Konfigurera en domänSet up a domain

Microsoft Identity Manager (MIM) fungerar med Active Directory-domänen (AD).Microsoft Identity Manger (MIM) works with your Active Directory (AD) domain. Du bör redan ha en AD installerad och se till att du har en domänkontrollant i miljön för en domän du har administratörsbehörighet för.You should already have AD installed, and make sure you have a domain controller in your environment for a domain that you are able to administer.

Den här artikeln vägleder dig igenom stegen för att förbereda domänen så att den fungerar tillsammans med MIM.This article walks you through the steps to prepare your domain to work alongside MIM.

Skapa användarkonton och grupperCreate user accounts and groups

Alla komponenter i MIM-distributionen behöver ha egna identiteter i domänen.All the components of your MIM deployment need their own identities in the domain. Detta omfattar MIM-komponenter som Service och Sync, samt SharePoint och SQL.This includes the MIM components like Service and Sync, as well as SharePoint and SQL.

Anteckning

I den här genomgången används exempelnamn och -värden från företaget Contoso.This walkthrough uses sample names and values from a company called Contoso. Ersätt dem med dina egna namn och värden.Replace these with your own. Till exempel:For example:

 • Namn på domänkontrollant – mimservernameDomain controller name - mimservername
 • Domännamn – contosoDomain name - contoso
 • Lösenord – Pass@word1Password - Pass@word1
 1. Logga in på domänkontrollanten som domänadministratör (t.ex. Contoso\Administratör).Sign in to the domain controller as the domain administrator (e. g. Contoso\Administrator).

 2. Skapa följande användarkonton för MIM-tjänster.Create the following user accounts for MIM services. Starta PowerShell och skriv följande PowerShell-skript för att uppdatera domänen.Start PowerShell and type the following PowerShell script to update the domain.

  import-module activedirectory
  $sp = ConvertTo-SecureString "Pass@word1" –asplaintext –force
  New-ADUser –SamAccountName MIMMA –name MIMMA
  Set-ADAccountPassword –identity MIMMA –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMMA –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName MIMSync –name MIMSync
  Set-ADAccountPassword –identity MIMSync –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMSync –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName MIMService –name MIMService
  Set-ADAccountPassword –identity MIMService –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMService –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName MIMSSPR –name MIMSSPR
  Set-ADAccountPassword –identity MIMSSPR –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMSSPR –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName SharePoint –name SharePoint
  Set-ADAccountPassword –identity SharePoint –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity SharePoint –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName SqlServer –name SqlServer
  Set-ADAccountPassword –identity SqlServer –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity SqlServer –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName BackupAdmin –name BackupAdmin
  Set-ADAccountPassword –identity BackupAdmin –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity BackupAdmin –Enabled 1 -PasswordNeverExpires 1
  
 3. Skapa säkerhetsgrupper för alla grupper.Create security groups to all the groups.

  New-ADGroup –name MIMSyncAdmins –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncAdmins
  New-ADGroup –name MIMSyncOperators –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncOperators
  New-ADGroup –name MIMSyncJoiners –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncJoiners
  New-ADGroup –name MIMSyncBrowse –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncBrowse
  New-ADGroup –name MIMSyncPasswordReset –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncPasswordReset
  Add-ADGroupMember -identity MIMSyncAdmins -Members Administrator
  Add-ADGroupmember -identity MIMSyncAdmins -Members MIMService
  
 4. Lägg till SPN-namn om du vill aktivera Kerberos-autentisering för tjänstkontonAdd SPNs to enable Kerberos authentication for service accounts

  setspn -S http/mimservername.contoso.local Contoso\SharePoint
  setspn -S http/mimservername Contoso\SharePoint
  setspn -S FIMService/mimservername.contoso.local Contoso\MIMService