Konfigurera en server för identitetshantering: SharePointSet up an identity management server: SharePoint

Anteckning

I den här genomgången används exempelnamn och -värden från företaget Contoso.This walkthrough uses sample names and values from a company called Contoso. Ersätt dem med dina egna namn och värden.Replace these with your own. Till exempel:For example:

 • Namn på domänkontrollant – mimservernameDomain controller name - mimservername
 • Domännamn – contosoDomain name - contoso
 • Lösenord – Pass@word1Password - Pass@word1

Installera SharePoint Foundation 2013 med SP1Install SharePoint Foundation 2013 with SP1

Anteckning

Internetanslutning krävs för att installationsprogrammet ska kunna hämta allt som behövs.The installer requires an Internet connection to download its prerequisites. Om datorn finns i ett virtuellt nätverk utan internetanslutning kan du lägga till ytterligare ett nätverksgränssnitt på den dator som har anslutning till Internet.If the computer is on a virtual network which does not provide Internet connectivity, add an additional network interface to the computer that provides a connection to the Internet. Detta kan inaktiveras när installationen är klar.This can be disabled after installation is completed.

Följ dessa steg om du vill installera SharePoint Foundation 2013 SP1.Follow these steps to install SharePoint Foundation 2013 SP1. När du har slutfört installationen startar servern om.After you finish installation, the server will restart.

 1. Starta PowerShell som domänadministratör.Launch PowerShell as a domain administrator.

  • Ändra till katalogen där SharePoint packades upp.Change to the directory where SharePoint was unpacked.

  • Skriv in följande kommando:Type the following command.

   .\prerequisiteinstaller.exe
   
 2. Efter att alla nödvändiga SharePoint-komponenter har installerats installerar du SharePoint Foundation 2013 med SP1 genom att skriva följande kommando:After SharePoint prerequisites are installed, install SharePoint Foundation 2013 with SP1 by typing the following command:

  .\setup.exe
  
 3. Välj den fullständiga servertypen.Select the complete server type.

 4. Kör guiden när installationen har slutförts.After the install completes, run the wizard.

Kör guiden för att konfigurera SharePointRun the wizard to configure SharePoint

Följ stegen i Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter för att konfigurera SharePoint att arbeta med MIM.Follow the steps lined out in the SharePoint Products Configuration Wizard to configure SharePoint to work with MIM.

 1. Ändra till att skapa en ny servergrupp på fliken Anslut till en servergrupp.On the Connect to a server farm tab, change to create a new server farm.

 2. Ange den här servern som databasserver för konfigurationsdatabasen och Contoso\SharePoint som det konto för databasåtkomst som SharePoint ska använda.Specify this server as the database server for the configuration database, and Contoso\SharePoint as the database access account for SharePoint to use.

 3. Skapa ett lösenord för gruppens säkerhetslösenfras.Create a password for the farm security passphrase.

 4. När konfigurationsguiden har slutfört konfigurationsåtgärd 10 av 10 klickar du på Slutför och en webbläsare öppnas.When the configuration wizard completes configuration task 10 of 10, click Finish and a web browser will open.

 5. I popup-fönstret i Internet Explorer autentiserar du som Contoso\Administratör (eller motsvarande administratörskonto i domänen) för att fortsätta.In the Internet Explorer popup, authenticate as Contoso\Administrator (or the equivalent domain administrator account) to proceed.

 6. Starta guiden (från webbappen) för att konfigurera SharePoint-servergruppen.Start the wizard (within the web app) to configure the SharePoint farm.

 7. Välj alternativet för att använda det befintliga hanterade kontot (Contoso\SharePoint) och klicka på Nästa.Select the option to use the existing managed account (Contoso\SharePoint), and click Next.

 8. I fönstret Skapa en webbplatssamling klickar du på Hoppa över.On the Creating a Site Collection window, click Skip. Klicka sedan på Slutför.Then click Finish.

Förbereda SharePoint som värd för MIM-portalenPrepare SharePoint to host the MIM Portal

Anteckning

SSL konfigureras inte första gången.Initially, SSL will not be configured. Se till att konfigurera SSL eller motsvarande innan du aktiverar åtkomst till portalen.Be sure to configure SSL or equivalent before enabling access to this portal.

 1. Starta SharePoint 2013 Management Shell och kör följande PowerShell-skript för att skapa en SharePoint Foundation 2013-webbapp.Launch SharePoint 2013 Management Shell and run the following PowerShell script to create a SharePoint Foundation 2013 Web Application.

  $dbManagedAccount = Get-SPManagedAccount -Identity contoso\SharePoint
  New-SpWebApplication -Name "MIM Portal" -ApplicationPool "MIMAppPool" -ApplicationPoolAccount $dbManagedAccount -AuthenticationMethod "Kerberos" -Port 82 -URL http://corpidm.contoso.local
  

  Anteckning

  Ett varningsmeddelande visas med information om att Windows Classic-autentiseringsmetoden används och att det kan ta flera minuter för kommandot att returneras.A warning message will appear saying that Windows Classic authentication method is being used, and it may take several minutes for the final command to return. När du är klar visas den nya portalens URL som utdata.When completed, the output will indicate the URL of the new portal. Håll SharePoint 2013 Management Shell-fönstret öppet för senare referens.Keep the SharePoint 2013 Management Shell window open to reference later.

 2. Starta SharePoint 2013 Management Shell och kör följande PowerShell-skript för att skapa en SharePoint-webbplatssamling som är associerad med det webbprogrammet.Launch SharePoint 2013 Management Shell and run the following PowerShell script to create a SharePoint Site Collection associated with that web application.

  $t = Get-SPWebTemplate -compatibilityLevel 14 -Identity "STS#1"
  $w = Get-SPWebApplication http://corpidm.contoso.local:82
  New-SPSite -Url $w.Url -Template $t -OwnerAlias contoso\Administrator
  -CompatibilityLevel 14 -Name "MIM Portal" -SecondaryOwnerAlias contoso\BackupAdmin
  $s = SpSite($w.Url)
  $s.AllowSelfServiceUpgrade = $false
  $s.CompatibilityLevel
  

  Anteckning

  Kontrollera att resultatet för CompatibilityLevel är ”14”.Verify that the result of the CompatibilityLevel variable is “14”. Om resultatet är ”15” skapades inte webbplatssamlingen för erfarenhetsversion 2010. Ta bort webbplatssamlingen och skapa den igen.If the result is “15”, then the site collection was not created for the 2010 experience version; delete the site collection and recreate it.

 3. Inaktivera Vytillstånd på SharePoint Server-sidan och SharePoint-uppgiften ”Hälsoanalysjobb (Varje timme, Microsoft SharePoint Foundation-timer, alla servrar)” genom att köra följande PowerShell-kommandon i SharePoint 2013 Management Shell:Disable SharePoint Server-Side Viewstate and the SharePoint task "Health Analysis Job (Hourly, Microsoft SharePoint Foundation Timer, All Servers)" by running the following PowerShell commands in the SharePoint 2013 Management Shell:

  $contentService = [Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService;
  $contentService.ViewStateOnServer = $false;
  $contentService.Update();
  Get-SPTimerJob hourly-all-sptimerservice-health-analysis-job | disable-SPTimerJob
  
 4. Öppna en ny webbläsarflik på din server för identitetshantering, gå till http://localhost:82 och logga in som contoso\Administratör.On your identity management server, open a new web browser tab, navigate to http://localhost:82/ and login as contoso\Administrator. En tom SharePoint-sida med namnet MIM-portal visas.An empty SharePoint site named MIM Portal will be shown.

  Bild av MIM-portalen på http://localhost:82/

 5. Kopiera webbadressen och öppna sedan Internetalternativ i Internet Explorer, byt till fliken Säkerhet, välj Lokalt intranät och klicka på Platser.Copy the URL, then in Internet Explorer, open Internet Options, change to the Security tab, select Local intranet, and click Sites.

  Bild av Internetalternativ

 6. I fönstret Lokalt intranät klickar du på Avancerat och klistrar in den kopierade webbadressen i textrutan Lägg till följande webbplats i zonen.In the Local intranet window, click on Advanced and paste the copied URL in the Add this website to the zone text box. Klicka på Lägg till och stäng sedan fönstren.Click Add then close the windows.

 7. Öppna programmet Administrationsverktyg, navigera till Tjänster, leta upp SharePoints Administrationstjänst och starta den om den inte redan körs.Open the Administrative Tools program, navigate to Services, locate the SharePoint Administration service, and start it if it is not already running.