Prenumerationer, licenser, konton och klienter för Microsofts molntjänsterSubscriptions, licenses, accounts, and tenants for Microsoft's cloud offerings

Microsoft tillhandahåller en hierarki med organisationer, prenumerationer, licenser och användarkonton för konsekvent användning av identiteter och fakturering i molnerbjudanden:Microsoft provides a hierarchy of organizations, subscriptions, licenses, and user accounts for consistent use of identities and billing across its cloud offerings:

 • Microsoft 365 och Microsoft Office 365Microsoft 365 and Microsoft Office 365
 • Microsoft AzureMicrosoft Azure
 • Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

Element i hierarkinElements of the hierarchy

Här är elementen i hierarkin:Here are the elements of the hierarchy:

OrganisationOrganization

En organisation representerar en affärsenhet som använder Microsofts molntjänster, som vanligtvis identifieras av ett eller flera DNS-domännamn (Domain Name System), till exempel contoso.com.An organization represents a business entity that is using Microsoft cloud offerings, typically identified by one or more public Domain Name System (DNS) domain names, such as contoso.com. Organisationen är en behållare för-prenumerationer.The organization is a container for subscriptions.

PrenumerationerSubscriptions

En prenumeration är ett avtal med Microsoft om att använda en eller flera Microsoft molnbaserade plattformar eller tjänster, för vilka avgifter ska periodiseras baserat på en licensavgift per användare eller för molnbaserad resursförbrukning.A subscription is an agreement with Microsoft to use one or more Microsoft cloud platforms or services, for which charges accrue based on either a per-user license fee or on cloud-based resource consumption.

 • Microsofts Software as a Service (SaaS)-baserad molntjänst (Microsoft 365 och Dynamics 365) debiterar licensavgifter per användare.Microsoft's Software as a Service (SaaS)-based cloud offerings (Microsoft 365 and Dynamics 365) charge per-user license fees.
 • Microsofts Platform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS) molnerbjudanden (Azure), debiterar baserat på förbrukning av molnresurser.Microsoft's Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS) cloud offerings (Azure) charge based on cloud resource consumption.

Du kan också använda en provprenumeration, men prenumerationen upphör att gälla efter en bestämd tid eller förbrukning.You can also use a trial subscription, but the subscription expires after a specific amount of time or consumption charges. Du kan omvandla en provprenumeration till en betalprenumeration.You can convert a trial subscription to a paid subscription.

Organisationer kan ha flera prenumerationer för Microsofts molntjänster.Organizations can have multiple subscriptions for Microsoft's cloud offerings. Bild 1 visar en organisation med flera Microsoft 365-prenumerationer, en Dynamics 365-prenumeration och flera Azure-prenumerationer.Figure 1 shows a single organization that has multiple Microsoft 365 subscriptions, a Dynamics 365 subscription, and multiple Azure subscriptions.

Bild 1: Exempel på flera prenumerationer för en organisationFigure 1: Example of multiple subscriptions for an organization

Ett exempel, organisationer med flera prenumerationer för Microsofts molntjänster.

LicenserLicenses

För Microsofts SaaS molnerbjudanden kan en licens tillåta ett speciellt användarkonto att använda tjänsterna i molnerbjudandet.For Microsoft's SaaS cloud offerings, a license allows a specific user account to use the services of the cloud offering. Som en del av din prenumeration debiteras du en fast månatlig avgift.You are charged a fixed monthly fee as part of your subscription. Administratörer tilldelar licenser till enskilda användarkonton i prenumerationen.Administrators assign licenses to individual user accounts in the subscription. I exemplet i Bild 2 har Contoso Corporation en Microsoft 365 E5-prenumeration med 100-licenser som gör att du kan använda upp till 100 enskilda användarkonton för att använda Microsoft 365 E5-funktioner och tjänster.For the example in Figure 2, the Contoso Corporation has a Microsoft 365 E5 subscription with 100 licenses, which allows to up to 100 individual user accounts to use Microsoft 365 E5 features and services.

Bild 2: Licenser i SaaS-baserade prenumerationer för en organisationFigure 2: Licenses within the SaaS-based subscriptions for an organization

Ett exempel på flera licenser i en prenumeration för Microsofts SaaS-baserade molnerbjudanden.

Anteckning

Det bästa sättet med säkerhet är att använda separata användarkonton som har tilldelats specifika roller för administrativa funktioner.A security best practice is to use separate user accounts that are assigned specific roles for administrative functions. De här dedikerade administratörskontona behöver inte tilldelas en licens för de molntjänster som de administrerar.These dedicated administrator accounts do not need to be assigned a license for the cloud services that they administer. Till exempel behöver ett SharePoint-administratörskonto inte tilldelas en Microsoft 365-licens.For example, a SharePoint administrator account does not need to be assigned a Microsoft 365 license.

För Azure PaaS-baserade molntjänster finns det programvarulicenser som är inbyggda i serviceprissättning.For Azure PaaS-based cloud services, software licenses are built into the service pricing.

För Azure IaaS-baserade virtuella datorer kan kanske fler licenser för att använda programvaran eller programmet som är installerat på en virtuell datorbild krävas.For Azure IaaS-based virtual machines, additional licenses to use the software or application installed on a virtual machine image might be required. För vissa virtuella datorbilder finns licensierade versioner av programvaran och kostnaden ingår i per minut kostnaden för servern.Some virtual machine images have licensed versions of software installed and the cost is included in the per-minute rate for the server. Exempel är de virtuella datorbilderna för SQL Server 2014 och SQL Server 2016.Examples are the virtual machine images for SQL Server 2014 and SQL Server 2016.

För vissa virtuella datorbilder finns provversioner av installerade program och behöver ytterligare programvarulicenser för användning utanför provperioden.Some virtual machine images have trial versions of applications installed and need additional software application licenses for use beyond the trial period. SharePoint Server 2016-utvärderingsversionen av virtuell datorbild innehåller till exempel en förinstallerad utvärderingsversion av SharePoint Server 2016.For example, the SharePoint Server 2016 Trial virtual machine image includes a trial version of SharePoint Server 2016 pre-installed. Om du vill fortsätta att använda SharePoint Server 2016 efter utgångsdatumet för utvärderingsversionen måste du köpa en SharePoint Server 2016 licens och kundlicenser från Microsoft.To continue using SharePoint Server 2016 after the trial expiration date, you must purchase a SharePoint Server 2016 license and client licenses from Microsoft. Dessa avgifter är åtskilda från Azure-prenumerationen och kostnaden per minut för att köra den virtuella datorn gäller fortfarande.These charges are separate from the Azure subscription and the per-minute rate to run the virtual machine still applies.

AnvändarkontonUser accounts

Användarkonton för alla Microsofts molnerbjudanden lagras i Azure Active Directory (Azure AD)-klientorganisationen som innehåller användarkonton och grupper.User accounts for all of Microsoft's cloud offerings are stored in an Azure Active Directory (Azure AD) tenant, which contains user accounts and groups. En Azure AD-klientorganisation kan synkroniseras med dina befintliga Active Directory Domain Services (AD DS)-konton med Azure AD Connect, en Windows serverbaserad tjänst.An Azure AD tenant can be synchronized with your existing Active Directory Domain Services (AD DS) accounts using Azure AD Connect, a Windows server-based service. Detta kallas för katalogsynkronisering.This is known as directory synchronization.

I Bild 3 visas ett exempel på flera prenumerationer för en organisation med hjälp av en vanlig Azure AD-klientorganisation som innehåller organisationens konton.Figure 3 shows an example of multiple subscriptions of an organization using a common Azure AD tenant that contains the organization's accounts.

Bild 3: flera prenumerationer för en organisation som använder samma Azure AD-klientorganisationFigure 3: Multiple subscriptions of an organization that use the same Azure AD tenant

Ett exempel på organisation med flera prenumerationer som använder samma Azure AD-klientorganisation.

KlientorganisationerTenants

För SaaS molnerbjudanden är klientorganisationen den regionala plats där servrarna som tillhandahåller molntjänster finns.For SaaS cloud offerings, the tenant is the regional location that houses the servers providing cloud services. Contoso Corporation valde t. ex. en europeisk region som värd för Microsoft 365-, EMS- och Dynamics 365-prenumerationer för de 15 000 arbetarna på deras huvudkontor i Paris.For example, the Contoso Corporation chose the European region to host its Microsoft 365, EMS, and Dynamics 365 subscriptions for the 15,000 workers in their Paris headquarters.

Azure PaaS tjänster och virtuella datorbaserade arbetsbelastningar som finns i Azure IaaS kan ha en klientorganisationskonto i vilket Azure-datacenter som helst över hela världen.Azure PaaS services and virtual machine-based workloads hosted in Azure IaaS can have tenancy in any Azure datacenter across the world. Du anger vilket Azure-datacenter, platsen, när du skapar Azure PaaS-appen eller-tjänsten eller elementet för en IaaS-arbetsbelastning.You specify the Azure datacenter, known as the location, when you create the Azure PaaS app or service or element of an IaaS workload.

En Azure AD-klientorganisation är en särskild instans av Azure AD som innehåller konton och grupper.An Azure AD tenant is a specific instance of Azure AD containing accounts and groups. Betal-eller utvärderingsprenumerationer av Microsoft 365 eller Dynamics 365 innehåller en kostnadsfri Azure AD-klientorganisation.Paid or trial subscriptions of Microsoft 365 or Dynamics 365 include a free Azure AD tenant. Azure AD-innehavaren inkluderar inte andra Azure-tjänster och är inte samma sak som en Azure-utvärderingsversion eller betald prenumeration.This Azure AD tenant does not include other Azure services and is not the same as an Azure trial or paid subscription.

Sammanfattning av hierarkinSummary of the hierarchy

Här är en snabb sammanfattning:Here is a quick recap:

 • En organisation kan ha flera prenumerationerAn organization can have multiple subscriptions

  • En prenumeration kan ha flera licenserA subscription can have multiple licenses

  • Licenser kan tilldelas till enskilda användarkontonLicenses can be assigned to individual user accounts

  • Användarkonton lagras i en Azure AD-klientorganisationUser accounts are stored in an Azure AD tenant

Här är ett exempel på relationen mellan organisationer, prenumerationer, licenser och användarkonton:Here is an example of the relationship of organizations, subscriptions, licenses, and user accounts:

 • En organisation som identifieras genom dess offentliga domännamn.An organization identified by its public domain name.

  • En Microsoft 365 E3-prenumeration med användarlicenser.A Microsoft 365 E3 subscription with user licenses.

   En Microsoft 365 E5-prenumeration med användarlicenser.A Microsoft 365 E5 subscription with user licenses.

   En Dynamics 365 E5-prenumeration med användarlicenser.A Dynamics 365 subscription with user licenses.

   Flera Azure-prenumerationer.Multiple Azure subscriptions.

  • Organisationens användarkonton i en vanlig Azure AD-klientorganisation.The organization's user accounts in a common Azure AD tenant.

Med flera prenumerationer på Microsoft Cloud får du en Azure AD-klientorganisation som agerar som gemensam identitetsleverantör.Multiple Microsoft cloud offering subscriptions can use the same Azure AD tenant that acts as a common identity provider. En central Azure AD-klientorganisation som innehåller de synkroniserade kontona i din lokala AD DS tillhandahåller molnbaserad Identity as a Service (IDaaS) för din organisation.A central Azure AD tenant that contains the synchronized accounts of your on-premises AD DS provides cloud-based Identity as a Service (IDaaS) for your organization.

Bild 4: Synkroniserade lokala konton och IDaaS för en organisationFigure 4: Synchronized on-premises accounts and IDaaS for an organization

Identity as a Service (IaaS) IDaaS för din organisation.

Bild 4 visar hur en vanlig Azure AD-klientorganisation används i Microsofts SaaS-molntjänster, Azure PaaS-appar samt virtuella datorer i Azure IaaS som använder Azure AD Domain Services.Figure 4 shows how a common Azure AD tenant is used by Microsoft's SaaS cloud offerings, Azure PaaS apps, and virtual machines in Azure IaaS that use Azure AD Domain Services. Med Azure AD Connect synkroniseras den lokala AD DS-skogen med Azure AD-klientorganisationen.Azure AD Connect synchronizes the on-premises AD DS forest with the Azure AD tenant.

Kombinera prenumerationer för flera Microsoft molnerbjudandenCombining subscriptions for multiple Microsoft cloud offerings

I följande tabell beskrivs hur du kan kombinera flera Microsoft molnerbjudanden baserat på att redan har en prenumeration för en typ av molnerbjudande (etiketterna som går ner i den första kolumnen) och lägger till en prenumeration för ett annat molnerbjudande (går över kolumnerna).The following table describes how you can combine multiple Microsoft cloud offerings based on already having a subscription for one type of cloud offering (the labels going down the first column) and adding a subscription for a different cloud offering (going across the columns).

Microsoft 365Microsoft 365 AzureAzure Dynamics 365Dynamics 365
Microsoft 365Microsoft 365
SAKNASNA
Du lägger till en Azure-prenumeration i din organisation från Azure-portalen.You add an Azure subscription to your organization from the Azure portal.
Du lägger till en Dynamics 365-prenumeration i din organisation från administrationscenter för Microsoft 365.You add a Dynamics 365 subscription to your organization from the Microsoft 365 admin center.
AzureAzure
Du lägger till en Microsoft 365-prenumeration i organisationen.You add a Microsoft 365 subscription to your organization.
SAKNASNA
Du lägger till en Dynamics 365-prenumeration i organisationen.You add a Dynamics 365 subscription to your organization.
Dynamics 365Dynamics 365
Du lägger till en Microsoft 365-prenumeration i organisationen.You add a Microsoft 365 subscription to your organization.
Du lägger till en Azure-prenumeration i din organisation från Azure-portalen.You add an Azure subscription to your organization from the Azure portal.
SAKNASNA

Ett enkelt sätt att lägga till prenumerationer i organisationen för Microsoft SaaS-baserade tjänster är via administrationscenter:An easy way to add subscriptions to your organization for Microsoft SaaS-based services is through the admin center:

 1. Logga in på administrationscenter för Microsoft 365 (https://admin.microsoft.com) med ditt globala administratörskonto.Sign in to the Microsoft 365 admin center (https://admin.microsoft.com) with your global administrator account.

 2. Från vänster navigeringsfält i Administrationscentrets startsida klickar du på Fakturering, och sedan Köptjänster.From the left navigation of the Admin center home page, click Billing, and then Purchase services.

 3. På sidan Köptjänster kan du köpa dina nya prenumerationer.On the Purchase services page, purchase your new subscriptions.

Administrationscenter tilldelar organisationen och Azure AD-klientorganisationen för din Microsoft 365-prenumeration till de nya prenumerationerna för SaaS-baserade molnerbjudanden.The admin center assigns the organization and Azure AD tenant of your Microsoft 365 subscription to the new subscriptions for SaaS-based cloud offerings.

Så här lägger du till en Azure-prenumeration med samma organisation och Azure AD-klientorganisationen som Microsoft 365-prenumeration:To add an Azure subscription with the same organization and Azure AD tenant as your Microsoft 365 subscription:

 1. Logga in på Azure-portalen (https://portal.azure.com) med ditt globala administratörskonto för Microsoft 365.Sign in to the Azure portal (https://portal.azure.com) with your Microsoft 365 global administrator account.

 2. I vänster navigeringsfält, klicka på Prenumerationer och klicka sedanpå Lägga till.In the left navigation, click Subscriptions, and then click Add.

 3. Välj ett erbjudande och slutför betalningsinformation och avtal genom att gå till sidan Lägg till prenumerations.On the Add subscription page, select an offer and complete the payment information and agreement.

Om du har köpt Azure-och Microsoft 365-prenumerationer separat och vill få åtkomst till Microsoft 365 Azure AD-klientorganisationen från din Azure-prenumeration läser du anvisningarna i Lägga till en befintlig Azure-prenumeration i Azure Active Directory-klientorganisationen.If you purchased Azure and Microsoft 365 subscriptions separately and want to access the Microsoft 365 Azure AD tenant from your Azure subscription, see the instructions in Add an existing Azure subscription to your Azure Active Directory tenant.

Se ävenSee also

Illustrationer för Microsoft moln för företagsarkitekturMicrosoft cloud for enterprise architects illustrations

Arkitekturmodeller för SharePoint, Exchange, Skype för företag och LyncArchitectural models for SharePoint, Exchange, Skype for Business, and Lync

HybridlösningarHybrid solutions

Nästa stegNext step

Utvärdera Microsoft 365 nätverksanslutningarAssessing Microsoft 365 network connectivity