Steg 3 Konfigurera SQLStep 3 Configuring SQL

Innan du fortsätter med stegen nedan kontrollerar du att du använder SQL Server 2012 SP1 eller senare, eller SQL Server 2014.Before you move forward with the steps below make sure that you are using SQL Server 2012 SP1 or later, or SQL server 2014. För domänanslutna servrar loggar du in med MIMAdmin-kontot. Annars loggar du in som lokal administratör.For domain joined servers, login using the MIMAdmin account otherwise login as a local administrator

  1. Kör PowerShell som administratörRun PowerShell as Administrator

  2. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAMcd $env:SYSTEMDRIVE\PAM

  3. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1

  4. Välj menyalternativ 3 (SQL Server-konfiguration)Select Menu Option 3 (SQL Server Setup)

    Om servern inte är domänansluten till PRIV-domänen än uppmanas du att ange dina autentiseringsuppgifter och att ansluta servern till domänen.If the server is not yet domain joined to the PRIV domain, it will prompt you for credentials, and join the server to the domain. Datorn startas om efter domänanslutningen.After domain join, the machine will reboot. Efter omstarten loggar du in på servern med MIMAdmin-kontot.Upon successful reboot, logon to the server with the MIMAdmin account.

  5. Kör PowerShell som administratörRun PowerShell as administrator

  6. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAMcd $env:SYSTEMDRIVE\PAM

  7. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1

  8. Välj menyalternativ 3 (SQL Server-konfiguration)Select Menu Option 3(SQL Server Setup)

När du uppmanas att göra det anger du lösenordet för MIMAdmin-tjänstkontot och låter installationen fortsätta.When prompted, provide the password for the MIMAdmin service account, and let the installation continue. När installationen är klar går du vidare till steg 4.Once complete, move on to Step 4.