Hantera e-postanvändare i fristående EOPManage mail users in standalone EOP

I fristående Exchange Online Protection-organisationer (EOP) utan Exchange Online-postlådor är e-postanvändarna grundläggande användar konto.In standalone Exchange Online Protection (EOP) organizations without Exchange Online mailboxes, mail users are the fundamental type of user account. En e-postanvändare har kontoautentiseringsuppgifter i din fristående EOP-organisation och kan komma åt resurser (har tilldelade behörigheter).A mail user has account credentials in your standalone EOP organization, and can access resources (have permissions assigned). E-postadressen till en e-postanvändare är extern (till exempel i din lokala e-postmiljö).A mail user's email address is external (for example, in your on-premises email environment).

Anteckning

När du skapar en e-postanvändare finns motsvarande användar konto i administrations centret för Microsoft 365.When you create a mail user, the corresponding user account is available in the Microsoft 365 admin center. När du skapar ett användar konto i administrations centret för Microsoft 365 kan du inte använda det kontot för att skapa en e-postanvändare.When you create a user account in the Microsoft 365 admin center, you can't use that account to create a mail user.

Den rekommenderade metoden för att skapa och hantera e-postanvändare i fristående EOP är att använda profilsynkronisering enligt beskrivningen i avsnittet använda katalog synkronisering för att hantera e-postanvändare i det här avsnittet.The recommended method to create and manage mail users in standalone EOP is to use directory synchronization as described in the Use directory synchronization to manage mail users section later in this topic.

För fristående EOP-organisationer med ett fåtal användare kan du lägga till och hantera e-postanvändare i administrations centret för Exchange (UK) eller fristående EOP PowerShell enligt beskrivningen i det här avsnittet.For standalone EOP organizations with a small number of users, you can add and manage mail users in the Exchange admin center (EAC) or in standalone EOP PowerShell as described in this topic.

Vad behöver jag veta innan jag börjar?What do you need to know before you begin?

Tips

Har du problem?Having problems? Be om hjälp i Exchange-forumen.Ask for help in the Exchange forums. Gå till Exchange Online Protection forum.Visit the Exchange Online Protection forum.

Använda administrations centret för Exchange för att hantera e-postanvändareUse the Exchange admin center to manage mail users

Använda UK för att skapa e-postanvändareUse the EAC to create mail users

 1. Gå till mottagare > kontakter i UK.In the EAC, go to Recipients > Contacts

 2. Klicka på ny ny ikon .Click New New icon. På sidan ny e-postanvändare som öppnas konfigurerar du följande inställningar.In the New mail user page that opens, configure the following settings. Inställningar som är markerade med * är obligatoriska.Settings marked with an * are required.

  • FörnamnFirst name

  • Initialer: personens initialer för mellan namn.Initials: The person's middle initial.

  • Efter namnLast name

  • *Visnings namn: den här rutan visar som standard värdena i rutorna för förnamn, initialeroch efter namn .*Display name: By default, this box shows the values from the First name, Initials, and Last name boxes. Du kan acceptera det här värdet eller ändra det.You can accept this value or change it. Värdet ska vara unikt och får innehålla högst 64 tecken.The value should be unique, and has a maximum length of 64 characters.

  • *Alias: Ange ett unikt alias med upp till 64 tecken för användaren*Alias: Enter a unique alias, using up to 64 characters, for the user

  • Extern e-post adress: Ange användarens e-postadress.External email address: Enter the user's email address. Domänen bör vara extern för den molnbaserade organisationen.The domain should be external to your cloud-based organization.

  • *Användar-ID: Ange det konto som personen ska använda för att logga in på tjänsten.*User ID: Enter the account that the person will use to sign in to the service. Användar-ID: t består av ett användar namn på vänster sida av snabel-a (@) och en domän på höger sida.The user ID consists of a username on the left side of the at (@) symbol (@) and a domain on the right side.

  • *Nytt lösen ord och * Bekräfta lösen ord: Ange och ange lösen ordet för kontot igen.*New password and *Confirm password: Enter and reenter the account password. Kontrol lera att lösen ordet uppfyller kraven för lösen ord, komplexitet och historik för din organisation.Verify that the password complies with the password length, complexity, and history requirements of your organization.

 3. När du är klar klickar du på Spara för att skapa e-postkontot.When you've finished, click Save to create the mail user.

Använda UK för att ändra e-postanvändareUse the EAC to modify mail users

 1. Gå till mottagare > kontakteri UK.In the EAC, go to Recipients > Contacts.

 2. Markera den e-postanvändare som du vill ändra och klicka sedan på Redigera redigerings ikon .Select the mail user that you want to modify, and then click Edit Edit icon.

 3. På sidan med egenskaper för e-postkonton som öppnas klickar du på någon av följande flikar för att visa eller ändra egenskaper.On the mail user properties page that opens, click one of the following tabs to view or change properties.

  Klicka på Spara när du är klar.When you're finished, click Save.

AllmäntGeneral

Använd fliken Allmänt för att visa eller ändra grundläggande information om e-postkontot.Use the General tab to view or change basic information about the mail user.

 • FörnamnFirst name

 • InitialerInitials

 • Efter namnLast name

 • Visnings namn: det här namnet visas i organisationens adress bok på raderna till: och från: i e-post och i listan med kontakter i UK.Display name: This name appears in your organization's address book, on the To: and From: lines in email, and in the list of contacts in the EAC. Det här namnet får inte innehålla tomma blank steg före eller efter visnings namnet.This name can't contain empty spaces before or after the display name.

 • Användar-ID: det här är användarens konto i Microsoft 365.User ID: This is the user's account in Microsoft 365. Du kan inte ändra detta värde här.You can't modify this value here.

Kontakt informationContact information

Använd fliken kontakt information för att visa eller ändra användarens kontakt information.Use the Contact information tab to view or change the user's contact information. Informationen på den här sidan visas i adress boken.The information on this page is displayed in the address book.

 • GatuStreet

 • OrtCity

 • Delstat/provinsState/Province

 • PostnummerZIP/Postal code

 • Land/regionCountry/Region

 • Telefon, arbeteWork phone

 • MobiltelefonMobile phone

 • FaxFax

 • Fler alternativMore options

  • OfficeOffice
  • Telefon hemHome phone
  • WebbsidaWeb page
  • KommentarerNotes

OrganisationOrganization

Använd fliken organisation för att registrera detaljerad information om användarens roll i organisationen.Use the Organization tab to record detailed information about the user's role in the organization.

 • TitleTitle
 • DepartmentDepartment
 • CompanyCompany

Använda UK för att ta bort e-postanvändareUse the EAC to remove mail users

 1. Gå till mottagare > kontakteri UK.In the EAC, go to Recipients > Contacts.

 2. Markera den e-postanvändare som du vill ta bort och klicka sedan på ta bort ikonen Ta bort .Select the mail user that you want to remove, and then click Remove Remove icon.

Använda PowerShell för att hantera e-postanvändareUse PowerShell to manage mail users

Använda fristående EOP PowerShell för att visa e-postanvändareUse standalone EOP PowerShell to view mail users

Om du vill returnera en sammanfattnings lista över alla e-postanvändare i fristående EOP PowerShell kör du följande kommando:To return a summary list of all mail users in standalone EOP PowerShell, run the following command:

Get-Recipient -RecipientType MailUser -ResultSize unlimited

Om du vill visa detaljerad information om en viss e-postanvändare ersätter du <MailUserIdentity> med namn, alias eller konto namn för e-postkontot och kör följande kommandon:To view detailed information about a specific mail user, replace <MailUserIdentity> with the name, alias, or account name of the mail user, and run the following commands:

Get-Recipient -Identity <MailUserIdentity> | Format-List
Get-User -Identity <MailUserIdentity> | Format-List

Detaljerad information om syntax och parametrar finns i Hämta-mottagare och få-användare.For detailed syntax and parameter information, see Get-Recipient and Get-User.

Använda fristående EOP PowerShell för att skapa e-postanvändareUse standalone EOP PowerShell to create mail users

Om du vill skapa e-postanvändare i fristående EOP PowerShell använder du följande syntax:To create mail users in standalone EOP PowerShell, use the following syntax:

New-EOPMailUser -Name "<UniqueName>" -MicrosoftOnlineServicesID <Account> -Password (ConvertTo-SecureString -String '<password>' -AsPlainText -Force) [-Alias <AliasValue>] [-DisplayName "<Display Name>"] [-ExternalEmailAddress <ExternalEmailAddress>] [-FirstName <Text>] [-Initials <Text>] [-LastName <Text>]

Anmärkningar:Notes:

 • Parametern namn är obligatorisk, har en maximal längd på 64 tecken och måste vara unik.The Name parameter is required, has a maximum length of 64 characters, and must be unique. Om du inte använder parametern DisplayName används värdet för namn parametern som visnings namn.If you don't use the DisplayName parameter, the value of the Name parameter is used for the display name.
 • Om du inte använder Ali Aset används den vänstra sidan av parametern MicrosoftOnlineServicesID för aliaset.If you don't use the Alias parameter, the left side of the MicrosoftOnlineServicesID parameter is used for the alias.
 • Om du inte använder parametern ExternalEmailAddress används värdet MicrosoftOnlineServicesID för den externa e-postadressen.If you don't use the ExternalEmailAddress parameter, the MicrosoftOnlineServicesID value is used for the external email address.

I det här exemplet skapas en e-postanvändare med följande inställningar:This example creates a mail user with the following settings:

 • Namnet är JeffreyZeng och visnings namnet är Jeffrey Zeng.The name is JeffreyZeng and the display name is Jeffrey Zeng.
 • Förnamnet är Jeffrey och efter namnet är Zeng.The first name is Jeffrey and the last name is Zeng.
 • Aliaset är jeffreyz.The alias is jeffreyz.
 • Den externa e-postadressen är jzeng@tailspintoys.com.The external email address is jzeng@tailspintoys.com.
 • Konto namnet är jeffreyz@contoso.onmicrosoft.com.The account name is jeffreyz@contoso.onmicrosoft.com.
 • Lösen ordet är pa $ $word 1.The password is Pa$$word1.
New-EOPMailUser -Name JeffreyZeng -MicrosoftOnlineServicesID jeffreyz@contoso.onmicrosoft.com -Password (ConvertTo-SecureString -String 'Pa$$word1' -AsPlainText -Force) -ExternalEmailAddress jeffreyz@tailspintoys.com -DisplayName "Jeffrey Zeng" -Alias jeffreyz -FirstName Jeffrey -LastName Zeng

Detaljerad information om syntax och parametrar finns i New-EOPMailUser.For detailed syntax and parameter information, see New-EOPMailUser.

Använda fristående EOP PowerShell för att ändra e-postanvändareUse standalone EOP PowerShell to modify mail users

Om du vill ändra befintliga e-postanvändare i fristående EOP PowerShell använder du följande syntax:To modify existing mail users in standalone EOP PowerShell, use the following syntax:

Set-EOPMailUser -Identity <MailUserIdentity> [-Alias <Text>] [-DisplayName <Text>] [-EmailAddresses <ProxyAddressCollection>] [-MicrosoftOnlineServicesID <SmtpAddress>]
Set-EOPUser -Identity <MailUserIdentity> [-City <Text>] [-Company <Text>] [-CountryOrRegion <CountryInfo>] [-Department <Text>] [-Fax <PhoneNumber>] [-FirstName <Text>] [-HomePhone <PhoneNumber>] [-Initials <Text>] [-LastName <Text>] [-MobilePhone <PhoneNumber>] [-Notes <Text>] [-Office <Text>] [-Phone <PhoneNumber>] [-PostalCode <String>] [-StateOrProvince <String>] [-StreetAddress <Tet>] [-Title <Text>] [-WebPage <Text>]

I det här exemplet anges den externa e-postadressen för pilar Pinilla.This example sets the external email address for Pilar Pinilla.

Set-EOPMailUser -Identity "Pilar Pinilla" -EmailAddresses pilarp@tailspintoys.com

I det här exemplet anges företags egenskapen för alla e-postanvändare till contoso.This example sets the Company property for all mail users to Contoso.

$Recip = Get-Recipient -RecipientType MailUser -ResultSize unlimited
$Recip | foreach {Set-EOPUser -Identity $_.Alias -Company Contoso}

Detaljerad information om syntax och parametrar finns i set-EOPMailUser.For detailed syntax and parameter information, see Set-EOPMailUser.

Använda fristående EOP PowerShell för att ta bort e-postanvändareUse standalone EOP PowerShell to remove mail users

Om du vill ta bort e-postkonton i fristående EOP PowerShell ersätter du <MailUserIdentity> med namn, alias eller konto namn för e-postanvändaren och kör följande kommando:To remove mail users in standalone EOP PowerShell, replace <MailUserIdentity> with the name, alias, or account name of the mail user, and run the following command:

Remove-EOPMailUser -Identity <MailUserIdentity\>

Det här exemplet tar bort e-postkontot för Jeffrey Zeng.This example removes the mail user for Jeffrey Zeng.

Remove-EOPMailUser -Identity "Jeffrey Zeng"

Detaljerad information om syntax och parametrar finns i Remove-EOPMailUser.For detailed syntax and parameter information, see Remove-EOPMailUser.

Hur vet jag att de här procedurerna fungerade?How do you know these procedures worked?

Så här kontrollerar du att du har skapat, ändrat eller tagit bort e-postanvändare i fristående EOP:To verify that you've successfully created, modified, or removed mail users in standalone EOP, use any of the following procedures:

 • Gå till mottagare > kontakteri UK.In the EAC, go to Recipients > Contacts. Kontrol lera att e-postmeddelandet finns med i listan (eller inte listat).Verify that the mail user is listed (or isn't listed). Markera e-postkontot och Visa informationen i informations fönstret eller klicka på Redigera redigerings ikon för att visa inställningarna.Select the mail user and view the information in the Details pane, or click Edit Edit icon to view the settings.

 • I fristående EOP PowerShell kör du följande kommando för att kontrol lera att e-postmeddelandet är listad (eller inte listad):In standalone EOP PowerShell, run the following command to verify the mail user is listed (or isn't listed):

  Get-Recipient -RecipientType MailUser -ResultSize unlimited
  
 • Ersätt <MailUserIdentity> med namn, alias eller konto namn för e-postkontot och kör följande kommandon för att kontrol lera inställningarna:Replace <MailUserIdentity> with the name, alias, or account name of the mail user, and run the following commands to verify the settings:

  Get-Recipient -Identity <MailUserIdentity> | Format-List
  
  Get-User -Identity <MailUserIdentity> | Format-List
  

Använda Katalogduplicering för att hantera e-postanvändareUse directory synchronization to manage mail users

I fristående EOP är Directory-synkronisering tillgängligt för kunder med lokal Active Directory.In standalone EOP, directory synchronization is available for customers with on-premises Active Directory. Du kan synkronisera dessa konton med Azure Active Directory (Azure AD), där kopior av kontona lagras i molnet.You can synchronize those accounts to Azure Active Directory (Azure AD), where copies of the accounts are stored in the cloud. När du synkroniserar dina befintliga användar konton till Azure Active Directory kan du visa dessa användare i fönstret mottagare i administrations centret för Exchange (UK) eller i fristående EOP PowerShell.When you synchronize your existing user accounts to Azure Active Directory, you can view those users in the Recipients pane of the Exchange admin center (EAC) or in standalone EOP PowerShell.

Anmärkningar:Notes:

 • Om du använder katalog synkronisering för att hantera mottagarna kan du ändå lägga till och hantera användare i administrations centret för Microsoft 365, men de kommer inte att synkroniseras med din lokala Active Directory.If you use directory synchronization to manage your recipients, you can still add and manage users in the Microsoft 365 admin center, but they will not be synchronized with your on-premises Active Directory. Detta beror på att Active Directory-synkroniseringen bara synkroniserar mottagare från din lokala aktiva katalog till molnet.This is because directory synchronization only syncs recipients from your on-premises Active Directory to the cloud.

 • Du rekommenderas att använda profilsynkronisering med följande funktioner:Using directory synchronization is recommended for use with the following features:

  • Listorna Betrodda avsändare och spärrade avsändare i Outlook: när du synkroniserar till tjänsten får de här listorna högre prioritet än skräp post filtrering i tjänsten.Outlook Safe Sender lists and Blocked Sender lists: When synchronized to the service, these lists will take precedence over spam filtering in the service. Då kan användarna hantera sin egen lista över betrodda avsändare och spärrade avsändare med enskilda avsändare och domän poster.This lets users manage their own Safe Sender list and Blocked Sender list with individual sender and domain entries. Mer information finns i Konfigurera inställningar för skräppost i Exchange Online-postlådor.For more information, see Configure junk email settings on Exchange Online mailboxes.

  • Mappbaserade Edge-blockering (DBEB): Mer information om DBEB finns i använda katalogbaserade Edge-blockering för att neka meddelanden skickade till ogiltiga mottagare.Directory Based Edge Blocking (DBEB): For more information about DBEB, see Use Directory Based Edge Blocking to reject messages sent to invalid recipients.

  • Slutanvändare åtkomst till karantän: för att få åtkomst till deras karantän meddelanden måste mottagarna ha ett giltigt användar-ID och lösen ord i tjänsten.End user access to quarantine: To access their quarantined messages, recipients must have a valid user ID and password in the service. Mer information om karantän finns i hitta och släppa meddelanden i karantän som en användare.For more information about quarantine, see Find and release quarantined messages as a user.

  • Regler för e-postflöde (kallas även transport regler): när du använder katalog synkronisering laddas de befintliga Active Directory-användarna och-grupperna automatiskt till molnet, och du kan skapa regler för e-postflöde som riktar sig till specifika användare och/eller grupper utan att behöva lägga till dem manuellt i tjänsten.Mail flow rules (also known as transport rules): When you use directory synchronization, your existing Active Directory users and groups are automatically uploaded to the cloud, and you can then create mail flow rules that target specific users and/or groups without having to manually add them in the service. Observera att dynamiska distributions grupper inte kan synkroniseras med katalog synkronisering.Note that dynamic distribution groups can't be synchronized via directory synchronization.

Skaffa nödvändiga behörigheter och förbereda för Active Directory-synkronisering enligt beskrivningen i Vad är hybrid identitet med Azure Active Directory?.Get the necessary permissions and prepare for directory synchronization, as described in What is hybrid identity with Azure Active Directory?.

Synkronisera kataloger med Azure Active Directory Connect (AAD Connect)Synchronize directories with Azure Active Directory Connect (AAD Connect)

 1. Aktivera katalog synkronisering enligt beskrivningen i Azure AD Connect-synkronisering: förstå och anpassa synkronisering.Activate directory synchronization as described in Azure AD Connect sync: Understand and customize synchronization.

 2. Installera och konfigurera en lokal dator för att köra AAD Connect enligt beskrivningen i förutsättningar för Azure AD Connect.Install and configure an on-premises computer to run AAD Connect as described in Prerequisites for Azure AD Connect.

 3. Välj vilken Installations typ som ska användas för Azure AD Connect:Select which installation type to use for Azure AD Connect:

Viktigt

När du är klar med konfigurations guiden för Azure Active Directory-Synkroniseringshanteraren skapas MSOL_AD_Sync -kontot i Active Directory-skogen.When you finish the Azure Active Directory Sync Tool Configuration Wizard, the MSOL_AD_SYNC account is created in your Active Directory forest. Det här kontot används för att läsa och synkronisera din lokala Active Directory-information.This account is used to read and synchronize your on-premises Active Directory information. För att Active Directory-synkroniseringen ska fungera korrekt kontrollerar du att TCP 443 på den lokala katalogpartitionen är öppen.In order for directory synchronization to work correctly, make sure that TCP 443 on your local directory synchronization server is open.

När du har konfigurerat din synkronisering måste du kontrol lera att AAD Connect är synkroniserat korrekt.After configuring your sync, be sure to verify that AAD Connect is synchronizing correctly. I UK går du till mottagare - > kontakter och visar att listan över användare har synkroniserats korrekt från din lokala miljö.In the EAC, go to Recipients > Contacts and view that the list of users was correctly synchronized from your on-premises environment.