Nätverks- och migreringsplanering för Office 365Network and migration planning for Office 365

Denna artikel gäller för både Microsoft 365 Enterprise och Office 365 Enterprise.This article applies to both Microsoft 365 Enterprise and Office 365 Enterprise.

Den här artikeln innehåller länkar till information om nätverksplanering och olika tester, samt migrering till Office 365.This article contains links to information about network planning and testing, and migration to Office 365.

Innan du distribuerar för första gången eller migrerar till Office 365 kan du använda informationen i följande avsnitt för att uppskatta vilken bandbredd du behöver och sedan testa och verifiera att du har tillräckligt med bandbredd för att distribuera eller migrera till Office 365.Before you deploy for the first time or migrate to Office 365, you can use the information in these topics to estimate the bandwidth you need and then to test and verify that you have enough bandwidth to deploy or migrate to Office 365.

Den här artikeln är en del av Nätverksplanering och prestandajustering för Office 365.This article is part of Network planning and performance tuning for Office 365.

Instruktioner för att optimera nätverket för Microsoft 365 och andra molnplattformar och -tjänster från Microsoft finns på postern Microsoft Cloud Networking for Enterprise Architects.For the steps to optimize your network for Microsoft 365 and other Microsoft cloud platforms and services, see the Microsoft Cloud Networking for Enterprise Architects poster.

Beräkna bandbreddskrav för nätverketEstimate network bandwidth requirements

Användning av Office 365 kan öka utnyttjandet av din organisations internetkrets.Using Office 365 may increase the utilization of your organization's internet circuit. Det är viktigt att fastställa om den mängd bandbredd som är tillgänglig för närvarande är tillräcklig för att hantera den uppskattade ökningen när Office 365 är helt distribuerat med minst 20 % kapacitet för dagarna med mest trafik.It's important to determine if the amount of bandwidth currently available is enough to handle the estimated increase once Office 365 is fully deployed while leaving at least 20% capacity to handle the busiest of days.

Gör så här för att uppskatta bandbredden:To estimate the bandwidth, use the following steps:

 1. Utvärdera antalet klienter som kommer att använda varje Internet-utgång.Assess the number of clients that will use each Internet egress. Låt vårt nätverk med flera terabit hantera så mycket av anslutningen som möjligt.Let our multi-terabit network handle as much of the connection as possible.

 2. Avgör vilka Office 365-tjänster och Office 365-funktioner som kommer att vara tillgängliga för klienter.Determine which Office 365 services and features will be available for clients to use. Det kommer antagligen att finns grupper med personer med olika tjänster eller användningsprofiler.You will likely have groups of people with different services or usage profiles.

 3. Mät nätverksanvändningen för en testgrupp med klienter.Measure the network use for a pilot group of clients. Se till att testklienterna är representativa för olika användarprofiler i organisationen och för olika geografiska platser.Ensure the pilot clients are representative of the different profiles of people in the organization as well as the different geographic locations. Du kan korskolla resultaten med våra gamla kalkylatorer för Exchange och Microsoft Teams eller den fallstudie vi utförde i vårt eget nätverk.You can cross-check your results against our old calculators for Exchange and Microsoft Teams or the case study we performed on our own network.

 4. Använd måtten från pilotgruppen till att extrapolera hela organisationens behov och testa om för att verifiera uppskattningarna innan du gör några ändringar i nätverket.Use the measurements from the pilot group to extrapolate the entire organization's needs and re-test to validate the estimations before making any changes to your network.

Testa ditt befintliga nätverkTest your existing network

Nätverksverktyg.Network tools. Testa och validera Internetbandbredden och fastställ begränsningar för hämtning, överföring och svarstid.Test and validate your Internet bandwidth to determine download, upload, and latency constraints. Med de här verktygen kan du fastställa nätverksfunktioner för migrering och efter fullständig distribution.These tools will help you determine the capabilities of your network for migration as well as after you're fully deployed.

Rekommendationer för nätverksplanering och förbättring av migreringsprestanda för Office 365Best practices for network planning and improving migration performance for Office 365

Fördjupa dig lite djupare i de här metodtipsen för mer information om hur du förbättrar din Office 365-upplevelse.Dig a little deeper into these best practices for more information about improving your Office 365 experience.

 1. Vill du komma igång och hjälpa användarna direkt?Want to get started helping your users right away? I Metodtips för att använda Office 365 i ett långsamt nätverk finns tips om hur du använder Office 365, inklusive SharePoint Online, Exchange Online och Lync Online, när nätverket inte är aktivt.See Best practices for using Office 365 on a slow network for tips on using Office 365, including SharePoint Online, Exchange Online, and Lync Online, when your network just isn't cooperating. Den här artikeln innehåller länkar till innehåll som laddas på TechNet och Support.office.com för att optimera din Office 365-upplevelse. Där finns information om enkla sätt att anpassa webbsidor och hur du ställer in Internet Explorer-inställningarna för bästa Office 365-upplevelse.This article links out to loads of content on TechNet and Support.office.com for optimizing your Office 365 experience and includes information on easy ways to customize your web pages and how to set your Internet Explorer settings for the best Office 365 experience.

 2. Läs Principer för Office 365-nätverksanslutning för att förstå anslutningsprinciperna för säker hantering av Office 365-trafik och få bästa möjliga prestanda.Read Office 365 Network Connectivity Principles to understand the connectivity principles for securely managing Office 365 traffic and getting the best possible performance. I den här artikeln får du hjälp att förstå de senaste hjälpen för hur du optimerar Office 365-nätverksanslutningen på ett säkert sätt.This article will help you understand the most recent guidance for securely optimizing Office 365 network connectivity.

 3. Förbättra e-postmigreringsprestanda med noggrann schemahantering för Windows-uppdateringar.Improve mail migration performance by carefully managing the schedule for Windows Updates. Du kan batcha klientdatorer och säkerställa att alla klientdatorer är uppdaterade innan du migrerar till Office 365 och reglera användningen av nätverksbandbredden.You can update your client computers in batches and ensure that all client computers are updated before migrating to Office 365 to regulate the use of network bandwidth. Mer information finns i Uppdatera och konfigurera datorer manuellt för Office 365 för de senaste uppdateringarna.For more information, see Manually update and configure desktops for Office 365 for the latest updates.

 4. Office 365-nätverkstrafik presterar bäst när den hanteras som en betrodd Internettjänst och tillåts kringgå mycket av den traditionella filtrering och genomsökning som en del organisationer placerar på nätverkstrafik till icke betrodda Internettjänster.Office 365 network traffic performs best when it's treated as a trusted Internet service and allowed to bypass much of the traditional filtering and scanning that some organizations place on network traffic to untrusted Internet services. Det omfattar vanligtvis borttagning av utgående bearbetning som proxyanvändares autentisering och paketinspektion, samt att säkerställa lokal utgående trafik till Internet med rätt NAT (Network Address Translation) och tillräcklig bandbreddskapacitet för att hantera ökade nätverksbegäranden.This typically includes removing outbound processing such as proxy user authentication and packet inspection, as well as ensuring local egress to the Internet with the proper Network Address Translation (NAT) and enough bandwidth capacity to handle the increased network requests. Mer information om hur du konfigurerar nätverket för att hantera Office 365 som en betrodd Internettjänst i nätverket finns i Hantera Office 365-slutpunkter.Refer to Managing Office 365 endpointsfor additional guidance on configuring your network to handle Office 365 as a trusted Internet service on your network.

 5. Se till att hantera Office 365-slutpunkter.Ensure Managing Office 365 endpoints. Den extra trafiken till Office 365 leder till en ökning av utgående proxyanslutningar samt en ökning av säker trafik via TLS/SSL.The additional traffic going to Office 365 results in an increase of outbound proxy connections as well as an increase in secure traffic over TLS/SSL.

 6. Om dina utgående proxyserverier kräver autentisering av användare kan anslutningen gå långsammare eller också kan funktionaliteten gå förlorad.If your outbound proxies require user authentication you may experience slow connectivity or a loss of functionality. Det kan minska problemet genom att hoppa över autentiseringskravet för Office 365-domäner.Bypassing the authentication requirement for the Office 365 domains can reduce this overhead.

 7. Om du har ett stort antal delade kalendrar och postlådor kan du eventuellt se en ökning av antalet anslutningar från Outlook till Exchange.If you have a large number of shared calendars and mailboxes, you may see an increase in the number of connections from Outlook to Exchange. Till exempel kan Outlook-klienten öppna upp till två extra anslutningar för varje delad kalender som används.For instance, the Outlook client may open up to two additional connections for each shared calendar in use. I det här fallet ska du kontrollera att den utgående proxyn kan hantera anslutningarna, eller kringgå proxyn för anslutningar till Office 365 för Outlook.In this situation, ensure that the egress proxy can handle the connections, or bypass the proxy for connections to Office 365 for Outlook.

 8. Fastställ det maximala antalet enheter som stöds för en offentlig IP-adress och hur du lastbalanser över flera IP-adresser.Determine the maximum number of supported devices for a public IP address and how to load balance across multiple IP addresses. Mer information finns NAT-stöd med Office 365.For more information, see NAT support with Office 365.

 9. Om du kontrollerar utgående anslutningar från datorer i nätverket kan du förbättra anslutningen och prestanda genom att hoppa över filtreringen till Office 365-domänerna.If you're inspecting outbound connections from computers on your network, bypassing this filtering to the Office 365 domains will improve connectivity and performance. Om du kringgår utgående kontroll tas dessutom ofta behovet av en enda internetgående trafik bort och lokal Internet-utgående trafik för nätverksbegäranden till Office 365 på väg.Additionally, bypassing outbound inspection often removes the need for a single Internet egress and enables local Internet egress for Office 365 destined network requests.

 10. För vissa kunder kan interna nätverksinställningar påverka prestanda.Some customers find internal network settings may affect performance. Andra vanliga orsaker är inställningarna för maximal överföringsenhet (MTU), automatiska nätverksförhandlingar, automatisk identifiering och underoptimerade rutter till Internet.Settings such as maximum transmission unit (MTU) size, network auto-negotiation or auto-detection, and sub-optimal routes to the Internet are common places to look.

Referens för nätverksplanering för Office 365Network planning reference for Office 365

Följande avsnitt innehåller detaljerad information om Office 365-nätverksreferens.These topics contain detailed Office 365 network reference information.

Se ävenSee also

Microsoft 365 Enterprise – översiktMicrosoft 365 Enterprise overview