Skaffa API för domänrelaterade datorerGet domain related machines API

Gäller för:Applies to:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Slutpunkt?Want to experience Microsoft Defender for Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.Sign up for a free trial.

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.If you are a US Government customer, please use the URIs listed in Microsoft Defender for Endpoint for US Government customers.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:For better performance, you can use server closer to your geo location:

  • api-us.securitycenter.microsoft.comapi-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.comapi-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.comapi-uk.securitycenter.microsoft.com

API-beskrivningAPI description

Hämtar en samling datorer som har kommunicerat till eller från en viss domänadress.Retrieves a collection of Machines that have communicated to or from a given domain address.

BegränsningarLimitations

  1. Du kan fråga på enheter som senast uppdaterades enligt din konfigurerade lagringstid.You can query on devices last updated according to your configured retention period.
  2. Prisbegränsningar för detta API är 100 samtal per minut och 1 500 samtal per timme.Rate limitations for this API are 100 calls per minute and 1500 calls per hour.

BehörigheterPermissions

En av följande behörigheter krävs för att anropa detta API.One of the following permissions is required to call this API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för slutpunkts-API:erTo learn more, including how to choose permissions, see Use Microsoft Defender for Endpoint APIs

BehörighetstypPermission type BehörighetPermission Visningsnamn för behörighetPermission display name
ProgramApplication Machine.Read.AllMachine.Read.All "Läs alla maskinprofiler"'Read all machine profiles'
ProgramApplication Machine.ReadWrite.AllMachine.ReadWrite.All "Läsa och skriva all maskininformation"'Read and write all machine information'
Delegerat (arbets- eller skolkonto)Delegated (work or school account) Machine.ReadMachine.Read "Läs maskininformation"'Read machine information'
Delegerat (arbets- eller skolkonto)Delegated (work or school account) Machine.ReadWriteMachine.ReadWrite Maskininformation för läsning och skrivning'Read and write machine information'

Anteckning

När du skaffar en token med hjälp av användarautentiseringsuppgifter:When obtaining a token using user credentials:

  • Användaren måste ha minst följande rollbehörighet: 'Visa data' (mer information finns i Skapa och hantera roller)The user needs to have at least the following role permission: 'View Data' (See Create and manage roles for more information)
  • Svaret omfattar endast enheter som användaren kan komma åt, baserat på enhetsgruppinställningar (mer information finns i Skapa och hantera enhetsgrupper)Response will include only devices that the user can access, based on device group settings (See Create and manage device groups for more information)

HTTP-begäranHTTP request

GET /api/domains/{domain}/machines

Begäran om rubrikerRequest headers

NamnName Type (Typ)Type BeskrivningDescription
AuktoriseringAuthorization SträngString Bearer {token}.Bearer {token}. Obligatoriskt.Required.

Begärans brödtextRequest body

TomEmpty

SvarResponse

Om det lyckas och det finns en domän – 200 OK med en lista över datorenheter.If successful and domain exists - 200 OK with list of machine entities. Om domänen inte finns – 404 Hittades inte.If domain do not exist - 404 Not Found.

ExempelExample

BegäranRequest

Här är ett exempel på begäran.Here is an example of the request.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/domains/api.securitycenter.microsoft.com/machines