Bättre tillsammans: Microsoft Defender Antivirus och Microsoft Defender för SlutpunktBetter together: Microsoft Defender Antivirus and Microsoft Defender for Endpoint

Gäller för:Applies to:

Microsoft Defender Antivirus är nästa generations skyddskomponent i Microsoft Defender för slutpunkt (Microsoft Defender för slutpunkt).Microsoft Defender Antivirus is the next-generation protection component of Microsoft Defender for Endpoint (Microsoft Defender for Endpoint).

Även om du kan använda en antiviruslösning som inte är en Microsoft-lösning med Microsoft Defender för Slutpunkt finns det fördelar med att använda Microsoft Defender Antivirus tillsammans med Defender för Slutpunkt.Although you can use a non-Microsoft antivirus solution with Microsoft Defender for Endpoint, there are advantages to using Microsoft Defender Antivirus together with Defender for Endpoint. Microsoft Defender Antivirus är inte bara en utmärkt nästa generations antiviruslösning, utan i kombination med andra Defender-funktioner för slutpunkter, till exempel identifiering och svar av slutpunkter och automatiserad undersökning och åtgärd ,du får bättre skydd som koordineras mellan produkter och tjänster.Not only is Microsoft Defender Antivirus an excellent next-generation antivirus solution, but combined with other Defender for Endpoint capabilities, such as endpoint detection and response and automated investigation and remediation, you get better protection that's coordinated across products and services.

11 anledningar till att använda Microsoft Defender Antivirus tillsammans med Microsoft Defender för Slutpunkt11 reasons to use Microsoft Defender Antivirus together with Microsoft Defender for Endpoint

# FördelAdvantage Varför det spelar någon rollWhy it matters
11 Delning av antivirusprograms signalAntivirus signal sharing Microsofts program och tjänster delar på signalerna i hela organisationen och skapar en starkare och enhetlig plattform.Microsoft applications and services share signals across your enterprise organization, providing a stronger single platform. Se Insikter från MITRE ATT&CK-baserad utvärdering av Microsoft Defender för Slutpunkt.See Insights from the MITRE ATT&CK-based evaluation of Microsoft Defender for Endpoint.
22 Hotanalyser och din poäng för enheterThreat analytics and your score for devices Microsoft Defender Antivirus samlar in underliggande systemdata som används av hotanalyser och Microsoft Secure Score för enheter.Microsoft Defender Antivirus collects underlying system data used by threat analytics and Microsoft Secure Score for Devices. Detta ger organisationens säkerhetsteam mer meningsfull information, till exempel rekommendationer och möjligheter att förbättra organisationens säkerhetsstatus.This provides your organization's security team with more meaningful information, such as recommendations and opportunities to improve your organization's security posture.
33 PrestandaPerformance Microsoft Defender för Endpoint har utformats för att fungera med Microsoft Defender Antivirus, så att du får bättre prestanda när du använder de här erbjudandena tillsammans.Microsoft Defender for Endpoint is designed to work with Microsoft Defender Antivirus, so you get better performance when you use these offerings together. Utvärdera Microsoft Defender Antivirus och Microsoft Defender för Slutpunkt.Evaluate Microsoft Defender Antivirus and Microsoft Defender for Endpoint.
44 Information om blockerad skadlig programvaraDetails about blocked malware Mer information och åtgärder för blockerad skadlig programvara finns tillgängliga med Microsoft Defender Antivirus och Microsoft Defender för Slutpunkt.More details and actions for blocked malware are available with Microsoft Defender Antivirus and Microsoft Defender for Endpoint. Förstå skadlig programvara & andra hot.Understand malware & other threats.
55 NätverksskyddNetwork protection Din organisations säkerhetsgrupp kan skydda nätverket genom att blockera specifika URL:er och IP-adresser.Your organization's security team can protect your network by blocking specific URLs and IP addresses. Skydda ditt nätverk.Protect your network.
66 FilblockeringFile blocking Din organisations säkerhetsteam kan blockera specifika filer.Your organization's security team can block specific files. Stoppa och sätt filer i nätverket i karantän.Stop and quarantine files in your network.
77 Minskning av attackytanAttack Surface Reduction Din organisations säkerhetsgrupp kan minska säkerhetsproblem (attackytor), vilket ger färre sätt att utföra attacker på.Your organization's security team can reduce your vulnerabilities (attack surfaces), giving attackers fewer ways to perform attacks. För att minska attackytan används molnskydd för ett antal regler.Attack surface reduction uses cloud protection for a number of rules. Få en översikt över minskning av attackytan.Get an overview of attack surface reduction.
88 GranskningshändelserAuditing events Signalerna för granskning av händelser är tillgängliga i funktioner för identifiering av slutpunkter och svar.Auditing event signals are available in endpoint detection and response capabilities. (Signalerna är inte tillgängliga med antiviruslösningar som inte är från Microsoft.)(These signals are not available with non-Microsoft antivirus solutions.)
99 Geografiska dataGeographic data Geografiska data följer ISO 270001 och datalagring och följer organisationens valda geografiska behov.Compliant with ISO 270001 and data retention, geographic data is provided according to your organization's selected geographic sovereignty. Se efterlevnadserbjudanden: ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Standards.See Compliance offerings: ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Standards.
1010 Filåterställning via OneDriveFile recovery via OneDrive Om du använder Microsoft Defender Antivirus tillsammans med Office 365och enheten anförs av utpressningstrojaner är dina filer skyddade och återställningsbara.If you are using Microsoft Defender Antivirus together with Office 365, and your device is attacked by ransomware, your files are protected and recoverable. Återställning av OneDrive-filer och Windows Defender skyddar utpressningstrojaner ett steg längre.OneDrive Files Restore and Windows Defender take ransomware protection one step further.
1111 Teknisk supportTechnical support Genom att använda Microsoft Defender för Slutpunkt tillsammans med Microsoft Defender Antivirus kan du ringa ett företag och be om teknisk support.By using Microsoft Defender for Endpoint together with Microsoft Defender Antivirus, you have one company to call for technical support. Felsöka tjänstproblem och granska händelseloggar och felkoder med Microsoft Defender Antivirus.Troubleshoot service issues and review event logs and error codes with Microsoft Defender Antivirus.

Mer informationLearn more

Microsoft Defender för EndpointMicrosoft Defender for Endpoint

Hot & sårbarhetshanteringThreat & Vulnerability Management