Steg 4 Konfigurera SharePointStep 4 Configuring SharePoint

SharePoint måste vara SharePoint Foundation 2013 med SP1.SharePoint must be SharePoint Foundation 2013 with SP1.

För domänanslutna servrar loggar du in som MIMAdminFor domain joined servers, login as MIMAdmin

 1. Kör PowerShell som administratörRun PowerShell as administrator
 2. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1
 3. Välj menyalternativ 4 (SharePoint-konfiguration)Select Menu Option 4 (SharePoint Setup)

För arbetsgruppsservrarFor workgroup servers

 1. Kör PowerShell som administratörRun PowerShell as administrator
 2. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAMcd $env:SYSTEMDRIVE\PAM
 3. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1
 4. Välj menyalternativ 4 (SharePoint-konfiguration)select Menu option 4 (SharePoint Setup)

Datorn startas om flera gånger när SharePoint installeras.The machine will reboot several times as it installs SharePoint. Varje gång måste SharePoint-installationsprogrammet köras igen. Var noga med att logga in med MIMAdmin-kontot.Each time, the SharePoint setup must be re-run, being sure to login with the MIMAdmin account. Om datorn som installerar SharePoint inte har någon Internetanslutning för att hämta de komponenter som krävs kan dessa laddas ned separat och placeras i en lokal mapp.If the machine installing SharePoint does not have Internet connectivity to download pre-requisites, they can be downloaded independently and put in a local folder. Den här sökvägen till den lokala mappen måste uppdateras i i filen PAMConfiguration.xml.This local folder path needs to be updated in the PAMConfiguration.xml file in . Tillägg 5 innehåller länkar där du kan ladda ned filerna.Please see Addendum 5 for the links to download the files. Efter installationen öppnas det grafiska användargränssnittet för SharePoint-konfigurationen och vägleder dig genom stegen för att slutföra SharePoint-installationen.After installation, the SharePoint Configuration GUI will open, and walk through the steps to complete the SharePoint installation. Välj alternativet för hela servern och gå igenom resten av användargränssnittet.Please select Complete Server and walk through the rest of the UI. Efter installationen uppmanas du att köra konfigurationsguiden.After installation, it will prompt for running the Configuration Wizard. Utför stegen genom att följa anvisningarna nedan.Complete the steps as given below.

 1. Ändra till Skapa en ny servergrupp på fliken Anslut till en servergrupp.On the Connect to server farm tab, change to create a new server farm.
 2. Ange SQLServer som databasservern för konfigurationsdatabasen och SharePoint ServiceAccount som det konto för databasåtkomst som SharePoint ska använda.Specify the SQLServer as the database server for the configuration database, and the SharePoint ServiceAccount as the databsea access acount for SharePoint to use.
 3. Ange ett lösenord som lösenfrasen för att skydda servergruppen (det används inte senare).Specify a password as the farm security passphrase (it will not be used later)
 4. Acceptera resten av standardinställningarna i konfigurationsguiden för SharePoint för att skapa en servergrupp med en enda server.Accept the rest of the SharePoint configuration wizard default settings to make a single-server farm

Mer information finns i avsnittet Konfigurera SharePoint i Steg 3 – Förbereda en PAM-server. När konfigurationsguiden har slutförts kör du skriptet ”.\PAMDeployment.ps1” igen och väljer alternativ 4 (SharePoint-konfiguration) för att slutföra det här steget.Details can be found in the Configure SharePoint section in Step 3 - Prepare a PAM server When it completes, run the “.\PAMDeployment.ps1” script again, selecting Option 4 (SharePoint setup) to complete this step.