Konfigurera en server för identitetshantering: SQL Server 2014Set up an identity management server: SQL Server 2014

Anteckning

I den här genomgången används exempelnamn och -värden från företaget Contoso.This walkthrough uses sample names and values from a company called Contoso. Ersätt dem med dina egna namn och värden.Replace these with your own. Till exempel:For example:

  • Namn på domänkontrollant – mimservernameDomain controller name - mimservername
  • Domännamn – contosoDomain name - contoso
  • Lösenord – Pass@word1Password - Pass@word1

Installera SQL Server 2014 Standard EditionInstall SQL Server 2014 Standard Edition

  1. Starta PowerShell som domänadministratör.Launch PowerShell as a domain administrator.

  2. Ändra till den katalog där installationsprogrammet för SQL Server finns.Change to the directory where the SQL Server setup program is located.

  3. Skriv in följande kommandon:Type the following commands.

    .\setup.exe /Q /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ACTION=install /FEATURES=SQL,SSMS /INSTANCENAME=MSSQLSERVER /SQLSVCACCOUNT="contoso\SqlServer" /SQLSVCPASSWORD="Pass@word1"   /AGTSVCSTARTUPTYPE=Automatic /AGTSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\Network Service" /SQLSYSADMINACCOUNTS="contoso\Administrator"