Aktivera protokolligenkänningTurn on protocol recognition

Gäller för:Applies to:

Med den här principinställningen kan du konfigurera protokolligenkänning för nätverksskydd mot sårbarheter av kända säkerhetsproblem.This policy setting allows you to configure protocol recognition for network protection against exploits of known vulnerabilities. Om du aktiverar eller inte konfigurerar den här inställningen aktiveras protokolligenkänning.If you enable or do not configure this setting, protocol recognition will be enabled. Om du inaktiverar den här inställningen inaktiveras protokolligenkänningen.If you disable this setting, protocol recognition will be disabled.

Använda grupprinciper för att konfigurera protokolligenkänningUse Group Policy to configure protocol recognition

  1. Öppna konsolen Grupprinciphantering på slutpunkten för grupprinciphantering.On your Group Policy management endpoint, open the Group Policy Management Console.

  2. Gå till Administrativa mallar för > datorkonfiguration Windows > komponenter > Microsoft Defender Antivirus System > för nätverksinspektion.Go to Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft Defender Antivirus > Network Inspection System.

  3. Välj protokolligenkänning.Select protocol recognition. Den här principen är aktiverad som standard.By default, this policy is enabled. Om denna anges som Ej konfigurerad kommer den att vara aktiverad.If set Not configured, definition retirement is enabled.

  4. Om du vill redigera principen väljer du länken Redigera principinställning.To edit the policy, select the edit policy setting link.

  5. Välj Aktiverad och välj sedan OK.Select Enabled, and then select OK.

  6. Distribuera det uppdaterade grupprincipobjektet.Deploy your updated Group Policy Object. Se Konsolen för hantering av grupprincip.See Group Policy Management Console.

Tips

Använder du grupprincipobjekt lokalt?Are you using Group Policy Objects on premises? Se hur de översätter i molnet.See how they translate in the cloud. Analysera lokala grupprincipobjekt med grupprincipanalyser i olika Microsoft Endpoint Manager – förhandsversion.Analyze your on-premises group policy objects using Group Policy analytics in Microsoft Endpoint Manager - Preview.