Installera MIM 2016: synkronisera Active Directory och MIM-tjänstenInstall MIM 2016: Synchronize Active Directory and MIM Service

Anteckning

I den här genomgången används exempelnamn och -värden från företaget Contoso.This walkthrough uses sample names and values from a company called Contoso. Ersätt dem med dina egna namn och värden.Replace these with your own. Exempel:For example:

 • Namn på domänkontrollant – mimservernameDomain controller name - mimservername
 • Domännamn – contosoDomain name - contoso
 • Lösenord – Pass@word1Password - Pass@word1

MIM-synkroniseringstjänsten (Sync) har som standard inga anslutningar konfigurerade.By default, MIM Synchronization Service (Sync) does not have any connectors configured. Normalt är första steget att använda MIM Sync för att lägg till befintliga Active Directory-konton i MIM-tjänstdatabasen.A typical first step is to use MIM Sync to populate the MIM Service database with existing Active Directory accounts. För att göra detta använder du MIM Sync-tjänstprogrammet.For this, you will use the MIM Sync Service application.

Skapa MIM-hanteringsagentenCreate the MIM management agent

MIM-hanteringsagenten (MA) används för anslutning av MIM Sync till MIM-tjänsten.The MIM management agent (MA) is a connector for MIM Sync to the MIM Service. Använd guiden Skapa hanteringsagent för att skapa den här anslutningen.To create this connector, you use the Create Management Agent wizard.

När du ska konfigurera en MIM-hanteringsagent måste du ange ett användarkonto.When you configure a MIM management agent, you need to specify a user account. I det här dokumentet används MIMMA som namn på det här kontot.This document uses MIMMA as the name for this account.

Anteckning

Kontot du använder för MIM-hanteringsagenten måste vara samma konto som du angav vid installationen av MIM-tjänsten.The account you use for your MIM management agent must be the same account as the one you have specified during the installation of MIM Service.

Skapa MIMMATo create the MIM MA

 1. genom att öppna Hanteraren för synkroniseringstjänsten.Open the Synchronization Service Manager.

 2. Öppna guiden Skapa hanteringsagent ändra till den Hanteringsagenter sidan, klicka sedan på den åtgärder -menyn klickar du på skapa.To open the Create Management Agent wizard, change to the Management Agents page, then, on the Actions menu, click Create.

 3. På sidan Skapa hanteringsagent anger du följande inställningar och klickar sedan på Nästa.On the Create Management Agent page, provide the following settings, and then click Next.

  • Hanteringsagent för: FIM-tjänstens hanteringsagentManagement agent for: FIM Service management agent

  • Namn: MIMMAName: MIMMA

 4. På sidan Anslut till databas anger du följande inställningar och klickar sedan på NästaOn the Connect to Database page, provide the following settings, and then click Next

  • Server: localhostServer: localhost

  • Databas: FIMServiceDatabase: FIMService

  • MIM-tjänstbasens adress: http://localhost:5725MIM Service base address: http://localhost:5725

  • Autentiseringsläge: Windows-integrerad autentiseringAuthentication mode: Windows integrated authentication

  • Användarnamn: MIMMAUser name: mimma

  • Lösenord: Pass@wordPassword: Pass@word

  • Domän: contosoDomain: contoso

 5. På sidan Valda objekttyper verifierar du att de objekttyper som listas nedan är markerade och klickar sedan på NästaOn the Selected Object Types page, verify that the object types that are listed below are selected, and then click Next

  • DetectedRuleEntryDetectedRuleEntry

  • ExpectedRuleEntryExpectedRuleEntry

  • GruppGroup

  • PersonPerson

  • SynchronizationRuleSynchronizationRule

 6. På sidan Markerade attribut markerar du Visa alla och verifierar att alla listade attribut är markerade och klickar sedan på Nästa.On the Selected Attributes page, check Show All and verify that all listed attributes are selected, and then click Next.

 7. På sidan Konfigurera anslutningsfilter klickar du på Nästa.On the Configure Connector Filter page, click Next.

 8. På sidan Konfigurera mappningar av objekttyper lägger du till följande mappning och klickar sedan på NästaOn the Configure Object Type Mappings page, add the following mapping, and then click Next

  • Välj Person i listan Typ av datakällobjekt .Select Person in the Data Source Object Type list.
  • Klicka på Lägg till mappning för att öppna dialogrutan Mappning.Click Add Mapping to open the Mapping dialog box.
  • Välj person i listan Typ av metaversumobjekt.Select person in the Metaverse object type list.
  • Klicka på OK för att stänga dialogrutan Mappning.Click OK to close the Mapping dialog box.
  • Välj Grupp i listan Typ av datakällobjekt .Select Group in the Data Source Object Type list.
  • Klicka på Lägg till mappning för att öppna dialogrutan Mappning.Click Add Mapping to open the Mapping dialog box.
  • Välj Grupp i listan Typ av metaversumobjekt .Select group in the Metaverse object type list.
  • Klicka på OK för att stänga dialogrutan Mappning.Click OK to close the Mapping dialog box.
 9. På sidan Konfigurera attributflöde skapar du attributflödesmappningar så som det visas nedan och klickar på NästaOn the Configure Attribute Flow page, create attribute flow mappings as shown below, and then click Next

  • Välj Person som typ av datakällobjekt och metaversumobjekt.Select Person as the Data source and Metaverse object types.

  • Välj Direkt som mappningstyp.Select Direct as the Mapping Type.

  • Utför följande steg för varje rad i följande tabell:For each row in the following table, complete these steps:

   • Välj den flödesriktning som visas för den raden i tabellen.Select the Flow direction shown for that row in the table.

   • Välj det datakällsattribut som visas för den raden i tabellen.Select the Data source attribute shown for that row in the table.

   • Välj det Metaversum-attribut som visas för den raden i tabellen.Select the Metaverse attribute shown for that row in the table.

   • För att använda flödesmappningen, klicka på Ny.To apply the flow mapping, click New.

  Attribut för datakällaData Source Attribute FlödesriktningFlow Direction Attribut för metaversumMetaverse Attribute
  KontonamnAccountName ExporteraExport kontonamnaccountName
  DisplayNameDisplayName ExporteraExport visningsnamndisplayName
  DomainDomain ExporteraExport domändomain
  E-postEmail ExporteraExport e-postmail
  EmployeeIDEmployeeID ExporteraExport anställnings-IDemployeeID
  AnställningstypEmployeeType ExporteraExport anställningstypemployeeType
  FörnamnFirstName ExporteraExport förnamnfirstName
  EfternamnLastName ExporteraExport efternamnlastName
  Objekt-SIDObjectSID ExporteraExport objekt-SIDobjectSid
  • Välj Grupp som typ av datakällobjekt och metaversumobjekt.Select Group as the Data source type and Metaverse object types.

  • Välj Direkt som mappningstyp.Select Direct as the Mapping Type.

  • Utför följande steg för varje rad i följande tabell:For each row in the following table, complete these steps:

   • Välj den flödesriktning som visas för den raden i tabellen.Select the Flow direction shown for that row in the table.

   • Välj det datakällsattribut som visas för den raden i tabellen.Select the Data source attribute shown for that row in the table.

   • Välj det Metaversum-attribut som visas för den raden i tabellen.Select the Metaverse attribute shown for that row in the table.

   • För att använda flödesmappningen, klicka på Ny.To apply the flow mapping, click New.

  Attribut för datakällaData Source Attribute FlödesriktningFlow Direction Attribut för metaversumMetaverse Attribute
  KontonamnAccountName ExporteraExport kontonamnaccountName
  DisplayNameDisplayName ExporteraExport visningsnamndisplayName
  DomainDomain ExporteraExport domändomain
  E-postEmail ExporteraExport e-postmail
  Smeknamn för e-postMailNickName ExporteraExport smeknamn för e-postmailNickName
  MedlemMember ExporteraExport medlemmember
  Objekt-SIDObjectSID ExporteraExport objekt-SIDobjectSid
  OmfångScope ExporteraExport omfångscope
  TypType ExporteraExport typtype
  Lägg till arbetsflöde för medlemskapMembershipAddWorkflow ExporteraExport lägg till arbetsflöde för medlemskapmembershipAddWorkflow
  Medlemskap låstMembershipLocked ExporteraExport medlemskap låstmembershipLocked
  KontonamnAccountName ImporteraImport kontonamnaccountName
  Visad ägareDisplayedOwner ImporteraImport visad ägaredisplayedOwner
  DisplayNameDisplayName ImporteraImport visningsnamndisplayName
  Smeknamn för e-postMailNickName ImporteraImport smeknamn för e-postmailNickName
  MedlemMember ImporteraImport medlemmember
  OmfångScope ImporteraImport omfångscope
  TypType ImporteraImport typtype
 10. På sidan Konfigurera avetablering klickar du på NästaOn the Configure Deprovisioning page, click Next

 11. Skapa hanteringsagenten på sidan Konfigurera tillägg genom att klicka på Slutför.To create the management agent, on the Configure Extensions page, click Finish.

Skapa AD-hanteringsagentenCreate the AD management agent

Active Directory-hanteringsagenten är en anslutning för AD-domäntjänster.The Active Directory management agent is a connector for AD Domain Services. Använd guiden Skapa hanteringsagent för att skapa den här anslutningen.To create this connector, you use the Create Management Agent wizard.

 1. Så här öppnar du guiden Skapa hanteringsagenten: på menyn Åtgärder klickar du på Skapa.To open the Create Management Agent wizard, on the Actions menu, click Create.

 2. På sidan Skapa hanteringsagent anger du följande inställningar och klickar sedan på NästaOn the Create Management Agent page, provide the following settings, and then click Next:

  • Hanteringsagent för: Active Directory Domain ServicesManagement agent for: Active Directory Domain Services
  • Namn: ADMAName: ADMA
 3. På sidan Anslut till Active Directory-skog anger du följande inställningar och klickar sedan på Nästa:On the Connect to Active Directory Forest page, provide the following settings, and then click Next:

  • Namn på skog: contoso.localForest name: contoso.local
  • Användarnamn: administratörUser name: administrator
  • Lösenord: <kontots lösenord>Password : <the account’s password>
  • Domän: contosoDomain: contoso
 4. På sidan Konfigurera katalogpartitioner anger du följande inställningar och klickar sedan på Nästa:On the Configure Directory Partitions page, provide the following settings, and then click Next:

  • I listan Välj katalogpartitioner väljer du DC=CONTOSO, DC=local.In the Select directory partitions list, select DC=CONTOSO, DC=local.

  • Öppna dialogrutan Välj container genom att klicka på Container.To open the Select Containers dialog box, click Containers.

  • Om du vill ändra containern så att den endast har MIM-hanteringsobjekt i en viss container klickar du på noden DC = CONTOSO, DC = local. Klicka sedan på noden för den container du vill ha.If you wish to change the container to only have MIM manage objects in a particular container, click the DC=CONTOSO,DC=local node, and then click the node for the container of interest.

  • Stäng dialogrutan Välj container genom att klicka på OK.To close the Select Containers dialog box, click OK.

 5. På sidan Konfigurera etableringshierarki klickar du på Nästa.On the Configure Provisioning Hierarchy page, click Next.

 6. På sidan Välj objekttyper anger du följande inställningar och klickar sedan på NästaOn the Select Object Types page, provide the following settings, and then click Next:

  • I listan Objekttyper väljer du användare och grupp.In the Object types list, select user and group.
 7. På sidan Välj attribut markerar du Visa ALLA, väljer följande attribut och klickar på Nästa:On the Select Attributes page, check Show ALL, elect the following attributes, and then click Next:

  • företagcompany
  • visningsnamndisplayName
  • anställnings-IDemployeeID
  • anställningstypemployeeType
  • förnamngivenName
  • grupptypgroupType
  • hanteradAvmanagedBy
  • managermanager
  • medlemmember
  • objekt-SIDobjectSid
  • sAMAccountNamesAMAccountName
  • sAMAccountTypesAMAccountType
  • snsn
  • unicodePwdunicodePwd
  • userAccountControluserAccountControl
 8. På sidan Konfigurera anslutningsfilter klickar du på Nästa.On the Configure Connector Filter page, click Next.

 9. På sidan Konfigurera anslutnings- och projektionsregler klickar du på Nästa.On the Configure Join and Projection Rules page, click Next.

 10. På sidan Konfigurera attributflöde klickar du på Nästa.On the Configure Attribute Flow page, click Next.

 11. På sidan Konfigurera avetablering klickar du på Nästa.On the Configure Deprovisioning page, click Next.

 12. På sidan Konfigurera tillägg klickar du på Slutför.On the Configure Extensions page, click Finish.

Skapa körningsprofilerCreate Run Profiles

Skapa körningsprofiler för ADMA- och MIMMA-kopplingarna.Create run profiles for the ADMA and MIMMA Connectors.

Skapa körningsprofiler för ADMA-anslutningenCreate run profiles for the ADMA connector

Den här tabellen visar de fem körningsprofiler du ska skapa för ADMA-anslutningen:This table shows the five run profiles you will create for the ADMA connector:

NamnName TypType
Profil1Profile1 Fullständig import (endast mellanlagring)Full Import (Stage Only)
Profil2Profile2 Fullständig synkroniseringFull Synchronization
Profil3Profile3 Deltaimport (endast mellanlagring)Delta Import (Stage Only)
Profil4Profile4 DeltasynkroniseringDelta Synchronization
Profil5Profile5 ExporteraExport

För att skapa körningsprofiler för ADMA-anslutningen:To create run profiles for the ADMA connector:

 1. Öppna Hanteraren för synkroniseringstjänsten. På menyn Verktyg klickar du sedan på Hanteringsagenter.Open the Synchronization Service Manager and on the Tools menu, click Management Agents.

 2. I listan Hanteringsagenter väljer du ADMA.In the Management Agents list, select ADMA.

 3. Så här öppnar du dialogrutan Konfigurera körningsprofiler: på menyn Åtgärder klickar du på Konfigurera körningsprofiler.To open the Configure Run Profiles for dialog box, on the Actions menu, click Configure Run Profiles.

 4. Utför följande steg för varje körningsprofil i tabellen:For each run profile in the table, complete the following steps:

  • Öppna guiden Konfigurera körningsprofil genom att klicka på Ny profil.To open the Configure Run Profile wizard, click New Profile.

  • I rutan Namn anger du namnet på profilen i tabellen och klickar på Nästa.In the Name box, type the profile name from the table, and click Next.

  • I listan Typ väljer du stegtyp i tabellen och klickar sedan på Nästa.In the Type list, select the step type from the table, and then click Next.

  • Klicka på Slutför för att skapa körningsprofilen.Click Finish to create the run profile.

 5. Stäng dialogrutan Konfigurera körningsprofiler genom att klicka på OK.To close the Configure Run Profiles dialog box, click OK.

Skapa körningsprofiler för MIMMA-anslutningenCreate run profiles for the MIMMA connector

I den här tabellen visas de fem matchande körningsprofilerna för MIMMA-anslutningen:This table shows the matching five run profiles for the MIMMA connector:

NamnName TypType
Profil1Profile1 Fullständig import (endast mellanlagring)Full Import (Stage Only)
Profil2Profile2 Fullständig synkroniseringFull Synchronization
Profil3Profile3 Deltaimport (endast mellanlagring)Delta Import (Stage Only)
Profil4Profile4 DeltasynkroniseringDelta Synchronization
Profil5Profile5 ExporteraExport

Skapa körningsprofiler för MIMMA-anslutningen genom att:To create run profiles for the MIMMA connector:

 1. Öppna Hanteraren för synkroniseringstjänsten. På menyn Verktyg klickar du sedan på Hanteringsagenter.Open the Synchronization Service Manager and on the Tools menu, click Management Agents.

 2. I listan Hanteringsagenter väljer du MIMMA.In the Management Agents list, select MIMMA.

 3. Så här öppnar du dialogrutan Konfigurera körningsprofiler: på menyn Åtgärder klickar du på Konfigurera körningsprofiler.To open the Configure Run Profiles for dialog box, on the Actions menu, click Configure Run Profiles.

 4. Utför följande steg för varje körningsprofil i tabellen:For each run profile in the table, complete the following steps:

  • Öppna guiden Konfigurera körningsprofil genom att klicka på Ny profil.To open the Configure Run Profile wizard, click New Profile.

  • I rutan Namn anger du namnet på profilen i tabellen och klickar på Nästa.In the Name box, type the profile name from the table, and click Next.

  • I listan Typ väljer du stegtyp i tabellen och klickar sedan på Nästa.In the Type list, select the step type from the table, and then click Next.

  • Klicka på Slutför för att skapa körningsprofilen.Click Finish to create the run profile.

 5. Stäng dialogrutan Konfigurera körningsprofiler genom att klicka på OK.To close the Configure Run Profiles dialog box, click OK.

Konfigurera MIM-tjänstenConfigure the MIM Service

Med hjälp av MIM-portalen skapar du regeln för inkommande synkronisering av AD-användare för MIM-tjänsten.Using the MIM Portal, you will create the AD user inbound synchronization rule for MIM Service.

Så här skapar du regeln för inkommande synkronisering av AD-användare:To create the AD user inbound synchronization rule:

 1. I navigeringsfältet på hemsidan i MIM-portalen klickar du på Administration.On the MIM Portal home page, on the navigation bar, click Administration.

 2. Öppna sidan Synkroniseringsregler genom att klicka på Synkroniseringsregler.To open the Synchronization Rules page, click Synchronization Rules.

 3. Öppna guiden Skapa regel för synkronisering i verktygsfältet genom att klicka på Ny.To open the Create Synchronization Rule wizard, in the toolbar, click New.

 4. På fliken Allmänt anger du följande uppgifter och klickar sedan på Nästa.On the General tab, provide the following information, and then click Next:

  • Visningsnamn: Regel för inkommande synkronisering av AD-användareDisplay Name: AD User Inbound Synchronization Rule
  • Dataflödesriktning: inkommandeData Flow Direction: Inbound
 5. På fliken Omfattning anger du följande uppgifter och klickar sedan på Nästa.On the Scope tab, provide the following information, and then click Next:

  • Resurstyp för metaversum: personMetaverse Resource Type: person
  • Externt system: ADMAExternal System: ADMA
  • Resurstyp för externt system: användareExternal System Resource Type: user
 6. På fliken Relation anger du följande uppgifter och klickar sedan på Nästa:On the Relationship tab, provide the following information, and then click Next:

  • För att konfigurera Relationskriterierna väljer du Objekt-SID i listan MetaversumObjekt:person(Attribut) och i listan AnslutetSystemObjekt:person (attribut).To configure the Relationship Criteria, select ObjectSID from the MetaverseObject:person(Attribute) list and from the ConnectedSystemObject:person(Attribute)list.

  • Välj Skapa resurs i FIM.Select Create Resource in FIM.

 7. På sidan Inkommande attributflöde anger du följande uppgifter och klickar sedan på Nästa:On the Inbound Attribute Flow page, provide the following information, and then click Next:

  FlödesregelFlow Rule KällaSource MålDestination
  Regel 1Rule 1 samAccountNamesamAccountName kontonamnaccountName
  Regel 2Rule 2 visningsnamndisplayName visningsnamndisplayName
  Regel 3Rule 3 AnställningstypEmployeeType anställningstypemployeeType
  Regel 4Rule 4 förnamngivenName förnamnfirstName
  Regel 5Rule 5 snsn efternamnlastName
  Regel 6Rule 6 ManagerManager managermanager
  Regel 7Rule 7 objekt-SIDobjectSID Objekt-SIDObjectSID
  Regel 8Rule 8 ”Contoso”"Contoso" domändomain

  Utför följande steg för varje rad i tabellen:For each row in this table, perform the following steps:

  • Öppna dialogrutan Flödesdefinition genom att klicka på Nytt attributflöde.To open the Flow Definition dialog box, click New Attribute Flow.

  • På fliken Källa väljer du det attribut som visas för den raden i tabellen.On the Source tab, select the attribute shown for that row in the table.

  • På fliken Mål väljer du det attribut som visas för den raden i tabellen.On the Destination tab, select the attribute shown for that row in the table.

  • Tillämpa konfigurationen av attributflödet genom att klicka på OK.To apply the attribute flow configuration, click OK.

 8. På fliken Sammanfattning klickar du på Skicka.On the Summary tab, click Submit.

Initiera testmiljönInitialize the testing environment

Det finns fyra steg du måste utföra innan du kan testa MIM-konfigurationen med AD-data:There are four steps you need to take before you can test your MIM configuration with AD data:

Aktivera etableringEnable Provisioning

 1. genom att öppna Hanteraren för synkroniseringstjänsten.Open the Synchronization Service Manager.

 2. Öppna dialogrutan Alternativ på menyn Verktyg genom att klicka på AlternativTo open the Options dialog box, on the Tools menu, click Options

 3. Välj Aktivera etablering av synkroniseringsregeln.Select Enable Synchronization Rule Provisioning.

 4. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.To close the Options dialog box, click OK.

Initiera MIMMAInitialize the MIMMA

Kör en fullständig synkroniseringscykel på den här anslutningen.Run a complete synchronization cycle on this connector. Den fullständiga cykeln består av följande körningsprofiler:The complete cycle consists of the following run profiles:

 • Fullständig importFull Import
 • Fullständig synkroniseringFull Synchronization
 • ExporteraExport
 • DeltaimportDelta Import

Följ dessa steg för att köra var och en av de fyra körningsprofilerna.Follow these steps to run each of the four run profiles.

 1. Öppna Hanteraren för synkroniseringstjänsten. På menyn Verktyg klickar du sedan på Hanteringsagenter.Open the Synchronization Service Manager and, on the Tools menu, click Management Agents.

 2. I listan Hanteringsagenter väljer du MIMMA.In the Management Agents list, select MIMMA.

 3. Öppna dialogrutan Kör hanteringsagenten på menyn Åtgärder genom att klicka på Kör.To open the Run Management Agent dialog box, on the Actions menu, click Run.

 4. Utför följande steg för varje körningsprofil som anges ovan:For each run profile listed above, complete the following steps:

  • Öppna dialogrutan Kör hanteringsagenten på menyn Åtgärder genom att klicka på Kör.To open the Run Management Agent dialog box, on the Actions menu, click Run.

  • I listan körningsprofiler väljer du den körningsprofil som du vill köra.In the Run profiles list, select the run profile you want to run.

  • Starta körningsprofilen genom att klicka på OK.To start the run profile, click OK.

Konfigurera prioritet för attributflödeConfigure attribute flow precedence

Under initieringen av MIM-anslutningen har de konfigurerade synkroniseringsreglerna förts in i metaversumet.During the initialization of the MIM connector, the configured synchronization rules were brought into the metaverse.

Justera prioriteten för attributflödet för de attribut som den här anslutningen har medfört för att säkerställa att attribut som redan finns i AD kan flöda till metaversumet och senare även till MIM-tjänstdatabasen.Adjust the attribute flow precedence for the attributes contributed by this connector to ensure that attributes already in AD can flow into the metaverse and later also into the MIM Service database.

Initiera ADMAInitialize the ADMA

För att initiera Active Directory-anslutningen måste du köra en fullständig import och en fullständig synkronisering av den.To initialize the Active Directory connector, you need to run a full import and a full synchronization on it. Den fullständiga importen för de befintliga objekten från AD till anslutningsplatsen.The full import brings the existing objects from AD into the connector space. Vid en fullständig synkronisering uppdateras synkroniseringsreglerna så att de stämmer överens med MIM-anslutningens regler.The full synchronization updates the synchronization rules to match those of the MIM connector.

 1. Öppna Hanteraren för synkroniseringstjänsten. På menyn Verktyg klickar du sedan på Hanteringsagenter.Open the Synchronization Service Manager and in the Tools menu, click Management Agents.

 2. I listan Hanteringsagenter väljer du ADMA.In the Management Agents list, select ADMA.

 3. Öppna dialogrutan Kör hanteringsagenten på menyn Åtgärder genom att klicka på Kör.To open the Run Management Agent dialog box, on the Actions menu, click Run.

 4. Utför följande steg för varje körningsprofil som anges ovan:For each run profile listed above, complete the following steps:

  • Öppna dialogrutan Kör hanteringsagenten på menyn Åtgärder genom att klicka på Kör.To open the Run Management Agent dialog box, on the Actions menu, click Run.

  • I listan körningsprofiler väljer du den körningsprofil som du vill köra.In the Run profiles list, select the run profile you want to run.

  • Starta körningsprofilen genom att klicka på OK.To start the run profile, click OK.

Lägg till i MIM-tjänstdatabasenPopulate the MIM Service database

För att fylla MIM-tjänstdatabasen med objekten måste du köra en synkroniseringscykel på MIMMA-anslutningen.To populate the MIM Service database with the objects, you need to run a synchronization cycle on the MIMMA connector. Cykeln består av:The cycle consists of:

 • ExporteraExport
 • Fullständig importFull Import
 • Fullständig synkroniseringFull Synchronization

Följ dessa steg för att köra var och en av de tre körningsprofilerna.Follow these steps to run each of the three run profiles.

 1. Öppna Hanteraren för synkroniseringstjänsten och klicka på Hanteringsagenter på menyn Verktyg.Open the Synchronization Service Manager and click Management Agents on the Tools menu.

 2. Välj MIMMA i listan Hanteringsagenter.Select MIMMA in the Management Agents list.

 3. Klicka på Kör på menyn Åtgärder för att öppna dialogrutan Kör hanteringsagenten.Click Run on the Actions menu to open the Run Management Agent dialog box.

 4. Utför följande steg för varje körningsprofil som anges ovan:For each run profile listed above, complete the following steps:

  • Klicka på Kör på menyn Åtgärder för att öppna dialogrutan Kör hanteringsagenten.Click Run on the Actions menu to open the Run Management Agent dialog box.
  • Välj den körningsprofil du vill köra i listan Körningsprofiler.Select the run profile you want to run from the Run profiles list.
  • Klicka på OK för att starta körningsprofilen.Click OK to start the run profile.