Rekommendation för resurstypRecommendation resource type

Gäller för: Microsoft Defender för slutpunktApplies to: Microsoft Defender for Endpoint

Vill du använda Defender för Slutpunkt?Want to experience Defender for Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.Sign up for a free trial.

Anteckning

Om du är myndighetskund i USA kan du använda de URI:er som visas i Microsoft Defender för Slutpunkt för kunder inom myndigheter i USA.If you are a US Government customer, please use the URIs listed in Microsoft Defender for Endpoint for US Government customers.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geografiska plats:For better performance, you can use server closer to your geo location:

  • api-us.securitycenter.microsoft.comapi-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.comapi-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.comapi-uk.securitycenter.microsoft.com

Viktigt

En del information gäller förinstallerad produkt som kan ha ändrats mycket innan den släpps kommersiellt.Some information relates to prereleased product which may be substantially modified before it's commercially released. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på den information som anges här.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

MetoderMethods

MetodMethod ReturtypReturn Type BeskrivningDescription
Lista alla rekommendationerList all recommendations Samling med rekommendationRecommendation collection Hämtar en lista över alla säkerhetsrekommendationer som påverkar organisationenRetrieves a list of all security recommendations affecting the organization
Få rekommendation från IdGet recommendation by Id RekommendationRecommendation Hämtar en säkerhetsrekommendationer genom sitt IDRetrieves a security recommendation by its ID
Skaffa programvara som du rekommenderasGet recommendation software ProgramvaraSoftware Hämtar en säkerhetsrekommendationer för en viss programvaraRetrieves a security recommendation related to a specific software
Få rekommendationsenheterGet recommendation devices MachineRef-samlingMachineRef collection Hämtar en lista över enheter som är kopplade till säkerhetsrekommendationerRetrieves a list of devices associated with the security recommendation
Få rekommendationer om säkerhetsproblemGet recommendation vulnerabilities SårbarhetssamlingVulnerability collection Hämtar en lista över säkerhetsproblem som är knutna till säkerhetsrekommendationerRetrieves a list of vulnerabilities associated with the security recommendation

EgenskaperProperties

EgenskapProperty SkrivType BeskrivningDescription
idid SträngString Rekommendations-IDRecommendation ID
productNameproductName SträngString Namn på relaterad programvaraRelated software name
recommendationNamerecommendationName SträngString Rekommendationens namnRecommendation name
SvagheterWeaknesses LongLong Antal identifierade säkerhetsproblemNumber of discovered vulnerabilities
LeverantörVendor SträngString Relaterade leverantörsnamnRelated vendor name
recommendedVersionrecommendedVersion SträngString Rekommenderad versionRecommended version
rekommendationKategorirecommendationCategory SträngString Kategorin Rekommendation.Recommendation category. Möjliga värden är: "Konton", "Program", "Nätverk", "OS", "SecurityStack"Possible values are: "Accounts", "Application", "Network", "OS", "SecurityStack
underKategorisubCategory SträngString Underkategorin RekommendationRecommendation sub-category
allvarlighetsstreckseverityScore DoubleDouble Konfigurationens potentiella påverkan på organisationens Microsoft Secure Score för enheter (1–10)Potential impact of the configuration to the organization's Microsoft Secure Score for Devices (1-10)
publicExploitpublicExploit BooleskBoolean Offentlig sårbarhet är tillgängligPublic exploit is available
activeAlertactiveAlert BooleskBoolean Aktiv avisering är kopplad till denna rekommendationActive alert is associated with this recommendation
associatedThreatsassociatedThreats SträngsamlingString collection Rapporten hotanalys är associerad med den här rekommendationenThreat analytics report is associated with this recommendation
remediationTyperemediationType SträngString Åtgärdstyp.Remediation type. Möjliga värden är: "ConfigurationChange","Update","Upgrade","Uninstall"Possible values are: "ConfigurationChange","Update","Upgrade","Uninstall"
StatusStatus UppräkningEnum Status för rekommendations undantag.Recommendation exception status. Möjliga värden är: "Aktiv" och "Undantag"Possible values are: "Active" and "Exception"
configScoreImpactconfigScoreImpact DoubleDouble Microsoft Secure Score för enheter påverkasMicrosoft Secure Score for Devices impact
exponeringImpacteexposureImpacte DoubleDouble Påverkan på exponeringsresultatExposure score impact
totalMachineCounttotalMachineCount LongLong Antal installerade enheterNumber of installed devices
exposedMachinesCountexposedMachinesCount LongLong Antal installerade enheter som exponeras för säkerhetsproblemNumber of installed devices that are exposed to vulnerabilities
nonProductivityImpactedAssetsnonProductivityImpactedAssets LongLong Antal enheter som inte påverkasNumber of devices which are not affected
relatedComponentrelatedComponent SträngString Relaterad programvarukomponentRelated software component