Konfigurera Microsoft Cloud App-säkerhet i Microsoft Defender för EndpointConfigure Microsoft Cloud App Security in Microsoft Defender for Endpoint

Gäller för:Applies to:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Slutpunkt?Want to experience Microsoft Defender for Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.Sign up for a free trial.

Aktivera Microsoft Cloud App Security-integrering för att dra nytta av Microsoft Defender för identifieringssignaler för slutpunktsmolnapp.To benefit from Microsoft Defender for Endpoint cloud app discovery signals, turn on Microsoft Cloud App Security integration.

Anteckning

Den här funktionen är tillgänglig med en E5-licens för Enterprise Mobility + Security på enheter som kör Windows 10, version 1709 (OS-version 16299.1085 med KB4493441),Windows 10, version 1803 (OS Version 17134.704 med KB4493464), Windows 10, version 1809 (OS Build 17763.379 med KB4489899)eller senare Windows 10-versioner.This feature will be available with an E5 license for Enterprise Mobility + Security on devices running Windows 10, version 1709 (OS Build 16299.1085 with KB4493441), Windows 10, version 1803 (OS Build 17134.704 with KB4493464), Windows 10, version 1809 (OS Build 17763.379 with KB4489899) or later Windows 10 versions.

Se Microsoft Defender för slutpunktsintegrering med Microsoft Cloud App Security för detaljerad integrering av Microsoft Defender för Endpoint med Microsoft Cloud App Security.See Microsoft Defender for Endpoint integration with Microsoft Cloud App Security for detailed integration of Microsoft Defender for Endpoint with Microsoft Cloud App Security.

Aktivera Microsoft Cloud App-säkerhet i Microsoft Defender för EndpointEnable Microsoft Cloud App Security in Microsoft Defender for Endpoint

  1. I navigeringsfönstret väljer du Inställningar inställningar Avancerade > funktioner.In the navigation pane, select Preferences setup > Advanced features.
  2. Välj Microsoft Cloud App Security och ändra växlingsknappen till .Select Microsoft Cloud App Security and switch the toggle to On.
  3. Klicka på Spara inställningar.Click Save preferences.

När den har aktiverats börjar Microsoft Defender för Endpoint omedelbart vidarebefordra identifieringssignaler till Molnappsäkerhet.Once activated, Microsoft Defender for Endpoint will immediately start forwarding discovery signals to Cloud App Security.

Visa data som samlats inView the data collected

Information om hur du visar och kommer åt Microsoft Defender för slutpunktsdata i Säkerhet i Microsoft Cloud Apps finns i Undersöka enheter i Molnappsäkerhet.To view and access Microsoft Defender for Endpoint data in Microsoft Cloud Apps Security, see Investigate devices in Cloud App Security.

Mer information om molnidentifiering finns i Arbeta med identifierade appar.For more information about cloud discovery, see Working with discovered apps.

Om du är intresserad av att prova Microsoft Cloud App Security kan du gå till Utvärderingsversion av Microsoft Cloud App Security.If you're interested in trying Microsoft Cloud App Security, see Microsoft Cloud App Security Trial.