Distribuera MIM:s tjänst för meddelanden om lösenordsändring till en domänkontrollantDeploy the MIM Password Change Notification Service on a domain controller

Installera Tjänsten för meddelanden om lösenordsändringInstall the Password Change Notification Service

Tjänsten för meddelanden om lösenordsändring (PCNS) är en tjänst som du installerar på domänkontrollanterna och som gör det möjligt för MIM att synkronisera lösenord med andra system, t.ex. en annan leverantörs katalogserver.The Password Change Notification Service (PCNS) is a service that you install on the domain controllers that enables synchronization of passwords by MIM to other systems, such as another vendor's directory server. Vid synkronisering av lösenord installerar du PCNS på alla domänkontrollantservrar.For password synchronization, install the PCNS on each domain controller server.

 1. Logga in som domänadministratör på en server som körs på Windows Server med rollen Domäntjänster för Active Directory.Login as a domain administrator to a Server running on Windows Server with the role of an Active Directory Domain Services.

 2. Kopiera installationsmappen för Tjänsten för meddelanden om lösenordsändring till datorn.Copy the Password Change Notification Service setup folder to the computer.

 3. Leta upp filen Tjänst för meddelanden om lösenordsändring.msi, högerklicka på den och skapa en genväg.Locate the Password Change Notification Service.msi file, right click on it, and create a shortcut.

 4. Leta upp genvägsfilen, högerklicka på den och öppna dess Egenskaper.Locate the shortcut file, right click, and bring up its Properties.

 5. I målfältet lägger du till prefixet msiexec.exe /i före sökvägen till msi-filen och suffixet SCHEMAONLY=TRUE efter msi-sökvägen.In the Target field add the preamble msiexec.exe /i before the path to the msi file, and the suffix SCHEMAONLY=TRUE after the msi path. Om till exempel installationsmappen är C:\PCNS skulle körningskommandot se ut så här: (allt på en rad).For example, if the setup folder is C:\PCNS the command to run would look like this: (all in one line).

  msiexec.exe /i "C:\PCNS\x64\Password Change Notification Service.msi" SCHEMAONLY=TRUE
  
 6. Spara ändringarna i genvägsfilen.Save changes to the shortcut file.

 7. Kör genvägsfilen för att starta PCNS-installationen i läget schemautökning.Run the shortcut file to start the PCNS installation in schema extension mode. När nästa skärm visas klickar du på Nästa.When the following screen appears, click Next.

 8. Du får ett meddelande om att installationen nu kommer att uppdatera Active Directory-schemat för Tjänsten för meddelanden om lösenordsändring.You will be notified that Setup will now update the Active Directory schema for the Password Change Notification Service. Klicka på OK för att gå vidare med schemauppdateringen.Click OK to proceed with the schema update.

 9. När schemautökningen är klar och följande skärmbild visas klickar du på Slutför.When the Schema extension process completes, and the following screen appears, click Finish.

 10. Kör filen Tjänst för meddelanden om lösenordsändringen.msi en gång till – den här gången direkt (ingen körningssträng krävs).Run the Password Change Notification Service.msi file again – this time directly (no run string is needed). När nästa skärm visas klickar du på Nästa.When the following screen appears, click Next.

 11. Godkänn licensavtalet och klicka på Nästa.Accept the license agreement and click Next.

 12. Klicka för att påbörja installationen.Click to begin the installation.

 13. När skärmen Installationen är klar visas klickar du på Slutför.When the installation completes successfully screen appears, click Finish.

 14. För att de konfigurationsändringar som gjorts i MIM:s Tjänst för meddelanden om lösenordsändring ska börja gälla måste du starta om datorn.Restart your computer for the configuration changes made to MIM Password Change Notification Service to take effect. Du kan göra det genom att klicka på Ja i popup-fönstret som visas. Du kan också starta om senare.You can do it by clicking Yes in the pop-up window that appears, or you can restart later.

Konfigurera Tjänsten för meddelanden om lösenordsändringConfiguring the Password Change Notification Service

När du är återansluten till DC-servern som domänadministratör går du till C:\Programfiler\Microsofts meddelanden om lösenordsändring.Once reconnected to the DC server as a domain administrator, go to C:\Program Files\Microsoft Password Change Notification. Kör pcnscfg.exe.Run pcnscfg.exe.