Använda avlistningsportalen för att ta bort dig själv från listan med spärrade avsändareUse the delist portal to remove yourself from the blocked senders list

Viktigt

Det förbättrade Microsoft 365 Säkerhetscenter är nu tillgänglig.The improved Microsoft 365 security center is now available. Med den här nya upplevelsen kommer Defender för Endpoint, Defender för Office, 365 Microsoft 365 Defender och annat till Microsoft 365 säkerhetscenter.This new experience brings Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Microsoft 365 Defender, and more into the Microsoft 365 security center. Läs om de senaste.Learn what's new.

Gäller förApplies to

Får du ett felmeddelande när du försöker skicka ett e-postmeddelande till en mottagare vars e-postadress finns i Microsoft 365?Are you getting an error message when you try to send an email to a recipient whose email address is in Microsoft 365? Om du anser att du inte borde få felmeddelandet kan du använda delist-portalen för att ta bort dig själv från listan med spärrade avsändare.If you think you should not be receiving the error message, you can use the delist portal to remove yourself from the blocked senders list.

Vad är listan med spärrade avsändare?What is the blocked senders list?

Microsoft använder listan med spärrade avsändare för att skydda sina kunder mot skräppost, förfalskning och nätfiske.Microsoft uses the blocked senders list to protect its customers from spam, spoofing, and phishing attacks. E-postserverns IP-adress, det vill säga den adress som din e-postserver använder för att identifiera sig på Internet, har märkts som ett potentiellt hot mot Microsoft 365 av en av en mängd olika orsaker.Your mail server's IP address, that is, the address your mail server uses to identify itself on the Internet, was tagged as a potential threat to Microsoft 365 for one of a variety of reasons. När Microsoft 365 lägger till IP-adressen i listan förhindrar det all vidare kommunikation mellan IP-adressen och någon av våra kunder via våra datacenter.When Microsoft 365 adds the IP address to the list, it prevents all further communication between the IP address and any of our customers through our datacenters.

Du vet att du har lagts till i listan när du får ett svar på ett e-postmeddelande som innehåller ett fel som ser ut ungefär så här:You will know you have been added to the list when you receive a response to a mail message that includes an error that looks something like this:

550 5.7.606-649 Access denied, banned sending IP [IP address]; Om du vill begära borttagning från listan besöker https://sender.office.com/ du den och följer anvisningarna.550 5.7.606-649 Access denied, banned sending IP [IP address]; To request removal from this list please visit https://sender.office.com/ and follow the directions. Mer information finns i Rapporter om utebliven leverans av e-post i Exchange Online.For more information see Email non-delivery reports in Exchange Online.

där IP-adress är IP-adressen för den dator där e-postservern körs.where IP address is the IP address of the computer on which the mail server runs.

Så här tar du bort dig själv från listan med spärrade avsändare med hjälp av delist-portalenTo use delist portal to remove yourself from the blocked senders list

 1. Öppna en webbläsare och gå till https://sender.office.com .In a web browser, go to https://sender.office.com.

 2. Följ instruktionerna på sidan.Follow the instructions on the page. Kontrollera att du använder den e-postadress som felmeddelandet skickades till och den IP-adress som anges i felmeddelandet.Ensure that you use the email address to which the error message was sent, and the IP address that is specified in the error message. Du kan bara ange en e-postadress och en IP-adress per besök.You can only enter one email address and one IP address per visit.

 3. Klicka på Skicka.Click Submit.

  Portalen skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som du skickar.The portal sends an email to the email address that you supply. E-postmeddelandet ser ut ungefär så här: Skärmbild av e-postmeddelandet som tas emot när du skickar en begäran via delist-portalenThe email will look something like the following: Screenshot of email received when you submit a request through the delist portal

 4. Klicka på bekräftelselänken i det e-postmeddelande som delisteringsportalen skickar till dig.Click the confirmation link in the email sent to you by the delisting portal.

  Då kommer du tillbaka till delist-portalen.This brings you back to the delist portal.

 5. Klicka på Delist IP i delist-portalen.In the delist portal, click Delist IP.

  När IP-adressen tas bort från listan med spärrade avsändare levereras e-postmeddelanden från IP-adressen till mottagare som använder Microsoft 365.After the IP address is removed from the blocked senders list, email messages from that IP address will be delivered to recipients who use Microsoft 365. Se därför till att du är säker på att e-post som skickas från den IP-adressen inte är olämplig eller skadlig. Annars kan IP-adressen vara blockerad igen.So, make sure you're confident that email sent from that IP address won't be abusive or malicious; otherwise, the IP address might be blocked again.

  Anteckning

  Det kan ta upp till 24 timmar eller resultaten kan variera kraftigt innan begränsningarna tas bort.It may take up to 24 hours or results can vary widely before restrictions are removed.

Se Skapa listor över betrodda avsändare i EOP- och utgående skräppostskydd i EOP om du vill förhindra att en IP blockeras.See Create safe sender lists in EOP and Outbound spam protection in EOP to prevent an IP from being blocked.