Konfigurera Microsoft Viva Learning (förhandsversion) i Teams administrationscenterSet up Microsoft Viva Learning (Preview) in the Teams admin center

Anteckning

Informationen i den här artikeln gäller en förhandsversion av en produkt som kan komma att ändras väsentligt innan den släpps till kommersiellt bruk.The information in this article relates to a preview product that may be substantially modified before it's commercially released.

Administratören Teams utföra vissa steg för att aktivera Viva Learning (förhandsversion) för sina användare i klientorganisationen.The Teams administrator needs to perform certain steps to enable Viva Learning (Preview) for their users in the tenant. De här stegen varierar beroende på hur klientorganisationen är aktiverad: Offentlig förhandsversion eller Privat förhandsversion (eller betaversion).These steps vary based on how the tenant is enabled: Public Preview or Private Preview (or Beta).

Offentliga förhandsversionsklienterPublic Preview tenants

Administratörssteg för offentliga förhandsversionsklienterAdministrator steps for Public Preview tenants

Eftersom Viva Learning (förhandsversion) ännu inte är tillgängligt i allmänhet krävs vissa steg för att aktivera funktionerna och ange behörigheter för specifika användare eller grupper.Because the Viva Learning (Preview) is not yet generally available, certain steps are required to enable the features and set permissions for specific users or groups.

 1. Aktivera funktioner för offentlig förhandsversion för Viva Learning -användare (förhandsversion).Enable Public Preview features for Viva Learning (Preview) users.

  a.a. Ändra Teams för att aktivera funktioner för offentlig förhandsgranskning.Modify Teams update policy to enable Public Preview features. Se Microsoft Teams offentlig förhandsversion.See Microsoft Teams Public Preview.

  b.b. Aktivera uppdateringsprincipen för användare eller grupper som ska testa Viva Learning (förhandsversion).Enable the update policy for users or groups who will perform Viva Learning (Preview) testing. Se Tilldela principer till användare och grupper.See Assign policies to users and groups.

 2. Ändra appbehörighetsprincipen för Viva Learning-användare (förhandsversion).Modify the app permission policy for Viva Learning (Preview) users.

  a.a. Såvida den inte ingår i den globala principen ska du tillåta alla Microsoft-appar i appens behörighetsprincip.Unless it's currently part of the global policy, allow all Microsoft apps in the app permission policy. Se Hantera appbehörighetsprinciper i Microsoft Teams.See Manage app permission policies in Microsoft Teams.

  b.b. Aktivera appens behörighetsprincip för användare eller grupper som ska utföra Viva Learning-testning (förhandsversion).Enable the app permission policy for users or groups who will perform Viva Learning (Preview) testing. Se Tilldela principer till användare och grupper.See Assign policies to users and groups.

 3. Meddela användare som kommer att testa Viva Learning (förhandsversion) för att byta sin build-klient till offentlig förhandsversion för Teams.Notify users who will test Viva Learning (Preview) to switch their build client to Public Preview for Teams.

Viktigt

För offentliga förhandsversionsklienter visas Viva Learning (förhandsversion) inte i Hanterade appar i Teams förrän den slutgiltiga produktlansen. For Public Preview tenants, Viva Learning (Preview) will not be displayed in Managed apps in the Teams admin center until final product release. Aktiverade användare av offentlig förhandsversion kan hitta Viva Learning (förhandsversion) i appbutiken Teams och använda den, när rätt principer och behörigheter har angetts.However, enabled Public Preview users can find Viva Learning (Preview) in the Teams app store and use it, once the correct policies and permissions have been set up.

Användarsteg för offentliga förhandsversionsklienterUser steps for Public Preview tenants

Användare som har aktiverats för test av den offentliga förhandsversionen – genom att aktivera de principer som tidigare beskrivits måste växla till offentlig förhandsgranskning i Teams klient. Users who have been enabled for Public Preview testing — by enabling the policies previously described — need to switch to Public Preview in their Teams client.

 1. Användarna måste välja sin profilbild > om > offentlig förhandsversion.Users must select their profile image > About > Public Preview.

  Övre navigeringsfältet i Teams visar användarens profil

 2. Användarna måste godkänna villkoren för den offentliga förhandsversionen.Users must accept the Public Preview terms and conditions.

  Växla till offentlig förhandsversion

 3. Användare kan nu hitta Viva Learning (förhandsversion) i Teams app store och börja använda den.Users can now find Viva Learning (Preview) in the Teams app store and start using it.

Privata förhandsversionsklienterPrivate Preview tenants

Administratörssteg för privata förhandsversionsklienter (eller betaklienter)Administrator steps for Private Preview (or Beta) tenants

Det finns inga ytterligare principer som behöver aktiveras för klientorganisationen av den privata förhandsversionen.For Private Preview tenants, there are no additional policies that need to be enabled. Viva Learning (förhandsversion) måste emellertid göras tillgängligt för användare i organisationen.However, Viva Learning (Preview) must be made available for users in your organization.

 1. I det vänstra navigeringsfältet i Teams administrationscenter går du till Teams > Hantera appar.In the left navigation of the Teams admin center, go to Teams apps > Manage apps.

  Vänster navigering i Teams administrationscenter som visar Teams program och avsnittet Hantera appar.

 2. På sidan Hantera appar skriver du Viva Learning i sökrutan och väljer sedan Viva Learning (förhandsversion).On the Manage apps page, in the search box, type Viva Learning, and then select Viva Learning (Preview).

  Sidan Hantera appar i Teams administrationscenter som visar sökrutan.

 3. På sidan Viva Learning (förhandsversion) under Status väljer du Tillåts att aktivera Viva Learning (förhandsversion).On the Viva Learning (Preview) page, under Status, select Allowed to turn on Viva Learning (Preview).

  Sidan Utbildning i Teams visar avsnittet Status och Appinställningar.

Nästa stegNext step

Konfigurera utbildningsinnehållskällor för Viva Learning (förhandsversion) Microsoft 365 administrationscentretConfigure learning content sources for Viva Learning (Preview) in the Microsoft 365 admin center