Distribuera och aktivera Microsoft Defender AntivirusDeploy and enable Microsoft Defender Antivirus

Gäller för:Applies to:

Beroende på vilket hanteringsverktyg du använder kan du behöva aktivera eller konfigurera Microsoft Defender Antivirus protection.Depending on the management tool you are using, you may need to specifically enable or configure Microsoft Defender Antivirus protection.

Se tabellen i Distribuera, hantera och rapportera om Microsoft Defender Antivirus för anvisningar om hur du aktiverar skydd med Microsoft Intune, Microsoft Endpoint Configuration Manager, Grupprincip, Active Directory, Microsoft Azure, PowerShell-cmdlets och Windows Management Instruction (WMI).See the table in Deploy, manage, and report on Microsoft Defender Antivirus for instructions on how to enable protection with Microsoft Intune, Microsoft Endpoint Configuration Manager, Group Policy, Active Directory, Microsoft Azure, PowerShell cmdlets, and Windows Management Instruction (WMI).

Vissa scenarier kräver mer vägledning om hur du distribuerar eller konfigurerar Microsoft Defender Antivirus-skydd, till exempel VDI-miljöer (Virtual Desktop Infrastructure).Some scenarios require more guidance on how to successfully deploy or configure Microsoft Defender Antivirus protection, such as Virtual Desktop Infrastructure (VDI) environments.

I den återstående artikeln i det här avsnittet får du tips och metodtips för att konfigurera Microsoft Defender Antivirus på virtuella maskiner (VMs) i en VDI- eller REMOTE Desktop Services-miljö (RDS).The remaining article in this section provides end-to-end advice and best practices for setting up Microsoft Defender Antivirus on virtual machines (VMs) in a VDI or Remote Desktop Services (RDS) environment.