Microsoft Identity Manager 2016Microsoft Identity Manager 2016

Microsoft Identity Manager (MIM) 2016 bygger på funktionerna för identitets- och åtkomsthantering i FIM 2010 R2.Microsoft Identity Manager (MIM) 2016 builds on the identity and access management capabilities of FIM 2010 R2. Precis som föregångaren hjälper MIM dig att hantera användare, autentiseringsuppgifter, principer och åtkomst inom din organisation.Like its predecessor, MIM helps you manage the users, credentials, policies, and access within your organization. I MIM 2016 har man dessutom lagt till en hybridupplevelse, hanteringsfunktioner för privilegierad åtkomst och stöd för nya plattformar.Additionally, MIM 2016 adds a hybrid experience, privileged access management capabilities, and support for new platforms.

Den här versionen av Microsoft Identity Manager innehåller nya funktioner, till exempel privilegierad identitetshantering och stöd för REST API-åtkomst i certifikathanteringen.This version of Microsoft Identity Manager provides new features such as Privileged Identity Management and support in Certificate Management for REST API access. I Certificate Management har nu lagts till stöd för topologier med flera skogar, en Windows-app för virtuella smartkort och Livscykelhantering för certifikat, uppdaterade händelser samt funktioner för felsökning.In Certificate Management, there is now added support for multi-forest topologies, a Windows app for virtual smartcard and certificate lifecycle management, updated events and troubleshooting capabilities. Självbetjäningsscenarier omfattar nu kontoupplåsning och Azure MFA-gate (multifaktorautentisering) för återställning av lösenord.Self-service scenarios now include Account Unlock and Azure MFA (multifactor authentication) gate for Password Reset.

HybridupplevelseHybrid experience

Microsoft Identity Manager 2016 fungerar tillsammans med Azure AD och ger dig kontroll över hela miljön.Microsoft Identity Manager 2016 works alongside Azure AD to give you control over your full environment. Med hybridrapportering i Azure AD får du dina lokala data och dina data från molnet på en och samma plats.Hybrid reporting in Azure AD presents your cloud and on-premises data in one place. Dessutom stöder självbetjäningsportalen för återställning av lösenord flerfaktorautentisering (MFA) i Azure.Also, the Self Service Password Reset portal supports Azure multi-factor authentication (MFA).

Privileged Identity ManagementPrivileged Identity Management

Privileged Identity Management styr och hanterar administrativ åtkomst genom att tillhandahålla tillfällig och uppgiftsbaserad åtkomst till känsliga resurser.Privileged Identity Management controls and manages administrative access by providing temporary, task-based access to sensitive resources. Det innebär att du bara behöver ge användare så mycket behörighet som krävs, vilket minskar risken för att en cyberangripare får fullständig administrativ åtkomst.This means you can give users only as much permission as necessary, which lowers the chances of a cyber attacker gaining full administrative access. Dessutom extraherar och isolerar Privileged Identity Management administrativa konton från befintliga Active Directory-skogar.In addition, Privileged Identity Management extracts and isolates administrative accounts from existing Active Directory forests.

MIM har stöd för en lokal Privileged Identity Management-lösning för hantering av Active Directory.MIM supports an on-premises Privileged Identity Management solution for managing Active Directory. Kom igång genom att använda Privileged Access Management.To get started, Use Privileged Access Management.