Integrera avancerat hotskydd för Office 365 med Microsoft Defender avancerat hotskyddIntegrate Office 365 Advanced Threat Protection with Microsoft Defender Advanced Threat Protection

Office 365 Advanced Threat Protection (Office 365 ATP) kan konfigureras för att fungera med Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Microsoft Defender ATP).Office 365 Advanced Threat Protection (Office 365 ATP) can be configured to work with Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Microsoft Defender ATP).

Genom att integrera Office 365 ATP med Microsoft Defender ATP kan säkerhetsoperationsteamet övervaka och vidta åtgärder snabbt om användarnas enheter är i riskzonen.Integrating Office 365 ATP with Microsoft Defender ATP can help your security operations team monitor and take action quickly if users' devices are at risk. När integreringen till exempel är aktiverad kan säkerhetsoperationsteamet se de enheter som kan påverkas av ett upptäckt e-postmeddelande, samt hur många aviseringar dessa enheter har nyligen i Microsoft Defender ATP.For example, once integration is enabled, your security operations team will be able to see the devices that are potentially affected by a detected email message, as well as how many recent alerts those devices have in Microsoft Defender ATP.

Följande bild visar hur fliken Enheter ser ut om Microsoft Defender ATP-integrering aktiverad:The following image depicts what the Devices tab looks like have Microsoft Defender ATP integration enabled:

När Microsoft Defender ATP är aktiverat kan du se en lista över enheter med aviseringar.

I det här exemplet kan du se att mottagarna av det identifierade e-postmeddelandet har fyra enheter och en har en avisering.In this example, you can see that the recipients of the detected email message have four devices and one has an alert. Om du klickar på länken för en enhet öppnas sidan i Microsoft Defender Security Center ( https://securitycenter.windows.com ).Clicking the link for a device opens its page in the Microsoft Defender Security Center (https://securitycenter.windows.com).

Tips

Läs mer om Microsoft Defender Security Center (kallas även Microsoft Defender ATP-portalen.)Learn more about the Microsoft Defender Security Center (also referred to as the Microsoft Defender ATP portal.)

KravRequirements

Så här integrerar du Office 365 ATP med Microsoft Defender ATPTo integrate Office 365 ATP with Microsoft Defender ATP

Integrering av Office 365 ATP med Microsoft Defender ATP konfigureras med både Security & Compliance Center och Microsoft Defender Security Center.Integrating Office 365 ATP with Microsoft Defender ATP is set up by using both the Security & Compliance Center AND the Microsoft Defender Security Center.

 1. Som global administratör eller säkerhetsadministratör går du till https://protection.office.com och loggar in.As a global administrator or a security administrator, go to https://protection.office.com and sign in. (Detta tar dig till Säkerhets- & Compliance Center för Office 365.)(This takes you to the Office 365 Security & Compliance Center.)

 2. Välj Hothanteringsutforskareni navigeringsfönstret > Explorer.In the navigation pane, choose Threat management > Explorer.
  Explorer på menyn HothanteringExplorer in Threat Management menu

 3. I det övre högra hörnet av skärmen väljer du WDATP-inställningar.In the upper right corner of the screen, choose WDATP Settings.

 4. Aktivera Anslut till Windows ATPi dialogrutan Microsoft Defender ATP-anslutning .In the Microsoft Defender ATP connection dialog box, turn on Connect to Windows ATP.
  Microsoft Defender ATP-anslutningMicrosoft Defender ATP connection

 5. Gå till Microsoft Defender Security Center ( https://securitycenter.windows.com ).Go to the Microsoft Defender Security Center (https://securitycenter.windows.com).

 6. Välj Inställningari navigeringsfältet .In the navigation bar, choose Settings. Välj sedan Avancerade funktionerunder Allmänt.Then, under General, choose Advanced features.

 7. Bläddra ned till Office 365 Threat Intelligence-anslutningoch aktivera anslutningen.Scroll down to Office 365 Threat Intelligence connection, and turn the connection on.
  Informationsanslutning till Hotinformation i Office 365Office 365 threat intelligence connection

Funktioner för utredning och svar av hot i Office 365Threat investigation and response capabilities in Office 365

Office 365 Avancerat skyddOffice 365 Advanced Threat Protection

Microsoft Defender Avancerat skydd.Microsoft Defender ATP