Testlabbguider för Microsoft 365 för företagMicrosoft 365 for enterprise Test Lab Guides

Detta gäller för både Microsoft 365 för företag och Office 365 Enterprise.This applies to both Microsoft 365 for enterprise and Office 365 Enterprise.

Med testlabbguider kan du snabbt lära dig mer om Microsofts produkter.Test Lab Guides (TLGs) help you quickly learn about Microsoft products. De innehåller instruktioner för hur du konfigurerar enkla men representativa testmiljöer.They provide prescriptive instructions to configure simplified but representative test environments. Du kan använda dessa miljöer för demonstrationer, anpassningar eller skapa komplexa funktionstester under giltighetstiden för en utvärderingsversion eller med en betald prenumeration.You can use these environments for demonstration, customization, or creation of complex proofs of concept for the duration of a trial or paid subscription.

Testlabbguiderna är modulära.TLGs are designed to be modular. De bygger på varandra, vilket innebär att du kan skapa flera konfigurationer som matchar dina utbildnings- eller testkonfigurationsbehov.They build upon each other to create multiple configurations that more closely match your learning or test configuration needs. ”Jag skapade det själv och det fungerar” är känslan man får med sig efter de praktiska övningarna. Guiderna hjälper dig att förstå distributionskraven för en ny produkt eller ett nytt scenario, så att du kan planera bättre för distributionen i produktion.The "I built it out myself and it works" hands-on experience helps you understand the deployment requirements of a new product or scenario so you can better plan for hosting it in production.

Du kan också skapa representativa miljöer för utveckling och testning av program med hjälp av testlabbguiderna.You can also use TLGs to create representative environments for development and testing of applications, also known as dev/test environments.

Testlabbguider för Microsoft Cloud

Gå till Samlingen med testlabbguider om du vill se en översikt över alla artiklar i samlingen med testlabbguider för Microsoft 365 för företag.Go to the Test Lab Guide Stack for a visual map to all the articles in the Microsoft 365 for enterprise Test Lab Guide stack.

Samlingen med testlabbguider för Microsoft 365 för företagThe Microsoft 365 for enterprise Test Lab Guide stack

Grundläggande konfigurationBase configuration

Först skapar du en test miljö för Microsoft 365 för företag.First, you create a test environment for Microsoft 365 for enterprise. Du kan skapa två olika typer av grundläggande konfigurationer:You can create two different types of base configurations:

  • Använd den enkla grundläggande konfigurationen när du vill konfigurera och demonstrera funktioner för Microsoft 365 för företag i en molnmiljö, som inte omfattar några lokala komponenter.Use the lightweight base configuration when you want to configure and demonstrate Microsoft 365 for enterprise features and capabilities in a cloud-only environment, which does not include any on-premises components.

  • Använd grundläggande konfiguration för simulerat företag när du vill konfigurera och demonstrera funktioner för Microsoft 365 för företag i en hybridmolnmiljö, som omfattar lokala komponenter som en AD DS-domän (Active Directory Domain Services).Use the simulated enterprise base configuration when you want to configure and demonstrate Microsoft 365 for enterprise features and capabilities in a hybrid cloud environment, which uses on-premises components such as an Active Directory Domain Services (AD DS) domain.

Du kan också skapa testmiljöer för Office 365 E5 genom att inte lägga till Microsoft 365 E5-licensen i utvärderings- eller produktionstestmiljön.You can also create test environments for Office 365 E5 by not adding the Microsoft 365 E5 license to your trial or production test environment.

IdentitetIdentity

För en demonstration av identitetsrelaterade funktioner, se:To demonstrate identity-related features and capabilities, see:

Hantering av mobila enheterMobile device management

För en demonstration av funktioner för hantering av mobila enheter, se:To demonstrate mobile device management-related features and capabilities, see:

InformationsskyddInformation protection

För en demonstration av informationsskyddsrelaterade funktioner, se:To demonstrate information protection-related features and capabilities, see: