 6).Office 365 IPv6 support for government offerings conforms to the Office of Management and Budget (OMB) Memorandum for Chief Information Officers of Executive Departments and Agencies, as well as the Federal Government Adoption of Internet Protocol Version 6 (IPv6) memorandum. Microsoft Office 365 för myndigheter är en tjänst för flera innehavare som lagrar statliga uppgifter i ett avdelat gemenskaps moln.Microsoft Office 365 for Government is a multi-tenant service that stores US government data in a segregated community cloud. Precis som andra Office 365-erbjudanden tillhandahåller den funktioner för produktivitet och samarbete, inklusive Exchange Online, Skype för företag, SharePoint Online och Microsoft 365-appar för företag.Like other Office 365 offerings, it provides productivity and collaboration services, including Exchange Online, Skype for Business, SharePoint Online, and Microsoft 365 Apps for enterprise.

Microsoft Office 365 myndighets bud gäller endast för 2013 och senare.The Microsoft Office 365 government offerings apply only for 2013 and later. Mer information om statligt utbud för Office 365 finns i artikeln om att lansera office 365 för myndigheter: ett forum moln i USA.For more information about the Office 365 government offerings, see Announcing Office 365 for Government: A US Government Community Cloud. Internationell trafik i stöd reglerna (ITAR) är en uppsättning amerikanska myndighets regler som styr export och import av skydd mot försvar i Munitions lista (USML).International Traffic in Arms Regulations (ITAR) is a set of US government regulations that control the export and import of defense-related articles and services on the United States Munitions List (USML).

Microsoft Office 365 för företag tillhandahåller dedikerade värd tjänster för Microsoft-lösningar som stöder säkerhets-, integritets-och myndighets krav för amerikanska myndigheter som kräver Federal Information Security Management (FISMA)-certifiering och kommersiella enheter, beroende på ITAR.Microsoft Office 365 for Enterprises provides dedicated hosting services for Microsoft productivity solutions that support the security, privacy, and regulatory compliance requirements for US federal agencies requiring Federal Information Security Management (FISMA) certification and commercial entities subject to ITAR.

Saker att tänka på när du använder IPv6 och Office 365Things to consider when using IPv6 and Office 365

Vi rekommenderar att du inte inaktiverar IPv6.We recommend that you do not disable IPv6. Mer information finns i den här artikeln.For more information, see this guidance article. För att ta reda på vilka IP-versioner som används i nätverket bör du tänka på följande:To determine what IP versions are being used on your network, consider the following:

  • Om visningen av kommandot ipconfig i kommando tolken innehåller rader med namnet "IPv6-adress" eller "tillfällig IPv6-adress" har du IPv6 i din miljö.If the display of the IPConfig command at the command prompt contains rows named "IPv6 Address" or "Temporary IPv6 Address," you have IPv6 in your environment.

  • Om alla IPv6-adresser börjar med "FE80" och motsvarar rader med namnet "länk lokal IPv6-adress" har du inte IPv6 i din miljö.If all the IPv6 addresses begin with "fe80" and correspond to rows named "Link-Local IPv6 Address," you don't have IPv6 in your environment.

Dessa överväganden kanske gäller för ditt nätverk:These considerations might apply to your network:

  • Den offentliga abonnemangs tjänsten stöder inte inköp via kredit kort via IPv6.The public subscription service does not support purchase by credit card over IPv6. Detta gäller inte statliga community-molnet (GCC) eftersom regeringarna har en licens för Enterprise Agreement (EA).This does not apply to the Government Community Cloud (GCC) because governments have Enterprise Agreement (EA) licensing.

  • IPv6 stöder inte vissa RMS-scenarier (Rights Management Services).IPv6 does not support some Rights Management Services (RMS) scenarios.

  • IPv6 stöder inte Black Berry® Enterprise Server (BES) eftersom Black Berry inte stöder IPv6.IPv6 does not support BlackBerry® Enterprise Server (BES) because BlackBerry doesn't support IPv6.

  • Om du använder AD FS (Active Directory Federation Services) med Office 365 stöds inte din AD FS-slutpunkt till Office 365 med IPv6.If you use Active Directory Federation Services (AD FS) with Office 365, advertising your AD FS network endpoint to Office 365 using IPv6 is not supported. Du bör inte ta med AAAA-poster i AD FS DNS-posten när du använder Exchange Online.You should not include AAAA records in the AD FS DNS entry when using Exchange Online.

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/o365ip6Here's a short link you can use to come back: https://aka.ms/o365ip6

Se ävenSee also

Utbildnings översikt för IPv6IPv6 Learning Roadmap

Hjälp guide för IPv6IPv6 Survival Guide