Visa e-postflödesrapporter på instrumentpanelen Rapporter i Säkerhets- & EfterlevnadscenterView mail flow reports in the Reports dashboard in Security & Compliance Center

Viktigt

Det förbättrade Microsoft 365 Säkerhetscenter är nu tillgänglig.The improved Microsoft 365 security center is now available. Med den här nya upplevelsen kommer Defender för Endpoint, Defender för Office, 365 Microsoft 365 Defender och annat till Microsoft 365 säkerhetscenter.This new experience brings Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Microsoft 365 Defender, and more into the Microsoft 365 security center. Läs om de senaste.Learn what's new.

Gäller förApplies to

Utöver de e-postflödesrapporter som finns tillgängliga på instrumentpanelen för e-postflöde i säkerhets- och efterlevnadscentret för & finns det en mängd andra e-postflödesrapporter på instrumentpanelen Rapporter som hjälper dig att övervaka Microsoft 365 organisation.In addition to the mail flow reports that are available in the Mail flow dashboard in the Security & Compliance Center, a variety of additional mail flow reports are available in the Reports dashboard to help you monitor your Microsoft 365 organization.

Om du har nödvändiga behörigheter kandu visa de här rapporterna i Säkerhets- & efterlevnadscenter genom att gå till Instrumentpanelen > rapporter.If you have the necessary permissions, you can view these reports in the Security & Compliance Center by going to Reports > Dashboard. Gå direkt till instrumentpanelen Rapporter genom att öppna https://protection.office.com/insightdashboard .To go directly to the Reports dashboard, open https://protection.office.com/insightdashboard.

Instrumentpanelen Rapporter i Säkerhets- & Efterlevnadscenter

KopplingsrapportConnector report

Rapporten Koppling visar e-postflödesaktivitet för inkommande och utgående anslutningar som är konfigurerade för organisationen.The Connector report shows mail flow activity on the inbound and outbound connectors that are configured for your organization.

Om du vill visa rapporten öppnar du säkerhets- & kompatibilitetscenter, går till instrumentpanelen > rapporter och väljer Kopplingsrapport.To view the report, open the Security & Compliance Center, go to Reports > Dashboard and select Connector report. Gå direkt till rapporten genom att öppna https://protection.office.com/reportv2?id=ConnectorReport .To go directly to the report, open https://protection.office.com/reportv2?id=ConnectorReport.

Widget för kopplingsrapport på instrumentpanelen Rapporter

Rapportvyn för kopplingsrapportenReport view for the Connector report

Följande diagram är tillgängliga i rapportvyn:The following charts are available in report view:

 • Visa data efter: E-postflöde: I det här diagrammet visas antalet inkommande och utgående meddelanden ordnade efter:View data by: Mail flow: This chart shows the number of inbound and outbound messages organized by:

  • TotaltTotal
  • Från Internet utan anslutningFrom the internet without a connector
  • Till Internet utan anslutningTo the internet without a connector
  • En specifik koppling som du har konfigurerat.A specific connector that you've configured.

  Om du vill isolera data i diagrammet använder du visa data för kontroll och väljer ett av dessa alternativ eller All e-postflöde.To isolate the data in the chart, use the Show data for control to select one of these options or All mail flow.

  Visa data via e-postflöde i kopplingsrapporten

 • Visa data efter: TLS-användning: I det här diagrammet visas procentandelen användning av TLS (Transport Layer Security) för e-postflöde.View data by: TLS usage: This chart shows the percentage of Transport Layer Security (TLS) version usage for mail flow.

  Om du vill isolera data i diagrammet använder du visa data för kontroll och väljer något av följande alternativ:To isolate the data in the chart, use the Show data for control to select one of the following options:

  • Allt e-postflödeAll mail flow
  • Från Internet utan anslutningFrom the internet without a connector
  • Till Internet utan anslutningTo the internet without a connector
  • En specifik koppling som du har konfigurerat.A specific connector that you've configured.

  Visa data efter TLS-användning i kopplingsrapporten

Om du klickar Filter i en rapportvy kan du ange ett datumintervall med Startdatum och Slutdatum.If you click Filters in a report view, you can specify a date range with Start date and End date.

Detaljtabellvyn för kopplingsrapportenDetails table view for the Connector report

Om du klickar på Visa informationstabell i en rapportvy visas följande information:If you click View details table in a report view, the following information is shown:

 • DatumDate
 • Kopplingsriktning och -namnConnector direction and name
 • KopplingstypConnector type
 • Tvingad TLS?: Värdet Sant eller Falskt.Forced TLS?: The value True or False.
 • Ingen TLS (procent)No TLS (percentage)
 • TLS 1,0 (procent)TLS 1.0 (percentage)
 • TLS 1,1 (procent)TLS 1.1 (percentage)
 • TLS 1,2 (procent)TLS 1.2 (percentage)
 • Volym: Antalet meddelanden.Volume: The number of messages.

Om du klickar Filter i en detaljtabellvy kan du ange ett datumintervall med Startdatum och Slutdatum.If you click Filters in a details table view, you can specify a date range with Start date and End date.

Om du vill gå tillbaka till rapportvyn klickar du på Visa rapport.To go back to the report view, click View report.

Exchange över transportregelExchange transport rule report

I Exchange transportregel visas effekten av e-postflödesregler (kallas även transportregler) på inkommande och utgående meddelanden i organisationen.The Exchange transport rule report shows the effect of mail flow rules (also known as transport rules) on incoming and outgoing messages in your organization.

Om du vill visa rapporten öppnar du Säkerhets- &,går till instrumentpanelen Rapporter > och väljer Exchange Transportregel.To view the report, open the Security & Compliance Center, go to Reports > Dashboard and select Exchange Transport rule. Gå direkt till rapporten genom att öppna https://protection.office.com/reportv2?id=ETRRuleReport .To go directly to the report, open https://protection.office.com/reportv2?id=ETRRuleReport.

Exchange för transportregel på instrumentpanelen Rapporter

Rapportvy för Exchange för transportregelReport view for the Exchange transport rule report

Följande diagram är tillgängliga i rapportvyn:The following charts are available in report view:

 • Visa data efter: Exchange för transportregler > Dela upp efter: Riktning: I det här diagrammet visas antalet inkommande och utgående meddelanden som påverkades av transportreglerna.View data by: Exchange transport rules > Break down by: Direction: This chart shows the number of Inbound and Outbound messages that were affected by transport rules.

 • Visa data efter: Exchange för transportregler > Dela upp efter: Allvarlighetsgrad: I det här diagrammet visas antalet meddelanden med hög allvarlighetsgrad och medel allvarlighetsgrad samt låg allvarlighetsgrad.View data by: Exchange transport rules > Break down by: Severity: This chart shows the number of High severity and Medium severity, and Low severity messages. Du anger allvarlighetsnivån som en åtgärd i regeln (Granska denna regel med allvarlighetsnivå eller AngeGranskningSalla).You set the severity level as an action in the rule (Audit this rule with severity level or SetAuditSeverity). Mer information finns i Åtgärder för e-postflödesregel i Exchange Online.For more information, see Mail flow rule actions in Exchange Online.

 • Visa data efter: DLP Exchange transportregler > Dela upp efter: Riktning: I det här diagrammet visas antalet inkommande och utgående meddelanden som påverkades av DLP-transportregler (Data Loss Prevention).View data by: DLP Exchange transport rules > Break down by: Direction: This chart shows the number of Inbound and Outbound messages that were affected by data loss prevention (DLP) transport rules. Du kan förfina diagrammet ytterligare genom att välja bland följande alternativ:You can further refine the chart by selecting on of the following options:

  • Visa data för: Alla DLP-transportreglerShow data for: All DLP transport rules
  • Visa data för: Komprometterade användareShow data for: Compromised users
  • Visa data för: Låg mängd innehåll som identifierats av U.S. ActShow data for: Low volume of content detected U.S. Patriot Act
 • Visa data efter: DLP Exchange transportregler > Dela upp efter: Riktning: I den här vyn visas antalet meddelanden med hög allvarlighetsgrad och medel allvarlighetsgrad och meddelanden med låg allvarlighetsgrad som påverkades av DLP-transportregler. View data by: DLP Exchange transport rules > Break down by: Direction: This view shows the number of High severity and Medium severity, and Low severity messages that were affected by DLP transport rules. Du kan förfina diagrammet ytterligare genom att välja bland följande alternativ:You can further refine the chart by selecting on of the following options:

  • Visa data för: Alla DLP-transportreglerShow data for: All DLP transport rules
  • Visa data för: Komprometterade användareShow data for: Compromised users
  • Visa data för: Låg mängd innehåll som identifierats av U.S. ActShow data for: Low volume of content detected U.S. Patriot Act

Om du klickar Filter i en rapportvy kan du ändra resultatet med följande filter:If you click Filters in a report view, you can modify the results with the following filters::

 • Startdatum och slutdatumStart date and End date
 • RiktningsvärdenDirection values
 • Värden för allvarlighetsgradSeverity values

Rapportvyn i Exchange med transportregel

Detaljtabellvyn för Exchange transportregelrapportDetails table view for the Exchange transport rule report

Om du klickar på Visa informationstabell beror den information som visas på det diagram som du tittar på:If you click View details table, the information that's shown depends on the chart you were looking at:

 • Visa data efter: Exchange Transportregler:View data by: Exchange Transport rules:

  • DatumDate
  • TransportregelTransport rule
  • ÄmneSubject
  • Avsändarens adressSender address
  • MottagaradressRecipient address
  • AllvarlighetsgradSeverity
  • RiktningDirection
 • Visa data efter: DLP Exchange transportregler:View data by: DLP Exchange transport rules:

  • DatumDate
  • DLP-principDLP policy
  • TransportregelTransport rule
  • ÄmneSubject
  • Avsändarens adressSender address
  • MottagaradressRecipient address
  • AllvarlighetsgradSeverity
  • RiktningDirection

Om du klickar Filter i en detaljtabellvy kan du ändra resultatet med följande filter:If you click Filters in a details table view, you can modify the results with the following filters:

 • Startdatum och slutdatumStart date and End date
 • RiktningsvärdenDirection values
 • Värden för allvarlighetsgradSeverity values

Om du vill gå tillbaka till rapportvyn klickar du på Visa rapport.To go back to the report view, click View report.

VidarebefordransrapportForwarding report

I vidarebefordransrapporten visas organisationens automatiskt vidarebefordrade meddelanden till externa domäner från Exchange Online postlådor.The Forwarding report shows your organization's automatically forwarded messages to external domains from Exchange Online mailboxes. Vidarebefordrade meddelanden kan vara en säkerhets- eller efterlevnadsrisk och kan ange ett komprometterat konto.Forwarded messages can pose a security or compliance risk, and might indicate a compromised account.

Om du vill visa rapporten öppnar du säkerhets- & Kompatibilitetscenter, går till > instrumentpanelen rapporter och väljer Vidarebefordransrapport.To view the report, open the Security & Compliance Center, go to Reports > Dashboard and select Forwarding report. Gå direkt till rapporten genom att öppna https://protection.office.com/reportv2?id=MailFlowForwarding .To go directly to the report, open https://protection.office.com/reportv2?id=MailFlowForwarding.

Widget för vidarebefordransrapport på instrumentpanelen Rapporter

Rapportvy för vidarebefordransrapportenReport view for the Forwarding report

Följande diagram är tillgängliga i rapportvyn:The following charts are available in the report view:

 • Visa data för: Metoder för vidarebefordran: Följande metoder visas:Show data for: Forwarding methods: The following methods are shown:

  Vy över vidarebefordransmetoder i rapporten om vidarebefordran

 • Visa data för: Domäner för vidarebefordran: I den här vyn visas de mottagardomäner som är destinationer för vidarebefordran.Show data for: Forwarding domains: This view shows the recipient domains that are the destinations for forwarding.

  Vy för vidarebefordran av domäner i rapporten Om vidarebefordran

 • Visa data för: Vidarebefordrare: Följande vidarebefordrare visas:Show data for: Forwarders: The following forwarders are shown:

  • TransportregelTransport rule
  • Postlådan som innehåller regeln för vidarebefordran av inkorg.The mailbox that contains the forwarding Inbox rule.

  Vyn Vidarebefordrare i rapporten Vidarebefordran

Om du klickar Filter i en rapportvy kan du ange ett datumintervall med Startdatum och Slutdatum.If you click Filters in a report view, you can specify a date range with Start date and End date.

Detaljtabellvyn för vidarebefordransrapportenDetails table view for the Forwarding report

Om du klickar på Visa informationstabell i en rapportvy visas följande information:If you click View details table in a report view, the following information is shown:

 • Vidarebefordrare: Värdetransportregeln eller postlådan som innehåller vidare vidarebefordrans inkorgsregeln.Forwarders: The value Transport rule or the mailbox that contains the forwarding Inbox rule.
 • Vidarebefordranstyp: Värdepostlåderegel eller Transportregel.Forwarding type: The value Mailbox rule or Transport rule.
 • Mottagarens namnRecipient name
 • MottagardomänRecipient domain
 • Information: Det här är GUID-värdet för e-postflödesregeln eller RuleIdentity-värdet för inkorgsregeln.Details: This is the GUID value of the mail flow rule, or the RuleIdentity value of the Inbox rule.
 • AntalCount
 • Första forwardsdatumetFirst forward date

Om du klickar Filter i en detaljtabellvy kan du ange ett datumintervall med Startdatum och Slutdatum.If you click Filters in a details table view, you can specify a date range with Start date and End date.

Om du vill gå tillbaka till rapportvyn klickar du på Visa rapport.To go back to the reports view, click View report.

Statusrapport för e-postflödeMailflow status report

Statusrapporten E-postflöde liknar rapporten Skickadoch mottagen e-post, med ytterligare information om tillåtna eller blockerade e-postmeddelanden i kanten.The Mailflow status report is similar to the Sent and received email report, with additional information about email allowed or blocked on the edge. Det här är den enda rapporten som innehåller information om gränsskydd och som visar hur mycket e-post som blockeras innan den tillåts till tjänsten för utvärdering av Exchange Online Protection (EOP).This is the only report that contains edge protection information, and shows just how much email is blocked before being allowed into the service for evaluation by Exchange Online Protection (EOP). Det är viktigt att vara säker på att om ett meddelande skickas till fem mottagare räknas det som fem olika meddelanden och inte ett meddelande.It's important to understand that if a message is sent to five recipients we count it as five different messages and not one message. Om du vill visa rapporten öppnar du Säkerhets- & Efterlevnadscenter, går till > instrumentpanelen Rapporter och väljer Statusrapport för e-postflöde.To view the report, open the Security & Compliance Center, go to Reports > Dashboard and select Mailflow status report. Gå direkt till statusrapporten E-postflöde genom att öppna https://protection.office.com/mailflowStatusReport .To go directly to the Mail flow status report, open https://protection.office.com/mailflowStatusReport.

Widget för statusrapport för e-postflöde på instrumentpanelen Rapporter

Typvy för statusrapporten E-postflödeType view for the Mailflow status report

När du öppnar rapporten är fliken Typ markerad som standard.When you open the report, the Type tab is selected by default. Som standard innehåller den här vyn ett diagram och en datatabell som är konfigurerad med följande filter:By default, this view contains a chart and a data table that's configured with the following filters:

 • Datum: De senaste sju dagarna.Date: The last 7 days.

 • Riktning:Direction:

  • InkommandeInbound
  • UtgåendeOutbound
  • Årsorganisation: det här antalet gäller meddelanden inom en klientorganisation, dvs.Intra-org: this count is for messages within a tenant i.e sender abc@domain.com skickar till mottagarens xyz@domain.com (räknas separat från inkommande och utgående)sender abc@domain.com sends to recipient xyz@domain.com (counted separately from Inbound and Outbound)
 • Typ:Type:

  • Bra e-postGood mail
  • Skadlig programvaraMalware
  • SkräppostSpam
  • Edge-skyddEdge protection
  • RegelmeddelandenRule messages
  • Nätfiske-e-postPhishing email

Diagrammet ordnas efter typvärdena.The chart is organized by the Type values.

Du kan ändra dessa filter genom att klicka på Filter eller genom att klicka på ett värde i diagramförklaringen.You can change these filters by clicking Filter or by clicking a value in the chart legend.

Datatabellen innehåller följande information:The data table contains the following information:

 • RiktningDirection
 • TypType
 • 24 timmar24 hours
 • 3 dagar3 days
 • 7 dagar7 days
 • 15 dagar15 days
 • 30 dagar30 days

Om du klickar på Välj en kategori för mer information kan du välja bland följande värden:If you click Choose a category for more details, you can select from the following values:

Exportera:Export:

I detaljvyn kan du bara exportera data under en dag.For the detail view, you can only export data for one day. Om du vill exportera data i 7 dagar måste du utföra 7 olika exportåtgärder.So, if you want to export data for 7 days, you need to do 7 different export actions.

Varje exporterad .csv är begränsad till 150 000 rader.Each exported .csv file is limited to 150,000 rows. Om dagens data innehåller mer än 150 000 rader skapas .csv filer.If the data for that day contains more than 150,000 rows, then multiple .csv files will be created.

Typvy i statusrapporten För e-postflöde

Riktningsvyn för statusrapporten E-postflödeDirection view for the Mailflow status report

Om du klickar fliken Riktning används samma standardfilter från vyn Typ.If you click the Direction tab, the same default filters from the Type view are used.

Diagrammet är ordnat efter riktningsvärden.The chart is organized by Direction values.

Du kan ändra dessa filter genom att klicka på Filter eller genom att klicka på ett värde i diagramförklaringen.You can change these filters by clicking Filter or by clicking a value in the chart legend. Samma filter från vyn Typ används.The same filters from the Type view are used.

Datatabellen innehåller samma information från vyn Typ.The data table contains same information from the Type view.

Vyn Välj en kategori för mer information om tillgängliga val och beteenden är samma som vyn Typ.The Choose a category for more details available selections and behavior are the same as the Type view.

Exportera:Export:

I detaljvyn kan du bara exportera data under en dag.For the detail view, you can only export data for one day. Om du vill exportera data i 7 dagar måste du utföra 7 olika exportåtgärder.So, if you want to export data for 7 days, you need to do 7 different export actions.

Varje exporterad .csv är begränsad till 150 000 rader.Each exported .csv file is limited to 150,000 rows. Om dagens data innehåller mer än 150 000 rader skapas .csv filer.If the data for that day contains more than 150,000 rows, then multiple .csv files will be created.

Riktningsvyn i statusrapporten E-postflöde

Trattvyn för statusrapporten E-postflödeFunnel view for the Mailflow status report

I vyn Tratt kan du se hur Microsofts skyddsfunktioner för e-posthot filtrerar inkommande och utgående e-post i organisationen.The Funnel view shows you how Microsoft's email threat protection features filter incoming and outgoing email in your organization. Här finns information om totalt antal e-postmeddelanden och hur de konfigurerade funktionerna för skydd mot hot, inklusive gränsskydd, skydd mot skadlig programvara, skydd mot nätfiske, skräppost och förfalskning, påverkar antalet.It provides details on the total email count, and how the configured threat protection features, including edge protection, anti-malware, anti-phishing, anti-spam, and anti-spoofing affect this count.

Om du klickar på fliken Tratt innehåller den här vyn som standard ett diagram och en datatabell som är konfigurerad med följande filter:If you click the Funnel tab, by default, this view contains a chart and a data table that's configured with the following filters:

 • Datum: De senaste sju dagarna.Date: The last 7 days.

 • Riktning:Direction:

  • InkommandeInbound
  • UtgåendeOutbound
  • Årsorganisation: Antalet är för meddelanden som skickas inom en klientorganisation. det vill säga att avsändaren abc@domain.com till mottagarens xyz@domain.com (räknas separat från inkommande och utgående).Intra-org: This count is for messages sent within a tenant; i.e, sender abc@domain.com sends to recipient xyz@domain.com (counted separately from Inbound and Outbound).

För aggregerad vy och datatabellvy kan du filtrera i 90 dagar.The aggregate view and data table view allow for 90 days of filtering.

Om du klickar Filter kan du filtrera både diagrammet och datatabellen.If you click Filter, you can filter both the chart and the data table.

I det här diagrammet visas antalet e-postmeddelanden ordnade efter:This chart shows the email count organized by:

 • Totalt antal e-postmeddelandenTotal email
 • E-post efter gränsskyddEmail after edge protection
 • E-post efter skadlig programvara, rykte, filtypsblockeringEmail after anti-malware, file reputation, file type block
 • E-post efter hot, URL-rykte, varumärkespersonifiering, skydd mot förfalskningEmail after anti-phish, URL reputation, brand impersonation, anti-spoof
 • E-post efter skräppost, massfiltreringEmail after anti-spam, bulk mail filtering
 • E-post efter personifiering av användare och domän1Email after user and domain impersonation1
 • E-post efter fil och URL detonation1Email after file and URL detonation1
 • E-post identifierades som därefter skydd efter leverans (URL klicka på tidsskydd)Email detected as benign after post-delivery protection (URL click time protection)

1 Defender för Office 365 endast1 Defender for Office 365 only

Om du vill visa e-post som filtrerats efter EOP eller Defender Office 365 separat klickar du på värdet i diagramförklaringen.To view the email filtered by EOP or Defender for Office 365 separately, click on the value in the chart legend.

Datatabellen innehåller följande information, visad i fallande datumordning:The data table contains the following information, shown in descending date order:

 • DatumDate
 • Totalt antal e-postmeddelandenTotal email
 • Edge-skyddEdge protection
 • Skydd mot skadlig programvara, rykte för filen, filtypsblockering:Anti-malware, file reputation, file type block:
  • Rykte: Meddelanden filtrerade på grund av identifiering av en bifogad fil av andra Microsoft-kunder.File reputation: Messages filtered due to identification of an attached file by other Microsoft customers.
  • Filtypsblock: Meddelanden filtreras på grund av vilken typ av skadlig fil som identifieras i meddelandet.File type block: Messages filtered due to the type of malicious file identified in the message.
 • Antifras, URL-rykte, varumärkespersonifiering, skydd mot förfalskning:Anti-phish, URL reputation, Brand impersonation, anti-spoof:
  • URL-rykte: Meddelanden filtreras på grund av identifiering av URL-adressen av andra Microsoft-kunder.URL reputation: Messages filtered due to the identification of the URL by other Microsoft customers.
  • Profilering: Meddelanden filtrerade på grund av meddelanden från välkända varumärkespersonifieringsavsändare.Brand impersonation: Messages filtered due to the message coming from well-known brand impersonating senders.
  • Skydd mot förfalskning: Meddelanden filtreras på grund av ett meddelande som försöker kapa en domän som mottagaren tillhör eller en domän som meddelandets avsändare inte äger.Anti-spoof: Messages filtered due to the message attempting to spoof a domain that the recipient belongs to, or a domain that the message sender doesn't own.
 • Skräppostskydd, massfiltrering:Anti-spam, bulk mail filtering:
  • Massfiltrering: Meddelanden filtreras på grund av ett försök att leverera massutskick till mottagarna.Bulk mail filtering: Messages filtered due to an attempt to deliver bulk mail to its recipients.
 • Användar- och domänpersonifiering (Defender för Office 365):User and domain impersonation (Defender for Office 365):
  • Personifiering för användare: Filtrerade meddelanden på grund av ett försök att utge sig för att vara en användare (meddelandeavsändare) som definierats i inställningarna för personifieringsskydd i en princip mot nätfiske.User impersonation: Messages filtered due to an attempt to impersonate a user (message sender) that's defined in the impersonation protection settings of an anti-phishing policy.
  • Domänpersonifiering: Meddelanden filtrerade på grund av ett försök att utge sig för att vara en domän som definierats i inställningarna för personifieringsskydd i en princip mot nätfiske.Domain impersonation: Messages filtered due to an attempt to impersonate a domain that's defined in the impersonation protection settings of an anti-phishing policy.
 • Detonation av fil och URL (Defender för Office 365):File and URL detonation (Defender for Office 365):
  • Detonation för filer: Meddelanden filtrerade efter Valv princip för bifogade filer.File detonation: Messages filtered by a Safe Attachments policy.
  • URL-detonation: Meddelande filtrerat av Valv princip för länkar.URL detonation: Message filtered by a Safe Links policy.
 • Post-delivery protection and ZAP (ATP) or ZAP (EOP): ZAP indicates zero hour auto-purge.Post-delivery protection and ZAP (ATP), or ZAP (EOP): ZAP indicates zero hour auto-purge.

Om du markerar en rad i datatabellen visas ytterligare en uppdelning av antalet e-postmeddelanden i den utfällklienten.If you select a row in the data table, a further breakdown of the email counts are shown in the flyout.

Exportera:Export:

När du har klickat på Exportera under Alternativ kan du välja något av följande värden:After you click Export under Options, you can select one of the following values:

 • Sammanfattning (med data för de senaste 90 dagarna som mest)Summary (with data for last 90 days at most)
 • Information (med data för de senaste 30 dagarna som mest)Details (with data for last 30 days at most)

Välj ett område under Datum och klicka sedan på Använd.Under Date, choose a range, and then click Apply. Data för de aktuella filtren exporteras till en .csv fil.Data for the current filters will be exported to a .csv file.

Varje exporterad .csv är begränsad till 150 000 rader.Each exported .csv file is limited to 150,000 rows. Om informationen innehåller mer än 150 000 rader skapas .csv filer.If the data contains more than 150,000 rows, then multiple .csv files will be created.

Trattvyn i statusrapporten För e-postflöde

Tech view for the Mailflow status reportTech view for the Mailflow status report

Tech-vyn liknar vyn Tratt, med mer detaljerad information om de konfigurerade funktionerna för skydd mot hot.The Tech view is similar to the Funnel view, providing more granular details for the configured threat protections features. Från diagrammet kan du se hur meddelanden kategoriseras i olika faser av skydd mot hot.From the chart, you can see how messages are categorized at the different stages of threat protection.

Om du klickar på fliken Teknisk vy innehåller den här vyn som standard ett diagram och en datatabell som är konfigurerad med följande filter:If you click the Tech view tab, by default, this view contains a chart and a data table that's configured with the following filters:

 • Datum: De senaste sju dagarna.Date: The last 7 days.

 • Riktning:Direction:

  • InkommandeInbound
  • UtgåendeOutbound
  • Årsorganisation: det här antalet gäller meddelanden inom en klientorganisation, dvs.Intra-org: this count is for messages within a tenant i.e sender abc@domain.com skickar till mottagarens xyz@domain.com (räknas separat från inkommande och utgående)sender abc@domain.com sends to recipient xyz@domain.com (counted separately from Inbound and Outbound)

För aggregerad vy och datatabellvy kan du filtrera i 90 dagar.The aggregate view and data table view allow for 90 days of filtering.

Om du klickar Filter kan du filtrera både diagrammet och datatabellen.If you click Filter, you can filter both the chart and the data table.

Det här diagrammet visar meddelanden ordnade i följande kategorier:This chart shows messages organized into the following categories:

 • Totalt antal e-postmeddelandenTotal email
 • Tillåt i Edge och Filtrerad EdgeEdge allow and Edge filtered
 • Inte skadlig programvara, Valv identifiering av bifogade filer, identifiering av skadlig * programvara och regelmeddelandenNot malware, Safe Attachments detection*, Anti-malware engine detection, and Rule messages
 • Inte phish, DMARC-fel, personidentifiering, förfalskning och phish-identifieringNot phish, DMARC failure, Impersonation detection, Spoof detection, and Phish detection
 • Ingen identifiering med URL-detonation och URL-detonation*No detection with URL detonation and URL detonation detection*
 • Inte skräppost Not spam and Spam
 • Icke-skadlig e-post , Valv identifiering av länkar och * ZAPNon-malicious email, Safe Links detection*, and ZAP

*Defender för Office 365* Defender for Office 365

När du hovrar över en kategori i diagrammet visas antalet meddelanden i den kategorin.When you hover over a category in the chart, you can see the number of messages in that category.

Datatabellen innehåller följande information, visad i fallande datumordning:The data table contains the following information, shown in descending date order:

 • DatumDate
 • Totalt antal e-postmeddelandenTotal email
 • Edge filtreradEdge filtered
 • Motor mot skadlig programvara, Valv bifogade filer, regel filtrerad:Anti-malware engine, Safe Attachments, rule filtered:
  • Regel filtrerad: Meddelanden filtrerade på grund av e-postflödesregler (kallas även transportregler).Rule filtered: Messages filtered due to mail flow rules (also known as transport rules).
 • DMARC, personifiering, förfalskning, nätfiske filtrerat:DMARC, impersonation, spoof, phish filtered:
  • DMARC: Meddelanden filtreras på grund av att meddelandet inte klarar sin DMARC-autentiseringskontroll.DMARC: Messages filtered due to the message failing its DMARC authentication check.
 • Identifiering av URL-adresserURL detonation detection
 • Skräppostskydd filtrerasAnti-spam filtered
 • ZAP har tagits bortZAP removed
 • Identifiering av Valv länkarDetection by Safe Links

Om du markerar en rad i datatabellen visas ytterligare en uppdelning av antalet e-postmeddelanden i den utfällklienten.If you select a row in the data table, a further breakdown of the email counts are shown in the flyout.

Exportera:Export:

När du klickar på Exportera kan du välja något av följande värden under Alternativ:On clicking Export, under Options you can select one of the following values:

 • Sammanfattning (med data för de senaste 90 dagarna som mest)Summary (with data for last 90 days at most)
 • Information (med data för de senaste 30 dagarna som mest)Details (with data for last 30 days at most)

Välj ett område under Datum och klicka sedan på Använd.Under Date, choose a range, and then click Apply. Data för de aktuella filtren exporteras till en .csv fil.Data for the current filters will be exported to a .csv file.

Varje exporterad .csv är begränsad till 150 000 rader.Each exported .csv file is limited to 150,000 rows. Om informationen innehåller mer än 150 000 rader skapas .csv filer.If the data contains more than 150,000 rows, then multiple .csv files will be created.

Tech view in the Mailflow status report

Rapport om skickad och mottagen e-postSent and received email report

Rapporten Skickad och mottagen e-post är en smart rapport som visar information om inkommande och utgående e-post, inklusive identifiering av skräppost, skadlig programvara och e-post som identifieras som "bra".The Sent and received email report is a smart report that shows information about incoming and outgoing email, including spam detections, malware, and email identified as "good." Skillnaden mellan den här rapporten och statusrapporten E-postflöde är: den här rapporten innehåller inga data om meddelanden som blockeras av edge-skydd. Det är viktigt att förstå att om ett meddelande skickas till fem mottagare räknas det som ett meddelande.The difference between this report and the Mailflow status report is: this report doesn't include data about messages blocked by edge protection.It's important to understand that if a message is sent to five recipients we count it as one message.

Mängdvyn och detaljvyn för rapporten tillåter 90 dagars filtrering.The aggregate view and the detail view of the report allow for 90 days of filtering.

Om du vill visa rapporten öppnar du säkerhets- &,går till instrumentpanelen rapporter > och väljer Skickad och mottagen e-post.To view the report, open the Security & Compliance Center, go to Reports > Dashboard and select Sent and received email. Gå direkt till rapporten genom att öppna https://protection.office.com/reportv2?id=SentAndReceivedMailATP .To go directly to the report, open https://protection.office.com/reportv2?id=SentAndReceivedMailATP.

Widget för skickad och mottagen e-post i instrumentpanelen Rapporter

Rapportvy för rapporten Skickad och mottagen e-postReport view for the Sent and received email report

Följande diagram är tillgängliga i rapportvyn:The following charts are available in the report view:

 • Dela upp efter: Typ: Diagrammet visar alla tillgängliga kategorier:Break down by: Type: The chart shows all available categories:

  • TotaltTotal
  • Bra e-postGood mail
  • Skadlig programvara (skydd mot skadlig programvara) (EOP)Malware (anti-malware) (EOP)
  • Identifiering av skräppostSpam detections
  • RegelmeddelandenRule messages
  • Avancerad skadlig programvara (Microsoft Defender för Office 365)Advanced malware (Microsoft Defender for Office 365)

  När du hovrar över en dag (datapunkt) i diagrammet kan du se information om den dagen.When you hover over a day (data point) in the chart, you can see details for that day.

  Skriv i rapporten Skickad och mottagen e-post

 • Dela upp efter: Riktning: Diagrammet visar data för Totalt, Inkommande och Utgående.Break down by: Direction: The chart shows Total, Inbound, and Outbound data. När du hovrar över en dag (datapunkt) i diagrammet kan du se information om den dagen.When you hover over a day (data point) in the chart, you can see details for that day.

  Riktningsvyn i rapporten Skickat och mottaget e-postmeddelande

 • Öka detalj detalj detalj för > Skadlig programvara (skadlig programvara): Det här valet tar dig till identifieringar av skadlig programvara i e-postrapporten.Drill down by > Malware (anti-malware): This selection takes you to the Malware detections in email report.

 • Öka detalj detalj detalj för > Identifiering av skräppost): Det här valet tar dig till rapporten Identifiering av skräppost.Drill down by > Spam detections): This selection takes you to the Spam Detections report.

Om du klickar Filter i en rapportvy kan du ändra resultatet med följande filter:If you click Filters in a report view, you can modify the results with the following filters:

 • Startdatum och slutdatumStart date and End date
 • RiktningsvärdenDirection values
 • Ange värdenType values

Om du vill gå tillbaka till rapportvyn klickar du på Visa rapport.To go back to the report view, click View report.

Tabellvyn Information för rapporten Skickad och mottagen e-postDetails table view for the Sent and received email report

Om du klickar på Visa informationstabell i Brytning ned efter: Riktning eller Dela upp efter: Riktningsvy, visas följande information:If you click View details table in the Break down by: Direction or Break down by: Direction view, the following information is shown:

 • Datum (UTC)Date (UTC)
 • TypType
 • RiktningDirection
 • Antal meddelandenMessage count

Om du klickar Filter i en detaljtabellvy kan du ändra resultatet med följande filter:If you click Filters in a details table view, you can modify the results with the following filters:

 • Startdatum och slutdatumStart date and End date
 • RiktningsvärdenDirection values
 • Ange värdenType values

Om du vill gå tillbaka till rapportvyn klickar du på Visa rapport.To go back to the report view, click View report.

Rapport om de största avsändarna och mottagarnaTop senders and recipients report

Rapporten De bästa avsändarna och mottagarna är ett cirkeldiagram som visar dina främsta e-postavsändare och mottagare.The Top senders and recipients report is a pie chart showing your top email senders and recipients.

Om du vill visa rapporten öppnar du säkerhets- & Efterlevnadscenter, går till instrumentpanelen > Rapporter och väljer De främsta avsändarna och mottagarna.To view the report, open the Security & Compliance Center, go to Reports > Dashboard and select Top senders and recipients. Gå direkt till rapporten genom att öppna https://protection.office.com/reportv2?id=TopSenderRecipientsATP .To go directly to the report, open https://protection.office.com/reportv2?id=TopSenderRecipientsATP.

Widget för de främsta avsändarna och mottagarna på instrumentpanelen Rapporter

Rapportvy för rapporten Betrodda avsändare och mottagareReport view for the Top senders and recipient report

Följande diagram är tillgängliga i rapportvyn:The following charts are available in the report view:

 • Visa data för > de viktigaste e-postavsändarnaShow data for > Top mail senders
 • Visa data för de > viktigaste e-postmottagarnaShow data for > Top mail recipients
 • Visa data för > de mest populära skräppostmottagarnaShow data for > Top spam recipients
 • Visa data för > Populära mottagare av skadlig programvara (EOP)Show data for > Top malware recipients (EOP)
 • Visa data för > de viktigaste mottagarna av skadlig programvara (Defender för Office 365)Show data for > Top malware recipients (Defender for Office 365)

Sammansättning av cirkeldiagrammet ändras baserat på dessa val.The composition of the pie chart changes based on these selections.

När du hovrar över en kil i cirkeldiagrammet visas antalet meddelanden som skickats eller tagits emot.When you hover over a wedge in the pie chart, you can see a count of messages sent or received.

Om du klickar Filter i en rapportvy kan du ange ett datumintervall med Startdatum och Slutdatum.If you click Filters in a report view, you can specify a date range with Start date and End date.

Cirkeldiagram i rapportvyn i rapporten Betrodda avsändare och mottagare

Tabellvyn Information för rapporten Betrodda avsändare och mottagareDetails table view for the Top senders and recipient report

Om du klickar på Visa informationstabell beror den information som visas på det diagram som du tittar på:If you click View details table, the information that's shown depends on the chart you were looking at:

 • Visa data för > de viktigaste e-postavsändarnaShow data for > Top mail senders

  • De mest populära e-postavsändarnaTop mail senders
  • AntalCount
 • Visa data för de > viktigaste e-postmottagarnaShow data for > Top mail recipients

  • De populäraste e-postmottagarnaTop mail recipients
  • AntalCount
 • Visa data för > de mest populära skräppostmottagarnaShow data for > Top spam recipients

  • Mest populära skräppostmottagareTop spam recipients
  • AntalCount
 • Visa data för > Populära mottagare av skadlig programvara (EOP)Show data for > Top malware recipients (EOP)

  • Populära mottagare av skadlig programvaraTop malware recipients
  • AntalCount
 • Visa data för > de viktigaste mottagarna av skadlig programvara (Defender för Office 365)Show data for > Top malware recipients (Defender for Office 365)

  • Populära mottagare av skadlig programvara (Defender för Office 365)Top malware recipients (Defender for Office 365)
  • AntalCount

Om du klickar Filter i en detaljtabellvy kan du ange ett datumintervall med Startdatum och Slutdatum.If you click Filters in a details table view, you can specify a date range with Start date and End date.

Om du vill gå tillbaka till rapportvyn klickar du på Visa rapport.To go back to the report view, click View report.

Vilka behörigheter krävs för att visa rapporterna?What permissions are needed to view these reports?

För att kunna visa och använda rapporterna som beskrivs i den här artikeln måste du vara medlem i någon av följande rollgrupper i Säkerhets- och & Efterlevnadscenter:In order to view and use the reports described in this article, you need to be a member of one of the following role groups in the Security & Compliance Center:

 • OrganisationshanteringOrganization Management
 • SäkerhetsadministratörSecurity Administrator
 • SäkerhetsläsareSecurity Reader
 • Global läsareGlobal Reader

Mer information finns i Behörigheter i Säkerhets- och efterlevnadscentret.For more information, see Permissions in the Security & Compliance Center.

Anteckning

Genom att lägga till användare i motsvarande Azure Active Directory-rollen i Administrationscentret för Microsoft 365 får användarna den behörighet som krävs i Säkerhets- och efterlevnadscentret och behörigheter för andra funktioner i Microsoft 365.Adding users to the corresponding Azure Active Directory role in the Microsoft 365 admin center gives users the required permissions in the Security & Compliance Center and permissions for other features in Microsoft 365. Mer information finns i Om administratörsroller.For more information, see About admin roles.

Smarta rapporter och insikter i Säkerhets- & EfterlevnadscenterSmart reports and insights in the Security & Compliance Center

Insikter om e-postflöde i Säkerhets- & EfterlevnadscenterMail flow insights in the Security & Compliance Center

Visa e-postsäkerhetsrapporter i Säkerhets- & Säkerhets- och efterlevnadscenterView email security reports in the Security & Compliance Center

Visa rapporter för Microsoft Defender för Office 365View reports for Microsoft Defender for Office 365