Lista enheter efter programvaraList devices by software

Gäller för: Microsoft Defender för slutpunktApplies to: Microsoft Defender for Endpoint

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.If you are a US Government customer, please use the URIs listed in Microsoft Defender for Endpoint for US Government customers.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:For better performance, you can use server closer to your geo location:

 • api-us.securitycenter.microsoft.comapi-us.securitycenter.microsoft.com
 • api-eu.securitycenter.microsoft.comapi-eu.securitycenter.microsoft.com
 • api-uk.securitycenter.microsoft.comapi-uk.securitycenter.microsoft.com

Viktigt

En del information gäller förinstallerad produkt som kan ha ändrats mycket innan den släpps kommersiellt.Some information relates to prereleased product which may be substantially modified before it's commercially released. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på den information som anges här.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

Hämta en lista över enhetsreferenser som har den här programvaran installerad.Retrieve a list of device references that has this software installed.

BehörigheterPermissions

En av följande behörigheter krävs för att anropa detta API.One of the following permissions is required to call this API. Mer information, inklusive hur du väljer behörigheter, finns i Använda Microsoft Defender för slutpunkts-API:er för mer information.To learn more, including how to choose permissions, see Use Microsoft Defender for Endpoint APIs for details.

BehörighetstypPermission type BehörighetPermission Visningsnamn för behörighetPermission display name
ProgramApplication Software.Read.AllSoftware.Read.All "Läs information om hot och sårbarhetshanteringsprogramvara"'Read Threat and Vulnerability Management Software information'
Delegerat (arbets- eller skolkonto)Delegated (work or school account) Software.ReadSoftware.Read "Läs information om hot och sårbarhetshanteringsprogramvara"'Read Threat and Vulnerability Management Software information'

HTTP-begäranHTTP request

GET /api/Software/{Id}/machineReferences 

Begäran om rubrikerRequest headers

NamnName SkrivType BeskrivningDescription
AuktoriseringAuthorization SträngString Bearer {token}. Obligatoriskt.Bearer {token}.Required.

Begärans brödtextRequest body

TomEmpty

SvarResponse

Om det lyckas returnerar den här metoden 200 OK och en lista över enheter med programvaran installerad i brödtexten.If successful, this method returns 200 OK and a list of devices with the software installed in the body.

ExempelExample

BegäranRequest

Här är ett exempel på begäran.Here is an example of the request.

GET https://api.securitycenter.microsoft.com/api/Software/microsoft-_-edge/machineReferences

SvarResponse

Här är ett exempel på svaret.Here is an example of the response.


{
  "@odata.context": "https://api.securitycenter.microsoft.com/api/$metadata#MachineReferences",
  "value": [
    {
      "id": "7c7e1896fa39efb0a32a2cf421d837af1b9bf762",
      "computerDnsName": "dave_desktop",
      "osPlatform": "Windows10",
      "rbacGroupName": "GroupTwo"
    },
    {
      "id": "7d5cc2e7c305e4a0a290392abf6707f9888fda0d",
      "computerDnsName": "jane_PC",
      "osPlatform": "Windows10",
      "rbacGroupName": "GroupTwo"
    }
    ...
  ]
}