Kontrollera tjänstens hälsa för Microsoft 365How to check Microsoft 365 service health

Etikett som gör att du kan se att administrationscentret ändras och mer information finns på aka.ms/aboutM365preview.Label to let you know the admin center is changing and you can find more details at aka.ms/aboutM365preview.

Du kan visa hälsotillståndet för dina Microsoft-tjänster, inklusive Office på webben, Yammer, Microsoft Dynamics CRM och molntjänster för hantering av mobila enheter, på sidan Tjänstens hälsa i administrationscentret för Microsoft 365.You can view the health of your Microsoft services, including Office on the web, Yammer, Microsoft Dynamics CRM, and mobile device management cloud services, on the Service health page in the Microsoft 365 admin center. Om du har problem med en molnbaserad tjänst kan du kontrollera tjänstens hälsa för att ta reda på om det är ett känt problem där en lösning är på gång innan du ringer supporten eller ägnar tid åt felsökning.If you are experiencing problems with a cloud service, you can check the service health to determine whether this is a known issue with a resolution in progress before you call support or spend time troubleshooting.

Om du inte kan logga in i administrationscentret kan du använda tjänststatussidan till att kontrollera om det finns kända problem som hindrar dig att logga in i klientorganisationen.If you are unable to sign in to the admin center, you can use the service status page to check for known issues preventing you from logging into your tenant. Registrera dig även för att följa oss på @MSFT365status Twitter för att se information om vissa händelser.Also sign up to follow us at @MSFT365status on Twitter to see information on certain events.

Kontrollera tjänstens hälsaHow to check service health

 1. Gå till administrationscentret för Microsoft 365 på https://admin.microsoft.com och logga in med ett administratörskonto.Go to the Microsoft 365 admin center at https://admin.microsoft.com, and sign in with an admin account.

  Anteckning

  Personer som har tilldelats rollen som global administratör eller tjänstsupportadministratör kan visa tjänstens hälsa.People who are assigned the global admin or service support admin role can view service health. För att tillåta Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer att visa tjänstens hälsa, måste de också tilldelas tjänstadministratörsrollen.To allow Exchange, SharePoint, and Skype for Business admins to view service health, they must also be assigned the Service admin role. Mer information om roller som kan visa tjänstens hälsa finns i Om administratörsroller.For more information about roles that can view service health, see About admin roles.

 2. Om du inte använder det nya administrationscentret går du till startsidan och väljer växlingsknappen Prova det nya administrationscentret i det övre högra hörnet.If you are not using the new admin center, on the Home page, select the Try the new admin center toggle in the upper-right corner.

 3. Om du vill visa tjänstens hälsa går du till Tjänstens hälsa i administrationscentret eller väljer kortet > Tjänstens hälsainstrumentpanelen Start.To view service health, in the admin center, go to Health > Service health, or select the Service health card on the Home dashboard. Instrumentpanelskortet anger om det finns ett aktivt problem med tjänsten och länkar till sidan med detaljerad information om tjänstens hälsa.The dashboard card indicates whether there is an active service issue and links to the detailed Service health page.

 4. På sidan Tjänstens hälsa visas hälsotillståndet för varje molntjänst i ett tabellformat.On the Service health page, the health state of each cloud service is shown in a table format.

  View of current issues in service health

fliken Alla tjänster (standardvyn) visas alla tjänster och deras aktuella hälsotillstånd.The All services tab (the default view) shows all services and their current health state. En ikon och kolumnen Status anger status för varje tjänst.An icon and the Status column indicate the state of each service.

Om du vill filtrera vyn efter tjänster där det för närvarande finns incidenter väljer du fliken Incidenter högst upp på sidan.To filter your view to services currently experiencing an incident, select the Incidents tab at the top of the page. Om du väljer fliken Rådgivning visas endast de tjänster där det för närvarande finns en rådgivning publicerad.Selecting the Advisories tab will show only services that currently have an advisory posted.

fliken Historik visas historik över incidenter och rekommendationer som har lösts.The History tab shows the history of incidents and advisories that have been resolved.

Om du har ett problem med en Microsoft 365-tjänst och du inte ser den på sidan Tjänstens hälsa kan du berätta det genom att välja Rapportera ett problem och fylla i det korta formuläret.If you're experiencing an issue with a Microsoft 365 service and you don’t see it listed on the Service health page, tell us about it by selecting Report an issue, and completing the short form. Vi tittar på relaterade data och rapporter från andra organisationer för att se hur omfattande problemet är och om det kommer till vår tjänst.We’ll look at related data and reports from other organizations to see how widespread the issue is, and if it originated with our service. Om den har det lägger vi till den som en ny händelse eller rådgivning på sidan Tjänstens hälsa, där du kan spåra dess lösning.If it did, we’ll add it as a new incident or advisory on the Service health page, where you can track its resolution. Om du inte ser den i listan inom ungefär 30 minuter kan du kontakta support för att lösa problemet.If you don’t see it appear on the list within about 30 minutes, consider contacting support to resolve the issue.

Om du vill anpassa vyn för vilka tjänster som visas på instrumentpanelen väljer du Anpassad vy för inställningar och avmarkerar kryssrutorna för de tjänster som du vill filtrera bort från hälsoinstrumentpanelen. > To customize your view of which services show up on the dashboard, select Preferences > Custom view, and clear the check boxes for the services you want to filter out of your Service health dashboard view. Kontrollera att kryssrutan är markerad för varje tjänst som du vill övervaka.Make sure that the check box is selected for each service that you want to monitor.

Om du vill registrera dig för e-postmeddelanden om nya incidenter som påverkar din klientorganisation och statusändringar för en aktiv incident väljer du Inställningar E-post , klickar på Skicka e-postaviseringar på tjänsten > hedn och anger sedan:To sign up for email notifications of new incidents that affect your tenant and status changes for an active incident, select Preferences > Email, click Send me service heath notifications in email, and then specify:

 • Upp till två e-postadresser.Up to two email addresses.
 • Om du vill få aviseringar om incidenter eller rådgivningWhether you want notifications for incidents or advisories
 • De tjänster som du vill få aviseringar omThe services for which you want notification

Anteckning

Varje administratör kan ha sina inställningar inställda och ovanstående begränsning på två e-postadresser är per administratörskonto.Each admin can have their Preferences set and the above limit of two email address is per admin account.

Tips

Du kan också använda Microsoft 365 Admin-appen på din mobila enhet för att visa tjänstens hälsa, vilket är ett bra sätt att hålla dig aktuell med push-meddelanden.You can also use the Microsoft 365 Admin app on your mobile device to view Service health, which is a great way to stay current with push notifications.

Visa information om publicerad tjänsthälsaView details of posted service health

Om du väljer tjänststatus i vyn Alla tjänster öppnas en sammanfattning av rådgivningar och incidenter.On the All services view, selecting the service status will open a summary view of advisories or incidents.

En skärmbild som visar tjänstrådgivningen A screenshot showing the service advisory

Sammanfattningen av rådgivningen eller incidenten innehåller följande information:The advisory or incident summary provides the following information:

 • Rubrik – en sammanfattning av problemet.Title - A summary of the problem.
 • Tjänst – Namnet på den aktuella tjänsten.Service - The name of the affected service.
 • ID – En numerisk identifierare för problemet.ID - A numeric identifier for the problem.
 • Status – Hur det här problemet påverkar tjänsten.Status - How this problem affects the service.
 • Starttid – tidpunkten då problemet började.Start time - The time when the issue started.
 • Senast uppdaterad – den senaste gången som meddelandet om tjänstens hälsa uppdaterades.Last updated - The last time that the service health message was updated. Vi publicerar ofta meddelanden för att meddela dig om förloppet för att använda en lösning.We post frequent messages to let you know the progress that we're making in applying a solution.

Välj rubriken för problemet om du vill visa informationssidan som visar mer information om problemet, inklusive historik över alla meddelanden som publicerats medan vi arbetar med en lösning.Select the issue title to see the issue detail page, which shows more information about the issue, including the history of all messages posted while we work on a solution.

En skärmbild som visar information om problemet

Översätta information om tjänstens hälsaTranslate service health details

Eftersom förklaringar om tjänstens hälsa publiceras i realtid översätts de inte automatiskt till ditt språk, och information om en tjänsthändelse finns endast på engelska. Följ de här stegen om du vill översätta en förklaring:Because service health explanations are posted in real-time, they are not automatically translated to your language and the details of a service event are in English only. To translate the explanation, follow these steps:

 1. Gå till Translator.Go to Translator.

 2. På sidan Tjänstens hälsa väljer du en händelse eller rådgivning. Kopiera texten om problemet under Visa information.On the Service health page, select an incident or advisory. Under Show details, copy the text about the issue.

 3. Klistra in texten i Translator och välj Översätt.In Translator, paste the text and choose Translate.

DefinitionerDefinitions

Oftast visas tjänsterna som felfria utan ytterligare information.Most of the time, services will appear as healthy with no further information. Om ett problem inträffar i tjänsten identifieras problemet som rådgivning eller incident och aktuell status visas.When a service is having a problem, the issue is identified as either an advisory or an incident and shows a current status.

Tips

Planerade underhållshändelser visas inte i tjänstens hälsa.Planned maintenance events aren't shown in service health. Du kan spåra planerade underhållshändelser genom att hålla dig uppdaterad i Meddelandecenter.You can track planned maintenance events by staying up to date with the Message center. Filtrera på meddelanden som kategoriserats som Planera för ändring för att ta reda på när ändringen ska ske, dess påverkan och vilka förberedelser som bör vidtas.Filter to messages categorized as Plan for change to find out when the change is going to happen, its effect, and how to prepare for it. Mer information finns i Meddelandecenter i Microsoft 365.See Message center in Microsoft 365 for more details.

Incidenter och rådgivningIncidents and advisories

IkonIcon BeskrivningDescription
Information icon for advisory Om ikonen för rådgivning visas för en tjänst betyder det att vi är medvetna om att ett problem påverkar vissa användare, men att tjänsten fortfarande är tillgänglig. Rådgivning innebär att det ofta finns en lösning på problemet, och problemet kan vara tillfälligt eller är begränsat i omfattning och påverkan på användare.If a service has an advisory shown, we are aware of a problem that is affecting some users, but the service is still available. In an advisory, there is often a workaround to the problem and the problem may be intermittent or is limited in scope and user impact.
Exclamation point icon for incident Om en aktiv incident visas för tjänsten är det ett kritiskt problem, vilket innebär att tjänsten eller en viktig funktion i tjänsten inte är tillgänglig. Användare kanske inte kan skicka och ta emot e-post eller inte kan logga in. Händelser har betydande påverkan på användarna. Om en händelse pågår tillhandahåller vi uppdateringar om undersökningen, åtgärder och bekräftar lösningen på hälsoinstrumentpanelen.If a service has an active incident shown, it's a critical issue and the service or a major function of the service is unavailable. For example, users may be unable to send and receive email or unable to sign-in. Incidents will have noticeable impact to users. When there is an incident in progress, we will provide updates regarding the investigation, mitigation efforts, and confirmation of resolution in the Service health dashboard.

StatusdefinitionerStatus definitions

StatusStatus DefinitionDefinition
UndersökerInvestigating Vi är medvetna om ett potentiellt problem och samlar mer information om vad som händer och dess påverkan.We're aware of a potential issue and are gathering more information about what's going on and the scope of impact.
TjänsteförsämringService degradation Vi har bekräftat att det finns ett problem som kan påverka användningen av en tjänst eller funktion. Den här statusen kan visas om till exempel en tjänst fungerar långsammare än vanligt, det sker oregelbundna avbrott eller om en funktion inte fungerar.We've confirmed that there is an issue that may affect use of a service or feature. You might see this status if a service is performing more slowly than usual, there are intermittent interruptions, or if a feature isn't working, for example.
TjänsteavbrottService interruption Denna status visas om vi anser att ett problem påverkar möjligheten för användarna att använda tjänsten. I det här fallet är problemet betydande och kan upprepas konsekvent.You'll see this status if we determine that an issue affects the ability for users to access the service. In this case, the issue is significant and can be reproduced consistently.
Återställer tjänstenRestoring service Orsaken till problemet har hittats, vi vet vilka korrigerande åtgärder som ska göras och arbetar med att få tillbaka tjänsten i ett felfritt tillstånd.The cause of the issue has been identified, we know what corrective action to take, and are in the process of bringing the service back to a healthy state.
Utökad återställningExtended recovery Denna status anger att korrigerande åtgärder pågår för att återställa tjänsten för de flesta användare, men att det tar ett tag att nå alla berörda system. Du kan också få den här statusen om vi har gjort en tillfällig lösning för att minska påverkan medan vi jobbar på en permanent korrigering.This status indicates that corrective action is in progress to restore service to most users but will take some time to reach all the affected systems. You might also see this status if we've made a temporary fix to reduce impact while we wait to apply a permanent fix.
Undersökning uppskjutenInvestigation suspended Du ser den här statusen om vår detaljerade undersökning av ett potentiellt problem gör att vi måste begära ytterligare information från kunder för att kunna utvidga undersökningen. Om du behöver vidta några åtgärder meddelar vi dig vilka data eller loggar vi behöver.If our detailed investigation of a potential issue results in a request for additional information from customers to allow us to investigate further, you'll see this status. If we need you to act, we'll let you know what data or logs we need.
Tjänsten har återställtsService restored Vi har bekräftat att korrigerande åtgärder har löst problemet och att tjänsten har återställts till ett felfritt läge. Om du vill ta reda på vad som var fel kan du visa information om problemet.We've confirmed that corrective action has resolved the underlying problem and the service has been restored to a healthy state. To find out what went wrong, view the issue details.
Falskt positivt resultatFalse positive Efter en detaljerad undersökning har vi bekräftat att tjänsten är felfri och fungerar som tänkt.After a detailed investigation, we’ve confirmed the service is healthy and operating as designed. Ingen påverkan på tjänsten har observerats eller orsaken till incidenten som uppstod utanför tjänsten.No impact to the service was observed or the cause of the incident originated outside of the service.
Efterrapport av incident har publiceratsPost-incident report published Vi har publicerat en efterhändelserapport för ett specifikt problem som innehåller orsaksinformation och nästa steg för att säkerställa att ett liknande problem inte upprepas.We’ve published a Post Incident Report for a specific issue that includes root cause information and next steps to ensure a similar issue doesn’t reoccur.

HistorikHistory

I Tjänstens hälsa kan du se den aktuella hälsostatusen och visa historik för rådgivningar och incidenter för tjänsten som har påverkat din klientorganisation under de senaste 30 dagarna.Service health lets you look at current health status and view the history of any service advisories and incidents that have affected your tenant in the past 30 days. Om du vill visa tidigare hälsoläge för alla tjänster väljer du Visa historik på sidan med information om problemet.To view the past health of all services, select View history on the issue detail page.

Show link to health history

En lista över alla meddelanden om tjänstens hälsa som publicerats inom den valda tidsramen visas enligt nedan:A list of all service health messages posted in the selected timeframe is displayed, as shown below:

View service health history

Expandera valfri rad för att visa mer information om problemet.Expand any row to view more details about the issue.

Mer information om vår utfästelse om drifttid finns i Transparent drift från Microsoft 365.For more information about our commitment to uptime, see Transparent operations from Microsoft 365.

Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Microsoft 365 Inställningar för MeddelandecenterActivity Reports in the Microsoft 365 admin center Message center Preferences
Så här kontrollerar du utgivningshälsan för Windows i administrationscentretHow to check Windows release health on admin center